GUJARATI PAGE 26

ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥
sabh dunee-aa aavan jaanee-aa. ||3||
(Then one realizes that) The entire world is subject to coming and going.
જગત તેને નાશવંત દેખાઈ છે ।।૩।।

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥
vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.
Therefore, (instead of worrying about the transitory nature of the world) we should serve God by reciting His Name with love and devotion.
હે ભાઈ! દુનિયામાં આવીને પ્રભુની સેવા, યાદ કરવું જોઈએ

ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
taa dargeh baisan paa-ee-ai.
Then, we shall be united with Him.
તો જ તેની હાજરીમાં બેસવાની જગ્યા મળે છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥
kaho naanak baah ludaa-ee-ai. ||4||33||
Nanak says, we shall be worry free (after uniting with Him).
નાનક કહે છે, નામના જાપ ની કૃપાથી ચિંતા વિનાના થઈ જાય છીએ.પછી કોઈ ચિંતા પ્રબળ થતી નથી ।। ૪।। ૩૩।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧
sireeraag mehlaa 3 ghar 1
Siree Raag, by the Third Guru, First Beat
શ્રી રાગ મહેલ ૩ ઘર ૧

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Creator God. realized by the Grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਭਾਇ ॥
ha-o satgur sayvee aapnaa ik man ik chit bhaa-ay.
I follow the teachings of my True Guru with single-minded devotion, and lovingly focus my consciousness on Him.
હું એકાગ્ર મનથી, પ્રેમથી પોતાના સતગુરુની શરણ લઉં છું

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥੁ ਹੈ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
satgur man kaamnaa tirath hai jis no day-ay bujhaa-ay.
The True Guru is like a wish-fulfilling place of pilgrimage. This fact is known to only those, to whom The True Guru lets it be known.
મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે સદગુરુ એક તીર્થ છે પરંતુ આ સમજ ફક્ત તે મનુષ્યને મળે છે જેને ગુરુ પોતે સમજાવી શકે છે

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਵਰੁ ਪਾਵਣਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
man chindi-aa var paavnaa jo ichhai so fal paa-ay.
By the blessings from the True Guru, all the desires of the heart get fulfilled.
ગુરુ દ્વારા ઇચ્છિત માંગ પૂરી થાય છે. મનુષ્ય જે ઈચ્છા કરે છે તે ફળ પ્રાપ્ત કરે છે

ਨਾਉ ਧਿਆਈਐ ਨਾਉ ਮੰਗੀਐ ਨਾਮੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥
naa-o Dhi-aa-ee-ai naa-o mangee-ai naamay sahj samaa-ay. ||1||
However, one should pray to get only Naam, meditate on Naam and thus get into a state of poise and bliss.
પણ પરમાત્માનું નામ યાદ રાખવું જોઈએ અને ગુરુ વતી નામ જ માંગવું જોઈએ. નામ સાથે જોડાયેલ માણસ આધ્યાત્મિક અટલમાં ટકી જાય છે ।। ૧।।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥
man mayray har ras chaakh tikh jaa-ay.
O’ my mind, taste the Sublime Nectar of Naam and your thirst for worldly riches shall be quenched.
હે મન! પરમાત્મા ના નામ નો સ્વાદ ચાખ, તારી માયા વાળી તૃષ્ણા દૂર થશે

ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jinee gurmukh chaakhi-aa sehjay rahay samaa-ay. ||1|| rahaa-o.
Those who completely submitted to the Guru and tasted the existence of God, entered and remained in the state of poise.
જેમણે ગુરુની શરણે પડીને ‘હરિ જસ’નો સ્વાદ ચાખ્યો છે, તેઓ આધ્યાત્મિક અટળતામાં રહે છે ।। ૧।। વિરામ।।

ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
jinee satgur sayvi-aa tinee paa-i-aa naam niDhaan.
Those who served the True Guru by following his teachings obtained the Treasure of Naam.
જેમણે સતગુરુ નો આશરો લીધો છે, તેઓએ તમામ પદાર્થોના ખજાનામાં પ્રભુનું નામ પ્રાપ્ત કર્યું છે

ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਚੂਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
antar har ras rav rahi-aa chookaa man abhimaan.
Their hearts remained saturated with God’s nectar and they lost their arrogance.
તેના હૃદયમાં નામ રસ બનાવવામાં આવ્યું છે, તેના મન માંથી અહંકાર દૂર થઈ ગયો છે

ਹਿਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
hirdai kamal pargaasi-aa laagaa sahj Dhi-aan.
Like a lotus, their hearts blossomed with joy, they attuned themselves to God and they went into the state of poise.
તેના હૃદયમાં કમળનું ફૂલ ખીલ્યું છે. તેનું ધ્યાન આધ્યાત્મિક અટળ માં લાગી ગયું છે

ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥੨॥
man nirmal har rav rahi-aa paa-i-aa dargahi maan. ||2||
Immersed in God’s love, their minds became pure and they received honor in God’s court.
તેમના પવિત્ર થયેલા મન દર સમયે પરમાત્માનું નામ યાદ કરે છે, તેમને પરમાત્માની હાજરીમાં આદર મળે છે ।। ૨।।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥
satgur sayvan aapnaa tay virlay sansaar.
Those who serve the True Guru in this world are very rare.
પરંતુ વિશ્વમાં એવા દુર્લભ લોકો છે કે જે સદગુરુ નો આશ્રય લે છે

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
ha-umai mamtaa maar kai har raakhi-aa ur Dhaar.
Those who keep God enshrined in their hearts subdue egotism and possessiveness.
જે અહંકાર અને માલિકીની લાલસા મારીને પોતાના હૃદયમાં પરમાત્માને સ્થાન આપે છે

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਾ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥
ha-o tin kai balihaarnai jinaa naamay lagaa pi-aar.
I am a sacrifice to those who are in love with Naam.
હું તે લોકોનો છું જેમણે હંમેશાં પરમાત્માના નામમાં પ્રેમ રાખેલો છે

ਸੇਈ ਸੁਖੀਏ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਜਿਨਾ ਨਾਮੁਅਖੁਟੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥
say-ee sukhee-ay chahu jugee jinaa naam akhut apaar. ||3||
Throughout the ages of time, they alone are in peace who have the endless wealth of God’s Name.
તેઓ હંમેશા ખુશ હોય છે જેમની પાસે ક્યારેય ના સમાપ્ત થનારો અનંત નામ નો ખજાનો છે ।।૩।।

ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ॥
gur mili-ai naam paa-ee-ai chookai moh pi-aas.
Meeting with the Guru, Naam is obtained, and the thirst of emotional attachment departs.
જો ગુરુ મળે તો પરમાત્માનું નામ પ્રાપ્ત થાય છે. નામની કૃપાથી માયાનું મોહ ગાયબ થઈ જાય છે, માયાની તૃષ્ણા સમાપ્ત થઈ જાય છે

ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥
har saytee man rav rahi-aa ghar hee maahi udaas.
Then, mind stays permeated with God and detached from the world even while living in the world and doing every activity of the world normally.
મનુષ્યનું મન પરમાત્માના સ્મરણમાં એકરૂપ રહે છે, સંસારનું કાર્ય કરતી વખતે માયાથી ઉપર રહે છે

ਜਿਨਾ ਹਰਿ ਕਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥
jinaa har kaa saad aa-i-aa ha-o tin balihaarai jaas.
I dedicate myself to those who enjoy the Sublime Taste of God’s Name.
હું તે લોકો માટે બલિદાન આપું છું. જેમણે પરમાત્માના નામનો સ્વાદ ચાખ્યો છે

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੪॥੧॥੩੪॥
naanak nadree paa-ee-ai sach naam guntaas. ||4||1||34||
(But) O’ Nanak, we receive Naam, the treasure of all good, only through the grace of the Almighty.
હે નાનક! તે પરમાત્માની કૃપા ની નજરથી જ પરમાત્માનું સદા સ્થિર રહેનાર તમામ ગુણોનો ખજાનો નામ પ્રાપ્ત થાય છે ।। ૪।। ૧।। ૩૪।।

ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૩

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਰਿ ਭਰਮਾਈਐ ਮਨਿ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ ॥
baho bhaykh kar bharmaa-ee-ai man hirdai kapat kamaa-ay.
People wear all sorts of costumes and wander all around, but in their hearts and minds, they practice deception.
ઘણા ધાર્મિક પોશાક પહેરીને બીજાને છેતરવા માટે પોતાના મનમાં, હૃદયમાં ખોટ કમાઈને માણસ જાતે ભટકનમાં અટવાઈ જાય છે

