Gujarati Page 240

ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥

jin gur mo ka-o deenaa jee-o.

That Guru who has blessed me with spiritual life, હે ભાઈ! જે ગુરુએ મને આધ્યાત્મિક જીવન આપ્યું છે.

ਆਪੁਨਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁਲਿ ਲੀਉ ॥੬॥

aapunaa daasraa aapay mul lee-o. ||6||

and has taken me into his service and accepted me as his disciple. ||6|| જેને મને પોતાનો તુચ્છ દાસ બનાવીને પોતે જ મૂલ્ય લઈ લીધું છે, મારી સાથે ગાઢ લગાવ બનાવી લીધો છે ॥૬॥

ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਅਪਨਾ ਪਿਆਰੁ ॥

aapay laa-i-o apnaa pi-aar.

He Himself has imbued me with His Love. જે ગુરુએ પોતે જ મારી અંદર પોતાનો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરેલ છે,

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥

sadaa sadaa tis gur ka-o karee namaskaar. ||7||

Forever and ever, I humbly bow to that Guru.||7|| તે ગુરુને હું હંમેશા જ હંમેશા જ પોતાનું માથું નમાવી રાખું છું ॥૭॥

ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਭੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ॥

kal kalays bhai bharam dukh laathaa.

My conflicts, fears, doubts and sorrows have been dispelled; તેના શરણે પડવાથી મારી અંદરથી ઝઘડા-કષ્ટ સહમ-ભટકણ અને બધા દુઃખ દૂર થઈ ગયા છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਸਮਰਾਥਾ ॥੮॥੯॥

kaho naanak mayraa gur samraathaa. ||8||9||

says Nanak, my Guru is All-powerful.||8||9|| નાનક કહે છે, મારો ગુરુ ખુબ બધી તાકતોનો માલિક છે ॥૮॥૯॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥

mil mayray gobind apnaa naam dayh.

O’ my God, please make me aware of your presence and bless me with Your love. હે ગોવિંદ! મને મળ અને મને પોતાનું નામ દે.

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਅਸਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

naam binaa Dharig Dharig asnayhu. ||1|| rahaa-o.

Without Naam, accursed is any other worldly love. ||1||Pause|| હે ગોવિંદ! તારા નામના પ્રેમ વગર બીજો દુનિયાવાળો મોહ-પ્રેમ ધિક્કાર છે ધિક્કાર છે ॥૧॥વિરામ॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਇ ॥

naam binaa jo pahirai khaa-ay.

Without remembering God’s Name, whatever one wears and eats, હે ભાઈ! પરમાત્માના નામની યાદ વગર મનુષ્ય જે કાંઈ પણ પહેરે છે જે કાંઈ પણ ખાય છે

ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥੧॥

ji-o kookar joothan meh paa-ay. ||1||

is like a dog, eating leftover food. તે આવા જ છે જેમ કોઈ કૂતરો ઝૂઠી ગંદકી વસ્તુઓમાં પોતાનું મુખ મારતો ફરે છે ॥૧॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ naam binaa jaytaa bi-uhaar. Without meditating on Naam, whatever worldly deeds one does is, હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ ભૂલીને મનુષ્ય બીજા જેટલા પણ કાર્ય-વ્યવહાર કરે છે,

ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥੨॥ ji-o mirtak mithi-aa seegaar. ||2|| futile like decorating a dead body. તે આવા છે જેમ કોઈ લાશનો શણગાર વ્યર્થ ઉદ્યમ છે ॥૨॥

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ॥

naam bisaar karay ras bhog.

The one who forgets Naam and indulges in worldly pleasures, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ ભૂલીને દુનિયાના પદાર્થ જ ભોગતો ફરે છે

ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀ ਤਨ ਮਹਿ ਰੋਗ ॥੩॥

sukh supnai nahee tan meh rog. ||3||

does not find peace even in dreams and his body becomes diseased. તેને તે ભોગોથી સપનામાં પણ ક્યારેય પણ સુખી નથી મળી શકતું, પરંતુ હા આ ભોગોથી તેના શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે ॥૩॥

ਨਾਮੁ ਤਿਆਗਿ ਕਰੇ ਅਨ ਕਾਜ ॥

naam ti-aag karay an kaaj.

The one who renounces Naam and engages in other worldly affairs, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્મને છોડીને અન્ય-અન્ય કામ-કાજ કરતો રહે છે, તેનું આધ્યાત્મિક જીવન નાશ થઇ જાય છે,

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠੇ ਸਭਿ ਪਾਜ ॥੪॥

binas jaa-ay jhoothay sabh paaj. ||4||

is spiritually ruined and ultimately all his false pretenses fall away. અને તેના દુનિયાવાળા બધા દેખાવો વ્યર્થ થઇ જાય છે ॥૪॥

ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਲਾਵੈ ॥

naam sang man pareet na laavai.

