Gujarati Page 199

ਸੰਤਸੰਗਿ ਤਹ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ ॥

satsang tah gosat ho-ay.

Holy congregation is the place where divine discourse is held હે ભાઈ! ત્યાં તે હરિ-નામ-પાણીમાં ડૂબકી લગાડતાં પ્રભુ સંતથી મેળાપ થઈ જાય છે

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਖੋਇ ॥੨॥

kot janam kay kilvikh kho-ay. ||2||

and sins of millions of births are erased. ||2|| અને મનુષ્ય પોતાના કરોડો જન્મોનાં કરેલા પાપ દૂર કરી લે છે ॥૨॥

ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦੁ ॥

simrahi saaDh karahi aanand.

The Holy Saints lovingly meditate on Naam and enjoy in ecstasy. હે ભાઈ! જે ગુરુમુખ મનુષ્ય હરિ નામ સ્મરણ કરે છ. તે આધ્યાત્મિક આનંદ લે છે.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥

man tan ravi-aa parmaanand. ||3||

They feel the supreme bliss-giving God pervading in their heart and body. ||3|| તેમને પોતાના મનમાં પોતાના હૃદયમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ આનંદનો માલિક પરમાત્મા દરેક સમય હાજર દેખાય છે ॥૩॥

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਧਾਨ ॥

jisahi paraapat har charan niDhaan.

He who has received the treasure of God’s immaculate Name. હે નાનક પરમાત્માના ચરણોનો ખાજાનો જે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઇ જાય છે,

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸਹਿ ਕੁਰਬਾਨ ॥੪॥੯੫॥੧੬੪॥ naanak daas tiseh kurbaan. ||4||95||164|| O’ Nanak, God’s devotees dedicate themselves to that person. ||4||95||164|| તે મનુષ્ય ઉપરથી પ્રભુના ભક્ત સેવક કુરબાન થઇ જાય છે. ॥૪॥૯૫॥૧૬૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

so kichh kar jit mail na laagai. Do those deeds by which the filth of vices may not stick to your mind.

હે ભાઈ! તે ધાર્મિક મહેનત કર. જેના કરવાથી તારા મનને વિકારોનો ગંદકી ના લાગી શકે,

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

har keertan meh ayhu man jaagai. ||1|| rahaa-o.

and singing God’s praises, your mind may remain aware of the onslaught of the vices. ||1||Pause|| અને તારું આ મન પરમાત્માની માહિમમાં ટકાવીને વિકારોના હુમલાથી સાવધાન રહે ॥૧॥વિરામ॥

ਏਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ayko simar na doojaa bhaa-o.

Meditate only on God; do not be in love with duality. હે ભાઈ! ફક્ત એક પરમાત્માનું નામ જાપ. કોઈ બીજાનો પ્યાર પોતાના મનમાં બિલકુલ ના લે.

ਸੰਤਸੰਗਿ ਜਪਿ ਕੇਵਲ ਨਾਉ ॥੧॥

satsang jap kayval naa-o. ||1||

In the company of saints, lovingly meditate only on God’s Name. ||1|| સાધુ-સંગતમાં ટકી ને ફક્ત પરમાત્માનું નામ જ્પ્યા કર ॥૧॥

ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੨॥

karam Dharam naym barat poojaa. paarbarahm bin jaan na doojaa. ||2||

Except meditating on the transcendent God, don’t consider faith rituals, daily routines, fasting and worship as helpful for achieving higher spiritual state. ||2|| હે ભાઈ! ગર્ભિત ધાર્મિક કર્મ, વ્રત પૂજા વગેરે બનાવેલા પરમાત્માના સ્મરણ વિના આવા કોઈ બીજા કર્મને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવન માટે સહાયક ના સમજ ॥૨॥

ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥੩॥

taa kee pooran ho-ee ghaal. jaa kee pareet apunay parabh naal. ||3||

The toil of the one is approved in God’s court, who loves His God. ||3|| હે ભાઈ! ફક્ત તે મનુષ્યની મહેનત સફળ થઈ છે. જેની પ્રીતિ પોતાના પરમાત્માની સાથે બનેલી હોય છે ॥૩॥

ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥੪॥੯੬॥੧੬੫॥

so baisno hai apar apaar. kaho naanak jin tajay bikaar. ||4||96||165||

Nanak says, such a vaishnava (devotee of God) is great beyond limit who has renounced his vices. ||4||96||165|| કર્મ-ધર્મ- નામ-વ્રત-પૂજા કરવાવાળા મનુષ્ય વાસ્તવિક વૈષ્ણવ નથી તે વૈષ્ણવ ઉપરથી ઉપર અને શ્રેષ્ઠ છે. નાનક કહે છે, જેને સાધુ-સંગતમાં ટકીને નામ જપવાની કૃપાથી પોતાની અંદરથી બધા વિકાર દૂર કરી લીધા છે ॥૪॥૯૬॥૧૬૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੀਵਤ ਛਾਡਿ ਜਾਹਿ ਦੇਵਾਨੇ ॥

jeevat chhaad jaahi dayvaanay.

O’ Fool, these worldly possessions desert a person even when he is alive, હે દિવાના મનુષ્ય! જે માયાના પદર્થ મનુષ્યને જીવિત જ છોડી જાય છે.

ਮੁਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਂਨੇ ॥੧॥

mu-i-aa un tay ko varsaaNnay. ||1||

After death can any one be benefited by them.||1|| મૃત્યુ આવવા પર તેનાથી કોઈ શું લાભ ઉઠાવી શકે છે? ॥૧॥

ਸਿਮਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਮਨਿ ਤਨਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ॥

simar govind man tan Dhur likhi-aa.

Meditate on God with full concentration of your mind and body, this is your preordained destiny. હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર. આ સ્મરણ-લેખ જ ધૂરથી આધ્યાત્મિક નિયમ અનુસાર તારા મનમાં તારા હૃદયમાં હંમેશા માટે રહી શકે છે.

ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਬਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kaahoo kaaj na aavat bikhi-aa. ||1|| rahaa-o.

The poisonous Maya is of no use at all. ||1||Pause|| પરંતુ આ માયા જેના માટે આખી ઉમર દોડ ભાગ કરે છે, અંતે કોઈ કામ નથી આવતી ॥૧॥વિરામ॥

ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਖਾਈ ॥

bikhai thag-uree jin jin khaa-ee.

whosoever have tasted this deceptive potion of worldly wealth, હે ભાઈ! યાદ રાખ, જે જે મનુષ્યએ ઝેરની ઠગાયેલી ઔષધિ ખાઈ લીધી છે,

ਤਾ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥

taa kee tarisnaa kabahooN na jaa-ee. ||2||

their craving for more wealth never ends. ||2|| વિકારોની તેની તૃષ્ણા ક્યારેય પણ નથી મટતી ॥૨॥

ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਦੁਤਰ ਸੰਸਾਰੁ ॥

daaran dukh dutar sansaar.

This world is like a very dreadful ocean of pains. હે ભાઈ! આ સંસાર-સમુદ્રથી પાર થવું ખુબ મુશ્કેલ છે. આ ખુબ ભયાનક દુ:ખોથી ભરપૂર છે.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥੩॥

raam naam bin kaisay utras paar. ||3||

Without meditating on God’s Name how can anyone cross over? ||3|| તું પરમાત્માના નામ વિના કઈ રીતે અહીંથી પાર થઈ શકીશ? ॥૩॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਾਧਿ ॥

saaDhsang mil du-ay kul saaDh.

