GUJARATI PAGE 82

ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਿਣੁ ਭਾਈਆ ਹਰਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥
sant janaa vin bhaa-ee-aa har kinai na paa-i-aa naa-o.
O brothers, no one has ever realized God without associating with the saints.
સંતો ભાઈઓની સંગતિ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્યએ ક્યારેય હરિનું નામ પ્રાપ્ત કર્યું નથી. કારણ કે સંતોની સંગતિ વિના મનુષ્ય જે પણ જન્મજાત ધાર્મિક કર્મ કરે છે.

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ ਨਿਨਾਉ ॥
vich ha-umai karam kamaavday ji-o vaysu-aa put ninaa-o.
Those who (do not join the holy congregation) act out of ego. They are like the prostitute’s son who cannot tell his father’s name.
તે અહંકારની અસર હેઠળ કર્મ કરે છે અને આ કારણે પતિ હિન જ રહી જાય છે જેમ કોઈ વેશવાનો પુત્ર પોતાના પિતાનું નામ બતાવી શકતો નથી

ਪਿਤਾ ਜਾਤਿ ਤਾ ਹੋਈਐ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
pitaa jaat taa ho-ee-ai gur tuthaa karay pasaa-o.
A person is said to belong to father’s (God’s lineage) only when Guru is pleased and bestows His mercy on that person.
પિતા પ્રભુના કુળનો ત્યારે જ થઈ શકીએ છીએ જયારે ગુરુ ખુશ થઈને જીવ પર કૃપા કરે છે.

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa har ahinis lagaa bhaa-o.
By great good fortune, one meets Guru, then by Guru’s teachings his mind remains absorbed in God’s loving devotion day and night.
જે મનુષ્યને વધારે નસીબથી ગુરુ મળી ગયા, તેનો હરિ સાથે પ્રેમ દિવસ-રાત લાગેલો રહે છે

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
jan naanak barahm pachhaani-aa har keerat karam kamaa-o. ||2||
Devotee Nanak has thus realized the all pervading God; and he remains engaged in singing His praise.
દાસ નાનકે તો ગુરુની શરણે પડીને જ પરમાત્મા સાથે સંધિ નાખી છે અને પરમાત્માની મહિમાનાં કર્મની કમાણી કરી છે ।।૨।।

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਗਾ ਚਾਉ ॥
man har har lagaa chaa-o.
In my mind there is such a deep yearning for lovingly remembering God.
ગુરુની કૃપાથી જે મનુષ્યના મનમાં પરમાત્માના સ્મરણની ઇચ્છા પેદા થઈ

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur poorai naam drirh-aa-i-aa har mili-aa har parabh naa-o. ||1|| rahaa-o.
The perfect Guru has firmly implanted Naam in my mind and by meditating on Naam, I have realized God.
સંપૂર્ણ ગુરુએ તેના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ મક્કમ કરી દીધું, તે મનુષ્યને પરમાત્મા મળી ગયા, પરમાત્માનું નામ મળી ગયું ।।૧।। વિરામ।।

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ ਲਗੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jab lag joban saas hai tab lag naam Dhi-aa-ay.
As long as there is youth and health, meditate on the Naam.
હે ભાઈ! જ્યાં સુધી યુવાનીમાં શ્વાસ આવી રહ્યો છે, ત્યાં સુધી પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર, વૃદ્ધાવસ્થામાં નામ સ્મરણ કરવાનું મુશ્કેલ થઈ જશે.

ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਚਲਸੀ ਹਰਿ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
chaldi-aa naal har chalsee har antay la-ay chhadaa-ay.
God would accompany you in your life’s journey and would save you from sufferings in the end.
જીવન સફરમાં હરિ નામ તારો સાથ નિભાવશે, અંત સમયમાં પણ તને મુશ્કેલીઓથી બચાવી લેશે

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ॥
ha-o balihaaree tin ka-o jin har man vuthaa aa-ay.
I dedicate my life to those, within whose minds the God has come to dwell .
હું તેના પર કુરબાન છું, જેના મનમાં પરમાત્માનું નામ આવી વશે છે

ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ ॥
jinee har har naam na chayti-o say ant ga-ay pachhutaa-ay.
Those who have not remembered God with loving devotion, will ultimately depart from the world regretting.
જે લોકોએ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ નથી કર્યું, તે અંતે તો અહીંથી પસ્તાવો કરતા કરતા ચાલ્યા જશે

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੩॥
Dhur mastak har parabh likhi-aa jan naanak naam Dhi-aa-ay. ||3||
O’ Nanak, only those devotees lovingly remember God who are preordained.
પરંતુ, આ જીવન વશની વાત નથી, હે દાસ નાનક! હરિ પ્રભુએ પોતાની ધુર દરબારથી જે મનુષ્યના માથા પર સ્મરણ કરવાનો લેખ લખી દીધો છે, તે જ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરે છે ।। ૩।।

ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
man har har pareet lagaa-ay.
O’ my mind embrace love for God.
હે મન! હરિના નામ સ્મરણમાં સ્નેહ જોડ.