One whose mind does not embrace love for God’s Name, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પોતાના મનમાં પરમાત્માના નામની સાથે પ્રીતિ જોડતો નથી,

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰਤੋ ਨਰਕਿ ਜਾਵੈ ॥੫॥

kot karam karto narak jaavai. ||5||

goes to hell (suffers immensely), even after performing millions of rituals. તે બીજા કરોડો જ બનાવેલ ધાર્મિક કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ નર્કમાં પહોંચે છે, પડી રહે છે, હંમેશા નર્કમાં જીવન વિતાવે છે ॥૫॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਿਨਿ ਮਨਿ ਨ ਆਰਾਧਾ ॥

har kaa naam jin man na aaraaDhaa.

The one who has not remembered God with loving devotion, હે ભાઈ! તે આધ્યાત્મિક મૃત્યુના પંજામાં ફસાયેલ દુઃખોની ઇજા સહતો રહે છે, જેમ કોઈ ચોર ચોરી કરતા પકડાઈ જાય તો માર ખાય છે

ਚੋਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ॥੬॥

chor kee ni-aa-ee jam pur baaDhaa. ||6||

Like a thief, he is bound in the fear of death and keeps suffering great pains. જે મનુષ્યએ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યું નથી, તે યમરાજના નગરમાં બંધાયેલ રહે છે ॥૬॥

ਲਾਖ ਅਡੰਬਰ ਬਹੁਤੁ ਬਿਸਥਾਰਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਪਾਸਾਰਾ ॥੭॥

laakh adambar bahut bisthaaraa.naam binaa jhoothay paasaaraa. ||7||

Without God’s Name, millions of ostentatious and elaborate displays are false. હે ભાઈ! દુનિયામાં ઈજ્જત બનાવી રાખવા લાખો જ દેખાવોના ઉદ્યમ તેમજ અનેક ફેલાવ આ બધું જ પરમાત્માના નામ વગર વ્યર્થનો ફેલાવ છે ॥૭॥

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਲੇਇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ॥੮॥੧੦॥

har kaa naam so-ee jan lay-ay. kar kirpaa nanak jis day-ay. ||8||10||

O’ Nanak, only that person meditates on God’s Name, on whom God has shown mercy and has bestowed the gift of Naam. પરંતુ, તે જ મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરે છે,હે નાનક! જેને પરમાત્મા પોતે કૃપા કરીને આ દાન દે છે ॥૮॥૧૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਆਦਿ ਮਧਿ ਜੋ ਅੰਤਿ ਨਿਬਾਹੈ ॥ ਸੋ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਚਾਹੈ ॥੧॥

aad maDh jo ant nibaahai. so saajan mayraa man chaahai. ||1||

My mind craves for that friend, God, who always stands by us from the beginning to the end of life. હે ભાઈ! જે હંમેશા જ દરેક સમય મનુષ્યનો સાથ દે છે

ਹਰਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥

har kee pareet sadaa sang chaalai.

The love of God always accompanies the mortal. મારુ મન તે સજ્જન પ્રભને મળવા માંગે છે ॥૧॥

ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

da-i-aal purakh pooran paratipaalai. ||1|| rahaa-o.

That merciful and omnipresent perfect God always sustains all. (1-pause) હે ભાઈ! પરમાત્માની સાથે જોડાયેલી પ્રીતિ હંમેશા મનુષ્યનો સાથ આપે છે.તે દયાનું ઘર સર્વ-વ્યાપક અને બધા ગુણોનો માલિક પરમાત્મા પોતાના સેવક ભક્તનું હંમેશા પાલન કરે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਇ ॥

binsat naahee chhod na jaa-ay.

God never perishes, and He never abandons the beings. હે ભાઈ! ના તે પરમાત્મા કદી મરે છે, અને ના તે જીવોને છોડીને ક્યાંય જાય છે

ਜਹ ਪੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

jah paykhaa tah rahi-aa samaa-ay. ||2||

Wherever I look, there I see Him pervading. હું તો જ્યાં જોવ છું ત્યાં જ દરેક જગ્યાએ પરમાત્મા હાજર છે. ॥૨॥

ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਚਤੁਰੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ॥

sundar sugharh chatur jee-a daataa.

God is handsome, proficient, smart, and the Giver of life. હે ભાઈ! પરમાત્મા સુંદર સ્વરૂપવાળો છે, કુશળતાવાળો છે, સમજદાર છે, જીવ આપનાર છે,

ਭਾਈ ਪੂਤੁ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤਾ ॥੩॥

bhaa-ee poot pitaa parabh maataa. ||3||

God is our true brother, son, father and mother. તે જ આપણો વાસ્તવિક ભાઈ છે, પિતા છે, મા છે ॥૩॥

ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥

jeevan paraan aDhaar mayree raas.

He is the support of my life breath, and He is my spiritual Wealth. હે ભાઈ! પરમાત્મા મારા જીવનનો, મારી જીવનો આશરો છે, મારી આધ્યાત્મિક જીવનની રાશિ પૂંજી છે.

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸਿ ॥੪॥

pareet laa-ee kar ridai nivaas. ||4||

Enshrining Him in my heart, I have imbued myself with His love.(4) મેં તેને પોતાના હૃદયમાં ટકાવીને તેની સાથે પોતાની પ્રીતિ જોડેલી છે ॥૪॥

ਮਾਇਆ ਸਿਲਕ ਕਾਟੀ ਗੋਪਾਲਿ ॥

maa-i-aa silak kaatee gopaal.

