GUJARATI PAGE 78

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥
ih moh maa-i-aa tayrai sang na chaalai jhoothee pareet lagaa-ee.
This emotional attachment to Maya in which you have entangled yourself, will not go with you; it is false to fall in love with it.
માયાનો આ મોહ જેમાં તું ફસાયેલો છે, તારી સાથે નથી જઈ શકતો, તે આનાથી ખોટો પ્રેમ નાખ્યો છે

ਸਗਲੀ ਰੈਣਿ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੇਵਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
saglee rain gudree anDhi-aaree sayv satgur chaanan ho-ay.
Your entire night life has passed away in the darkness of ignorance; but now through the Guru’s teachings, you shall be enlightened with the Divine knowledge.
હે ભાઈ! જીવનની આખી રાત માયાના અંધકારમાં વીતે છે. ગુરુની શરણે પડ જેનાથી તારી અંદર પરમાત્માનું નામ પ્રકાશિત થાય

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੪॥
kaho naanak paraanee cha-uthai pahrai din nayrhai aa-i-aa so-ay. ||4||
Nanak says, in the the fourth watch of the night-life (old age), the appointed day of death is coming near.
નાનક કહે છે, જિંદગીની રાતનો ચોથો પ્રહર તે દિવસ નજીક આવે છે જ્યારે અહીંથી મુસાફરી કરવી પડે છે ।।૪।।

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਉਠਿ ਚਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥਿ ॥
likhi-aa aa-i-aa govind kaa vanjaari-aa mitraa uth chalay kamaanaa saath.
O my mortal friend, when the summons from God arrives, one must depart from this world along with the account of deeds done during the lifetime.
હરિ નામનો વ્યાપાર કરવા આવેલા હે જીવ-મિત્ર! જ્યારે પરમાત્મા દ્વારા મૃત્યુ ની લખાયેલ મંજૂરી આવે છે, ત્યારે અહીં કમાયેલા સારા અને ખરાબ કાર્યોના સંસ્કાર જીવાત્માની સાથે ચાલ્યા જાય છે

ਇਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥
ik ratee bilam na dayvnee vanjaari-aa mitraa onee takrhay paa-ay haath.
One is not allowed even a moment’s delay, O my mortal friend; the Messenger of Death seizes him with firm hands.
તે સમયે યમરાજે પોતાનો હાથ દ્રઢતાથી મૂક્યો છે, હે વણજારા મિત્ર! તે થોડા માત્ર સમયની પણ ચોરીની મંજૂરી આપતો નથી

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ ॥
likhi-aa aa-i-aa pakarh chalaa-i-aa manmukh sadaa duhaylay.
Receiving the summons, mortals are seized and dispatched. The self-willed (manmukh) always suffer great pain.
જ્યારે કર્તાર દ્વારા મૃત્યુનો લખાયેલો હુકમ આવે છે તે યમરાજ જીવને પકડીને આગળ લગાવી લે છે.

ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
jinee pooraa satgur sayvi-aa say dargeh sadaa suhaylay.
(On the other hand) Those who have followed the teachings of the True Guru go to God’s Court in great comfort.
પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા મનુષ્ય ફરીથી હંમેશા દુ:ખી રહે છે. જેણે સંપૂર્ણ ગુરુનો આશરો લીધો, તે હંમેશા પરમાત્માના દરબારમાં પ્રસન્ન રહે છે

ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥
karam Dhartee sareer jug antar jo bovai so khaat.
In this human life, the body is like a field of Karma (deeds) in which one shall reap whatever one sows.
હે વણઝારા મિત્ર! મનુષ્ય જીવનમાં મનુષ્યનું શરીર કર્મ કમાવવા માટે પૃથ્વી જેવું છે, જેમાં જેવું કોઈ વાવે છે તેવું તે ખાય છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਭਵਾਤਿ ॥੫॥੧॥੪॥
kaho naanak bhagat soheh darvaaray manmukh sadaa bhavaat. ||5||1||4||
Nanak says, the devotees are honored in the Court of the Almighty, whereas the self conceited persons or Manmukh wander forever in the cycles of birth & death.
નાનક કહે છે, પરમાત્માની ભક્તિ કરનારા લોકો પરમાત્માના દરબારમાં પર શોભા મેળવે છે, પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા મનુષ્ય હંમેશા જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડેલો રહે છે. ।।૫।।૧।।૪।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ
sireeraag mehlaa 4 ghar 2 chhant
Siree Raag, by the Fourth Guru, Second beat, Chhant:
શ્રી રાગ મહેલ ૪, ઘર ૨, છંદ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. Realized by The Grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖੈ ॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.
How can the ignorant bride (soul), while living in her parents house (in this world), obtain the Blessed Vision of her spouse God
જો જીવંત સ્ત્રી પોતાના ઘરે આ મનુષ્ય જન્મમાં જ રહે, તો તે પતિ-પ્રભુના દર્શન કેવી રીતે કરી શકે? દર્શન કરી શકતી નથી.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ॥
har har apnee kirpaa karay gurmukh saahurrhai kamm sikhai.
If God shows His Mercy, then through the Guru’s guidance the bride (soul) learns the ways of her Husband’s (God’s) house.
જ્યારે પરમાત્મા પોતાની કૃપા કરે છે, ત્યારે જીવ સ્ત્રી ગુરુની સામે રહીને પ્રભુ-પતિના ચરણોમાં પહોંચનારા કામ કરવાનું શીખે છે.

ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥
saahurrhai kamm sikhai gurmukh har har sadaa Dhi-aa-ay.
To learn the ways of her Husband’s (God’s) house, under the Guru’s teachings, she (the soul) always meditates on God’s Name.
ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ જીવંત સ્ત્રી તે કાર્ય શીખે છે, જેની મદદથી પતિ-પ્રભુની હાજરી સુધી પહોંચી શકાય તે કાર્ય એ છે કે જીવ-સ્ત્રી હંમેશા પરમાત્માનું નામ યાદ કરે છે,

ਸਹੀਆ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ ॥
sahee-aa vich firai suhaylee har dargeh baah ludaa-ay.
She (bride soul), walks happily amongst her (Gurmukh) friends, and goes to God’s Court joyfully swinging her arms (without worry).
મિત્રોમાં સત્સંગીઓમાં રહીને આ લોકમાં આરામથી ચાલતી ફરે છે, આરામદાયક જીવન જીવે છે અને પરમાત્માની હાજરીમાં ચિંતા કર્યા વિના પહોંચે છે

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਿਰਖੈ ॥
laykhaa Dharam raa-ay kee baakee jap har har naam kirkhai.
She (the soul) pays back the debt of Karma to the righteous judge by meditating on God’ Name.
તે જીવંત સ્ત્રી પરમાત્માના નામનો સતત જાપ કરીને ધર્મરાજના હિસાબ, ધર્મરાજના હિસાબની બાકી સમાપ્ત કરી લે છે.

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦਿਖੈ ॥੧॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai gurmukh har darsan dikhai. ||1||
Then, by Guru’s Grace, while still living in her parent’s house (this world), the innocent bride (soul) sees the sight of her Husband (God).
ભોળી જીવંત સ્ત્રી પોતાના ઘરમાં આ મનુષ્ય જન્મમાં ગુરુની શરણે પડીને પરમાત્મા પતિનાં દર્શન કરી લે છે ।।૧।।

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.
O’ my father, by the Guru’s Grace I am married (spiritually united) with God.
હે મારા પિતા! પ્રભુ-પતિ સાથે મેં લગ્ન કર્યાં છે, ગુરુની શરણ પડવાથી મને પ્રભુ-પતિ મળી ગયા છે

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan parchand balaa-i-aa.
The darkness of ignorance has been dispelled. The Guru has revealed the blazing light of spiritual wisdom.
ગુરુનું બક્ષેલું જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય એટલો તેજ જગમગીને ઉઠ્યો છે કે મારી અંદરથી અણસમજનનો અંધકાર અદ્દશ્ય થઈ ગયો છે

ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
bali-aa gur gi-aan anDhayraa binsi-aa har ratan padaarath laaDhaa.
This spiritual wisdom given by the Guru shines forth, and the darkness has been dispelled. I have found the Priceless Jewel of the Naam.
ગુરુનું દીધેલું જ્ઞાન મારી અંદર ચમક્યું છે, માયાના મોહનો અંધકાર દૂર થઈ ગયો છે, તે પ્રકાશની કૃપાથી મને પરમાત્માના નામ રૂપી અમૂલ્ય રત્ન મળ્યો છે.

