GUJARATI PAGE 56

ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥
mukh jhoothai jhooth bolnaa ki-o kar soochaa ho-ay.
How can a person be of pure mind who always speaks falsehood ?
જુઠા મોંથી જૂઠું બોલવાનો જ સ્વભાવ બની જાય છે. આવો જીવ કોઈ બહાર સ્વચ્છતા વગેરે કર્મો થી અંદરની સ્વચ્છતા ક્યારેય પણ નથી થઈ શકતી

ਬਿਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥
bin abh sabad na maaNjee-ai saachay tay sach ho-ay. ||1||
Without the holy water of Guru’s word, the mind cannot be cleaned or purified. From the True One alone comes truth.
ગુરુના શબ્દ જળ વિના મન સાફ નથી કરી શકતા, તથા આ સાચું સ્મરણ હંમેશા સ્થિર પ્રભુથી જ મળે છે ।।૧।।

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਹਿ ॥
munDhay gunheenee sukh kayhi.
O soul-bride, without virtue, what happiness can there be?
હે ભોળો જીવ-સ્ત્રી! જે પોતાની અંદર આધ્યાત્મિક સુખ આપનાર ગુણોથી વંચિત છે તેને બહારથી કોઈ બીજી રીતે આધ્યાત્મિક સુખ નથી મળી શકતું

ਪਿਰੁ ਰਲੀਆ ਰਸਿ ਮਾਣਸੀ ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਨੇਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir ralee-aa ras maansee saach sabad sukh nayhi. ||1|| rahaa-o.
Only that soul-bride will enjoy the spiritual pleasure of union with God who is at peace through the love of the Guru’s word.
આધ્યાત્મિક સુખ એને છે જે હંમેશા કાયમ રહેનાર પ્રભુમાં લીન રહે છે. જે ગુરુના શબ્દોમાં જોડાયેલી છે. જે પ્રભુના પ્રેમમાં મસ્ત છે. પતિ પ્રભુના મેળાપના સુખનું તે જીવ-સ્ત્રી આનંદ લે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥
pir pardaysee jay thee-ai Dhan vaaNdhee jooray-ay.
If God (the groom) does not dwell in the soul-bride’s heart, the separated soul-bride grieves.
જો પતિ પ્રભુ જીવ-સ્ત્રીના હૃદય દેશમાં પ્રગટ નથી, તેના હૃદયને છોડીને બીજા-બીજા હૃદય દેશના નિવાસી છે , તો પતિથી અલગ થયેલ જીવ-સ્ત્રી ઝુરતી, સતત નિરાશા તરફ અગ્રેસર થયા રહે છે, અંદરને અંદર ચિંતાથી ખવાય છે

ਜਿਉ ਜਲਿ ਥੋੜੈ ਮਛੁਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥
ji-o jal thorhai machhulee karan palaav karay-i.
She wails in pain, like a fish in shallow water.
જે રીતે થોડા પાણીમાં માછલી તડપે છે તે જ રીતે તે પણ ચિત્તભ્રમણા કરે છે

ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥
pir bhaavai sukh paa-ee-ai jaa aapay nadar karay-i. ||2||
Spiritual solace is obtained when it pleases God and He himself is benevolent.
આધ્યાત્મિક સુખ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે પ્રભુ પતિને જીવ-સ્ત્રી સારી લાગે, જ્યારે તે પોતે તેના પર કૃપા દ્રષ્ટિ કરે ।।૨।।

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ॥
pir saalaahee aapnaa sakhee sahaylee naal.
O’ soul-bride, praise God (your groom), in the holy congregation of your friends.
હે જીવ-સ્ત્રી! તું બહેનપણીઓ સાથે મળીને પોતાના પતિ પ્રભુની મહિમા કર

ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
tan sohai man mohi-aa ratee rang nihaal.
Then your body will become beautiful, your mind will be fascinated, and being imbued with His love you would behold Him.
જે જીવ-સ્ત્રી મહિમા કરે છે તેના હૃદયમાં પ્રભુ પ્રગટ થઈ જાય છે. તેનું મન પ્રભુના પ્રેમમાં મોહી છે. તે પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાઈ ને તેના દર્શન કરે છે

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ॥੩॥
sabad savaaree sohnee pir raavay gun naal. ||3||
Adorned with the Guru’s word and her virtues, the beautiful soul-bride enjoys the company of her groom (God).
ગુરુના શબ્દ ની કૃપા થી તેનું જીવન બની જાય છે, ગુણોથી તે સુંદર બની જાય છે, અને પતિ પ્રભુ તેને પ્રેમ કરે છે ।।૩।।

ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰਿ ॥
kaaman kaam na aavee khotee avgani-aar.
The human life, of an evil soul-bride without any virtues, is wasted in vain.
ગુરુથી વંચિત હોવાને કારણે જે જીવ-સ્ત્રી અંદરથી ખોટી છે અને અવગુણોથી ભરેલી છે, તેનું જીવન વ્યર્થ જાય છે

ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂਠਿ ਜ ਲੀ ਵੇਕਾਰਿ ॥
naa sukh pay-ee-ai saahurai jhooth jalee vaykaar.
She does not find any peace in this world or in God’s court; she burns (wastes her spiritual life) in falsehood and vices.
ના આ લોકમાં, ના પરલોકમાં, ક્યાંય પણ તેને આધ્યાત્મિક સુખ મળતું નથી

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰਿ ॥੪॥
aavan vanjan daakh-rho chhodee kant visaar. ||4||
Forgotten and abandoned by the groom (God), she is consigned to the torturous cycle of birth and death.
અસત્યમાં વિકારમાં તે સળગી જાય છે, તેનું આધ્યાત્મિક જીવન સળગી જાય છે; તેને કારણે જન્મ મરણ નું મુશ્કેલ ચક્કર બનેલું રહે છે. કારણ કે વ્હાલા પ્રભુને તેને ભુલાવી દીધા છે ।।૪।।

ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੋ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ ॥
pir kee naar suhaavanee mutee so kit saad.
She used to be the beautiful soul bride of her groom (God). Due to what bad habits has she been deserted?
પણ તે પ્રભુ-પતિ ની સુંદર સ્ત્રી હતી, તે ક્યાં સ્વાદમાં ફસાઈને ત્યાગ થઈ ગઈ છે?

ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ॥
pir kai kaam na aavee bolay faadil baad.
Because the soul-bride indulges in worthless arguments which is of no use for attaining union with the groom-God.
તે કેમ વ્યર્થ બોલી બોલે છે જે પતિ પ્રભુની સાથે મેળાપ માટે કામ આવી શકતા નથી?

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥੫॥
dar ghar dho-ee naa lahai chhootee doojai saad. ||5||
Such a soul-bride who is attracted to other worldly pleasures is deserted and finds no shelter at God’s court.
તે જીવ-સ્ત્રી પ્રભુને ભુલાવી માયાના સ્વાદમાં ફસાવવાને કારણે ત્યાગી છે, ત્યારે જ તેને પ્રભુના ઓટલા પર પ્રભુના મહેલમાં ટકવા માટે આશ્રય મળતો નથી, માયા નો મોહ તેને ભટકનમાં રાખી મૂકે છે ।।૫।।

ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
pandit vaacheh pothee-aa naa boojheh veechaar.
The Pandits, read their books but they do not understand the real essence.
પંડિત લોકો ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચે છે પણ અંદરથી ગુણહીન હોવાને કારણે તે પુસ્તક નું વિચાર નથી સમજતા

ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
an ka-o matee day chaleh maa-i-aa kaa vaapaar.
After preaching to others they depart from this world, because for them preaching is a business to earn wealth.
બીજા લોકોને પણ ઉપદેશ આપીને જગત માંથી ચાલ્યા જાય છે તેનો આ બધો ઉદ્યમ માયા કમાવવા માટે વ્યાપાર જ બનેલો રહે છે

ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥
kathnee jhoothee jag bhavai rahnee sabad so saar. ||6||
Indulged in false talks, the entire world keeps wandering around. That living alone is sublime which is in accordance with Guru’s word.
આખું જગત ખોટી કથની માં ભટકતો રહે છે. પ્રભુની મહિમાનાં શબ્દ હૃદયમાં ટકેલાં રાખવા જ શ્રેષ્ઠ જીવન ધોરણ છે ।।૬।।

ਕੇਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kaytay pandit jotkee baydaa karahi beechaar.
There are so many Pandits and astrologers who ponder over the Vedas.
અનેક પંડિત જ્યોતિષિ વગેરે વેદોના મંત્રોને વિચારે છે, પોત પોતના માં મતભેદ હોવાને કારણે ચર્ચા કરે છે અને મક્કમતા ને કારણે વાહ વાહ કહેવડાવે છે.

