GUJARATI PAGE 54

ਗਣਤ ਗਣਾਵਣਿ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥
ganat ganaavan aa-ee-aa soohaa vays vikaar.
All of them have come to be counted as his true beloveds but their holy looking red robes are useless.
પરંતુ, જે પોતાના શણગારના દેખાવનું અભિમાન કરે છે તેમનો ઘાટો લાલ પહેરાવ પણ અવ્યવસ્થા જ પેદા કરે છે

ਪਾਖੰਡਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥
pakhand paraym na paa-ee-ai khotaa paaj khu-aar. ||1||
They cannot win the love of God by hypocrisy and false show ultimately ruins them.
કારણ કે, બતાવવાથી પ્રભુનો પ્રેમ મળતો નથી. અંદર ખોટ હોય અને બહારથી પ્રેમ બતાવતો હોય, આ ખોટો દેખાવ ખુવાર જ કરે છે ।। ૧।।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
har jee-o i-o pir raavai naar.
“O’ God, a (person) soul- bride can enjoy Your company only if that person is able to please You.
હે પ્રભુ! તે જીવ-સ્ત્રીઓ સારા નસીબવાળી છે જે તમને સારી લાગે છે

ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tuDh bhaavan sohaaganee apnee kirpaa laihi savaar. ||1|| rahaa-o.
But only those fortunate ones can please You whom You bless by Your Grace.
જેને તું તારી કૃપાથી ખુદ યાદી બનાવી લે છે, આ આદરણીય પ્રભુ-પતિ જીવ-સ્ત્રી ને પ્રેમ કરે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
gur sabdee seegaaree-aa tan man pir kai paas.
The true bride is bedecked with the ornaments of the Guru’s word; her body and mind is dedicated to the service of her Spouse(God).
પરંતુ, જે જીવંત સ્ત્રી ગુરુના શબ્દ દ્વારા પોતાનું જીવન ટકાવે છે, જેનું શરીર પતિ પ્રભુને આપવામાં આવેલું છે, જેનું મન પતિ પ્રભુને આપવામાં આવેલું છે

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
du-ay kar jorh kharhee takai sach kahai ardaas.
With folded hands in utter humility, she awaits God’s command and offer true prayers.
જે બંને હાથ જોડીને પૂરી શ્રદ્ધાથી પ્રભુ-પતિ નો આશરો જ જુએ છે, જે હંમેશા સ્થિર પ્રભુને જ યાદ કરે છે અને તેના ઓટલા પર અરજીઓ કરે છે,

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ ॥੨॥
laal ratee sach bhai vasee bhaa-ay ratee rang raas. ||2||
The true bride is the one who remains totally immersed in the love of God and always remains absorbed in the truth and revered fear of God.
તે પ્રભુ પ્રીતમના પ્રેમમાં રંગાયેલી રહે છે,તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ડર અજાયબીમાં ટકેલી રહે છે, તે પ્રભુના પ્રેમમાં રંગાયેલી રહે છે, અને તેના રંગમાં રહે છે ।।૨।।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਂਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥
pari-a kee chayree kaaNdhee-ai laalee maanai naa-o.
The devotee who is devoted to God’s name is known as His hand-maid.
જે પ્રભુ ચરણોની સેવિકા પ્રભુના નામ નું પાલન કરે છે, પ્રભુના નામ ને જ પોતાના જીવનનો આશરો માને છે, તે પ્રભુના પતિની દાસી કહેવાય છે

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥
saachee pareet na tut-ee saachay mayl milaa-o.
Her true love never ends; because of her true love, she always remains united with the eternal (Spouse).
પ્રભુ સાથે તેનો પ્રેમ હંમેશા ટકી રહે છે. તે કદી તૂટી પડતો નથી, હંમેશા સ્થિર પ્રભુની સંગતમાં, ચરણોમાં તેનો મેળાપ બની રહે છે

ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਧਿਆ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥
sabad ratee man vayDhi-aa ha-o sad balihaarai jaa-o. ||3||
I dedicate myself to that soul-bride whose mind is always imbued in the love of God through the Guru’s Word.
પ્રભુ મહિમાના શબ્દોમાં તે રંગાયેલી રહે છે, તેનું મન પોરવાયેલું રહે છે. હું આવી જીવ-સ્ત્રીને બલિદાન આપું છું ।।૩।।

ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
saa Dhan rand na bais-ee jay satgur maahi samaa-ay.
That soul-bride,who fully merges in the true Guru (faithfully follows the Guru’s teachings), is never forsaken by God.
જો જીવ-સ્ત્રી ગુરુના શબ્દ માં ધ્યાન જોડેલું રાખે તો તે ક્યારેય વિધવા થઈને બેસતી નથી

ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
pir reesaaloo na-otano saacha-o marai na jaa-ay.
The ever-youthful, always loving and ever existing God is neither born,nor dies.
સ્વામી પણ એ છે જે આનંદનો ઉદ્દેશ્ય છે, જેનો પ્રેમ હંમેશા નવો છે, જે હંમેશા કાયમ રહેનાર છે જે ના મારે છે ના જન્મે છે

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ ॥੪॥
nit ravai sohaaganee saachee nadar rajaa-ay. ||4||
Such a wedded bride (the united soul) who has been bestowed with God’s true glance of grace, always enjoy His blissful company.
તે પોતાની હંમેશા સ્થિર મહેર ની આંખોથી પોતાની મંજુરી અનુસાર હંમેશા તે સુહાગણ જીવ-સ્ત્રી ને પ્રેમ કરે છે ।।૪।।

ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saach Dharhee Dhan maadee-ai kaaparh paraym seegaar.
She bedecks her tresses with the plaits of truth. She wears the ornaments and dresses of God,s love.
જે જીવંત સ્ત્રી હંમેશા સ્થિર પ્રભુની યાદ પોતાના હૃદયમાં ટકાવે છે, જાણે કે પતિ-પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા માટે વાળની લટ બનાવે છે, પ્રભુના પ્રેમ ને સુંદર કપડાં અને આભૂષણોનો શણગાર માને છે

ਚੰਦਨੁ ਚੀਤਿ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥
chandan cheet vasaa-i-aa mandar dasvaa du-aar.
She applies the perfume of enshrining God in the mind, and her temple is the inner conscious mind (where she experiences the glimpse of God).
જેણે પ્રભુને પોતાના મનમાં વસાવ્યાં છે અને આ, જેમ તેના માથા પર ચંદનનો ચાંદલો કર્યો હોય, જેણે પોતાનો દસમો દરવાજો મગજ, મન, આકાશને પતિ-પ્રભુને રહેવા માટે એક સુંદર ઘર બનાવ્યું હોય. જે ગુરુના શબ્દ થી પોતાના હૃદયને ઉછાળા માં લઇ આવી હોય

ਦੀਪਕੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥
deepak sabad vigaasi-aa raam naam ur haar. ||5||
There she lights the lamp of Guru’s word (by making Guru’s advice as her guide) and wears the necklace of God’s Name.
અને આ જેમ કે, તેના હૃદયમાં દીવો સળગાવ્યો છે, જેણે પરમાત્માના નામને પોતાના ગળાનો હાર બનાવ્યો છે ।। ૫।।

ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ॥
naaree andar sohnee mastak manee pi-aar.
The true devotee (bride soul) bedecks her forehead with the jewel of God’s love and looks the most beautiful among women.
જેણે પોતાના માથા પર પ્રભુ ના પ્રેમ નો જડેલો ચાંદલો લગાવેલો છે

ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਅਪਾਰ ॥
sobhaa surat suhaavanee saachai paraym apaar.
Her glory is that she cherishes in her mind true love for the infinite God.
જેણે હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા બેઅંત પ્રભુના પ્રેમમાં પોતાનું ધ્યાન જોડીને ખૂબસૂરતી બનાવી લીધી છે અને આને તે પોતાની શોભા માને છે

ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੬॥
bin pir purakh na jaan-ee saachay gur kai hayt pi-aar. ||6||
Being guided by love and the guidance of the Guru,she knows none other than her beloved Spouse(God).
તે જીવંત સ્ત્રી અને જીવંત સ્ત્રીઓ જાણીતી ખૂબસૂરતી છે, તે પોતાના ગુરુના શબ્દ ના પ્રેમ માં રહીને હંમેશા સ્થિર સર્વત્ર પ્રભુ-પતિ વિના બીજા કોઈને ઓળખાણ નથી નાખતી ।।૬।।

ਨਿਸਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
nis anDhi-aaree sutee-ay ki-o pir bin rain vihaa-ay.
Sleeping in dark night (of ignorance),how can you pass your night (oflife) without the company of your Spouse(God)?
માયા ના મોહ ની કાળી અંધારી રાતમાં સુતેલી જીવ-સ્ત્રી! પ્રભુ-પતિ ના મેળાપ વિના જીવનની રાત સરળતાથી પસાર થઈ શકતી નથી

ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥
ank jala-o tan jaalee-a-o man Dhan jal bal jaa-ay.
May that body burn limb by limb, may also burn the mind and wealth,
સળગી જાય તે હૃદય અને તે શરીર જેમાં પ્રભુની યાદ નથી. પ્રભુની યાદ વિના મન વિકારમાં સળગતું રહે છે, માયા,સંપત્તિ પણ નિરર્થક જાય છે

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥
jaa Dhan kant na raavee-aa taa birthaa joban jaa-ay. ||7||
If a bride has not enjoyed the bliss of her Groom’s company, her youth goes waste.
જો જીવ-સ્ત્રી એ પ્રભુ-પતિને પ્રેમ નથી કર્યો તો તેની યુવાની વ્યર્થ જાય છે ।। ૭।।

ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
sayjai kant mahaylrhee sootee boojh na paa-ay.
The ignorant bride is unaware that God is always with her but she does not recognise Him.
ભાગ્યહીન જીવંત સ્ત્રી સ્વામી પ્રભુ ના પલંગ પર સૂઈ રહી છે, પરંતુ તે સમજી શકતી નથી કે હૃદય પથારી પર જીવાત્મા અને પરમાત્માનો એકઠો નિવાસ છે, પરંતુ માયાના મોહમાં અસરગ્રસ્ત જીવાત્માને આનો સારાંશ નથી

ਹਉ ਸੁਤੀ ਪਿਰੁ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਕਉ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥
ha-o sutee pir jaagnaa kis ka-o poochha-o jaa-ay.
Me the bride is lost (sleep) in worldly comforts while the groom (God) is awake.To whom may I go and ask for guidance?
હે પ્રભુ પતિ! હું જીવંત સ્ત્રી માયાના મોહમાં સુતેલી રહું છું, તું પતિ હંમેશા જાગૃત છે, તને માયા વ્યાપી શકતી નથી; મારે કોને જઈને પૂછવું જોઈએ કે હું કેવી રીતે માયાની નીંદરમાંથી જાગીને તમને મળી શકું?

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥
satgur maylee bhai vasee naanak paraym sakhaa-ay. ||8||2||
O’ Nanak, only when the true Guru unite the soul bride with (God), she learn to live in His fear and loving companionship.
હે નાનક! જે જીવ- સ્ત્રી ને સદગુરુ એ પ્રભુના ચરણોમાં મેળવી દીધી છે, તે પરમાત્મા ના ડર-અજાયબીમાં રહે છે, પરમાત્માનો પ્રેમ તેનો જીવન સાથી બની જાય છે ।।૮।।૨।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૧।।

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aapay gun aapay kathai aapay sun veechaar.
O’ God, You Yourself has all the virtues and You Yourself describe those and hearing those You Yourself ponders over them.
પ્રભુ પોતે જ પોતાના ગુણ છે, પોતે જ પોતાના ગુણોને વર્ણવે છે, પોતે જ પોતાની મહિમા સાંભળીને તેને વિચારે છે, તેનામાં ધ્યાન ધર

ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਖਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay ratan parakh tooN aapay mol apaar.
O’ God, You Yourself are the Jewel (of your Naam), Yourself it’s assayer and Yourself are its infinite value.
હે પ્રભુ તું પોતે જ પોતાનું નામ રુપ રત્ન છે. તું પોતે જ તે રત્નનું મૂલ્ય ઉમેરનાર છે, તું પોતે જ પોતાના નામ રૂપી રત્નનું બેઅંત મૂલ્ય છે

ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥
saacha-o maan mahat tooN aapay dayvanhaar. ||1||
You Yourself are the everlasting glory and honor, and You Yourself are the giver (of honor to Your creatures).
તું પોતે જ હંમેશા કાયમ રહેનાર ગર્વ છે, મહાન છે, તું પોતે જ જીવોને આદર સત્કાર આપનાર છે ।।૧।।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥
har jee-o tooN kartaa kartaar.
“O’ God, You are the creator and maker of everything.
હે પ્રભુ! દરેક વસ્તુ ને ઉત્પન્ન કરનાર તું પોતે જ છે

