GUJARATI PAGE 272

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਫਲ ਜਨੰਮ ॥੫॥
naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5||
O’ Nanak, one’s life becomes fruitful in the company of the saints. ||5||
હે નાનક! સાધુની સંગતમાં રહીનેમાનવ જન્મ નું ફળ મળી જાય છે ।।૫।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥
saaDh kai sang nahee kachh ghaal.
In the holy congregation, there is no struggle such as penances,
સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં રહીને તપ વગેરે માં તપવાની આવશ્યકતા નથી રહેતી

ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ॥
darsan bhaytat hot nihaal.
because a blessed vision of the Saints, brings a sublime happiness.
કારણ કે તેમના દર્શન કરીને હૃદય ખીલી જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ ॥
saaDh kai sang kalookhat harai.
In the company of Saints, one is absolved of his sins.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ માં મનુષ્ય પોતે પોતાના પાપોનો નાશ કરી લે છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਰਕ ਪਰਹਰੈ ॥
saaDh kai sang narak parharai.
In the company of Saints one is saved from hell.
સંતો ની સંગતિ માં આવી રીતે નર્કમાં જવાથી બચી જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥
saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa.
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.
સંતો ની સંગતિ માં રહીને મનુષ્ય ની ઈચ્છાખતમ થઇ જાય છે એવું નથી

ਸਾਧਸੰਗਿ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰਿ ਮੇਲਾ ॥
saaDhsang bichhurat har maylaa.
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with God.
ગુરુ ચરણોની સંગતિ માં તે જે ઇચ્છા કરે છે તે તેને મળી જાય છે

ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥
jo ichhai so-ee fal paavai.
One’s all desires are fulfilled,
સંતો ની સંગતિ માં રહીને મનુષ્ય આ લોકમાં પણ અને પરલોકમાં પણ સુખી થઈ જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥
saaDh kai sang na birthaa jaavai.
because in the Company of the Holy, no one goes empty-handed.
અને પ્રભુ થી અલગ થઈને તેમાં જ સમાઈ જાય છે

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ ॥
paarbarahm saaDh rid basai.
The Supreme God dwells in the hearts of the Saints.
અકાલ પુરખ સંત જનોના હૃદયમાં વસે છે

ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨਿ ਰਸੈ ॥੬॥
naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6||
O’ Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved from vices.||6||
હે નાનક! મનુષ્ય સાધુ જનોના ઉપદેશ સાંભળીને વિકારોથી બચી જાય છે ।।૬।।

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸੁਨਉ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
saaDh kai sang sun-o har naa-o.
In the Company of the Holy, I listen to the Name of God.
હું ગુરુચરણની સંગતિ માં રહીનેપ્રભુનું નામ સાંભળું

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
saaDhsang har kay gun gaa-o.
In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God.
ગુરુચરણની સંગતિ માં પ્રભુના ગુણ ગાઉં આ મારી કામના છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ॥
saaDh kai sang na man tay bisrai.
In the company of Saints, God is never out of one’s mind.
સંતો ની સંગતિ માં રહીને પ્રભુ મનથી ભુલાતા નથી

ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ॥
saaDhsang sarpar nistarai.
In the Company of the Holy, one is surely saved from vices.
સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં મનુષ્ય વિકારોથી બચીને નીકળી જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
saaDh kai sang lagai parabh meethaa.
In the company of the Saints, love thrives for God,
ભલા લોકોની સંગત માં રહેવાથી પ્રભુ પ્યારા લાગવા માંડે છે

ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਡੀਠਾ ॥
saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa.
and in the Company of the Holy, He is seen in each and everybody.
સાધુ-સંતો ની સંગતિ માં દરેક શરીરમાં તે જ દેખાઈ દેવા લાગે છે

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree.
In the Company of the Holy, we become obedient to the will of God.
સાધુ સંગતિ કરવાથીઆપણે પ્રભુના આજ્ઞાકારી બની જઈએ છીએ

ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥
saaDhsang gat bha-ee hamaaree.
In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality.
સાધુ સંગતિ કરવાથી આપણી આત્મિક અવસ્થા સુધરી જાય છે

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥
saaDh kai sang mitay sabh rog.
In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured.
સંત જનોની સોબતમાં વિકાર અને બીજા બધા રોગ મટી જાય છે