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥
vaad viroDh salaahnay vaaday aavan jaan.
They glorify their disputes and arguments, and in these controversies they continue in the cycle of birth and death.
પણ ફક્ત આ મતભેદમાં રહીને જ એમનું જન્મ મરણ બનેલું રહે છ, કોઈ પણ મનુષ્ય શુદ્ધ સારું વ્યાખ્યાન કરીને અથવા સાંભળીને આધ્યાત્મિક આનંદ નથી લઇ શકતા અને જન્મ મરણ ના ચક્ર માંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥
bin gur karam na chhutsee kahi sun aakh vakhaan. ||7||
Without following the Guru’s teachings, they cannot be absolved from the consequences of their deeds, no matter how much they say, hear and explain.
આપણે, અહંકાર છોડીને ગુરુના શરણ પડવાની જરૂર છે, ગુરુની કૃપા વિના માયા ના મોહ થી મુક્તિ મળતી નથી ।।૭।।

ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gunvantee aakhee-ahi mai gun naahee ko-ay.
All other soul brides (who are pleasing to God) are called virtuous, but I have no virtue at all.
જે જીવ-સ્ત્રી પ્રભુ પતિને વ્હાલી લાગે છે તે જ બધા ગુણોવાળી કહેવાય છે, પરંતુ, મારી અંદર એવો કોઈ ગુણ નથી

ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
har var naar suhaavanee mai bhaavai parabh so-ay.
If I also start feeling love for God, I too shall become His beautiful virtuous bride.
જેની કૃપાથી હું પ્રભુ પ્રેમ ને પોતાના દિલમાં વસાવી શકું. જો તે હરિ પતિ પ્રભુ મને વ્હાલા લાગવા લાગે, તો હું પણ તેની સુંદર સ્ત્રી બની જાઉં.

ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥
naanak sabad milaavrhaa naa vaychhorhaa ho-ay. ||8||5||
O’ Nanak, through the Guru’s word, union with God is obtained; and after that there is no more separation from Him.
હે નાનક! ગુરુના શબ્દ માં જોડાઈને જેણે પ્રભુ ચરણો સાથે સુંદર મેળાપ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે તેનો તેનાથી ફરી વિયોગ થતો નથી ।।૮।।૫।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૧।।

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥
jap tap sanjam saaDhee-ai tirath keechai vaas.
One may chant and meditate, practice austerities and self-restraint, and dwell at sacred shrines of pilgrimage;
જો કોઈ સિદ્ધિ વગેરે કારણે મંત્રનો પાઠ કરવામાં આવે, પંચો વગેરે તપાવીને શરીરને કષ્ટ આપવામાં આવે, ઇન્દ્રિયો ને વશમાં કરવાનું કોઈ સાધન કર્યું હોય, કોઈ તીર્થ પર નિવાસ કરવામાં આવે

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥
punn daan chang-aa-ee-aa bin saachay ki-aa taas.
he may give donations to charity, and perform good deeds, but without the True One, what is the use of it all?
જો સંસાર ના બધા લોકો સારા માટે દાન-પુણ્ય વગેરે સારા કામો કરવામાં આવે પરંતુ પરમાત્માનું સ્મરણ ન કરવામાં આવે તો પ્રભુ સ્મરણ વિના ઉપરના બધા ઉદ્યમ નો કોઈ લાભ નથી

ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥
jayhaa raaDhay tayhaa lunai bin gun janam vinaas. ||1||
As you sow, so shall you harvest. Without virtues, this human life is useless.
મનુષ્ય જેવુ વાવે છે તેવું જ ફળ મેળવે છે, જો સ્મરણ નથી કર્યું તો આધ્યાત્મિક ગુણ ક્યાંથી આવી જાય તથા આધ્યાત્મિક ગુણો વિના જિંદગી વ્યર્થ છે ।।૧।।

ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
munDhay gun daasee sukh ho-ay.
O’ innocent soul-bride, peace is obtained by acquiringspiritual virtues.
હે ભોળો જીવ-સ્ત્રી! આધ્યાત્મિક ગુણો વગર આધ્યાત્મિક સુખ હોતું નથી અને પરમાત્મા ના નામ વગર ગુણ પેદા થઇ શકતા નથી, ગુણો માટે પરમાત્માના ગુણોની દાસી બન, ત્યારે જ આધ્યાત્મિક સુખ સુખ હશે

ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
avgan ti-aag samaa-ee-ai gurmat pooraa so-ay. ||1|| rahaa-o.
Renouncing vices, following the Guru’s Teachings, you shall be absorbed into the Perfect One.
અવગુણોને ત્યજીને જ પ્રભુ ચરણોમાં લીન થઇ શકાય છે. ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલીને જ તે સંપૂર્ણ પ્રભુ મળે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਿ ॥
vin raasee vapaaree-aa takay kundaa chaar.
Just as without capital, the trader looks around in all four directions (and does not reap any profit).
શરમાયા વિના વ્યાપાર નફા માટે વ્યર્થ જ ચારેય તરફ જુએ છે

ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥
mool na bujhai aapnaa vasat rahee ghar baar.
(Similarly without the capital of Naam), one who does not realize one’s own real essence, his true capital (God’s Name) remains hidden within his heart.
જે મનુષ્ય પોતાની જિંદગીના મૂળ પ્રભુને નથી સમજતા, તેની વાસ્તવિક સંપત્તિ તેના હૃદય ઘરમાં જ અજાણ્યા પડેલ રહે છે

ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥੨॥
vin vakhar dukh aglaa koorh muthee koorhi-aar. ||2||
Without the commodity of Naam, there is great pain and the false bride is deceived by falsehood.
નાશવાન પદાર્થના ઉદ્યોગપતિ જીવ-સ્ત્રી જૂઠ માં રહીને આધ્યાત્મિક ગુણોથી લૂંટાઈ જાય છે. નામ ધન થી વંચિત રહી ને તેને ખુબ જ આધ્યાત્મિક કષ્ટ વ્યાપે છે ।।૨।।

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥
laahaa ahinis na-otanaa parkhay ratan veechaar.
One who contemplates and appraises this Jewel of Naam day and night, reaps the profits of spiritual bliss.
જે મનુષ્ય સમજી વિચારીને નામ રત્ન ઓળખે છે, નામની કિંમત જાણે છે અને સમજે છે તેને દિવસ રાત આધ્યાત્મિક ગુણોનો હંમેશા નવો નફો થયા રાખે છે

ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥
vasat lahai ghar aapnai chalai kaaraj saar.
He finds the Creator within his heart , and departs successfully after accomplishing the purpose of human life.
તે પોતાના દિલમાં જ પોતાની વાસ્તવિક સંપત્તિ શોધી લે છે અને પોતાની જિંદગીનો હેતુ માથે ચડાવીને અહીંથી જાય છે

ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੩॥
vanjaari-aa si-o vanaj kar gurmukh barahm beechaar. ||3||
O’ my friend,Trade with the saintly persons (who trade in God’s Name) and through the Guru contemplate on the all pervading God.
જે મનુષ્ય નામના વેપારી સત્સંગીઓ સાથે મળીને નામ નો વેપાર કરે છે, જે ગુરુની શરણે પડીને પરમાત્માના ગુણોને પોતાના સોચ-મંડળમાં લાવે છે ।।૩।।

ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
santaaN sangat paa-ee-ai jay maylay maylanhaar.
If God Himself unites us with saintly persons, we obtain the capital of God’s Name in their company.
પરમાત્મા પોતે જ આધ્યાત્મિક ગુણોનો ખજાનો શોધાવી શકે છે જો તે ખજાના સાથે મેળાપ કરવાને સમર્થ પ્રભુ પોતે મેળાપ કરાવી દે તો તે ખજાનો સંતોની સંગતિ માં રહીને મળી શકે છે

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
mili-aa ho-ay na vichhurhai jis antar jot apaar.
Once a person, whose heart is filled with the light of infinite God, is united with God. That person shall never again be separated from Him.
અને જે મનુષ્યની અંદર અનંત પ્રભુની જ્યોતિ એક વાર જાગી જાય તે પ્રભુ ચરણોમાં મળીને પછી અલગ થતો નથી

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥੪॥
sachai aasan sach rahai sachai paraym pi-aar. ||4||
He remains attuned to the eternal God through true love and devotion.
કારણ કે તે સ્થિર આધ્યાત્મિક આસન પર બેસી જાય છે તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુ માં લીન થઈ જાય છે તે પોતાનો પ્રેમ વ્હાલ હંમેશા સ્થિર પ્રભુ માં લગાડી દે છે ।।૪।।

ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥
jinee aap pachhaani-aa ghar meh mahal suthaa-ay.
They who have recognized their true self, found God’s presence in their heart.
ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલીને જેને પોતાની જાતને ઓળખી લીધી છે, તેને પોતાના હૃદય-રૂપ સુંદર સ્થાનમાં જ પરમાત્મા નું નિવાસ સ્થાન મળી જાય છે

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
sachay saytee rati-aa sacho palai paa-ay.
Imbued with God’s love, they realize the Eternal Truth (God)
હંમેશા સ્થિર પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાવા ને કારણે તેને તે હંમેશા કાયમ રહેનાર પ્રભુ મળી જાય છે.