GUJARATI PAGE 33

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਦ ਭੈ ਰਚੈ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
satgur mili-ai sad bhai rachai aap vasai man aa-ay. ||1||
Meeting the True Guru, one is permeated forever with the revered fear of God who Himself comes to dwell within the mind.
ગુરુ ના મળવાથી મનુષ્ય નું હૃદય હંમેશા પરમાત્માના ડર-આશ્ચર્ય થી ભીનું રહે છે અને આવી રીતે પરમાત્મા પોતે મનુષ્યના હૃદય માં આવીને વસી જાય છે।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh boojhai ko-ay.
O’ brother, only rare persons realize God by following the Guru’s teachings.
હે ભાઈ! જે કોઈ પણ મનુષ્ય સાચી જીવન સંયોગ સમજે છે તે ગુરુ દ્વારા જ સમજે છે

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin boojhay karam kamaavnay janam padaarath kho-ay. ||1|| rahaa-o.
Performing rituals without understanding is wasting valuable human life.
સાચી જીવન સંયોગ સમજ્યા વિના હિત વગર ના ધાર્મિક કર્મો કરવાથી મનુષ્ય કિંમતી જન્મ ગુમાવે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਚਾਖੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥
jinee chaakhi-aa tinee saad paa-i-aa bin chaakhay bharam bhulaa-ay.
Those who have tasted the nectar of God’s Name, enjoy its flavor; without tasting it, they wander in doubt, lost and deceived.
પ્રભુનું શાશ્વત નામ જે સ્થિર છે તે આધ્યાત્મિક જીવન દેવાવાળો રસ છે, તેણે આ સ્વાદ નો આનંદ માણ્યો છે. અમૃત નામ નો સ્વાદ ચાખ્યા વિના વ્યક્તિ માયાની ઝંઝટમાં પડીને ખોટા માર્ગે જાય છે

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
amrit saachaa naam hai kahnaa kachhoo na jaa-ay.
God’s eternal Name is the Ambrosial Nectar; no one can describe it.
જેણે આ અમૃત ચાખ્યું છે,આ સ્વાદ નું વર્ણન નથી કરી શકાતું

ਪੀਵਤ ਹੂ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥
peevat hoo parvaan bha-i-aa poorai sabad samaa-ay. ||2||
Absorbed in the perfect Guru’s word, upon drinking the nectar of Naam one is immediately accepted in God’s court.
સંપૂર્ણ ગુરૂના શબ્દ માં મંત્રમુગ્ધ થઈ ને અમૃત પીવાથી મનુષ્ય પ્રભુના હાજરીમાં સ્વીકારાય છે ।।૨।।

ਆਪੇ ਦੇਇ ਤ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
aapay day-ay ta paa-ee-ai hor karnaa kichhoo na jaa-ay.
We receive the gift of this nectar only if He Himself bestows it upon us. Nothing else can be done to obtain it.
નામ અમૃતનું દાન છે જો પ્રભુ પોતે આપે છે, તો મળે છે. જો તેની કૃપા ના હોય તો કોઈ વિકલ્પ પણ હોતો નથી

ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਤਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਪਾਇ ॥
dayvan vaalay kai hath daat hai guroo du-aarai paa-ay.
The Gift is in the Hands of the Great Giver, and one receives it through the Guru.
નામનું દાન આપવા વાળા પરમાત્માના પોતાના હાથમાં આ દાન છે. તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ગુરુ ના ઓટલા પર જ મળે છે

ਜੇਹਾ ਕੀਤੋਨੁ ਤੇਹਾ ਹੋਆ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥
jayhaa keeton tayhaa ho-aa jayhay karam kamaa-ay. ||3||
One becomes as God made him based upon the past deeds
પરમાત્મા એ પ્રાણી નું જે રીતે સર્જન કર્યું, પ્રાણી એ રીતે જ બન્યું. તે પછી તેવા જ કર્મ જીવ કરે છે. તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે જ જીવ ગુરુના ઓટલે આવે છે ।।૩।।

