GUJARATI PAGE 95

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
માઝ મહેલ ૪।।

ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.
O’ my saintly friends, come let us join together and read and reflect on the God’s virtues.
હે સત્સંગી મિત્ર, આવો મળીને આપણે પરમાત્માના ગુણોવાળી વાણી વાંચીએ અને વિચારીએ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥
har har naam kathaa nit sunee-ai.
Let’s listen continually to the Sermon of Naam.
પરમાત્માના નામની કથા જ સંભળાવતા અને સાંભળતા રહીએ

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
mil satsangat har gun gaa-ay jag bha-ojal dutar taree-ai jee-o. ||1||
By singing His praises in the congregation of saintly persons, we can swim across the dreadful world-ocean of Maya.
સાધુ-સંગમાં મળીને પરમાત્માની મહિમાનાં ગુણ ગાઈને આ જગતથી આ સંસાર-સમુદ્રથી પાર થઇ શકાય છે. મહિમા વિના આનાથી પાર થવું ખુબ જ મુશ્કેલ છે ।।૧।।

ਆਉ ਸਖੀ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
aa-o sakhee har mayl karayhaa.
Come, O’ my (saintly) friends, let us create a congregation of Saints to realize union with God.
હે સત્સંગી મિત્ર! આવો, પરમાત્માની પ્રાપ્તિવાળો સત્સંગ બનાવીએ

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ॥
mayray pareetam kaa mai day-ay sanayhaa.
Bring me a message from my Beloved.
જે ગુરુમુખ મને મારા પ્રીતમનો સંદેશ આપે

ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਰਿ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
mayraa mitar sakhaa so pareetam bhaa-ee mai dasay har narharee-ai jee-o. ||2||
Any person, who gives me the message of my beloved (God) and tells me His whereabouts is my dear friend, and brother.
મને પરમતમાંનું સરનામુ ઠેકાણું બતાવે તે જ મારો મિત્ર છે મારો સાથી છે, મારો સજ્જન છે મારો ભાઈ છે ।।૨।।

ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥
mayree baydan har gur pooraa jaanai.
The Guru only knows the agony of separation in my heart.
હે સત્સંગી મિત્ર! પરમાત્માનું રૂપ સંપૂર્ણ ગુરુ જ મારી પીડા જાણે છે

ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥
ha-o reh na sakaa bin naam vakhaanay.
I cannot continue living without reciting the Naam.
પરમાત્માના નામ ઉચ્ચારણ વિના મને ધીરજ નથી આવી શકતી. આ માટે હું ગુરુની આગળ વિનંતી કરું છું અને કહું છું

ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
mai a-ukhaDh mantar deejai gur pooray mai har har naam uDhree-ai jee-o. ||3||
O’ my Guru give me the medicine of Naam to cure my agony of separation and ferry me across the world-ocean of vices.
હે સંપૂર્ણ સતગુરુ! મને પોતાનો ઉપદેશ આપ આ જ દવા છે જે મારી વેદના દૂર કરી શકે છે. મને પરમાત્માના નામમાં જોડીને સંસારથી પાર કરાવ ।।૩।।

ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ham chaatrik deen satgur sarnaa-ee.
Like a humble Song-Bird, I have come to the refuge of the Guru.
દાસ નાનક કહે છે, અમે બપૈયો છીએ અને ગુરુની શરણે આવ્યા છીએ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ॥
har har naam boond mukh paa-ee.
Like Songbird Lounging for rain-water, Guru has placed a Drop of Naam in my mouth.
ગુરુની કૃપાથી અમે પરમાત્માનું નામ મુખમાં નાખી દીધું છે જેમ બપૈયો ટીપું મુખમાં પીવે છે

ਹਰਿ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥
har jalniDh ham jal kay meenay jan naanak jal bin maree-ai jee-o. ||4||3||
The God is the ocean of Naam; I am just a fish in that water. Without Naamdevotee Nanak would die.
પરમાત્મા પાણીનો સમુદ્ર છે, અમે તે પાણીની માછલીઓ છીએ. તે નામ જળ વિના આધ્યાત્મિક મૃત્યુ આવી જાય છે જેમ, માછલી પાણી વિના મરી જાય છે. ।।૪।।૩।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
માઝ મહેલ ૪।।

ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
har jan sant milhu mayray bhaa-ee.
Come, meet me, O’ my saintly friends,
હે હરિ જન! હે સંત જન! હે ભાઈઓ! મને મળો.

