GUJARATI PAGE 31

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ।।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥
amrit chhod bikhi-aa lobhaanay sayvaa karahi vidaanee.
Forsaking the spiritual life giving nectar of Naam, conceited people cling to the poison of worldly riches and power and serve others instead of God
પોતાના મનની પાછળ ચાલવા વાળા લોકો આધ્યાત્મિક જીવન તરફના નામ-રસ છોડીને માયા માં મસ્ત રહે છે અને માયા માટે બીજાની સેવા કરવા ભટકતા રહે છે.

ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਹਿ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
aapnaa Dharam gavaaveh boojheh naahee an-din dukh vihaanee.
In this way, they forget the purpose of human life. They do not realize (their folly) and their entire life passes in misery.
આ રીતે તે પોતાના મનુષ્ય જન્મની ફરજ ભૂલી જાય છે પરંતુ સમજી શકતા નથી, અને તેની પુરી ઉંમર દુઃખમાં પસાર થાય છે.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਹੀ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥
manmukh anDh na chaythee doob mu-ay bin paanee. ||1||
Thus blinded with greed, the self-conceited people do not remember God and die a spiritual death, as if they have drowned without water. ||1||
માયાના મોહમાં આંધળો થયેલો મનુષ્ય પરમાત્માને યાદ કરતો નથી. પાણી વગર પણ ડૂબીને મરી જાય છે ।।૧।।

ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥
man ray sadaa bhajahu har sarnaa-ee.
O’ my mind, always meditate on Naam and seek God’s refuge.
હે મન! હંમેશા પ્રભુના શરણમાં રહે.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਤਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad antar vasai taa har visar na jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
So that, Guru’s Word gets enshrined in your mind and as a result of that, you will never forget God.
પણ પ્રભુનું શરણ ગુરુના શબ્દ થકી પ્રાપ્ત થાય છે જયારે ગુરુના શબ્દ હૃદય માં આવીને વસે છે, ત્યારે પરમાત્મા હૃદયમાંથી ક્યારેય અદૃશ્ય થતું નથી ।।૧।। વિરામ।।

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ ਪਾਈ ॥
ih sareer maa-i-aa kaa putlaa vich ha-umai dustee paa-ee.
This body is the puppet of Maya (worldly riches and power). The evil of egotism is within it.
મનુષ્યનું આ શરીર માયા નું પૂતળું બનીને રહે છે, મનુષ્યના હૃદયમાં અહમ ભાવ ટકી રહે છે અને વિકારોની દુષ્ટતા ટકી રહે છે

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
aavan jaanaa jaman marnaa manmukh pat gavaa-ee.
(Because of the evil of egotism) these self-conceited persons get stuck in the cycle of birth and death and they lose their honor.
તેનું જગતમાં આવવાનું, જવાનું, જન્મવાનું, મરવાનું હંમેશા બનેલું છે. મનુષ્ય એ લોક-પરલોક માં અંદર-સન્માન ખોઈ દીધું છે

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨॥
satgur sayv sadaa sukh paa-i-aa jotee jot milaa-ee. ||2||
However, by following the Guru’s teaching, one obtains eternal peace and their light (soul) merges with the Supreme light.
જેણે સદગુરુ ના માર્ગે સેવા કરી, તેને આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત કરી લીધો. તેની જ્યોત પ્રભુ ની જ્યોત માં મળેલી રહે છે ।।૨।।

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
satgur kee sayvaa at sukhaalee jo ichhay so fal paa-ay.
Serving the True Guru by following his teachingsbrings a deep and profound peace, and one’s desires are fulfilled.
સદગુરુ દ્વારા આપવામાં આવેલી સેવા ખૂબ જ આનંદકારક હોય છે જે મનુષ્ય સેવા કરે છે તે જે કાંઈ ઇચ્છે તેને તે પ્રાપ્ત કરે થાય છે

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
jat sat tap pavit sareeraa har har man vasaa-ay.
Service of the Guru brings the merits of abstinence, truthfulness and self-discipline.The body is purified; and God comes to dwell within the mind.
ગુરુ એ બતાવેલી સેવા જ ત્યાગ, સત્યવાદ, તપસ્યાનું મૂળ છે. ગુરમુખનું શરીર પવિત્ર થઈ જાય છે. તે પરમાત્માનું નામ પોતાના મનમાં વસાવી લે છે

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥
sadaa anand rahai din raatee mil pareetam sukh paa-ay. ||3||
Such a person remains blissful forever, day and night. Meeting the Beloved, peace is found. ||3||
ગુરુમુખ દિવસ-રાત દરેક સમય આધ્યાત્મિક આનંદમાં રહે છે, પ્રિય પ્રભુ ને મળીને તે આધ્યાત્મિક સુખ ભોગવે છે ।।૩।।

ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jo satgur kee sarnaagatee ha-o tin kai bal jaa-o.
I dedicate myself to those who seek the Sanctuary of the True Guru.
જે મનુષ્ય સદગુરુના શરણ માં પડે છે હું તેમને બલિદાન આપું છું

ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥
dar sachai sachee vadi-aa-ee sehjay sach samaa-o.
In the Court of the True One, they are blessed with true greatness; they are intuitively absorbed into God
તેમને હંમેશને માટે સ્થિર રહેતા પ્રભુના ઓટલા પર આદર-સત્કાર મળે છે. આત્મિક અટળતા ની કૃપાથી તેઓ સદાકાળ પ્રભુમાં ખોવાઈ જાય છે

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੪॥੧੨॥੪੫॥
naanak nadree paa-ee-ai gurmukh mayl milaa-o. ||4||12||45||
But O’ Nanak, It is only by God’s grace that one is blessed with the opportunity of meeting such Guru’s followers.
હે નાનક! આવા ગુરુમુખોના સંગની સાથે પ્રભુની કૃપા ની નજરથી જ શાંતિ મળે છે ।।૪।।૧૨।।૪૫।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ।।

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉ ਦੋਹਾਗਣਿ ਤਨਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
manmukh karam kamaavnay ji-o dohaagan tan seegaar.
The self-willed manmukh (Humans) performs religious rituals, like the unwanted (deserted) bride decorating her body.
પોતાના મનની પાછળ ચાલવા વાળો મનુષ્ય ધાર્મિક કામ એવી રીતે કરે છે જેમ કોઈ ત્યાગેલી સ્ત્રી પોતાના શરીરનો શણગાર કરે

ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
sayjai kant na aavee nit nit ho-ay khu-aar.
Her Husband God does not come to her heart; day after day, she grows more and more miserable.
તેનો પતિ તેની પથારી પર ક્યારેય આવતો નથી તે વ્યર્થ શૃંગાર કરીને હંમેશા ખુવાર થાય છે

ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੧॥
pir kaa mahal na paav-ee naa deesai ghar baar. ||1||
By performing religious rituals self-willed person cannot feel the presence of God. He can’t visualize God’s court.
આવી રીતે મનમુખ મનુષ્ય નાટકના ધાર્મિક કાર્યોથી સ્વામી-પતિની મંજૂરી મેળવી શકતા નથી, તેને સ્વામીના ઓટલા-ઘર દેખાતા નથી ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
bhaa-ee ray ik man naam Dhi-aa-ay.
O’ brother, meditate on the Naam with one-pointed mind.
હે ભાઈ! એકાગ્ર ચિત્તથી, પ્રભુનું નામ ને યાદ કર

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santaa sangat mil rahai jap raam naam sukh paa-ay. ||1|| rahaa-o.
Remain united with the company of the Saints; and obtain peace by meditating on God’s Name . ||1||Pause||
જે વ્યક્તિ સાધુની સંગત માં ટકેલો રહે છે, તે પ્રભુનું નામ યાદ કરીને સુખ મેળવે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
gurmukh sadaa sohaaganee pir raakhi-aa ur Dhaar.
The Guru’s followers are like the eternally wedded brides who always keep their spouses (God) enshrined in their heart.
હંમેશા ગુરુની સાથે રહેવા વાળા મનુષ્ય સુહાગન જેવા છે, તે પ્રભુ પતિને પોતાના હૃદયમાં વસાવે છે

ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ ਨਿਵਿ ਚਲਹਿ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
mithaa boleh niv chaleh sayjai ravai bhataar.
They speak sweetly with everyone and behave very humbly. Their Master (God) enjoys their company
તે દરેકને મીઠા શબ્દો થી બોલાવે છે. નમીને અહંકારથી દૂર થઈને નબળા સ્વભાવમાં ચાલે છે, તેના હૃદય પથારીને ભગવાન-પતિ ભોગવે છે

ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
sobhaavantee sohaaganee jin gur kaa hayt apaar. ||2||
The person who has infinite love for the Guru is like a well respected bride enjoying marital bliss.
જે માણસ ગુરુ નો અતૂટ પ્રેમ પોતાના હૃદયમાં વસાવ્યો છે તે પેલી સુહાગન જેવા છે જેમને શોભા કમાયેલી છે ।।૨।।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag satgur milai jaa bhaagai kaa ud-u ho-ay.
It is only by perfect good fortune, that a person’s destiny awakes, and he meets the true Guru.
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું ભાગ્ય જાગૃત થાય છે, ત્યારે અધિક ભાગ્ય સાથે તે એક સદગુરુ મેળવે છે

