GUJARATI PAGE 74

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥
sun galaa gur peh aa-i-aa.
I heard of the Guru, and so I went to Him.
હે નાનક! ગુરુ જેને જેને હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું નામ જપવાની નાવડી માં બેસાડે છે તે આખું જગત વિકારોથી બચી જાય છે

ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ ॥
naam daan isnaan dirhaa-i-aa.
He instilled within me the Naam, the goodness of charity and true cleansing.
આ વાત સાંભળીને હું પણ ગુરુ પાસે આવી ગયો છું અને તેને મારા હ્રદયમાં આ બેસાડી દીધું છે કે નામ સ્મરણ કર

ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਜੀਉ ॥੧੧॥
sabh mukat ho-aa saisaarrhaa naanak sachee bayrhee chaarh jee-o. ||11||
All the world is liberated, O Nanak, by embarking upon the path of Truth.
બીજા લોકોને નામ જપવા માટે પ્રેરિત કર, પવિત્ર જીવન બનાવ – આ જ સાચા જીવનનો માર્ગ છે ।।૧૧।।

ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੇਵੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥
sabh sarisat sayvay din raat jee-o.
O’ God, the entire Universe serves and meditate upon You, day and night.
હે પ્રભુ! આખી સૃષ્ટિ દિવસ-રાત તારી જ સેવા-ભક્તિ કરે છે

ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁਣਹੁ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉ ॥
day kann sunhu ardaas jee-o.
You listen to every one’s prayers very attentively.
તું દરેક જીવની પ્રાર્થના ધ્યાનથી સાંભળે છે

ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ਸਭ ਡਿਠੀਆ ਤੁਸਿ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥
thok vajaa-ay sabh dithee-aa tus aapay la-i-an chhadaa-ay jee-o. ||12||
I have fully examined all claims made by different persons, and have concluded that only You Yourself has saved anyone from the vices.
હે ભાઈ! મેં આખી દુનિયાને સારી રીતે ઓળખીને જોઈ લીધી છે, જેને જેને વિકારોથી છોડાવ્યા છે પ્રભુએ પોતે જ છોડાવ્યાં છે ।।૧૨।।

ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
hun hukam ho-aa miharvaan daa.
Now, the Merciful Almighty has issued His Command.
મહેરબાન પ્રભુનો હવે એવો હુકમ કરે છે

ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥
pai ko-ay na kisai ranjaandaa.
That the vices cannot hurt anyone in the Guru’s protection.
કે કોઈ પણ કામાદિક વિકાર શરણ આવી કોઈને પણ દુઃખી કરી શકતું નથી

ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥
sabh sukhaalee vuthee-aa ih ho-aa halaymee raaj jee-o. ||13||
Everyone who has been blessed by God lives in peace. The rule of humility and compassion has been established.
જેના જેના પર પ્રભુની કૃપા થઇ છે તે આખું સંસાર, અંતરાત્મા આધ્યાત્મિક આનંદ માં વસે છે, દરેકની અંદર આ નમ્રતા નું રાજ થઇ ગયું છે. ।।૧૩।।

ਝਿੰਮਿ ਝਿੰਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
jhimm jhimm amrit varasdaa.
Softly and gently drops of the Ambrosial Nectar of His Name trickles down.
આધ્યાત્મિક સ્થિરતા પેદા કરીને તારું નામ-અમૃત મારી અંદર વરસે છે

ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥
bolaa-i-aa bolee khasam daa.
Inspired by God Himself, I utter the words His praises.
હે પ્રભુ પતિ! હું પણ તારી જ પ્રેરણાથી તારી મહિમાનાં બોલ બોલું છું

ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਹਿ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
baho maan kee-aa tuDh upray tooN aapay paa-ihi thaa-ay jee-o. ||14||
I take great pride in you. I am certain that You would approve (what I utter).
હું તારા પર જ માન-ગર્વ કરતો આવ્યો છું, મને નિશ્ચત છે કે તું પોતે જ મને સ્વીકારી લઈશ ।।૧૪।।

ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥
tayri-aa bhagtaa bhukh sad tayree-aa, har lochaa pooran mayree-aa.
O’ God, please fulfill this desire of mine, that Your devotee may always remainlonging for Your love.
હે પ્રભુ! તારી ભક્તિ કરનાર ભાગ્યશાળીઓ ને હંમેશા તારા દર્શનની ભૂખ લાગેલી રહી છે, હે હરિ! મારી પણ આ તમન્ના પુરી કર