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ji-o bhaavai ti-o raakh tooN har naam milai aachaar. ||1|| rahaa-o.
Save me as it pleases You.(My prayer is that) I may be blessed with the lifestyle of devotion to Your Name.
હે પ્રભુ! જેવું તમને ઠીક લાગે, મને પોતાના નામમાં જોડીને રાખો. હે હરિ! કૃપા કર. મને તારું નામ મળી જાય. તારું નામ જ મારા માટે સરસ થી સરસ કર્તવ્ય છે ।।૧।। વિરામ।।

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ॥
aapay heeraa nirmalaa aapay rang majeeth.
You Yourself is pure diamond and You Yourself is the long lasting love, like the fast madder dye.
હે પ્રભુ! તું પોતે જ ચમકતો હીરો છે, તું પોતે જ નશાનો રંગ છે,

ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥
aapay motee oojlo aapay bhagat baseeth.
You Yourself is the shining pearl and Yourself is the mediator between the devotee and Yourself.
તું પોતે જ ચમકતો મોતી છે, તું પોતે જ પોતાના ભક્તોનું વિચારનાર છે

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥੨॥
gur kai sabad salaahnaa ghat ghat deeth adeeth. ||2||
Through the Guru’s word, we should praise such a God who is pervading both visibly and invisibly in all hearts.
સદગુરુના શબ્દથી તારી મહિમા થઇ શકે છે. દરેક શરીરમાં તું જ દૃશ્યમાન છે અને તું જ અદ્રશ્ય છે ।।૨।।

ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay saagar bohithaa aapay paar apaar.
You Yourself are the ocean (world) and You Yourselfthe ship:You Yourself are this shore and the one beyond.
હે પ્રભુ! આ સંસાર-સમુદ્ર તું પોતે જ છે, આમાંથી પાર પાડનાર જહાજ પણ તું પોતે જ છે. આ સંસાર-સમુદ્ર ની આ પાર અને બીજી પારનો છેડો પણ તું પોતે જ છે

ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥
saachee vaat sujaan tooN sabad laghaavanhaar.
You Yourself are the true path and You are the wise guide to ferry us across through the Guru’s word.
હે પ્રભુ! તારો ભક્તિ-સ્વરૂપ માર્ગ પણ તું પોતે જ છે, તું બધું જ જાણે છે. ગુરુ શબ્દ દ્વારા આ સંસાર-સમુદ્ર માંથી ભક્તિ દ્વારા પાર પાડનાર પણ તું જ છે

ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ॥੩॥
nidri-aa dar jaanee-ai baajh guroo gubaar. ||3||
The fear of this worldly ocean is for those who are not afraid of God; without (the Guru’s guidance),they live in pitch darkness (of ignorance).
ગુરુના શરણ વગર આ જીવન-મુસાફરી, જીવો માટે સંપૂર્ણ અંધકાર છે. હે પ્રભુ! જો જીવો તારો ભય ન રાખે, તેને દુનિયાનો સંમત સહન કરવો પડે છે ।। ૩।।

ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
asthir kartaa daykhee-ai hor kaytee aavai jaa-ay.
The Creator alone is seen to be Eternal; all others come and go.
આ જગતમાં ફક્ત એક કર્તાર જ હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા દેખાય છે, અને બેઅંત સૃષ્ટિ જન્મી મરતી રહે છે

ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥
aapay nirmal ayk tooN hor banDhee DhanDhai paa-ay.
“O’ God,You Yourself are the only one who is Immaculate (free from worldly attachments),all others are bound up in worldly tasks.
હે પ્રભુ! ફક્ત તું જ માયા ના મોહની ગંદકીથી શુદ્ધ છે, બાકીનું વિશ્વ માયા ના મોહ થી બંધાયેલું છે

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੪॥
gur raakhay say ubray saachay si-o liv laa-ay. ||4||
They whom the Guru has saved (from worldly affairs) have been emancipated by cherishing love for the Eternal (God).
જેને ગુરુએ આ મોહથી બચાવ્યા છે તે હંમેશા હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ચરણોમાં ધ્યાન જોડીને બચી ગયા છે ।।૪।।