GUJARATI PAGE 58

ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
bhaa-ee ray avar naahee mai thaa-o.
O’ brother, Except the Guru, there is no other place for me to go.
હે ભાઈ! મને ગુરુ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યા દેખાતી નથી

ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai Dhan naam niDhaan hai gur dee-aa bal jaa-o. ||1|| rahaa-o.
The Guru has given me the Treasure of the Wealth of the Naam; I am a sacrifice to Him.
મારા માટે તો પ્રભુ નું નામ જ ધન છે, નામ જ ખજાનો છે, આ ખજાનો જે કોઈને આપ્યો હું ગુરુ પર બલિદાન આપું છું, નામ ખજાનો પ્રાપ્ત કરવા માટે ।।૧।। વિરામ।।

ਗੁਰਮਤਿ ਪਤਿ ਸਾਬਾਸਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਉ ॥
gurmat pat saabaas tis tis kai sang milaa-o.
The Guru’s Teachings bring honor. Blessed is the Guru, may I meet and be with Him.
ખુબ સરસ છે તે ગુરુ ને જે ગુરુની બુદ્ધિ મળવાથી આબરૂ મળે છે, પ્રભુ કૃપા કરે હું તે ગુરુ ની સંગતિ માં જોડાયેલો રહું

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥
tis bin gharhee na jeev-oo bin naavai mar jaa-o.
Without Him, I cannot live, even for a moment. Without His Name I am spiritually dead.
નામ નું દાન દેવા વાળા તે ગુરુ વગર હું એક ક્ષણ પણ નથી રહી શકતો કારણ કે નામ વગર મારું આધ્યાત્મિક મૃત્યુ આવી જાય છે

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਟਿਕੀ ਘਰਿ ਜਾਉ ॥੨॥
mai anDhulay naam na veesrai tayk tikee ghar jaa-o. ||2||
I am spiritually blind, May I never forget Naam. With Guru’s support and blessings, I shall unite with God and reach my true home.
નામ વગર હું માયા ના મોહ માં આંધળો થઈ જાઉં છું, પ્રભુ કૃપા કરે અને મારા જેવા આંધળા ને તેનું નામ ન ભૂલી જાય, હું પ્રભુ ના આશરા ની ટેક લઇ ને પ્રભુના ચરણો માં જોડાયેલો રહું ।।૨।।

ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
guroo jinaa kaa anDhulaa chaylay naahee thaa-o.
Those, whose Guru is spiritually blind cannot find true home (unite with God).
પરંતુ ગુરુ પણ હોય તો આંખ વાળો હોય જેનો ગુરુ પોતે જ માયા ના મોહ માં આંધળો થઈ ગયેલ હોય તેના સેવકોને આધ્યાત્મિક શીખ નું સ્થાન ઠેકાણું નથી મળી શકતું

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ॥
bin satgur naa-o na paa-ee-ai bin naavai ki-aa su-aa-o.
Without the Guru, Naam is not obtained and without Naam there is no purpose of human life.
સંપૂર્ણ ગુરુ વગર પ્રભુ નું નામ નથી મળતું નામ વગર બીજો કોઈ સારું જીવન ઉદેશ્ય હોય જ ન શકે

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੩॥
aa-ay ga-i-aa pachhutaavnaa ji-o sunjai ghar kaa-o. ||3||
(Without God’s Name), our coming and departing from (this world) makes us repent like a crow visiting a deserted house.
નામ થી વંચિત રહેલા મનુષ્ય દુનિયામાં આવ્યો અને ચાલ્યો ગયો પછતાવો જ સાથે લઇ ગયો, ખાલી હાથે જ જગત માંથી ગયા જેમ ખાલી ઘરમાં આવેલા કાગડો ખાલી જ જાય છે ।।૩।।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੁ ਦੇਹੁਰੀ ਜਿਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥
bin naavai dukh dayhuree ji-o kalar kee bheet.
Without Naam, the body suffers in pain and crumbles like a wall of sand.
નામ સ્મરણ વગર શરીર ને ચિંતા વગેરે આટલુ દુઃખ હેરાન કરે છે કે શારીરિક ક્ષમતા એવી રીતે છોલાય જાય છે જેવી રીતે કલર ની દીવાલ પડતી જાય છે

ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥
tab lag mahal na paa-ee-ai jab lag saach na cheet.
We cannot realize God until we enshrine the eternal God in our heart.
આ પડતર ને બચાવવા માટે ત્યાં સુધી પ્રભુ નો મહેલ રૂપી સહારો નથી મળતો જ્યાં સુધી તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુ જીવ ના હૃદય માં નથી આવીને વસતા

ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ ॥੪॥
sabad rapai ghar paa-ee-ai nirbaanee pad neet. ||4||
It is only by becoming imbued in the Guru’s word, that we obtain self-realization, and reach the desire-free eternal state.
જો ગુરુ ના શબ્દો માં મન રંગાય જાય તો પ્રભુ ની હાજરી માં ઓટ મળી જાય છે અને તે આધ્યાત્મિક અવસ્થાઓ હંમેશા માટે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે જ્યાં કોઈ ઈચ્છા પોતાનો પ્રભાવ નાખી શક્તિ નથી ।।૪।।

ਹਉ ਗੁਰ ਪੂਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥
ha-o gur poochha-o aapnay gur puchh kaar kamaa-o.
(And to obtain such state) I should ask for the advice of my Guru, and after asking Him, I should act accordingly.
તેથી હે ભાઈ! આ નિર્વાણ પદ ની પ્રાપ્તિ માટે હું મારા ગુરુ ને પૂછીશ, ગુરુ ને પૂછીને તેના દ્વારા બતાવેલા કર્યો કરીશ

ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁਖੁ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥
sabad salaahee man vasai ha-umai dukh jal jaa-o.
I would praise the God through Guru’s word, so that He may stay in my heart and the pain caused by my ego may be burnt down.
હું ગુરુ ના શબ્દ માં જોડાય ને પ્રભુ ની મહિમા કરીશ ક્યાંક પ્રભુ મારા મન આવીને વસે, પ્રભુ ની કૃપા થાય, મારુ અહંકાર નું દુઃખ સળગી જાય

ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਉ ॥੫॥
sehjay ho-ay milaavrhaa saachay saach milaa-o. ||5||
Intuitively the blissful union with God may take place, and through His eternal Name I may get united with the eternal God Himself.
સ્વાભાવિક અવસ્થા માં ટકી ને મારા પ્રભુ થી સુંદર મિલન થઈ જાય હંમેશા ટકી રહેવાવાળા પ્રભુમાં મારુ હંમેશા માટે મિલન થઈ જાય ।।૫।।

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਜਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
sabad ratay say nirmalay taj kaam kroDh ahaNkaar.
Those who are attuned to the Guru’s word, renouncing lust, anger, selfishness and conceit, they live righteously.
જે લોકો ગુરુ ના શબ્દ માં રંગાય જાય છે તે કામ ક્રોધ વગેરે અવ્યવસ્થાને બલિદાન કરીને પવિત્ર જીવન વાળો થઈ જાય છે

ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
naam salaahan sad sadaa har raakhahi ur Dhaar.
They sing the Praises of Naam, and always keep God enshrined in their heart.
તે હંમેશા પ્રભુ નું નામ યાદ કરે છે, પરમાત્મા ની યાદ ને હંમેશા પોતાના હૃદય માં ટકાવી રાખે છે

ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥
so ki-o manhu visaaree-ai sabh jee-aa kaa aaDhaar. ||6||
How could we ever forget Him from our minds who is the Support of all beings?
હે ભાઈ! જો પ્રભુ બધા જીવો ના જીવન નો આશરો છે, તેને ક્યારેય પણ મન માંથી ભૂલવો જોઈએ નહીં ।।૬।।

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥
sabad marai so mar rahai fir marai na doojee vaar.
One, who becomes unaffected by vices by following the Guru’s word remains unaffected and never again experiences spiritual death.
જે મનુષ્ય ગુરુ ના શબ્દો માં જોડાઈને અવ્યવસ્થા થી મરી જાય છે તટસ્થ થઈ જાય છે તે એવી મૃત્યુ મરીને સ્થિર થઈ જાય છે વિકારોમાં ઠોકર માટે જાડો થઈ જાય છે

ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
sabdai hee tay paa-ee-ai har naamay lagai pi-aar.
This righteous lifestyle is obtained through the Guru’s word and we develop Love for God’s Name.
તે મનુષ્ય અવ્યવસ્થાની પકડમાં આવી ને પછી ક્યારેય આધ્યાત્મિક મૃત્યુ નથી મરતો આ અટલ આધ્યાત્મિક જીવન ગુરુના શબ્દ થી જ મળે છે, ગુરુના શબ્દ થી જ પ્રભુ ના નામ માં પ્રેમ બને છે

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥
bin sabdai jag bhoolaa firai mar janmai vaaro vaar. ||7||
Without following the Guru’s teaching, the world goes astray from this righteous life and keeps going in the rounds of birth and death.
ગુરુ ના શબ્દ વગર જીવન માર્ગ થી ગુમરાહ થઈ ને ભટકતો રહે છે, અને વારંવાર જન્મ-મરણ ના ચક્રવ્યૂહ માં ફસાયેલો રહે છે ।।૭।।

ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥
sabh salaahai aap ka-o vadahu vadayree ho-ay.
All praise themselves, and call themselves the greatest of the great.
આખી દુનિયા પોતાને જ સલાહ છે કે અમારું વધારે ને વધારે પ્રશંસા આદર થાય પોતાની સમજ વગર જ આ ઈચ્છા બનેલી રહે છે

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥
gur bin aap na cheenee-ai kahay sunay ki-aa ho-ay.
Without the Guru, one’s self cannot be known. By merely speaking and listening, what is accomplished?
ગુરુના શરણ માં પડ્યા વગર પોતાની ઓળખાણ થઈ શક્તિ નથી જ્ઞાન ની વાતો થોડી કહેવાથી કે સાંભળવાથી કઈ નથી બનતું

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥
naanak sabad pachhaanee-ai ha-umai karai na ko-ay. ||8||8||
O Nanak, one who realizes the self through the Guru’s word does not act in egotism.
હે નાનક! ગુરુ ના શબ્દ થી જ પોતાને ઓળખી શકાય છે અને જે મનુષ્ય પોતાની ઓળખાણ કરે છે તે પોતાની પ્રશંસા ની વાતો નથી કરતો ।।૮।।૮।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૧।।

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਖੁਆਰੁ ॥
bin pir Dhan seegaaree-ai joban baad khu-aar.
If a soul bride decorates herself in her husband’s absence, she is simply wasting her youth, and subjecting her to distress and suffering.
જો સ્ત્રી ઘરેણાં વગેરે થી પોતાને સજાવી લે પરંતુ તેના પતિ ન મળે તો તેની યુવાની વ્યર્થ જાય છે, અને તેની આત્મા દુઃખી થાય છે

ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖਿ ਸੇਜੜੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
naa maanay sukh sayjrhee bin pir baad seegaar.
She can not enjoy the pleasures of His love; without her Husband (God), her embellishments goes to waste.
કારણ કે આનંદ થી પતિ ની સુંદર પથારી નો આનંદ નથી લઇ શકતા પતિ મિલન વગર તેની આખી સજાવટ વ્યર્થ છે

ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਰਿ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
dookh ghano duhaaganee naa ghar sayj bhataar. ||1||
The unfortunate bride suffers great misery, because her spouse doesn’t come to dwell in her home (heart).
તે દુર્ભાગ્ય વાળી સ્ત્રી ને ખૂબ દુઃખ થાય છે તેના ઘર માં પથારી નો માલિક નથી આવતો. જીવ સ્ત્રી ના બધા બહાર ના ધાર્મિક કર્મ વ્યર્થ જાય છે, જો હૃદય પથારી નો માલિક પ્રભુ હદય માં પ્રગટ ન થાય ।।૧।।

ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
man ray raam japahu sukh ho-ay.
O’ my mind, meditate on God’s Name, and find peace.
હે મન! પરમાત્મા નું નામ યાદ કર, તને સુખ થશે, પરંતુ મન પણ શું કરે? જેની સાથે પ્રેમ ન થાય તેને વારંવાર શા માટે યાદ કરવું જોઈએ?

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur paraym na paa-ee-ai sabad milai rang ho-ay. ||1|| rahaa-o.
Without the Guru, love for God is not obtained.it is only through the Guru’s word that love for God wells up in our mind .
પરમાત્મા ની સાથે આ પ્રેમ ગુરુ વગર નથી બની શકતો ,જે મન ગુરુ ના શબ્દ સાથે જોડાય છે તેને પ્રભુ ના નામ નો રંગ લાગી જાય છે ।।૧।। વિરામ।।

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
gur sayvaa sukh paa-ee-ai har var sahj seegaar.
By following the Guru’s advice we obtain peace and by decorating ourselves with the spiritual poise, we obtain God as our Groom.
ગુરુ દ્વારા દેખાડેલી સેવા થી જ આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે, પ્રભુ પતિ તે જીવ સ્ત્રી ને પ્રાપ્ત થાય છે જેને સ્થિર આધ્યાત્મિક અવસ્થા માં જોડાય ને પોતાને સજાવી છે