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ ॥
ha-umai rog ga-i-aa dukh laathaa aap aapai gurmat khaaDhaa.
My malady of Ego has been dispelled, my sorrows are over, the Guru’s teachings helped me consume my egoistic nature.
ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલવાથી મારા અહંકારનો રોગ દૂર થઈ ગયો છે, અહંકારનું દુ:ખ સમાપ્ત થઈ ગયું છે, આત્મજ્ઞાનની પ્રકૃતિ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
akaal moorat var paa-i-aa abhinaasee naa kaday marai na jaa-i-aa.
I have obtained the immortal and imperishable God as my Groom, who never dies or goes anywhere.
ગુરુની શરણે પડવાથી મને એ પતિ મળ્યો છે જેની પ્રતિષ્ઠાને કોઈ કાળ સ્પર્શ કરી શકતો નથી, જે નાશ રહિત છે, જે કયારેય મરતો નથી અને જન્મતો પણ નથી

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥
vee-aahu ho-aa mayray baabolaa gurmukhay har paa-i-aa. ||2||
O my dear father, my marriage (union with God) has been solemnized, and through the Guru’s teachings, I have realized God (within myself).
હે પિતા! ગુરુના શરણે પડીને મેં પરમાત્મા-પતિ સાથે લગ્ન કર્યા છે, મને પરમાત્મા મળી ગયા છે ।।૨।।

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸੁਹੰਦੀ ॥
har sat satay mayray babulaa har jan mil janj suhandee.
O’ my dear father, eternal is my (groom) God, joining together, the devotees of God make an impressive marriage party.
હે પિતા! પ્રભુ-પતિ હંમેશા કાયમ રહેવાવાળા છે, તે પતિ સાથે મેળાપ કરવા માટે તે પ્રભુના ભક્તો જાણે સુંદર શોભા યાત્રા બને છે

ਪੇਵਕੜੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੁਹੇਲੀ ਵਿਚਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥
payvkarhai har jap suhaylee vich saahurrhai kharee sohandee.
By meditating on God’s name, I live peacefully in my parent’s home (this world), and will enjoy respect in God’s house as well.
જીવ મહિલાઓ આ સત્સંગીઓમાં રહીને પોતાના ઘરમાં આ મનુષ્ય જન્મમાં પરમાત્માનું નામ જપીને સુખી જીવન જીવે છે અને પરલોકમાં પણ ખૂબ શોભા મેળવે છે

ਸਾਹੁਰੜੈ ਵਿਚਿ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਜਿਨਿ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
saahurrhai vich kharee sohandee jin payvkarhai naam samaali-aa.
Certainly respected are those brides (souls) who meditated on His Name while still living in this world.
આ વિશ્વાસ કર કે જે જીવ-સ્ત્રીએ પોતાના ઘરમાં પરમાત્માનું નામ પોતાના હૃદયમાં વસાવ્યું છે, તે પરલોકમાં ચોક્કસ શોભા કમાય છે

ਸਭੁ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ ਜਿਣਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ॥
sabh safli-o janam tinaa daa gurmukh jinaa man jin paasaa dhaali-aa.
Fruitful is the life of those who, by Guru’s Grace, have controlled their mind and carefully played the game (of life).
ગરુની શરણે પડીને તે જીવ સ્ત્રીઓનું જીવન સફળ છે, જેમણે પોતાના મનને જીતીને, વશમાં લઈને ચોપાટ રૂપી આ જીવન રમત રમે છે

ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ॥
har sant janaa mil kaaraj sohi-aa var paa-i-aa purakh anandee.
By joining together with God’s devotees, wedding (union with God) becomes beautiful, the all pervading God who is the source of Supreme bliss is realized.
પરમાત્માની ઉપાસના કરનારા ગુરુમુખો સાથે મળીને પરમાત્મા-પતિ સાથે મધુર મેળાપ થઈ જાય છે, તે સર્વવ્યાપક અને આનંદકારક સ્રોત પતિ-પ્રભુ મળી જાય છે

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸੋੁਹੰਦੀ ॥੩॥
har sat sat mayray baabolaa har jan mil janj sohandee. ||3||
O’ my dear father, true and eternal is my (Groom) God and with the presence of the God’s devotees, the marriage party looks beautiful.
હે પિતા! પતિ-પ્રભુ સદાકાળ છે, હંમેશા કાયમ રહેનાર છે, તે પતિ સાથે મેળાપ કરવા માટે તે પ્રભુના ભક્તો જાણે સુંદર શોભાયાત્રા બને છે ।।૩।।