GUJARATI PAGE 53

ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ॥
bhaa-ee ray saachee satgur sayv.
O brother, true (and most fruitful) is the teachings of the true Guru,
હે ભાઈ! ગુરુની સેવા નિશ્ચિતરૂપે ફળ આપે છે

ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur tuthai paa-ee-ai pooran alakh abhayv. ||1|| rahaa-o.
If the Guru is pleased, the Perfect, imperceptible and all pervading God is realized.
કારણ કે ગુરુ પ્રસન્ન થાય તો તે પરમાત્મા મળી જાય છે, જે સર્વવ્યાપક, અદ્રશ્ય છે અને જેના તફાવતને શોધી શકાતો નથી ।। ૧।। વિરામ।।

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
satgur vitahu vaari-aa jin ditaa sach naa-o.
I dedicate myself to the True Guru, who has bestowed the eternal Name of God.
હે ભાઈ! હું તે ગુરુથી કુરબાન થાઉં છું જેને મને હંમેશા કાયમ રહેવા વાળું હરિ નામ આપ્યું છે

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
an-din sach salaahnaa sachay kay gun gaa-o.
I always praise the eternal God and keep singing His Praises.
જે ગુરુની કૃપાથી હું હંમેશા સ્થિર પ્રભુને યાદ કરતો રહું છું અને હંમેશા સ્થિર પ્રભુનાં ગુણ ગાતો રહું છું

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥
sach khaanaa sach painnaa sachay sachaa naa-o. ||2||
For me now the eternal Name of God has become my spiritual food and clothing, and lovingly I keep meditating on God’s eternal Name.
હે ભાઈ! ગુરુની કૃપાથી હવે હંમેશા સ્થિર હરિ નામ મારું આધ્યાત્મિક અન્ન બની ગયું છે. હંમેશા સ્થિર હરિ નામ મારો પોશાક બની ગયો છે, આદર- સત્કાર માટેનું કારણ બની ગયું છે. હવે હું હંમેશા સ્થિર રહેવા વાળા પ્રભુ ના નામનો જાપ દરેક સમયે કરું છું ।।૨।।

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸਫਲੁ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਆਪਿ ॥
saas giraas na visrai safal moorat gur aap.
The Guru himself is powerful enough to grant us all kinds of blessings. I may never forget the Guru, even for a single breath.
હે ભાઈ! ગુરુ એ વ્યક્તિત્વ છે, એ કઠોરતા છે જે બધાં ફળ આપવા માટે સમર્થ છે, ગુરુના શરણ માં પડવાથી દરેક શ્વાસ સાથે, દરેક ઘૂંટડા સાથે ક્યારેય પરમાત્મા ભૂલતો નથી

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
gur jayvad avar na dis-ee aath pahar tis jaap.
None is seen to be as great as the Guru. Always remember his teachings.
હે ભાઈ! ગુરુ જેટલો બીજો કોઈ આપનાર નથી, આઠેય પ્રહર તે ગુરુને યાદ કર

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੩॥
nadar karay taa paa-ee-ai sach naam guntaas. ||3||
As the Guru bestows his Grace, the Name of eternal God, the treasure of virtues, is obtained .
જ્યારે ગુરુ કૃપા ની નજર કરે છે, ત્યારે બધા ગુણોનો ખજાનો પરમાત્માનું હંમેશા સ્થિર રહેવા વાળું નામ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે ।।૩।।

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
gur parmaysar ayk hai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru and God are one and the same, pervading amongst all.
હે ભાઈ! જે પરમાત્મા આખા સૃષ્ટિમાં વ્યાપક છે, તે અને ગુરુ એક સ્વરૂપ છે

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa say-ee naam Dhi-aa-ay.
Those who have such pre-ordained destiny, meditate on the Naam.
જે મનુષ્યના પાછલા જન્મ ના સારા કમાયેલા સંસ્કારોનો લેખ અંકુરિત થાય છે તે મનુષ્ય ગુરુ નો આશ્રય લઈને નામ પરમાત્માનું નામ યાદ કરીને એ શ્રદ્ધા બનાવે છે કે પરમાત્મા બધામાં વ્યાપક છે

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥
naanak gur sarnaagatee marai na aavai jaa-ay. ||4||30||100||
O’ Nanak, one who seeks the refuge of the Guru, he does not spiritually die and does not go in rounds of birth and death.
હે નાનક! જે માણસ ગુરુની શરણે પડે છે, તે આધ્યાત્મિક મૃત્યુ પામતો નથી. તે જન્મ અને મરણના ચક્રમાં પડતો નથી ।। ૪।। ૩૦।। ૧૦૦।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. Realized by the grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 1 asatpadee-aa.
Siree Raag, by the First Guru, First Beat, Ashtapadees:
શ્રી રાગ મહેલ ૧ ઘર ૧ અષ્ટપદી।।

ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥
aakh aakh man vaavnaa ji-o ji-o jaapai vaa-ay.
We may utter and sing praises of God according to the different thoughts arising in our mind.
જેમ જેમ કોઈ પ્રાણીને પ્રભુના ગુણો ને બોલવાની સમજ પડે છે તેમ તેમ તે પણ સમજાય છે કે તેના ગુણોને બોલી બોલીને મન ને વાપરવાનું જ છે

ਜਿਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਕਿਤੁ ਥਾਇ ॥
jis no vaa-ay sunaa-ee-ai so kayvad kit thaa-ay.
But one does not know how great He is and where He resides, about whom he sings his praises.
જે પ્રભુને બોલીને સંભળાવીએ છીએ, જે પ્રભુના ગુણો બાબત બોલીને બીજા લોકોને કહે છે તે જાણતું નથી કે તે કેટલો મોટો છે અને કઈ જગ્યાએ નિવાસ કરે છે

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
aakhan vaalay jayt-rhay sabh aakh rahay liv laa-ay. ||1||
Innumerable are those who speak of Him and praise Him-they all continue speaking of Him with their minds attuned to Him.
તે બધા નિવેદનો કરવાથી કંટાળી જાય છે, ગુણોમાં ધ્યાન જોડતો રહે છે ।।૧।।

ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
baabaa alhu agam apaar.
O Baba, the Allah (God) is Inaccessible and Infinite.
હે ભાઈ! પરમાત્મા ના ગુણો સુધી પહોંચી શકાતું નથી, તેના ગુણો નો બીજો છેડો શોધી શકાતો નથી.

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paakee naa-ee paak thaa-ay sachaa paravdigaar. ||1|| rahaa-o.
Sacred is His Name, and Sacred is His Place. He is the True Cherisher.
તેનો ઉપદેશ પવિત્ર છે, તે પવિત્ર સ્થાન પર પ્રખ્યાત છે. તે હંમેશા કાયમી રહેનાર પ્રભુ બધા જીવોનો પાલનહાર છે ।।૧।। વિરામ।।

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
tayraa hukam na jaapee kayt-rhaa likh na jaanai ko-ay.
The extent of Your Command cannot be known; no one knows how to write it.
હે પ્રભુ! કોઈને પણ સમજ પડતી નથી કે તારો આદેશ કેટલો અટલ છે, કોઈ પણ તારા આદેશ ને વ્યક્ત કરી શકતું નથી

ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਹਿ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਹਿ ਰੋਇ ॥
jay sa-o saa-ir maylee-ah til na pujaaveh ro-ay.
Even if a hundred poets met together, they could not describe even an iota of Your greatness.
જો સો કવિઓ પણ એકત્રિત કરવામાં આવે તો પણ તે નિવેદન કરવાનો વ્યર્થ પ્રયત્ન કરીને તારા ગુણો સુધી એક તલમાત્ર પહોંચી શકતું નથી

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਭਿ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਹਿ ਸੋਇ ॥੨॥
keemat kinai na paa-ee-aa sabh sun sun aakhahi so-ay. ||2||
No one has found Your worth. Everybody speaks about You from hearsay.
કોઈ પણ જીવને તારું મૂલ્ય મળ્યું નથી, બધા જીવો તારા વિશે બીજા પાસેથી સાંભળી સાંભળીને જ કહી દે છે ।।૨।।

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥
peer paikaamar saalak saadak suhday a-or saheed.
There are many saints, prophets, spiritual guides, men of faith, martyrs,
દુનિયામાં અનેક પીર પયગંબર, બીજા લોકોને જીવન માર્ગ બતાવનાર,.

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥
saykh masaa-ik kaajee mulaa dar darvays raseed.
the Shaikhs, the mystics, the Qazis, the Mullahs and the Dervishes at His Door,
અનેક શેખ, કાઝી, મુલ્લાઓ અને તારા દરવાજા સુધી પહોંચેલા દરવેશ આવ્યા

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਨਿ ਦਰੂਦ ॥੩॥
barkat tin ka-o aglee parh-day rahan darood. ||3||
But only those obtain more blessings who keep uttering His praises.
કોઈને પણ, હે પ્રભુ! તારા ગુણો નો અંત મળ્યો નથી, હા ફક્ત તેને ઘણી કૃપા મળી. તેના જ ભાગ્ય જાગ્યા જે તારા ઓટલા પર દુઆ, અરજી કરતા રહે ।।૩।।