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਿਰਮਲੁ ਨ ਹੋਇ ॥
jat sat sanjam naam hai vin naavai nirmal na ho-ay.
God’s Name, is the abstinence, truthfulness, and self-restraint. Without meditating on Naam, no one becomes pure.
મનુષ્ય પોતાના જીવનને પવિત્ર બનાવવા માટે ત્યાગ,સત્ય અને સંયમની સાધના કરે છે, પરંતુ નામ યાદ કર્યા વગર તે કોઈ કામનું નથી. પ્રભુનું નામ-અમૃત જ જત છે, નામ સત છે અને નામ જ સંયમ છે. નામ વિના માણસ પવિત્ર જીવન મેળવી શકતો નથી

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag naam man vasai sabad milaavaa ho-ay.
Through perfect good fortune, the Naam comes to dwell within the mind. Through the Guru’s word, one merges into Him.
ખૂબ નસીબની સાથે, જે મનુષ્યના મનમાં પ્રભુનું નામ વસે છે, ગુરુના શબ્દ દ્વારા મનુષ્ય નો પ્રભુ સાથે મિલાપ થાય છે

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹੀ ਰੰਗਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੭॥੫੦॥
naanak sehjay hee rang varatdaa har gun paavai so-ay. ||4||17||50||
O’ Nanak, one who is intuitively imbued with God’s Love, develops His virtues.
હે નાનક! ગુરુના શબ્દ ની કૃપાથી જે માણસ આત્મિક અટળતામાં ટકીને પરમાત્માના પ્રેમ રંગમાં જીવન વ્યતીત કરે છે, તે મનુષ્ય પરમાત્માના ગુણને પોતાનામાં વસાવે છે ।।૪।।૧૭।।૫૦।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ।।

ਕਾਂਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰੈ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਾਇ ॥
kaaN-i-aa saaDhai uraDh tap karai vichahu ha-umai na jaa-ay.
One may torment one’s body with extremes of self-discipline, practice intensive meditation and hang upside-down, but still ego does not go from within.
માનવ શરીરને, જ્ઞાનેન્દ્રિયો ને પોતાના નિયંત્રણમાં રાખવા ઘણા પ્રયત્નો કરે છે. ઊંધા લટકાઇને તપ કરે છે. પણ આ રીતે અંદર નો અહંકાર દૂર થતો નથી

ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਪਾਇ ॥
aDhi-aatam karam jay karay naam na kab hee paa-ay.
One may perform religious rituals, still that person would never attain the Naam.
જો કોઈ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ને લગતા આવા નિયત ધાર્મિક કાર્યો કરવાનું ચાલુ રાખે, તો ક્યારેય પણ તે પ્રભુનું નામ મેળવી શકશે નહીં.

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥
gur kai sabad jeevat marai har naam vasai man aa-ay. ||1||
Following the Guru’s teachings, when one completely eradicates one’s ego (as if one has died while yet alive), then God’s Name comes to dwell within the mind.
જો મનુષ્ય ગુરુ ના શબ્દની મદદથી સંસારનું કાર્ય કરતા કરતા વિકારથી બચી જાય છે, તેના મનમાં પ્રભુનું નામ વસે છે ।।૧।।

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਜੁ ਸਤਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥
sun man mayray bhaj satgur sarnaa.
Listen, O my mind: hurry to the Protection of the Guru’s Sanctuary.
હે મન! મને સાંભળ. સદગુરુ નો આશરો લે. માયાના પ્રભાવથી ગુરુની કૃપાથી બચે છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਛੁਟੀਐ ਬਿਖੁ ਭਵਜਲੁ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਤਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaadee chhutee-ai bikh bhavjal sabad gur tarnaa. ||1|| rahaa-o.
It is through the Guru’s Grace that we are saved and cross the poisonous world-ocean full of vices.
આ ઝેર થી ભરેલ વિશ્વ સમુદ્ર ફક્ત ગુરુના શબ્દથી જ તરી શકાય છે।।૧।।વિરામ।।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਕਾਰੁ ॥
tarai gun sabhaa Dhaat hai doojaa bhaa-o vikaar.
Everything under the influence of the three modes of Maya (vice, virtue and power) shall perish. The love of duality leads one to indulge in vices.
ત્રણ ગુણ અનુસાર કામ કરવું, આ બધી માયા ની અસર છે. અને માત્ર માયાનો પ્રેમ મનમાં વિકાર પેદા કરે છે

ਪੰਡਿਤੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂਝੈ ਬਿਖਿਆ ਪਿਆਰਿ ॥
pandit parhai banDhan moh baaDhaa nah boojhai bikhi-aa pi-aar.
The Pandit reads the scriptures motivated by attachment (for material gain). Engrossed in love of the poison (of Maya), he fails to realize God.
માયાના બંધન ના મોહ માં ફસાયેલ પંડિત ધર્મ પુસ્તકો વાંચે છે, પરંતુ માયા ના પ્રેમમાં ફસાવવાના કારણે તે જીવનનો સાચો રસ્તો સમજી શકતો નથી

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥
satgur mili-ai tarikutee chhootai cha-uthai pad mukat du-aar. ||2||
Only by meeting the true Guru, one finds release from the three attributes of Maya (vice, virtue and power) and reaches the fourth state of salvation.
જો સદગુરુ મળી જાય તો માયાના મોહને લીધે જન્મેલો અંદરનો ખાર દૂર થઈ જાય છે. માયાના ત્રણ ગુણોથી ઉપરના આધ્યાત્મિક દરજ્જામાં પહોંચીને માયાના મોહથી ખલાસીના દરવાજા મળી જાય છે ।।૨।।

ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥
gur tay maarag paa-ee-ai chookai moh gubaar.
Through the Guru, the righteous Path for life is found, and the darkness of emotional attachment is dispelled.
ગુરુ દ્વારા જીવનનો સાચો માર્ગ મળે છે. મનમાંથી મોહનો અંધકાર દૂર થઈ જાય છે

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਉਧਰੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
sabad marai taa uDhrai paa-ay mokh du-aar.
Following the Guru’s word, when one so erases the self-conceit as if one has died while still alive, only then one is emancipated and achieves salvation.
જો કોઈ ગુરુના શબ્દ સાથે જોડાઇને માયાના મોહથી મરી જાય તો સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબવા થી બચી જાય છે, અને વિકારથી ખલાસીને માર્ગ મળે છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੩॥
gur parsaadee mil rahai sach naam kartaar. ||3||
By Guru’s Grace, one remains united with the eternal Name of the Creator.
માત્ર ગુરુની કૃપાથી જ મનુષ્ય પ્રભુના ચરણોમાં જોડાયેલો રહે છે અને પ્રભુનું શાશ્વત નામ મેળવી શકે છે ।।૩।।

ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਅਤਿ ਸਬਲ ਹੈ ਛਡੇ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਇ ॥
ih manoo-aa at sabal hai chhaday na kitai upaa-ay.
This mind is very powerful. It does not release a person by any means.
નહિતર આ મન ખૂબ જ બળવાન છે ગુરુનાશરણ વગર અને કોઈ પણ ખોટી રીતથી તે આગળ વધતું નથી

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਲਾਇਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
doojai bhaa-ay dukh laa-idaa bahutee day-ay sajaa-ay.
The mind affects man with the disease of duality and inflicts severe punishment.
માયાના પ્રેમમાં ફસાવી ને માણસને દુઃખ અને મોટી સજા આપે છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥
naanak naam lagay say ubray ha-umai sabad gavaa-ay. ||4||18||51||
O’ Nanak, those who shed their ego through the Guru’s word and are attuned to God’s Name, are saved.
હે નાનક! જે લોકો ગુરુના શબ્દથી અહંકાર દૂર કરીને પ્રભુના નામ સાથે જોડાય છે તે તેના પંજાથી બચે છે ।।૪।।૧૮।।૫૧।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ।।

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥
kirpaa karay gur paa-ee-ai har naamo day-ay drirh-aa-ay.
When He shows mercy, the Guru is met, who implants God’s Name in the heart.
જ્યારે પ્રભુ કૃપા કરે છે ત્યારે ગુરુ મળે છે ગુરુ મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ ગાઢ કરી દે છે