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa gur sabdee paar laghaa-ay. ||1|| rahaa-o.
By great good fortune, does one meet the Guru, and through the Guru’s word one is ferried across the worldly ocean of vices.
જે ભાગ્યશાળી મનુષ્યને ગુરુ મળી જાય છે, ગુરુના શબ્દથી પ્રભુ તેને સંસાર-સમુદ્રમાંથી પાર પાડે છે ।। ૧।। વિરામ।।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
har aapay aap upaa-idaa har aapay dayvai lay-ay.
God manifests Himself in His creation, He Himself gives life and takes it back.
પરમાત્મા પોતે જ પોતાની જાતને જગતના રૂપમાં પ્રગટ કરે છે, પોતે જ જીવોને જીવતા શરીર આપે છે, અને પોતે જ પાછુ લઇ લે છે

ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
har aapay bharam bhulaa-idaa har aapay hee mat day-ay.
God Himself leads us astray in doubts and He Himself imparts enlightenment.
પરમાત્મા પોતે જ જીવોને માયાની ભટકનમાં નાખીને ખોટા માર્ગ પર નાખી દે છે અને પોતે જ સાચા જીવન માટે અક્કલ આપે છે.

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Gurmukhaa man pargaas hai say virlay kay-ee kay-ay
The minds of the Guru’s followers are spiritually enlightened; but they are rare.
જે મનુષ્ય ગુરુની શરણે પડે છે, તેના મનમાં આધ્યાત્મિક પ્રકાશ થઈ જાય છે, પરંતુ આવા લોકો ખુબ જ ઓછા હોય છે, કોઈ દુર્લભ જ હોય છે

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ॥
ha-o balihaaree tin ka-o jin har paa-i-aa gurmatay.
I dedicate my life to those who have realized God, through the Guru’s teaching.
હું એ લોકોને બલિદાન આપું છું, જેને ગુરુની બુદ્ધિ લઈને પરમાત્મા સાથે મેળાપ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵੁਠੜਾ ਹੇ ॥੪॥
jan naanak kamal pargaasi-aa man har har vuth-rhaa hay. ||4||
The God has come to dwell in the mind of Nanak and he feels delighted.
ગુરુની કૃપાથી દાસ નાનકની અંદર પણ હૃદયમાં કમળનું ફૂલ ખીલી ઉઠ્યું છે, મનમાં પરમાત્મા આવી વસ્યાં છે ।। ૪।।

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕਰੇ ॥
man har har japan karay.
O’ my mind meditate on God’s Name with love and devotion.
હે જીવંત! મનમાં પરમાત્મા હરીનું જાપ કર

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਜਿੰਦੂ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee bhaj pa-o jindoo sabh kilvikh dukh parharay. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind run to the refuge of God-Guru and end all your sorrows and sins.
દોડીને પરમાત્માની શરણે જઈ પડ, પોતાના બધા પાપ અને દુઃખ દુર કરી લે ।। ૧।। વિરામ।।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥
ghat ghat rama-ee-aa man vasai ki-o paa-ee-ai kit bhat.
When God dwells in each and every heart (but is not visible) ; then how can one seek Him (realize Him)?
દરેક ઘાટમાં, દરેક મનમાં સુંદર રામ વસે છે. પરંતુ, દેખાતા નથી, તે કેવી રીતે મળે? કયા ઉપાયથી પ્રાપ્ત થાય?

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥
gur pooraa satgur bhaytee-ai har aa-ay vasai man chit.
It is by meeting and following the teachings of the perfect Guru, God comes to dwell in the conscious mind.
જો ગુરુ મળી જાય, જો સંપૂર્ણ સતગુરુ મળી જાય, તો પરમાત્મા સ્વયં આવીને મનમાં હદયમાં આવીને વસે છે

ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥
mai Dhar naam aDhaar hai har naamai tay gat mat.
My only support is God’s Name. It is only from Naam, I obtain high spiritual state and understanding.
મારા માટે તો પરમાત્માનું નામ આશ્રયની છાયા છે, પરમાત્માના નામથી જ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ મળે છે અને અક્કલ મળે છે.