Joining the company of the holy, you shall be saved here and hereafter. હે ભાઈ! સાધુ-સંગતમાં મળીને પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿ ॥੪॥੯੭॥੧੬੬॥

raam naam naanak aaraaDh. ||4||97||166||

O Nanak, lovingly meditate on God’s Name. ||4||97||166|| હે નાનક! અને આ લોક તેમજ પરલોક બંને જ સંવારી લે ॥૪॥૯૭॥૧૬૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee mehlaa 5. Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਗਰੀਬਾ ਉਪਰਿ ਜਿ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ॥

gareebaa upar je khinjai daarhee.

He who tortures the weaker persons, હે ભાઈ! જો તેનો ન્યાય! જે દાઢી ગરીબો પર ખિજાયેલી રહે છે,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਾ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਸਾੜੀ ॥੧॥

paarbarahm saa agan meh saarhee. ||1||

God punishes him severely. ||1|| પરબ્રહ્મ પ્રભુએ તે દાઢી આગમાં સળગાવી દીધી હોય છે ॥૧॥

ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥ pooraa ni-aa-o karay kartaar. The Creator administers true justice. હે ભાઈ! જીવોને ઉત્પન્ન કરનાર પરમાત્મા હંમેશા ન્યાય કરે છે. આવો ન્યાય જેમાં કોઈ ખોટ હોતી નથી.

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

apunay daas ka-o raakhanhaar. ||1|| rahaa-o.

He is the savior of His devotee. ||1||Pause|| તે કર્તાર પોતાના સેવકોની સહાયતા કરવાના સામર્થ્યવાળો છે ॥૧॥વિરામ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਪਰਤਾਪੁ ॥

aad jugaad pargat partaap.

God’s glory has been manifest since the beginning and throughout the ages. હે ભાઈ! જગતના આરંભથી. યુગોના શરૂઆતથી જ પરમાત્માનો તેજ પ્રતાપ પ્રગટ થતો આવ્યો છે

ਨਿੰਦਕੁ ਮੁਆ ਉਪਜਿ ਵਡ ਤਾਪੁ ॥੨॥

nindak mu-aa upaj vad taap. ||2||

The slanderer remains miserable because of his habit of slandering. ||2|| કે બીજાની નિંદા કરનાર મનુષ્ય સ્વયં આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મરેલ રહે છે. તેની પોતાની અંદર નિંદાને કારણે ખુબ દુ:ખ-પીડા બની રહે છે ॥૨॥

ਤਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਜਿ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ tin maari-aa je rakhai na ko-ay. The habit of slandering has ruined him spiritually and no one except God can save him. હે ભાઈ! ગરીબો પર અત્યાચાર કરનાર મનુષ્યને તે પરમાત્મા પોતે આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મારી દે છે જેનાથી પરમાત્મા વિના બીજું કોઈ બચાવી શકતું નથી,

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥੩॥

aagai paachhai mandee so-ay. ||3||

He is dishonored both in this and the next world. ||3|| આવા મનુષ્યની આ લોકમાં પણ અને પરલોકમાં પણ નિંદા જ થાય છે ॥૩॥

ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ਰਾਖੈ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ॥

apunay daas raakhai kanth laa-ay.

God keeps His devotees in His refuge. હે નાનક! પરમાત્મા પોતાના સેવકોને પોતાના ગળેથી લગાવીને રાખે છે.

ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੪॥੯੮॥੧੬੭॥

saran naanak har naam Dhi-aa-ay. ||4||98||167||

O’ Nanak, seek God’s refuge and always meditate on Naam. ||4||98||167|| હે ભાઈ! તે પરમાત્માની શરણ પડ અને તે પરમાત્માનું નામ હંમેશા સ્મરણ કર. ॥૪॥૯૮॥૧૬૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਮਹਜਰੁ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਿ ॥

mahjar jhoothaa keeton aap.