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
bin gur kinai na paa-i-o birthaa janam gavaa-ay.
Without following the Guru’s teachings, no one has ever realized God’s Name, without which one wastes away his life in vain.
ક્યારેય પણ કોઈ મનુષ્યએ ગુરુ વિના પ્રભુને પ્રાપ્ત કર્યા નથી. જે માણસ ગુરુના શરણે ન આવે તે પોતાના મનુષ્ય જન્મ વ્યર્થ ગુમાવે છે

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥
manmukh karam kamaavnay dargeh milai sajaa-ay. ||1||
By performing ritualistic deeds, a manmukh suffers punishment in God’s court.
પોતાના મનની પાછળ ચાલીને ઇરાદાપૂર્વક ના કાર્યો નું પાલન કરવાથી પ્રભુના મંદિરમાં સજા મળે છે ।।૧।।

ਮਨ ਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਚੁਕਾਇ ॥
man ray doojaa bhaa-o chukaa-ay.
O mind, give up the love of duality.
હે મારા મન! ગુરુ શરણમાં રહીને પોતાની અંદરના માયાના પ્રેમને દૂર કર

ਅੰਤਰਿ ਤੇਰੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
antar tayrai har vasai gur sayvaa sukh paa-ay. rahaa-o.
God dwells within you; serving the Guru, you shall find peace.
પરમાત્મા તારી અંદર વસે છે તો પણ તું ખુશ નથી, ફક્ત ગુરુ દ્વારા જણાવેલ સેવા ભક્તિ કરવાથી મનુષ્યને આધ્યાત્મિક સુખ મળે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
sach banee sach sabad hai jaa sach Dharay pi-aar.
When a person cultivates love for the eternal God then that person realizes that the Guru’s word (Gurbani) is the divine word.
જ્યારે માણસ હંમેશા સ્થિર સ્વામીમાં પ્રેમ જોડે છે, ત્યારે તેને ગુરુ ની વાણી ગુરુ ના શબ્દોમાં સત્ય દેખાય છે

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥
har kaa naam man vasai ha-umai kroDh nivaar.
By eradicating egotism and anger, God’s Name comes to dwell in the mind.
ગુરુના શબ્દથી અંદરના અહંકાર અને ક્રોધ દૂર કરીને પ્રભુનું નામ મનમાં વસે છે

ਮਨਿ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੨॥
man nirmal naam Dhi-aa-ee-ai taa paa-ay mokh du-aar. ||2||
By meditating on Naam with a pure mind, liberation (from vices) is achieved.
પ્રભુનું નામ શુદ્ધ મનથી જ યાદ કરી શકાય છે જ્યારે માણસ યાદ કરે છે ત્યારે તે વિકારો થી છુટકારો મેળવવાનો માર્ગ શોધી લે છે ।।૨।।

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਜਗੁ ਬਿਨਸਦਾ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ha-umai vich jag binasdaa mar jammai aavai jaa-ay.
Engrossed in egotism, the world perishes. It dies and is re-born; it continues coming and going in reincarnation.
સંસાર અહંકારમાં ફસાઈને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ ભોગવે છે અને વારંવાર જન્મ લઈ ને મૃત્યુ પામે છે

ਮਨਮੁਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਨਿ ਪਤਿ ਗਵਾਇ ॥
manmukh sabad na jaannee jaasan pat gavaa-ay.
The self-willed do not realize the value of the Guru’s word; they forfeit their honor, and depart in disgrace.
પોતાના મનની પાછળ ચાલવા વાળા લોકો ગુરુના શબ્દ ની કદર કરતા નથી. તે પોતાની સન્માન પણ ગુમાવી દે છે

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥
gur sayvaa naa-o paa-ee-ai sachay rahai samaa-ay. ||3||
By serving the Guru (by following his teachings), God’s Name is realized, and one remains absorbed in the eternal God
ગુરુની બતાવેલી સેવા ભક્તિ કરીને પરમાત્મા નું નામ પ્રાપ્ત થાય છે જે મનુષ્ય ગુરુની બતાવેલી સેવા કરે છે તે શાશ્વત પરમાત્મા મુગ્ધ રહે છે ।।૩।।