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ॥੭॥
naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7||
O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7||
હે નાનક! ઘણાં ભાગ્યથી સાધુ ની સંગતિ મળે છે ।।૭।।

ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨ ਜਾਨਹਿ ॥
saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh.
The glory of the Saint is not known even to the composers of the Vedas.
સાધુ ની મહિમા વેદ પણ નથી જાણતા

ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ ॥
jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh.
Those scriptures describe only what their composers have heard.
તે જેટલું સાંભળે છે એટલું જ બયાન કરે છે પણ સાધુની મહિમા વર્ણન ની બહાર છે

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥
saaDh kee upmaa tihu gun tay door.
The greatness of the Holy people is beyond the three modes of Maya.
સાધુ ની સમાનતા ત્રણ ગુણોથી ઉપર છે

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰਿ ॥
saaDh kee upmaa rahee bharpoor.
The glory of the Holy people is known throughout.
સાધુ ની સમાનતા તે પ્રભુની સાથે જ થઈ શકે જે સર્વવ્યાપક છે

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ॥
saaDh kee sobhaa kaa naahee ant.
The glory of the Holy cannot be estimated.
સાધુ ની શોભા નો અંદાજ લગાવી ન શકાય સદાય

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥
saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant.
The splendor of saint is beyond limits.
તે અનંત છે તેને અનંત જ કહી શકીએ

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ॥
saaDh kee sobhaa ooch tay oochee.
The glory of the Holy is the highest of the high.
સાધુ ની શોભાતો બધાંની શોભાથી ખૂબ જ ઊંચી છે

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ॥
saaDh kee sobhaa mooch tay moochee.
The glory of the Holy is the greatest of the great.
સાધુ ની શોભાતો બધાંની શોભાથી ખુબજ મોટી છે

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿ ਆਈ ॥
saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee.
The glory of the saints behoove to the saints alone
સાધુ ની શોભા સાધુ ઉપર જ સારી લાગે છે

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦੁ ਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥
naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7||
O,Nanak, listen my brother, there is no difference between the Saint and God,
હે નાનક! હે ભાઈ! સાધુ અને પ્રભુમાં કોઈ જ ફરક નથી ।।૮।।૭।।

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
શ્લોક ।।

ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
man saachaa mukh saachaa so-ay.
The person in whose heart dwells God and who always sings His praises,
જે મનુષ્યના મનમાં સદા સ્થિર રહેવાવાળા પ્રભુ વસે છે જે મોઢાથી પણ તે પ્રભુને જ જંપે છે

ਅਵਰੁ ਨ ਪੇਖੈ ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ॥
avar na paykhai aykas bin ko-ay.
and who beholds none other but God.
જે મનુષ્ય એક અકાલ પુરખ સિવાયક્યાંય પણ કોઈને પણ નથી જોતો

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥
naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1||
O’ Nanak, having such qualities makes him a Braham Giani-knower of God . ||1||
હે નાનક! તે મનુષ્ય આ ગુણોને કારણે બ્રહ્મજ્ઞાની થઈ જાય છે ।।૧।।

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:
અષ્ટપદી ।।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ॥
barahm gi-aanee sadaa nirlayp.
The God-conscious being always remains detached from evils,
બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય વિકારો થી સદાય બેદાગ રહે છે

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ॥
jaisay jal meh kamal alayp.
as the lotus growing in the murky water is not soiled by the dirt in the water.
જેવી રીતે પાણીમાં ડૂબેલું કમળનું ફૂલ કીચડ થી સાફ રહે છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ॥
barahm gi-aanee sadaa nirdokh.
The God-conscious person helps others drive out their sins while remaining unaffected himself,
તેવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય બધાં પાપો ને જલાવી દે છે પાપો થી બચીને રહે છે

ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ ॥
jaisay soor sarab ka-o sokh.
like the sun which dries up all filth by its heat.
જેવી રીતે સૂર્ય બધા જ રસોને સૂકવી નાખે છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਮਾਨਿ ॥
barahm gi-aanee kai darisat samaan.
The person with divine knowledge looks upon all alike,
તેવી જ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાની ની નજર બધા માટેએક જ જેવી હોય છે કોઈ સારું કહે અથવા ખરાબ

ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲਿ ਪਵਾਨ ॥
jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan.
like the wind, which blows equally upon the king and the poor.
જેવી રીતે હવા રાજા અને કંગાળ બંને માટે એક જ જેવી હોય છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥
barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk.
The God-conscious person has a steady patience, (the kind of patience not affected by a change in circumstances),
બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્યમાં એક તાર જ કાયમ રહે છે

ਜਿਉ ਬਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ॥
ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp.
like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal paste by another.
જેવી રીતે ધરતીને કોઈ ખોદે છે કોઈ ચંદનનો લેપ કરે છે પણ ધરતી ને તેનાથી કોઇ જ ફરક નથી પડતો

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥
barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o.
The quality of a person with divine knowledge is,
તેવી રીતે બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્યનું પણ એવું જ છે

ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥
naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1||
O Nanak, like burning the filth in everything is one of the inherent nature of fire. ||1||
હે નાનક! જેમ આગ નો કુદરતી સ્વભાવદરેક વસ્તુનો મેલ બાળી નાખવાનો છે ।।૧।।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ॥
barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa.
The God-conscious being is the purest of the pure; (untouched by the vices);
બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય પણઅંદરથી મહા નિર્મળ થઈ જાય છે

ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥
jaisay mail na laagai jalaa.
like water to which filth does not stick
જેવી રીતે પાણી મેલું નથી રહી શકતું તે બાષ્પ બનીને ફરીથી સાફ અને સાફ થતું રહે છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas.
The mind of a God-conscious person is enlightened that God is all pervading.
તેવી રીતેબ્રહ્મજ્ઞાની ના મનમાં પણ એક રોશની થઈ જાય છેકે પ્રભુ બધી જગ્યાએ મોજુદ છે

ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪਰਿ ਆਕਾਸੁ ॥
jaisay Dhar oopar aakaas.
like the sky all over the earth.
જેવી રીતે ધરતીની ઉપર આકાશ બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਮਾਨਿ ॥
barahm gi-aanee kai mitar satar samaan.
To the person with divine knowledge, friend and foe are alike,
બ્રહ્મજ્ઞાની ને માટે સજ્જન અને વેરી એક જ જેવા બની જાય છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ॥
barahm gi-aanee kai naahee abhimaan.
Because the person with divine knowledge has no egotistical pride.
તેની અંદર અહંકાર નથી કે આપણે ખરાબ ની સાથે ખરાબ અને સારાં ની સાથે સારો વ્યવહાર કરીએ અથવા હર્ષ અને શોક પણ તેની અંદર નથી રહેતો

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ॥
barahm gi-aanee ooch tay oochaa.
Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high.
બ્રહ્મજ્ઞાની આત્મિક અવસ્થામાં સૌથી ઊંચો છે

ਮਨਿ ਅਪਨੈ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ॥
man apnai hai sabh tay neechaa.
but within his own mind, he is the most humble of all.
અને પોતાના મનમાંપોતાની જાતને સૌથી નીચો જાણે છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥
barahm gi-aanee say jan bha-ay.
Only those become God-conscious,
તે મનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાની બની જાય છે

ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥
naanak jin parabh aap karay-i. ||2||
O’Nanak, whom God Himself makes so. ||2||
હે નાનક! જેને પ્રભુ ખુદ બ્રહ્મજ્ઞાની બનાવે છે ।।૨।।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥
barahm gi-aanee sagal kee reenaa.
The God-conscious person lives like the dust of all (extreme humbleness).
બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય બધાનાં જ પગની રાખ જેવો થઇને રહે છે

ਆਤਮ ਰਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥
aatam ras barahm gi-aanee cheenaa.
The God-conscious person realizes spiritual bliss.
બ્રહ્મજ્ઞાની એ આત્મિક આનંદ ઓળખી લીધો છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਇਆ ॥
barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa.
The divinely wise person shows kindness to all.
બ્રહ્મજ્ઞાની બધાં જ ઉપર ખુશ રહે છે

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛੁ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥
barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa.
No evil comes from the God-conscious person.
અને તે કોઈપણ બુરા કામ નથી કરતો

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ॥
barahm gi-aanee sadaa samadrasee.
The God-conscious person is always impartial.
બ્રહ્મજ્ઞાની સદા બધી તરફ એક જ જેવી નજરથી જુએ છે