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਮੈ ਗਲ ਵਿਚਿ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥
dayh daras sukh-daati-aa mai gal vich laihu milaa-ay jee-o. ||15||
O’ Giver of Peace, Grant me Your Blessed Vision, keep me in Your protection.
હે સુખોને આપનાર પ્રભુ! મને તારું દર્શન દે, મને પોતાના ગળેથી લગાવી લે ।।૧૫।।

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲਿਆ ॥
tuDh jayvad avar na bhaali-aa.
I have not found any other as Great as You.
તારી સમાન કોઈ બીજું ક્યાંય મળતું નથી. હે પ્રભુ! તું દરેક જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે

ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਲਿਆ ॥
tooN deep lo-a pa-i-aali-aa.
You pervade the continents, the worlds and the nether regions;
હે પ્રભુ! તું આખા દેશોમાં, બધા ભવનોમાં અને પાતાળમાં વસે છે

ਤੂੰ ਥਾਨਿ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥
tooN thaan thanantar rav rahi-aa naanak bhagtaa sach aDhaar jee-o. ||16||
You are permeating all places and interspaces. O Nanak, You are the True Support of Your devotees.
હે નાનક! પ્રભુની ભક્તિ કરનારા લોકો નો હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું નામ જ જીવન માટે સહારો છે ।।૧૬।।

ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ॥
ha-o gosaa-ee daa pahilvaanrhaa.
(This world is like an arena) and I am a lowly wrestler of my Master blessed with strength to defeat great champions like Lust, Anger, and Greed.
હું માલિક પ્રભુ નો અજાણ્યો પહેલવાન હતો

ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ॥
mai gur mil uch dumaalrhaa.
But after meeting the Guru (and receiving his blessing), I am wearing the high headgear of a champion (I was able to defeat the five passions).
પરંતુ, ગુરુને મળીને હું ઉંચી ટોપી વાળો વિજયી બની ગયો છું

ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਜੀਉ ॥੧੭॥
sabh ho-ee chhinjh ikthee-aa da-yu baithaa vaykhai aap jee-o. ||17||
All have gathered to watch the wrestling match with my vices, and the Merciful God Himself is seated to behold it.
જગત અખાડામાં બધા જીવ આવીને એકત્રિત થઇ ગયા છે અને આ અખાડાને વ્હાલા પ્રભુ સ્વયં બેસીને જોઈ રહ્યો છે ।।૧૭।।

ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
vaat vajan tamak bhayree-aa.
Trumpets,bugles, drums, and flutes are being played. (The play of Maya)
વાજા વાગી રહ્યા છે, ઢોલ વાગી રહ્યા છે, નગારા વાગી રહ્યા છે પહેલવાન આવીને એકત્રિત થયા છે,

ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥
mal lathay laiday fayree-aa.
The wrestlers (vices) enter the arena and circle around.
અખાડાની ચારેય બાજુ, જગત અખાડામાં ફેરા લઇ રહ્યા છે

ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ ਜੀਉ ॥੧੮॥
nihtay panj ju-aan mai gur thaapee ditee kand jee-o. ||18||
After receiving a blessing from the Guru, I have floored (and defeated) the five youthful wrestlers (Lust, Anger, Greed, Attachment, and Ego).
મારી પીઠ પર મારા ગુરુએ થાપી આપી, તો મેં વિરોધી પંજા કામાદિક જવાન કાબુ કરી લીધા ।।૧૮।।

ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
sabh ikthay ho-ay aa-i-aa.
All people (souls) have come into this world-arena (to fight their own battles),
બધા નર-નારી મનુષ્ય જન્મ લઈને આવ્યા છે, પરંતુ અહીં પોત-પોતાના કરેલા કર્મોને આધારિત પરલોક ઘરમાં અલગ અલગ યોનિઓમાં પડી જશે.

ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ghar jaasan vaat vataa-i-aa.
but they will go back by different routes.(according to their deeds in this world they will be reincarnated in different species)
જે લોકો ગુરુએ બતાવેલા માર્ગ પર ચાલે છે, તે અહીંથી હરિ નામનો નફો કમાઇને જાય છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥
gurmukh laahaa lai ga-ay manmukh chalay mool gavaa-ay jee-o. ||19||
The Guru’s followers shall depart from here after earning the wealth of Naam, and the self-conceited would return having lost whatever merits they came with.
પણ પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળા લોકો પહેલી રાશિ પુંજી પણ ગુમાવી દે છે ।।૧૯।।

ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥
tooN varnaa chihnaa baahraa.
O’ God, You are beyond any colors or forms.
હે પ્રભુ! તારો કોઈ ખાસ રંગ નથીઅને નથી કોઈ ખાસ ચક્ર-ચિન્હ.