The Master of the World has snapped my noose of love for worldly attachment. હે ભાઈ! સૃષ્ટિનો રક્ષક તે પ્રભુએ મારી માયાના મોહની સાંકળ કાપી દીધી છે.

ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਲੀਨੋ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੫॥

kar apunaa leeno nadar nihaal. ||5||

Bestowing His glance of grace, He has made me His own. (5) મારા તરફ કૃપાની નજરથી જોઈને તેણે મને પોતાનો બનાવી લીધો છે ॥૫॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਰੋਗ ॥

simar simar kaatay sabh rog.

Remembering Him with loving devotion, all the miseries are dispelled. હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરી-કરીને બધા રોગ કાપી શકાય છે.

ਚਰਣ ਧਿਆਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਭੋਗ ॥੬॥

charan Dhi-aan sarab sukh bhog. ||6||

All worldly comforts and pleasures are enjoyed by meditating on God with love and devotion. (6) પરમાત્માના ચરણોમાં ધ્યાન જોડવું જ દુનિયાના બધા સુખ છે, બધા પદાર્થોનો ભોગ છે ॥૬॥

ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਨਵਤਨੁ ਨਿਤ ਬਾਲਾ ॥

pooran purakh navtan nit baalaa.

All pervading perfect God is Ever-fresh and Ever-young. હે ભાઈ! પરમાત્મા બધા ગુણોનો માલિક છે, બધા જીવોમાં વ્યાપક છે, તે હંમેશા નવો છે, હંમેશા યુવાન છે, તે પ્રેમ કરવાથી ક્યારેય થાકતો નથી.

ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰਖਵਾਲਾ ॥੭॥

har antar baahar sang rakhvaalaa. ||7||

That God is the protector of all beings, both inside and out. (7) પરમાત્મા દરેક જીવની અંદર વસે છે, આખા જગતમાં દરેક જગ્યાએ વસે છે, દરેક જીવની સાથે છે, અને બધા જીવોનો રક્ષક છે॥૭॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨ ॥ ਸਰਬਸੁ ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਕਉ ਦੀਨ ॥੮॥੧੧॥ kaho naanak har har pad cheen. sarbas naam bhagat ka-o deen. ||8||11|| Nanak says, the devotee whom God blesses the wealth of Naam, understands the state of uniting with God. ||8||11|| પરમાત્મા પોતાનું નામ પોતાના ભક્તોને દે છે, નાનક કહે છે, ભક્ત માટે તેનું નામ જ દુનિયાનો બધો ઘન પદાર્થ છે, જેને પરમાત્મા પોતાના નામનું દાન દે છે તે પરમાત્માના મેળાપની સ્થિતિને સમજી લે છે ॥૮॥૧૧॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

raag ga-orhee maajh mehlaa 5

Raag Gauree Maajh, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ માઝ મહેલ ૫

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.

One eternal God, realized by the grace of the true Guru: એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે॥

ਖੋਜਤ ਫਿਰੇ ਅਸੰਖ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੀਆ ॥

khojat firay asaNkh ant na paaree-aa.

Countless people have been in search of God, but they could not perceive the limits of His virtues. અવગણિત જીવ શોધતા ફરે છે, પરંતુ કોઈએ પરમાત્માના ગુણોનો અંત મેળવ્યો નથી.

ਸੇਈ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕਿਰਪਾਰੀਆ ॥੧॥

say-ee ho-ay bhagat jinaa kirpaaree-aa. ||1||

Only those can become God’s devotees, upon whom He bestows His grace. (1) તે જ મનુષ્ય પરમાત્માનો ભક્ત બની શકે છે, જેના પર તેની કૃપા હોય છે ॥૧॥

ਹਉ ਵਾਰੀਆ ਹਰਿ ਵਾਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ha-o vaaree-aa har vaaree-aa. ||1|| rahaa-o.

O’ my God, I dedicate my life unto You forever. (1-pause) હું કુરબાન છું, હરિથી કુરબાન છું ॥૧॥ વિરામ॥

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਪੰਥੁ ਡਰਾਉ ਬਹੁਤੁ ਭੈਹਾਰੀਆ ॥

sun sun panth daraa-o bahut bhaihaaree-aa.

I was quite scared upon hearing again and again that the way to realize God is very dreadful, વારંવાર આ સાંભળીને કે જગત-જીવનનો રસ્તો ભયાનક છે, હું ખૂબ સહમાયેલ હતો કે હું કેવી રીતે આ સફર પર કરીશ?

ਮੈ ਤਕੀ ਓਟ ਸੰਤਾਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀਆ ॥੨॥

mai takee ot santaah layho ubaaree-aa. ||2||

Finally, I sought the support of God’s devotees and pleaded with them to save me. આખરે મેં સંતોનો આશરો જોયો છે, હું સંત જનો આગળ પ્રાર્થના કરું છું કે આધ્યાત્મિક જીવનના રસ્તાના ખતરાઓથી મને બચાવી લે ॥૨॥