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥
mai har har naam visaahu hai har naamay hee jat pat.
In God’s Name alone, I put my trust. Naam is my social status and honor.
મારી પાસે તો પરમાત્માનું નામ જ રાશિ પૂંજી છે, પરમાત્માના નામમાં જોડાવું જ મારા માટે ઉચ્ચ જાતી છે અને લોક પરલોકની ઇજ્જત છે

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥੫॥
jan naanak naam Dhi-aa-i-aa rang rat-rhaa har rang rat. ||5||
O’ Nanak, the one who has lovingly remembered God; he remains imbued with God’s deep love.
હે દાસ નાનક! જે મનુષ્યએ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યું છે, તે પરમાત્માના રંગમાં રંગાયેલો રહે છે, પરમાત્માના નામ રંગમાં તેનો પ્રેમ બનેલો રહે છે ।।૫।।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਤਿ ॥
har Dhi-aavahu har parabh sat.
Always Keep remembering God with love and devotion.
હે ભાઈ! હંમેશા કાયમ રહેનાર પ્રભુને સ્મરણ કરતો રહે

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਉਤਪਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur bachnee har parabh jaani-aa sabh har parabh tay utpat. ||1|| rahaa-o.
God, from whom all creation has originated can be realized only through the Guru’s teaching.
જે હરિ પ્રભુથી આ આખા જગતની રચના થઈ, તે હરિ પ્રભુ સાથે ગાઢ સંધિ ગુરુના વચનથી જ પડી શકે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa say aa-ay milay gur paas.
Those who have such pre-ordained destiny, come to meet the Guru.
જે મનુષ્યોને પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મો અનુસાર સારા સંસ્કારોના લખાયેલ લેખ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, જેની અંદર પૂર્વ ના સારા સંસ્કાર જાગી પડે છે, તે મનુષ્ય ગુરુની પાસે આવીને ગુરૂના ચરણોમાં મળી બેસે છે

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ॥
sayvak bhaa-ay vanjaari-aa mitraa gur har har naam pargaas.
O’ my friend, they who approach the Guru with a spirit of service and humility, Guru illuminates their minds with Naam.
હરિ નામનો વ્યાપાર કરવા આવેલા હે મિત્ર! સેવા ભાવમાં રહેવાથી ગુરુ તેની અંદર પરમાત્માનું નામ પ્રગટ કરી દે છે.

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਜਿਨ ਵਖਰੁ ਲਦਿਅੜਾ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥
Dhan Dhan vanaj vapaaree-aa jin vakhar ladi-arhaa har raas.
Blessed are the God-loving people and their efforts of collecting the wealth of God’s Name.
જીવ-વણઝારોનો આ વ્યાપાર પ્રસંશા યોગ્ય છે, તે જીવ વણઝારા પણ ભાગ્યશાળી છે જેને પરમાત્માના નામનો સોદો કર્યો છે, જેને હરિ નામની સંપત્તિ એકત્રિત કરી છે.

ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ॥
gurmukhaa dar mukh ujlay say aa-ay milay har paas.
Guru’s followers are honored in God’s court; they meet and merge with Him.
ગુરુની સાથે રહેનાર લોકોના મોં પરમાત્માના ઓટલા પર રોશન થાય છે, તે પરમાત્માના ચરણોમાં આવી મળે છે.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਾ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੬॥
jan naanak gur tin paa-i-aa jinaa aap tuthaa guntaas. ||6||
O’ Nanak, only those persons have found the Guru on whom God, the treasure of all virtues, is pleased.
પરંતુ, હે દાસ નાનક! ગુરુ પણ તેને જ મળે છે, જેના પર બધા ગુણોનો ખજાનો પરમાત્મા પોતે પ્રસન્ન થાય છે ।। ૬।।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
har Dhi-aavahu saas giraas.
Lovingly meditate on God’s Name with every breath and morsel of food.
હે ભાઈ! દરેક શ્વાસની સાથે અને દરેક કોળિયા સાથે પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા રહો

ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨਾ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥
man pareet lagee tinaa gurmukhaa har naam jinaa rahraas. ||1|| rahaa-o. ||1||
Only those Guru’s followers are imbued with love for God whose true wealth in life is God’s Name.
ગુરુની સાથે રહેનાર જીવ મનુષ્યએ પ્રભુના નામને પોતાના જીવન રાહની રાશિ પૂંજી બનાવી છે, તેને મનમાં પરમાત્માના ચરણોની પ્રીતિ બનેલી રહે છે ।। ૧।। વિરામ।। ૧।।