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ॥
mayraa har parabh dashu mai bhukh lagaa-ee.
Show me the way to my God, I am hungry and lounging to to meet Him!
મને મારા હરિ પ્રભુ પરમાત્માનું સરનામું બતાવો મને તેના દર્શનની ભુખ લાગેલી છે.

ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥
mayree sarDhaa poor jagjeevan daatay mil har darsan man bheejai jee-o. ||1||
O’ my benefactor, the life of the world, fulfill this longing of mine: that I may be blessed to realize you, and my mind may be spiritually satiated.
હે જગતના જીવન પ્રભુ! હે દાતાર! હે હરિ! મારી આ શ્રદ્ધા પુરી કરો કે તારા દર્શનમાં લીન થઈને મારુ મન તારા નામ અમૃતથી છલો છલ થઇ જાય ।।૧।।

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥
mil satsang bolee har banee.
Joining the congregation of saintly persons,remember and focus on God’s word.
મારુ મન વિચારે છે કે સાધુ-સંગતમાં મળીને હું પરમાત્માની મહિમાની વાણી ઉચ્ચારુ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥
har har kathaa mayrai man bhaanee.
The Sermon of praises of God ,is pleasing and spiritually satisfying to my mind.
પરમાત્માની મહિમાની વાતો મારા મનને વ્હાલી લાગી રહી છે

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥
har har amrit har man bhaavai mil satgur amrit peejai jee-o. ||2||
The nectar of God’s Naam is sweet to my mind.Meeting the Guru (in the congregation of saints), I enjoy this nectar and divine bliss.
આધ્યાત્મિક જીવન આપનાર પ્રભુનું નામ-જળ મારા મનમાં સારું લાગી રહ્યું છે. આ નામ જળ સદગુરુને મળીને જ પી શકાય છે ।।૨।।

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
vadbhaagee har sangat paavahi.
Only by great good fortune one obtains the company of the saintly persons.
ભાગ્યશાળી મનુષ્ય પ્રભુનો મેળાપ કરાવવાવાળી સાધુ-સંગતિ પ્રાપ્ત કરે છે

ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥
bhaagheen bharam chotaa khaaveh.
Without this association, the unfortunate ones wander about in delusion, and suffer.
પરંતુ, અભાગી લોકો ભટકણોમાં પડીને ઇજાઓ ખાય છે, વિકારોની ઇજા સહન કરે છે

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥
bin bhaagaa satsang na labhai bin sangat mail bhareejai jee-o. ||3||
Without the good fortune, we can not find the company of saintly people, without such association, our mind is filled with worldly evils.
સારી કિસ્મત વગર સાધુ-સંગતિ નથી મળતી. સાધુ-સંગતિ વિના મનુષ્યનું મન વિકારોની ગંદકીથી ભરાઈ જાય છે ।।૩।।

ਮੈ ਆਇ ਮਿਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ॥
mai aa-ay milhu jagjeevan pi-aaray.
Come and meet me, O’, Life of the World, my Beloved.
હે જગતને જીવન આપનાર વ્હાલા પ્રભુ! આવીને મને મળ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥
har har naam da-i-aa man Dhaaray.
Please bless me with Your Mercy, and enshrine Naam, within my mind.
હે હરિ! પોતાના મનમાં દયા ધરીને મને પોતાનું નામ આપ

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥
gurmat naam meethaa man bhaa-i-aa jan naanak naam man bheejai jee-o. ||4||4||
God’s Naam has become pleasing to my mind. Yes, devotee Nanak’s mind is satiated with (the joy of God’s) Naam.
દાસ નાનક કહે છે, ગુરુની બુદ્ધિની કૃપાથી જે મનુષ્યના મનમાં પરમાત્માનું નામ મીઠું લાગવા લાગે છે, વ્હાલું લાગવા લાગે છે, તેનું મન હંમેશા નામમાં જ પલળેલું રહે છે ।।૪।।૪।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, by the Fourth Guru:
માઝ મહેલ ૪।।

ਹਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.
Through the Guru and joining the company of saintly persons , I have realized the spiritual wisdom and have obtained the Sublime Essence of his message.
મેં ગુરુએ આપેલી પરમાત્માની સાથે ગાઢ સંધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. મને પરમાત્માનો નામ રસ મળી ગયો છે.

ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
man har rang raataa har ras pee-aa-i-aa.
I have been bestowed with God’s Naam and my mind is imbued with His love.
મારુ મન પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાયેલું છે. મને ગુરુએ પરમાત્માનું નામ રસ પીવડાવી દીધું છે

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
har har naam mukh har har bolee man har ras tul tul pa-udaa jee-o. ||1||
Remembering the Name of the God, my mind is overflowing with the Sublime Essence of the His Love.
હવે હું હંમેશા પરમાત્માનું નામ મોંથી ઉચ્ચારતો રહું છું. પરમાત્માના નામ રસથી મારુ મન ઉછળી ઉછળી પડે છે. ।।૧।।

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਲਿ ਮੇਲਾਈਐ ॥
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.
Come, O Saints, and lead me to my God’s Embrace.
હે સંતો! આવો, મને પોતાના ગળેથી લગાવી લો

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥
mayray pareetam kee mai kathaa sunaa-ee-ai.
Recite to me the Sermon of my Beloved.
મને મારા પ્રિય પ્રભુની વાતો સંભળાવો

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
har kay sant milhu man dayvaa jo gurbaanee mukh cha-udaa jee-o. ||2||
O’ saints of God let’s meet, I can dedicate my mind to those Saints , who recite Guru’s Bani.
હે પ્રભુના સંત જન! મને મળો. જે કોઈ સદગુરુની વાણી મોંથી ઉચ્ચારે છે અને મને સંભળાવે છે, હું મારુ મન તેના હવાલે કરું છું ।।૨।।

ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥
vadbhaagee har sant milaa-i-aa.
By great good fortune, God has led me to meet the Guru.
મારા સારા ભાગ્યોથી પરમાત્માએ મને ગુરુ સાથે મેળવ્યો

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
gur poorai har ras mukh paa-i-aa.
and the Guru has placed the Sublime Essence of Naam in me.
તે સંપૂર્ણ ગુરુએ પરમાત્માનું નામ રસ મારા મુખમાં નાખી દીધું

ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
bhaagheen satgur nahee paa-i-aa manmukh garabh joonee nit pa-udaa jee-o. ||3||
The unfortunate ones are not blessed to meet the Guru, and the persons oblivious to the Guru’s teachings keep falling into cycles of birth and rebirth.
અભાગી લોકોને જ સદગુરુ મળતા નથી. જે મનુષ્ય પોતાના મનની પાછળ ચાલતો રહે છે, તે હંમેશા યોનીઓના ચક્કરમાં પડેલો રહે છે ।।૩।।

ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
aap da-i-aal da-i-aa parabh Dhaaree.
God, the Merciful, has Himself bestowed His Mercy.
દયાના ઘર પ્રભુએ જે મનુષ્ય પર કૃપા કરી,

ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ ॥
mal ha-umai bikhi-aa sabh nivaaree.
With His mercy, he has completely washed off the dirt of ego and the poison ofMaya from the mind.
તેને પોતાની અંદરથી અહંકારની ગંદકી, માયાની ગંદકી બધી જ દૂર કરી લીધી.?

ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਵਿਚਿ ਕਾਂਇਆ ਹਰਿ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥
naanak hat patan vich kaaN-i-aa har laiNday gurmukh sa-udaa jee-o. ||4||5||
O’ Nanak, by molding one’s mind according to the Guru’s instructions, one experiences the divine bliss.
હે નાનક! જે મનુષ્ય ગુરુની સામે હોય છે, તે પોતાના શરીરરૂપી દુકાનમાં જ, શરીરરૂપી શહેરમાં જ ટકીને પરમાત્માના નામનો સોદો ખરીદે છે ।।૪।।૫।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh,by the Fourth Guru:
માઝ મહેલ ૪।।

ਹਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥
ha-o gun govind har naam Dhi-aa-ee.
My mind longs to sing praises of God, and meditate on His Name.
મારી પ્રાર્થના છે કે હું ગોવિંદના ગુણ ગાઉં. હું હરિનું નામ સ્મરણ કરું

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥
mil sangat man naam vasaa-ee.
By joining the congregation of saintly persons, I may enshrine Naam in my heart.
સાધુ-સંગતમાં મળીને હું પરમાત્માનું નામ પોતાના મનમાં વસાવું

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਸੁ ਕੀਚੈ ਜੀਉ ॥੧॥
har parabh agam agochar su-aamee mil satgur har ras keechai jee-o. ||1||
O’ God, the Master, inaccessible and unfathomable, with your blessings i can meet the Guru and enjoy the Sublime Essence of Naam.
હે હરિ! હે પ્રભુ! હે અગમ્ય પ્રભુ! હે અગોચર પ્રભુ! હે સ્વામી! જો તારી કૃપા હોય તો સદગુરુને મળીને તારા નામનો આનંદ મેળવી શકાય છે ।।૧।।