GUJARATI PAGE 25

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ ॥
jayhee surat tayhaa tin raahu.
As is their level of consciousness, so is their way of life.
જે સમજ પ્રભુ જીવો ને આપે છે તેવો જીવન નો રસ્તો તે પકડી લે છે

ਲੇਖਾ ਇਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥
laykhaa iko aavhu jaahu. ||1||
According to our deeds, we come and go in reincarnation.
તેને મળેલી સમજ અનુસાર જીવ જગત માં આવે છે અને અહીંથી ચાલ્યા જાય છે, આ મર્યાદામાં ચલાવવા વાળા પ્રભુ પોતે જ છે।।૧।।

ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥
kaahay jee-a karahi chaturaa-ee.
Why, O soul, why do you try to be so clever?
હે જીવ! તું પોતાની સારી સમજ બતાવવા માટે શા માટે હોશિયારી કરે છે?

ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿਲ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
layvai dayvai dhil na paa-ee. ||1|| rahaa-o.
God does not hesitate in giving or taking away (our consciousness).
તે પ્રભુ જ જીવોને સમજ આપે છે અને લઇ પણ લે છે ક્ષણનો પણ સમય લેતો નથી ।। ૧।। વિરામ।।

ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੀਆ ਕਾ ਤੋਹਿ ॥
tayray jee-a jee-aa kaa tohi.
All creatures are Yours and You are their Master.
હે પ્રભુ! બધા જીવો તારા પેદા કરેલા છે બધા જીવોનો તું જ માલિક છે

ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ ॥
kit ka-o saahib aavahi rohi.
(How can we think) that God is angry with us?
હે પ્રભુ! જો તમને ગુસ્સો પણ આવે તો પણ કોના પર આવે?

ਜੇ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ ॥
jay too saahib aavahi rohi.
(Even if) we think that the Master is not happy with me,
જો જીવ તારા દ્વારા મળેલી સમજ-બુદ્ધિનો અભિમાન કરે, તો પણ તમે ગુસ્સે થશો નહીં કારણ કે આ બધા જીવો પછી તમારા જ છે

ਤੂ ਓਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹਿ ॥੨॥
too onaa kaa tayray ohi. ||2||
they belong to You and You belong to them,
તમે તેના માલિક છો, તે બધા તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે ।। ૨।।

ਅਸੀ ਬੋਲਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜਹ ਬੋਲ ॥
asee bolvigaarh vigaarhah bol.
By our foul language we spoil everything with our foul words.
હે પ્રભુ! અમે જીવ વધુ બોલનાર છે, તારાથી મળેલી સમજ-બુદ્ધિનો અભિમાન કરીને ઘણી વખત ખરાબ બોલ બોલી દઇએ છીએ

ਤੂ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰਿ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ ॥
too nadree andar toleh tol.
You still judge our actions with Your graceful glance.
પણ તું મારા કુબોલને કૃપાની નજરથી પારખે છે

ਜਹ ਕਰਣੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ॥
jah karnee tah pooree mat.
When one’s conduct is good, then one’s consciousness also becomes perfect.
ગુરુ દ્વારા સૂચવેલા માર્ગ અનુસરીને જે મનુષ્યની અંદર ઉચ્ચ આચરણ બની જાય છે તેની સમજણ પણ જટિલ બની જાય છે અને તે વધુ બોલનાર પણ બનતો નથી

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਟਿ ॥੩॥
karnee baajhahu ghatay ghat. ||3||
Without good deeds, (level of consciousness) decreases.
ઉચ્ચ આચરણ વિના, માણસની બુદ્ધિ પણ ઓછી રહે છે ।। ૩।।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥
paranvat naanak gi-aanee kaisaa ho-ay.
Nanak beseeches, what kind of person is a wise man?
નાનક વિનંતી કરે છે: એક વાસ્તવિક જ્ઞાની માણસ તે છે

ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥
aap pachhaanai boojhai so-ay.
(Wise men) are those who have self-realization (feel part of God).
જેણે તેના વાસ્તવિક સ્વ ને ઓળખી લીધો છે, જે તે પરમાત્માને જ અક્કલ દાતા સમજે છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
gur parsaad karay beechaar.
(This self-realization comes from) Grace of the Guru and contemplating Gurbani.
જે ગુરુની કૃપાથી પોતાની હોશિયારી છોડીને અક્કલ દાતા પરમાત્માના ગુણોનો વિચાર કરે છે

ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥
so gi-aanee dargeh parvaan. ||4||30||
Such wise people are accepted in God’s court.
આવા જ્ઞાની માણસને પ્રભુની હાજરીમાં સ્વીકારવામાં આવે છે ।। ૪।। ૩૦।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Sri Raag, by the first Guru, Fourth Beat.
શ્રી રાગ મહેલ ૧, ઘર ૪

ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
too daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.
You are like a vast river, All-knowing and All-seeing. I am a small fish (in your vast river; therefore) how can I understand Your limits?
હે પ્રભુ! તું એક દરિયા સમાન છે, હું તારામાં રહેનાર એક નાની માછલી છું. હું તમારો અંત શોધી શકતો નથી. મારી સ્થિતિ ફક્ત તમે જાણો છો, તમે જ સતત જુઓ છો

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟਿ ਮਰਾ ॥੧॥
jah jah daykhaa tah tah too hai tujh tay niksee foot maraa. ||1||
Wherever I look, I only see You water; when I (as a small fish) am taken out (of the water), I die crying in pain (because of separation from You).
હું માછલી અને દરિયામાં જ્યાં જોઉં છું, ત્યાં ફક્ત તમે જ દરિયો જ દરિયો છે. જો હું દરિયામાંથી બહાર નીકળી જાઉં, તો તે સમયે હું પીડાદાયક રીતે મૃત્યુ પામું છું, મારું જીવન તારે જ આશરે છે ।। ૧।।

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥
na jaanaa may-o na jaanaa jaalee.
I am not fearful of the fisherman or the net ( death or the cause of Death).
હે દરિયા રૂપી પ્રભુ! તારાથી અલગ થનાર ન તો મને માછલીની સમજ છે, ન તો એના જાળની તેનાથી બચવું મારા વશની વાત નથી

ਜਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jaa dukh laagai taa tujhai samaalee. ||1|| rahaa-o.
But when the pain (of Death) comes, then I will call upon You.
તારાથી દૂર થવા માટે જ્યારે મને થોડું આધ્યાત્મિક દુઃખ થાય છે, ત્યારે હું તને યાદ કરું છું ।।૧।। વિરામ।।

ਤੂ ਭਰਪੂਰਿ ਜਾਨਿਆ ਮੈ ਦੂਰਿ ॥
too bharpoor jaani-aa mai door.
(O’my God),You are always omnipresent; But it is I who have deemed You to be far away.
હે પ્રભુ! તમે આ વિશ્વમાં દરેક જગ્યાએ હાજર છો

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਰਿ ॥
jo kachh karee so tayrai hadoor.
Whatever I do, I do in Your Presence.
મેં તમને ક્યાંક દૂર વસેલા સમજ્યા છે, હકીકત એ છે કે હું જે પણ કરું છું, તે તમારી હાજરીમાં કરી રહ્યો છું. તમે બધું જુઓ છો

ਤੂ ਦੇਖਹਿ ਹਉ ਮੁਕਰਿ ਪਾਉ ॥
too daykheh ha-o mukar paa-o.
You see all my actions, and yet I ignore Your presence.
તમે બધું જુઓ છો, તો પણ હું મારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યોની ના પાડું છું

ਤੇਰੈ ਕੰਮਿ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥
tayrai kamm na tayrai naa-ay. ||2||
I have not done deeds ordained by You, or remembered You with love.
હું તમે સ્વીકારો તેવા કોઈ પણ કાર્યમાં સામેલ થતો નથી, હું તમારા નામમાં જોડાતો નથી ।।૨।।

ਜੇਤਾ ਦੇਹਿ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥
jaytaa deh taytaa ha-o khaa-o.
Whatever You give me, that is what I eat.
હે પ્રભુ! તમે મને જે આપો હું તે ખાઉં છું

ਬਿਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਉ ॥
bi-aa dar naahee kai dar jaa-o.
There is no other door-unto which door should I go?
બીજો કોઈ દરવાજો નથી જ્યાં હું જાઉં અને ભિક્ષુક બનુ

ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥
naanak ayk kahai ardaas.
Nanak offers this one prayer:
નાનક ફક્ત એટલી વિનંતી કરે છે કે

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੩॥
jee-o pind sabh tayrai paas. ||3||
this body and soul are totally Yours.
આ જીવાત્મા તમારી જ છે, આ શરીર પણ તમારું જ છે, આ બધું તમારા જ આશરામાં રહી શકે છે ।। ૩।।

ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਝਿ ਮਿਆਨੋੁ ॥
aapay nayrhai door aapay hee aapay manjh mi-aano.
He Himself is near, and far away; He Himself is in-between. He is everywhere.
પ્રભુ પોતે જ દરેક જીવની નજીક છે, પોતે જ દૂર પણ છે. તે આખી દુનિયામાં હાજર છે

ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋੁ ॥
aapay vaykhai sunay aapay hee kudrat karay jahaano.
He Himself beholds, and listens. By His Creative Power, He created the world.
પ્રભુ પોતે જ દરેક જીવની સંભાળ રાખે છે, પોતે જ દરેકની અરજી સાંભળે છે, પોતે જ પોતાના સ્વભાવથી, શક્તિથી જગતનું સર્જન કરે છે

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋੁ ॥੪॥੩੧॥
jo tis bhaavai naankaa hukam so-ee parvaano. ||4||31||
Whatever pleases Him, that command is acceptable, says Nank.
હે નાનક! દરેક પ્રાણી તેને જે યોગ્ય લાગે તે સ્વીકારવુ પડે છે ।। ૪।। ૩૧।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Sri Raag, by the first Guru, Fourth beat:
શ્રી રાગ મહેલ ૧ ઘર ૪

ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਨਿ ਮਾਨੁ ॥
keetaa kahaa karay man maan.
Why should the created beings feel pride in their minds?
ઈશ્વરમાંથી જન્મેલો જીવ પોતાના મનમાં માયાનું શું માન કરી શકે છે?

ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ॥
dayvanhaaray kai hath daan.
The Gift is in the Hands of the Great Giver.
દુનિયાના ભાગ પાડવાની તાકાત દાતાર પ્રભુના પોતાના હાથમાં છે

ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ ॥
bhaavai day-ay na day-ee so-ay.
It is his pleasure whether He gives or not.
તેની મરજી છે કે ધન પદાર્થ આપવું કે નહિ

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥੧॥
keetay kai kahi-ai ki-aa ho-ay. ||1||
What can be done by the order of the created beings?
જન્મેલા પ્રાણીના કહેવાથી કંઈ પણ બની શકતું નથી ।। ૧।।

ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ॥
aapay sach bhaavai tis sach.
God Himself is Truth; and Truth pleases Him.
પ્રભુ હંમેશા સ્થિર રહે છે. તેને કાયમનું તેનું નામ પસંદ આવે છે

ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anDhaa kachaa kach nikach. ||1|| rahaa-o.
False and shallow is the blind ( ignorant) person.
પણ અજ્ઞાન પ્રાણી માયાની માલિકીને લીધે ઓછો છે, હંમેશા ઓછો રહે છે પ્રભુને આ ઓછાપણું પસંદ આવતું નથી ।। ૧।। વિરામ।।

ਜਾ ਕੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਉ ॥
jaa kay rukh birakh aaraa-o.
The One who owns the trees of the forest and the plants of the garden, embellishes them.
જે પરમાત્માએ પેદા કરેલા આ ઝાડ-છોડ છે તે જ તેને સજાવટ આપે છે

ਜੇਹੀ ਧਾਤੁ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥
jayhee Dhaat tayhaa tin naa-o.
according to their origin, he gives them all their names.
જેવી વૃક્ષોની વાસ્તવિકતા હોય છે તેમ તેનું નામ પડી જાય છે.

ਫੁਲੁ ਭਾਉ ਫਲੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥
ful bhaa-o fal likhi-aa paa-ay.
The Flower and the Fruit of God’s Love are obtained by pre-ordained destiny.
તેવી જ રીતે, તેમાં ફળ અને ફૂલો ખીલે છે, આની જેમ જેવું ભાવનાનું ફૂલ મનુષ્યની અંદર છે તે મુજબ, તેને જીવન ફળ મળે છે. તેનું જીવન બને છે

ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥
aap beej aapay hee khaa-ay. ||2||
As we plant, so do we harvest and eat.
દરેક મનુષ્ય જે કંઈ પોતે વાવે છે, પોતે જ ખાય છે, જેવું કર્મ કરે છે તેવું જ જીવન બને છે ।।૨।।

ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਵਿਚਿ ਰਾਜੁ ॥
kachee kanDh kachaa vich raaj.
Our body is like a house with weak walls and our mind (the mason) is also untrained.
જે મનુષ્યની અંદર અજાણ્યો મન જીવનનો સર્જક ચણતર કારીગર છે, તેની જીવન નિર્માણની દિવાલ પણ કાચી નબળી બની જાય છે

ਮਤਿ ਅਲੂਣੀ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ ॥
mat aloonee fikaa saad.
The flavor of the intellect is bland and insipid without the Salt.
તેની અક્કલ પણ નીરસ અને તેનું બધું જીવન પણ નીરસ જ રહે છે

ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥
naanak aanay aavai raas.
O’ Nanak, as He wills, He makes things right.
હે નાનક! પણ પ્રાણી નું શું?જો પ્રભુ પોતે જ પ્રાણી નું જીવન સુધારે તો જ તે સુધરે છે

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਸਿ ॥੩॥੩੨॥
vin naavai naahee saabaas. ||3||32||
Without meditating on God’s Name, no one is approved in His court.
નહીં તો પ્રભુના નામથી વંચિત રહીને તેની હાજરીમાં સન્માન મળતું નથી ।। ૩।। ૩૨।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 5.
Sri Raag, by the First Guru, Fifth Beat:
શ્રી રાગ મહેલ ૧ ઘર ૪

ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰਿ ਸਕੈ ॥
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kataaraa kar sakai.
Neither the unperceivable ( Maya) can be deceived, nor any dagger can neutralize its evil effect.
અસ્પૃશ્ય માયા, જો કોઈ દગો આપવાનો પ્રયાસ કરે તો પણ તેણી છેતરાતી નથી.જેને કોઈનું કટાર કોઈ નુકસાન પહોંચાડી શકતું નથી જેને કોઈ મારી શકતું નથી તેની આગળ લોભી જીવનુ મન ડગમગે છે

ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥
ji-o saahib raakhai ti-o rahai is lobhee kaa jee-o tal palai. ||1||
As our Master keeps us, so do we exist.The mind of a greedy person starts wavering.
પ્રભુની મંજુરી આમાં જ છે, સંસારમાં પણ નિયમ એ જ છે કે જ્યાં નામ નથી, ત્યાં મન માયા સમક્ષ ઝૂલતું રહેવું પડે છે ।। ૧।।

ਬਿਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin tayl deevaa ki-o jalai. ||1|| rahaa-o.
How can the lamp of divine wisdom be lighted without the oil of meditation on God’s Name?
સ્મૃતિના તેલ વગર આધ્યાત્મિક જીવન નો દીવો કેવી રીતે ચાલી શકે? માયાના મોહનો અંધકારનો પવન જીવાત્માને અટલ રહેવા દેતો નથી ।। ૧।। વિરામ।।

ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ ਭਉ ਵਟੀ ਇਤੁ ਤਨਿ ਪਾਈਐ ॥
pothee puraan kamaa-ee-ai. bha-o vatee it tan paa-ee-ai.
Let the reading of your prayer book be the oil, and let the Fear of God be the wick for the lamp of this body.
ધર્મના પુસ્તકો જે તેલ છે તેના અનુસાર જીવન બનાવો, પ્રભુનો ડર – આ શરીર-દીવામાં વાટ નાખો

ਸਚੁ ਬੂਝਣੁ ਆਣਿ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥
sach boojhan aan jalaa-ee-ai. ||2||
Light this lamp with the understanding of Truth.
પ્રભુ સાથેના ગાઢ સંબંધ થી આગ સળગાવો ।। ૨।

ਇਹੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥
ih tayl deevaa i-o jalai.
This is the way how this lamp (of divine wisdom) is lighted.
આ નામ તેલ છે, ત્યારે આ જીવનનો દીવો ઝળકે છે

ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar chaanan saahib ta-o milai. ||1|| rahaa-o.
It is only when you enlighten your mind (with divine wisdom), only then God is realized.
હે ભાઈ! પ્રભુનું નામ પ્રગટાવવાથી માલિક પ્રભુના દર્શન થાય છે ।। ૧।। વિરામ।।

ਇਤੁ ਤਨਿ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥
it tan laagai baanee-aa.
When the Guru’s word shows its effect on the body,
જે મનુષ્યને આ શરીરમાં ગુરુ ઉપદેશ ની અસર થાય છે

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
sukh hovai sayv kamaanee-aa.
then joy and peace is received by humbly meditating on His Name.
પ્રભુની સેવા કરીને યાદ કરીને તેને આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે