GUJARATI PAGE 42

ਓਨੀ ਚਲਣੁ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
onee chalan sadaa nihaali-aa har kharach lee-aa pat paa-ay.
They keep death constantly before their eyes; they gather the wealth of God’s Name, and receive honor (in this world and in God’s court).
તે મનુષ્ય હંમેશા દુનિયાની આગળ જતાં જોવા મળ્યા છે, તેઓ એ પરમાત્મા નું નામ જીવનની સફર માટે એકત્રિત કર્યું છે અને લોક-પરલોક માં સન્માન મેળવ્યું છે

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਹਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਲਏ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥੨॥
gurmukh dargeh manee-ah har aap la-ay gal laa-ay. ||2||
These Guru’s followers are honored in God’s court. God Himself takes them in His protection.
ગુરુની સામે રહેવાવાળા મનુષ્યની પ્રભુ ની હાજરી માં સ્વાગત થાય છે, પરમાત્મા પોતે જ તેને ગળે થી લગાવી લે છે ।।૨।।

ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਰਿ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥
gurmukhaa no panth pargataa dar thaak na ko-ee paa-ay.
The divine path is revealed to the Guru’s followers and they face no hurdles in their way to God’s court.
ગુરુ ની સામે રહેવા વાળા લોકો ને જીવન નો રસ્તો સાફ દેખાય છે, પરમાત્મા ના ઓટલા સુધી પહોંચવા માં તેને કોઈ આફત નડતી નથી

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
har naam salaahan naam man naam rahan liv laa-ay.
They praise God’s Name and keep Naam in their minds.They remain attuned to His Name at all time.
તે પરમાત્મા નું ગૌરવ ગાય છે, પરમાત્મા નું નામ તેના મન માં વસી જાય છે, તે હંમેશા પ્રભુ ના નામ નું ધ્યાન ધરે છે.

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥
anhad Dhunee dar vajday dar sachai sobhaa paa-ay. ||3||
In their hearts flows the unstruck melody of God’s Name, and they are received with honor in God’s court.
તેની અંદર એક રસ રાગ થી પ્રભુની ન્યાય ના વાજિંત્રો વાગતા રહે છે, હંમેશા સ્થિર રહેવા વાળા પરમાત્મા ના ઓટલે તેમને શોભા મળે છે ।।૩।।

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥
jinee gurmukh naam sahaali-aa tinaa sabh ko kahai saabaas.
Those Guru’s followers who praise Naam are applauded by everyone.
જે મનુષ્ય પરમાત્મા ની સામે રહી ને પરમાત્મા નું ગૌરવ ગાય છે, બધા તેની વાહ વાહ કરે છે

ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਦੇਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਜਾਚਿਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
tin kee sangat deh parabh mai jaachik kee ardaas.
O’ God, grant me their company, this is my prayer of a beggar at Your door.
હે પ્રભુ ! હું ભિખારી ની જેમ તારી સમક્ષ વિનંતી કરું છું કે મને તેમની સંગતિ આપો

ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵਡੇ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥
naanak bhaag vaday tinaa gurmukhaa jin antar naam pargaas. ||4||33||31||6||70||
O’ Nanak, great is the fortune of those Guru’s followers, whose heart is illuminated by theLight of God’s Name.
હે નાનક! ગુરુની સામે રહેવાવાળા મનુષ્ય નું ભાગ્ય જાગી જાય છે, જેના હૃદયમાં પરમાત્મા નું નામ આધ્યાત્મિક પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે ।।૪।।૩૩।।૩૧।।૬।।૭૦

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 1.
Siree Raag, by the Fifth Guru, First Beat:
શ્રી રાગ મહેલ ૫ ઘર ૧।।

ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ki-aa too rataa daykh kai putar kaltar seegaar.
Why are you so thrilled by the sight of your sons and your beautifully decorated wife?
તું પોતાના પુત્ર ને જોઈ ને, પોતાની સ્ત્રી ના હાવ-ભાવ જોઈને શુ કામ મસ્ત રહે છે?

ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
ras bhogeh khusee-aa karahi maaneh rang apaar.
You enjoy delicacies, you have lots of fun, and indulge in endless pleasures.
તું દુનિયાના ઘણા રસ માણે છે, તું ઘણી ખુશી નો આનંદ માણે છે, તું અનેક પ્રકારની મોજ પણ માણે છે

ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
bahut karahi furmaa-isee varteh ho-ay afaar.
You give all sorts of commands, and you act so superior.
તું મોટા આદેશ પણ આપે છે,તું અહંકારી બનીને અહંકારી લોકોની સાથે અભિમાની વર્તન કરે છે

ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥
kartaa chit na aavee manmukh anDh gavaar. ||1||
O’ you self-conceited, spiritually blind and ignorant fool,The Creator does not come to your mind.
હે પોતાના મન ની પાછળ ચાલવા વાળા મનુષ્ય!, હે માયા ના મોહ માં આંધળા થયેલા મનુષ્ય! હે મૂર્ખ! તને કર્તાર યાદ જ નથી રહ્યા ।।૧।।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
mayray man sukh-daata har so-ay.
O my mind, God alone is the Giver of peace.
હે મારા મન ! તે પરમાત્મા પોતે જ સુખ દેવા વાળા છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-ay. ||1|| rahaa-o.
God is realized by the Guru’s grace and His mercy.
તે પરમાત્મા ગુરુની કૃપાથી મળે છે, પોતાની જ કૃપા થી મળે છે ।।૧।। વિરામ ।।

ਕਪੜਿ ਭੋਗਿ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥
kaparh bhog laptaa-i-aa su-inaa rupaa khaak.
You are engrossed in the enjoyment of fine garments, delicacies and amassing wealth (gold and silver), which will one day be reduced to dust.
ઓ મૂર્ખ! તુ ખાવા, પહેરવામા મસ્ત છે, તુ સોના-ચાંદી, જમીન એકત્રિત કરી રહ્યો છે.

ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥
haivar gaivar baho rangay kee-ay rath athaak.
You acquire beautiful horses and elephants, and ornate carriages of many kinds.
તેણે અનેક પ્રકારના મહાન ઘોડા ઓ, મહાન હાથી ઓ અને ક્યારેય ન થાકવા વાળા રથ એકત્રિત કર્યા છે.

ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥.
kis hee chit na paavhee bisri-aa sabh saak.
You are so absorbed in these things that you have forgotten even your near and dear ones.
માયાની મજામાં તુ તારા સંબંધીઓને પણ ભૂલી ગયો છે, તુ કોઈને તારા મગજમાં લાવતો જ નથી

ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
sirjanhaar bhulaa-i-aa vin naavai naapaak. ||2||
Without God’s name you are so impure that the Creator has forsaken you.
પરમાત્માના નામ વિના તારું આધ્યાત્મિક જીવનમાં ખરાબ છે. સર્જક પ્રભુએ તેને પોતાના મનથી ફેંકી દીધો છે. ।।૨।।

ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕਤ ॥
laidaa bad du-aa-ay tooN maa-i-aa karahi ikat.
Amassing the worldly wealth (by deceit), you earn the curses of others.
ઓ મૂર્ખ! તુ માર મારીને સંપત્તિ એકત્રિત કરે છે જેના દ્વારા લોકો તને બદદુવા આપે છે.

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥
jis no tooN patee-aa-idaa so san tujhai anit.
Those whom you wish to please shall perish along with you.
પરંતુ જે પરિવારને તુ તે સંપત્તિથી ખુશ કરે છે તે તારી સાથે જ નાશ પામનાર છે

ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥
ahaNkaar karahi ahaNkaaree-aa vi-aapi-aa man kee mat.
O’ the egotistical, trapped in the dictate of your mind, you indulge in egotism (of your wealth)
હે અહંકારી! તુ તારા પોતાના મનની બુદ્ધિ ના દબાણમાં આવી ગયો છે અને સંપત્તિ હોવાનો અહંકાર કરે છે

ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥
tin parabh aap bhulaa-i-aa naa tis jaat na pat. ||3||
one who is forsaken by God Himself has no status in this world and no honor in God’s court).
જે કમનસીબ વાળા જીવ ને તે પ્રભુ એ પોતે જ ભ્રમિત કર્યા છે, પ્રભુની હાજરીમાં ન તો તેની ઉચ્ચ જાતિ કોઈ કાર્ય ની કે ન તો દુનિયા વાળો કોઈ આદર ।।3।।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥
satgur purakh milaa-i-aa iko sajan so-ay.
They whom the true Guru has united with God, for them He is their only friend.
અકાળ-પુરખ ના રૂપ સદગુરુ જે મનુષ્ય ને તે પ્રભુ સાથે મળાવી દીધો છે, તે સેવક ના રક્ષક બધી જગ્યાએ પ્રભુ પોતે જ બને છે

ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥
har jan kaa raakhaa ayk hai ki-aa maanas ha-umai ro-ay.
God is the protector of His devotees and no one can harm them. Egoistic people cry out in trying to harm them.
વિશ્વના લોકો તેનું કંઈ બગાડી શકતા નથી. પણ પોતાના અહંકાર માં ફસાયેલો મનુષ્ય દુઃખી જ રહે છે

ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
jo har jan bhaavai so karay dar fayr na paavai ko-ay.
God does whatever His devotee likes. None of his request is denied at His court.
પરમાત્મા ના સેવક ને જે ગમે છે પરમાત્મા તે જ કરે છે, પરમાત્માના ઓટલા પર કોઈ તેની વાત કાપી શકતા નથી