ਅੰਤਰਹੁ ਦੁਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਸੁਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
antrahu dukh bharam katee-ai sukh paraapat ho-ay.
Sufferings and doubts are removed from within, and peace is obtained.
ગુરુને મળવાથી હૃદય નું દુઃખ કપાઈ જાય છે, ભટકવાનું દૂર થઈ જાય છે, આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
gur kai bhaanai jo chalai dukh na paavai ko-ay. ||3||
One who accepts the Guru’s Will never suffers any pain. ||3||
જે માણસ ગુરુની આજ્ઞા માં છે, તેને ક્યારેય દુઃખ મળતું નથી ।।૩।।

ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
gur kay bhaanay vich amrit hai sehjay paavai ko-ay.
The Amrit, the Ambrosial Nectar is in the Guru’s Will. With intuitive ease, it is obtained.
ગુરુની આજ્ઞા માં નામ-અમૃત છે જે આજ્ઞાથી ચાલે છે તે આત્મિક અટળતામાં ટકીને અમૃત પીવે છે

ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥
jinaa paraapat tin pee-aa ha-umai vichahu kho-ay.
They who have obtained this nectar, they have partaken it by dispelling their ego from within
જે મનુષ્યને અમૃત મળ્યું તેને આંતરિક અહંકારને દૂર કરીને તે જ પીધું

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥
naanak gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai sach milaavaa ho-ay. ||4||13||46||
O’ Nanak, following the Guru’s teachings we should meditate on God’s Name with love and devotion, so that we can unite with Him
હે નાનક! ગુરુ નો આશ્રય લીધા પછી પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું જોઈએ. નામના જાપથી હંમેશા સ્થિર સ્વામી સાથે સમાધાન થાય છે ।।૪।।૧૩।।૪૬।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ।।

ਜਾ ਪਿਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥
jaa pir jaanai aapnaa tan man agai Dharay-ay.
When a soul (bride) recognizes God (as her spouse), she surrenders her body and mind to Him
જ્યારે કોઈપણ જીવંત સ્ત્રી સ્વામી-પતિને પોતાના માની લે છે,ત્યારે તેણી પોતાનું મન તેને સમર્પિત કરી દે છે. પોતાનું શરીર પણ સમર્પિત કરી દે છે

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥
sohaaganee karam kamaavdee-aa say-ee karam karay-i.
Than this soul (bride) does the deeds like the eternally united soules (happily wedded brides)
તે જીવંત સ્ત્રી તે ઉપાસના કરે છે જે ભક્તો કરે છે

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
sehjay saach milaavrhaa saach vadaa-ee day-ay. ||1||
With intuitive ease, you shall merge with the True God, and He shall bless you with true greatness. ||1||
આ રીતે આત્મિક અટળતામાં રહીને હંમેશા અડગ સ્વામી સાથે તેનો મેળાપ થાય છે, શાશ્વત પ્રભુ તેમને પોતાના ઘરમાં સન્માન આપે છે ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin bhagat na ho-ay.
O’ brothers, without the Guru, there is no devotional worship.
હે ભાઈ! ગુરુના આશ્રય વગર પરમાત્માની ભક્તિ થઈ શકે નહીં

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur bhagat na paa-ee-ai jay lochai sabh ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Even if everyone may long for it, still without the Guru’s guidance, God’s worship cannot be done.
જો દરેક જીવ પ્રભુની ભક્તિ માટે તૃષ્ણા કરે, તો પણ ગુરુના શરણ વગર, ભક્તિ ના વખાણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી ।।૧।। વિરામ।।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਣਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
lakh cha-oraaseeh fayr pa-i-aa kaaman doojai bhaa-ay.
The soul (bride), who remains caught in duality (love for things other than God) wanders through millions of existences.
પરંતુ જે જીવંત સ્ત્રી માયાના પ્રેમમાં રહે છે તેને ચોર્યાસી લાખ યોનિઓ ના ફેરા ભોગવવા પડે છે

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਈ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
bin gur need na aavee dukhee rain vihaa-ay.
Without the Guru’s guidance, she finds no sleep (no rest), and spends the night (her life) in agony.
ગુરુના શરણ વગર આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. તેની જીવનની રાત દુઃખોમાં પસાર થાય છે

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥
bin sabdai pir na paa-ee-ai birthaa janam gavaa-ay. ||2||
Without the Guru’s word the soul (bride) cannot realize God (husband) and wastes away life in vain
ગુરુના શબ્દ વગર પ્રભુ-પતિ મળતા નથી. જે માણસ ગુરુના શબ્દ થી વંચિત રહે છે તે તેનું માનવ જીવન વ્યર્થ કરે છે ।।૨।।