ਪੁਛਿ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛਿ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
puchh na saajay puchh na dhaahay puchh na dayvai lay-ay.
God seeks no advice when He builds; He seeks no advice when He destroys. He seeks no advice while giving or taking.
પ્રભુ આ જગત કોઈની સલાહ લઈને બનાવતું નથી કે નથી કોઈને પૂછીને નાશ કરતું. ન તો કોઈની સલાહથી શરીરમાં જીવાત્મા નાખે છે, ન તો તેને દૂર કરે છે

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
aapnee kudrat aapay jaanai aapay karan karay-i.
He alone knows His Creation; He Himself does all deeds.
પરમાત્મા પોતાનો સ્વભાવ જાતે જાણે છે, તે જાતે જ આ જગતની રચના કરે છે. કૃપા ની નજરથી બધા જીવોની સંભાળ પોતે જ કરે છે

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥
sabhnaa vaykhai nadar kar jai bhaavai tai day-ay. ||4||
He beholds all in His Vision. He gives to those with whom He is pleased.
જે તેને ગમે છે, તેને પોતાના ગુણો ની કદર બક્ષે છે ।।૪।।

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਵਾ ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥
thaavaa naav na jaanee-ahi naavaa kayvad naa-o.
One cannot know all the places and their names in His creation, nor we can describe His Greatness.
અનંત પુરુષો, સંપત્તિ વગેરે છે, એવી અંત વગરની રચના છે કે બધા સ્થળોના પદાર્થ ના નામ જાણી શકાય નહીં

ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
jithai vasai mayraa paatisaahu so kayvad hai thaa-o.
How great is that place where my Sovereign God dwells?
અનંત નામ માંથી તે કયું નામ હોઈ શકે જે એટલો મોટો હોય કે પરમાત્માની વાસ્તવિક મહાનતાને વ્યક્ત કરી શકે? કોઈ એવું કહી શકતું નથી કે જ્યાં સૃષ્ટિનો પતિ પ્રભુ વસે છે, તે જગ્યા કેટલી મોટી છે

ਅੰਬੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸ ਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ ॥੫॥
ambarh ko-ay na sak-ee ha-o kis no puchhan jaa-o. ||5||
No one can reach it; whom shall I go and ask?
કોઈને પણ આ પૂછી શકાતું નથી, કારણ કે કોઈ જીવ તે સ્થિતિમાં પહોંચી શકતો નથી જ્યાં તે પરમાત્માની પ્રતિભાને યોગ્ય રીતે કહી શકે ।।૫।।

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥
varnaa varan na bhaavnee jay kisai vadaa karay-i.
Whenever God wants to (spiritually) elevate a person, He does not bother about whether that person belongs to a high or low social status.
એવું પણ કહી શકાય નહીં કે પરમાત્માને કોઈ ખાસ ઉંચી કે નીચી જાતિ ગમે છે કે નથી ગમતી અને તેથી તે કોઈ પણ એક જાતિને ઉત્તમ બનાવે છે

ਵਡੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
vaday hath vadi-aa-ee-aa jai bhaavai tai day-ay.
All the honors are in the hands of the great God, and He bestows these on whomsoever He pleases.
બધા લગ્ન મોટા પ્રભુના પોતાના હાથમાં છે. જે જીવ તેને ગમે છે તેને મહાનતા બક્ષે છે

ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਢਿਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥
hukam savaaray aapnai chasaa na dhil karay-i. ||6||
By His Command, He Himself exalts the mortals, without a moment’s delay.
પોતાની મંજૂરીમાં જ તે જીવોનાં જીવનને શણગારે છે, થોડી માત્ર પણ છૂટછાટ રાખતો નથી ।।૬।।

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut lainai kai veechaar.
In order to receive , everybody calls out to Him for more and more gifts.
પરમાત્માથી દાન લેવાના વિચારથી બધા જીવ ઘણું ખરું માંગે છે

ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ ॥
kayvad daataa aakhee-ai day kai rahi-aa sumaar.
How great should we call the Giver? His Gifts are beyond estimation.
તે કહી શકાય નહીં કે પરમાત્મા કેટલા મહાન દાતા છે. તે દાન આપે છે, પરંતુ દાન ગણતરી બહારના છે

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥
naanak tot na aavee tayray jugah jugah bhandaar. ||7||1||
O’ Nanak, so vast are Your storehouses that there is no shortage of Your gifts, even after the passage of ages.
નાનક કહે, હે પ્રભુ! તારો ખજાનો હંમેશા ભરેલો હોય છે, તેમાં ક્યારેય ઓછપ આવી શકતી નથી ।। ૭।।

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mehlaa 1.
By the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.
All humans are His soul-brides and all of them adorn themselves to please Him.
બધી જીવ-સ્ત્રીઓ પ્રભુ પતિની જ છે, બધી જ તે પ્રભુ પતિને પ્રસન્ન કરવા માટે શણગાર કરે છે