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥
naanak rataa rang har sabh jag meh chaanan ho-ay. ||4||1||71||
O’ Nanak, one who is imbued with God’s love, becomes Lighthouse for the entire world. (He becomes role-model for others)
હે નાનક! જે મનુષ્ય પરમાત્મા ના પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલો રહે છે તે આખા જગત માં પ્રકાશ આપનાર બની જાય છે ।।૪।।૧।।૭૧।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૫।।

ਮਨਿ ਬਿਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭੂਲਿ ਖੁਸੀਆ ॥
man bilaas baho rang ghanaa darisat bhool khusee-aa.
People are led astray with their minds caught up in the playful pleasures, involving all sorts of amusements and sights that stagger the eyes.
જો કોઈ મનુષ્યના મનમાં અનેક પ્રકારના ઘણો બધો ઉત્સાહ હોય,જો તેની આંખો દુનિયાના આનંદમાં જ ગૂંચવાયેલી રહે

ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ ਵਿਚਿ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥
chhatarDhaar baadisaahee-aa vich sahsay paree-aa. ||1||
Even the emperors sitting on their thrones are consumed by anxiety.
જો આવી રાજાશાહી મળતી હોય કે માથે ની છત ટકેલી રહે, તો પણ સાધુ-સંગતિ વગર બધા આનંદ કરારમાં મૂકવામાં આવે છે।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
bhaa-ee ray sukh saaDhsang paa-i-aa.
O’ brother, peace is found only in the Company of the Holy
હે ભાઈ! સાધુ- સંગતિ માં જ સુખ મળે છે

ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਤਿਨਿ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਦੁਖੁ ਸਹਸਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
likhi-aa laykh tin purakh biDhaatai dukh sahsaa mit ga-i-aa. ||1|| rahaa-o.
They, in whose destiny the Supreme God has so written, all their anxiety and suffering are erased.
તે અકાળ-પુરખ સર્જકે જેના કપાળ પર સારા નસીબના લેખ લખ્યા તેને સત્સંગ મળે છે અને તેના દુ:ખ પણ દૂર થાય છે ।।૧।। વિરામ।।

ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਵਿ ਆਇਆ ॥
jaytay thaan banantaraa taytay bhav aa-i-aa.
If a person has visited all the beautiful places and spots of the world,
પૃથ્વી પર જેટલી પણ સુંદર સુંદર જગ્યાઓ છે જો કોઈ મનુષ્ય તે બધા સ્થળો ફરી ફરી ને જોઈ આવ્યો હોય

ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਪਰਿਆ ॥੨॥
Dhan paatee vad bhoomee-aa mayree mayree kar pari-aa. ||2||
Even if he is extremely wealthy, and a big landlord, still such a person die crying out, “this is mine! this is mine!”
જો કોઈ ખૂબ જ ધનિક હોય, ઘણી બધી જમીનનો માલિક હોય, તો પણ સાધુ-સંગતિ વગર “મારા પૈસા”, “મારી જમીન” કહી કહીને દુઃખી રહે છે ।।૨।।

ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ ॥
hukam chalaa-ay nisang ho-ay vartai afri-aa.
If a person issues his commands fearlessly, and acts in great pride.
જો કોઈ મનુષ્ય ભય, જોખમ અને ખચકાટ મૂકીને લોકો પર પોતાના હુકમ ચલાવે, લોકો સાથે ગેરવર્તણૂક કરે

ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਲਿਆ ॥੩॥
sabh ko vasgat kar la-i-on bin naavai khaak rali-aa. ||3||
If he had subdued everyone, yet without God’s name they mingle in dust.
પછી ભલે તે બધાને પોતાના કાબુમાં કરી લે તો પણ સાધુ-સંગતિ થી વંચિત રહીને, પરમાત્મા ના નામ વિના સુખ મળતું નથી, અને અંતે તો ધૂળમાં મળી જાય છે ।।3।।

ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਦਰਿ ਖਰਿਆ ॥
kot taytees sayvkaa siDh saaDhik dar khari-aa.
(If a person becomes so powerful that) countless angels become his servants and Siddhas (people with supernatural powers) and the Sadhus stand at his door to serve him,
જો કોઈ આટલા મોટા રાજ્યનો રાજા બની જાય કે બધી જવાબદારી પણ મળી જાય, અને તેત્રિસ કરોડ દેવતા તેમના સેવક બની જાય, સિદ્ધો અને સાધકો તેના ઓટલે ઉભા રહે

ਗਿਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥
girambaaree vad saahbee sabh naanak supan thee-aa. ||4||2||72||
holds dominion over mountains, oceans, and vast empires, (still without God’s Name), all disappears like a dream.
તો પણ, હે નાનક! સાધુ-સંગતિ વગર કોઈ સુખ નથી મળતું અને આ બધું એક સ્વપ્ન બનીને જ રહી જાય છે ।।૪।।૨।।૭૨।।