ਹਰਿ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਮਰਿ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥
har kaa mahal na paav-ee mar vistaa maahi samaa-ay. ||1||
They do not succeed in realizing God. Instead, they die spiritually and their minds stay immersed in evil thoughts.
જે માણસ ઢોંગ બતાવે છે તે પરમાત્મા ની મંજૂરી મેળવી શકતો નથી, ઉલ્ટાનું આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મરીને છેતરપિંડી વગેરે દુર્ગુણોની ગંદકીમાં ફસાઈ જાય છે ।। ૧।।

ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥
man ray garih hee maahi udaas.
O mind, remain detached in the midst of your household.
હે મન! ઘરે રહેતી વખતે માયાના મોહથી અલગ રહેવું

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sach sanjam karnee so karay gurmukh ho-ay pargaas. ||1|| r
(But) Only that person practices truth (recites Naam), self-discipline and nobility, whose mind is enlightened by Guru’s grace.
પણ જે માણસના હૃદયમાં ગુરુના આશ્રયને લીધે સમજ જન્મે છે, તે માણસ હંમેશા સાર્વભૌમ પ્રભુના નામને જપવાની કમાણી કરે છે, અને વિકારોથી સંકોચ રાખે છે આ કારણોસર, હે મન! ગુરુની શરણ પડીને આ કરવા યોગ્ય કાર્યોને કરવાની રીત શીખ ।। ૧।। વિરામ।।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥
gur kai sabad man jeeti-aa gat mukat gharai meh paa-ay.
He, who has conquered his mind through the Guru’s instruction, obtains salvation and deliverance even while living at home.
જે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દ માં જોડાઈને પોતાના મનને વશમાં કરી લે છે, તે ગૃહસ્થમાં રહેતા હોય ત્યારે પણ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, વિકાર નો ઈલાજ પ્રાપ્ત કરે છે.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥
har kaa naam Dhi-aa-ee-ai satsangat mayl milaa-ay. ||2||
Therefore, O my mind, you should recite Naam in the company of the saintly.
આ માટે, હે મન! સાધુ-સંગતના મેળાવડામાં પરમાત્માનું નામ યાદ કરવું જોઈએ ।। ૨।।

ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਹਿ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਹਿ ॥
jay lakh istaree-aa bhog karahi nav khand raaj kamaahi.
You may enjoy the pleasures of hundreds of thousands of women, and rule the nine continents of the world.
હે ભાઈ! જો તમે જાતીયતાને પરિપૂર્ણ કરવા લાખો સ્ત્રીઓ માણશો, ભલે તમે આખી પૃથ્વી પર શાસન કરો

ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ॥੩॥
bin satgur sukh na paav-ee fir fir jonee paahi. ||3||
But without the True Guru, you will not find peace; you will be reincarnated over and over again.
તો પણ તમને સદગુરુના શરણ વિના આધ્યાત્મિક સુખ મળશે નહીં, પણ વારંવાર યોનિઓમાં પડેલા રહેશે ।। ૩।।

ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਜਿਨੀ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
har haar kanth jinee pahiri-aa gur charnee chit laa-ay.
Those who always keep the memory of the Almighty in their hearts by humbly following the Guru’s teaching.
જે લોકો ગુરુના ચરણોમાં મન જોડીને પરમાત્માના નામ સ્મરણનો હાર પોતાના ગળામાં પહેર્યો છે

ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਫਿਰੈ ਓਨਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੪॥
tinaa pichhai riDh siDh firai onaa til na tamaa-ay. ||4||
Worldly wealth and supernatural spiritual powers follow them, but they do not care for such things at all.
મોહિત શક્તિઓ તેની પાછળ ચાલે છે, પરંતુ તેમને તેનો જરા પણ લોભ નથી ।।૪।।

ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥
jo parabh bhaavai so thee-ai avar na karnaa jaa-ay.
Whatever pleases God’s Will comes to pass. Nothing else can be done.
પણ, જીવંત માણસોનું પણ શું? હે પ્રભુ! જે તમને ઠીક લાગે છે તે થાય છે. તમારી ઇચ્છા વિના કંઇ કરી શકતા નથી

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਲੈ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੫॥੨॥੩੫॥
jan naanak jeevai naam lai har dayvhu sahj subhaa-ay. ||5||2||35||
O’ God, please bless me Naam. so that your servant Nanak can spiritually survive by intuitively reciting your Name.
હે હરિ! મને પોતાનું નામ બક્સ, કારણ કે આધ્યાત્મિક અટળતામાં ટકીને તમારા પ્રેમમાં જોડાઈને તારો સેવક નાનક તારું નામ યાદ કરીને આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરી શકે ।। ૫।। ૨।। ૩૫।।