ਸਚਿ ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ ॥
sach maanay pir sayjrhee goorhaa hayt pi-aar.
The bride (soul) who has deep love and affection for Him enjoys the blissful company of the eternal God.
તે જીવ સ્ત્રી પ્રભુ પતિ ની સુંદર પથારી નો આનંદ લઇ શકે છે જે તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુ માં જોડાય ને રહે છે, જેનો પ્રભુ પતિ સાથે ઊંડું કલ્યાણ છે, ઊંડો પ્રેમ છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿ ਸਿਞਾਣੀਐ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਗੁਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥
gurmukh jaan sinjaanee-ai gur maylee gun chaar. ||2||
Meeting with the Guru, she maintains a virtuous lifestyle and by following the Guru’s teachings she comes to Know Him.
ગુરુ ની સામે રહીને પ્રભુ સાથે ગાઢ સંધિ બાંધીને તેને તેને મનાવી શકાય છે, તે સુંદર ગુણો નો માલિક પ્રભુ જે જીવ-સ્ત્રી ને મળે છે ગુરુ એ મળાવ્યા છે ।।૨।।

ਸਚਿ ਮਿਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
sach milhu var kaamnee pir mohee rang laa-ay.
O dear beautiful bride, meet your groom-God through true love. and entice your spouse God by imbuing yourself with His love.
હે પ્રભુ પતિ ની સુંદર સ્ત્રી! તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુ ના ચરણો માં હંમેશા મળી રહે, પતિ પ્રભુ એ જે જીવ સ્ત્રી ના મન માં પોતાના પ્રેમ નો રંગ ચઢાવીને પોતાની તરફ ખેંચી લે છે

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਿ ਵਿਗਸਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
man tan saach vigsi-aa keemat kahan na jaa-ay.
Your mind and body shall blossom forth in His love. The value of this cannot be described.
તેનું મન, તેનું શરીર હંમેશા સ્થિર પ્રભુ માં જોડાય ને ખીલી ઉઠે છે, તેનુંજીવન એટલું અનમોલ બની જાય છે કે તેનું મૂલ્ય આંકી શકાતું નથી

ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥
har var ghar sohaaganee nirmal saachai naa-ay. ||3||
Such a fortunate soul becomes pious by the true Name and finds her belovedGod within herself.
તે સુહાગ ભાગ્ય વાળી જીવ સ્ત્રી હંમેશા સ્થિર હરિ ના નામ માં જોડાય ને પવિત્ર આત્મા થઈ જાય છે અને પ્રભુ પતિ ને પોતાના હદય ઘર માં શોધી લે છે।।૩।।

ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
man meh manoo-aa jay marai taa pir raavai naar.
If the mind dies within the mind itself, (when all the evil thoughts of the mind are ended) that the bride soul enjoys the company of her groom-God.
જો જીવ સ્ત્રી નું નાનું મન પ્રભુ પતિ ના વિશાળ મન માં નાના સ્વભાવ થી મૃત્યુ પામે છે તો જેમ એક જ દોરા માં પરોવેલા મોતી નો હાર ગળા માં નાખી લેય છે

ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ ਰਲਿ ਮਿਲੈ ਗਲਿ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥
ikat taagai ral milai gal motee-an kaa haar.
In that state, like pearls in a necklace around the neck, the bride soul and groom God are united into one.
તેવી જ રીતે જો જીવ સ્ત્રી પ્રભુ ના જ એક ધ્યાન ધરેલા દોરા એક મેક થઈને પ્રભુ માં લીન થઈ જાય તો પ્રભુ પતિ તેજીવ સ્ત્રી સ્ત્રી ને પ્રેમ કરે છે

ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥
sant sabhaa sukh oopjai gurmukh naam aDhaar. ||4||
But this spiritual bliss is experienced only in the company of the true saints.By the Guru’s teachings, they find support of Naam.
પરંતુ આ આધ્યાત્મિક આનંદ સત્સંગમાં ટકી ને જ મળે છે અને સત્સંગ માં ગુરુ ન ઈ શરણે પડી ને મન ને પ્રભુ ના નામ નો આશરો મળે છે।।૪।।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਖਿਨਿ ਖਪੈ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਖਿਨੁ ਜਾਇ ॥
khin meh upjai khin khapai khin aavai khin jaa-ay.
In a moment a thought arises in the mind and in a moment it goes away.
જો મન નામ થી વંચિત રહે તો માયા, ધન-સંપત્તિ વગેરે ના લાભ થી એક ક્ષણ માં જ એવું થાય છે જેવું જીવ પડે છે અને માયા વગેરે ના અભાવ થી જ એક ક્ષણ માં જ દુઃખી થઈ જવાય છે

ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ ॥
sabad pachhaanai rav rahai naa tis kaal santaa-ay.
But if one realizes the true essence of the Guru’s word and remains attuned to God, then even the fear of death does not bother him.
એક ક્ષણ તે જન્મ છે, એક ક્ષણ છે તે મૃત્યુ પામે છે, જો માયા આ સમયે ઉત્સાહ છે, અને જો જાય તો સંમત જે મનુષ્ય ગુરુ ના શબ્દો થી ઝાંખું અજવાળું નાખી લે છે