ਹਰਿ ਦਿਸਹਿ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥
har diseh haajar jaahraa.
Yet Your presence is felt everywhere.
તો પણ, હે હરિ! તું આખા જગતમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥
sun sun tujhai Dhi-aa-iday tayray bhagat ratay guntaas jee-o. ||20||
O, the treasures of virtues, repeatedly hearing Your glories and imbued with Your love, Your devotees meditate on You.
તારી ભક્તિ કરનાર લોકો તારા વખાણ સાંભળી સાંભળીને તને યાદ કરે છે, તું ગુણોનો ખજાનો છે. તારા ભક્ત તારા પ્રેમમાં રંગાયેલા રહે છે ।।૨૦।।

ਮੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥
mai jug jug da-yai sayvrhee.
Through age after age, I am the servant of the Merciful God.
હું હંમેશા જ તે વ્હાલા પ્રભુની સુંદર સેવા ભક્તિ કરતો રહું છું

ਗੁਰਿ ਕਟੀ ਮਿਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥
gur katee mihdee jayvrhee.
The Guru has cut away my bonds of worldly attachments.
કહે, ગુરુએ મારી માયાના મોહની ફાંસી કાપી દીધી છે

ਹਉ ਬਾਹੁੜਿ ਛਿੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥
ha-o baahurh chhinjh na nach-oo naanak a-osar laDhaa bhaal jee-o. ||21||2||29||
O’ Nanak, I shall not have to dance in this arena of life again. because I have found this invaluable opportunity to meditate on God’s Name.
હે નાનક! ગુરુની કૃપાથી શોધીને મેં સ્મરણ ભક્તિનો અવસર પ્રાપ્ત કરી લીધો છે, હવે હું વખતે વખતે આ જગત અખાડામાં ભટક્તો નહિ ફરું ।।૨૧।।૨।।૨૯।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. realized by the Grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1 pahray ghar 1.
Siree Raag, by the First Guru, Pehray, First beat:
શ્રી રાગ મહેલ ૧ પ્રહર ઘર ૧।।

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਣਿ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥
pahilai pahrai rain kai vanjaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas.
In the first watch of the night (stage of life), O my merchant friend, you were cast into the womb of your mother, by God’s Command.
હરિના નામનો વ્યાપાર કરવા આવેલા હે જીવ મિત્ર! જિંદગીની રાતના પ્રથમ પ્રહરમાં પરમાત્માના આદેશ અનુસાર તે માતાના પેટમાં આવીને નિવાસ લીધો છે

ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਰਿ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
uraDh tap antar karay vanjaari-aa mitraa khasam saytee ardaas.
Upside-down, within the womb, you performed penance, O my merchant friend, and you prayed to your Master.
હે વણઝારા જીવ-મિત્ર! માતાના પેટમાં તું ઉલ્ટો લટકાઈને તપ કરતો રહ્યો, પતિ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરતો રહ્યો

ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸਿ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਧਿਆਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥
khasam saytee ardaas vakhaanai uraDh Dhi-aan liv laagaa.
You uttered prayers to your Master, while upside-down, and you meditated on Him with deep love and affection.
માતાના પેટમાં જીવ ઉલ્ટો લટકાઈને માલિક પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુના ધ્યાનમાં જોડાય છે, પ્રભુ ચરણોમાં ધ્યાન જોડે છે

ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਲਿ ਭੀਤਰਿ ਬਾਹੁੜਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥
naa marjaad aa-i-aa kal bheetar baahurh jaasee naagaa.
(A person) comes out naked into the world, and in the end departs also naked.
જગતમાં નગ્ન આવે છે, બીજી વાર અહીંથી નગ્ન જ જતો રહેશે

ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕਿ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਸਿ ॥
jaisee kalam vurhee hai mastak taisee jee-arhay paas.
Human being is born with pre-ordained destiny.
જીવના માથા પર પરમાત્માના આદેશ અનુસાર જેવા કરેલા કર્મોની સંસ્કારોની કલમ ચાલે છે જગતમાં આવવાના સમયે જીવ પાસે તેવી જ આધ્યાત્મિક જીવનની રાશિ પુંજી હોય છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁਕਮਿ ਪਇਆ ਗਰਭਾਸਿ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai hukam pa-i-aa garbhaas. ||1||
O’ Nanak, as per God’s command, in the first watch of night (first stage of life),a human being is cast into the womb.
હે નાનક!જીવ એ પરમાત્માના આદેશ અનુસાર જિંદગીની રાતના પ્રથમ પ્રહરમાં માતાના પેટમાં આવીને નિવાસ લીધો છે ।।૧।।