God Himself proved the accusation against the saint to be false, હે ભાઈ! જો, અમારી વિરુદ્ધ તૈયાર કરેલ મુખ્ય નામા કર્તારે પોતે અસત્ય સાબિત કરી દીધું,

ਪਾਪੀ ਕਉ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪੁ ॥੧॥

paapee ka-o laagaa santaap. ||1||

and the sinner was afflicted with great despair. ||1|| અને અસત્ય અનર્થ થોપનાર પાપીઓને આધ્યાત્મિક રીતે ખુબ દુ:ખ-કષ્ટ થયું ॥૧॥

ਜਿਸਹਿ ਸਹਾਈ ਗੋਬਿਦੁ ਮੇਰਾ ॥

jisahi sahaa-ee gobid mayraa.

He whom my God supports, હે ભાઈ! મારો ગોવિંદ જે મનુષ્યનો સહાયક બને છે,

ਤਿਸੁ ਕਉ ਜਮੁ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ tis ka-o jam nahee aavai nayraa. ||1|| rahaa-o. the fear of death doesn’t come near him. ||1||Pause|| તેને મૃત્યુનો ડર સ્પર્શી શકતો નથી ॥૧॥વિરામ॥

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੋਲੈ ਕੂੜੁ ॥

saachee dargeh bolai koorh.

He who tells lies in a court where true justice is done, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય કોઈને નુકસાનપહોંચાડવા માટે અસત્ય બોલે છે

ਸਿਰੁ ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜੁ ॥੨॥

sir haath pachhorhay anDhaa moorh. ||2||

that ignorant fool inflicts self torture in regret. ||2|| તે અંધ મૂર્ખ હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્માની દરગાહમાં પોતાનું માથું પોતાના હાથોથી પીટે છે ॥૨॥

ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ॥

rog bi-aapay karday paap.

Ailments afflict those who commit sins, હે ભાઈ! પરમાત્મા પોતે ન્યાય કરનાર બનીને કચેરી લગાવી બેઠો છે, તેનાથી કોઈ કપટ થઈ શકતું નથી.

ਅਦਲੀ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ॥੩॥

adlee ho-ay baithaa parabh aap. ||3||

because God Himself sits as the Judge. ||3|| જે મનુષ્ય ખરાબ કર્મ કરે છે તેના ન્યાય અનુસાર તે અનેક રોગોમાં ગ્રસિત રહે છે ॥૩॥

ਅਪਨ ਕਮਾਇਐ ਆਪੇ ਬਾਧੇ ॥

apan kamaa-i-ai aapay baaDhay.

Mortals are caught in the web of their own deeds. પોતાના કરેલા કર્મો અનુસાર જીવ પોતે જ મોહના બંધનોમાં બંધાયેલ રહે છે

ਦਰਬੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸਾਥੈ ॥੪॥

darab ga-i-aa sabh jee-a kai saathai. ||4||

All their wealth goes away along with their lives. ||4|| હે ભાઈ! ધન વગેરે માટે જીવ પાપ કર્મ કરે છે, પરંતુ બધું જ ધન જીવાત્માની સાથે જ જીવના હાથે ચાલ્યું જાય છે, ॥૪॥

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥

naanak saran paray darbaar.

O’ Nanak, those who have sought the shelter of God’s court, હે નાનક! કહે: જે મનુષ્ય પરમાત્માની શરણે પડે છે પરમાત્માના ઓટલા પર પડે છે,

ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰੈ ਕਰਤਾਰਿ ॥੫॥੯੯॥੧੬੮॥

raakhee paij mayrai kartaar. ||5||99||168||

my Creator Himself has preserved their honor. ||5||99||168|| તેની ઈજ્જત મારા કર્તારે હંમેશા જ રાખી લીધી છે ॥૫॥૯૯॥૧૬૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ॥

jan kee Dhoor man meeth khataanee.

The humble service of the saints is very pleasing to the one, તેના મનને પરમાત્માના સેવકની ચરણ-ધૂળ મીઠી લાગે છે

ਪੂਰਬਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

poorab karam likhi-aa Dhur paraanee. ||1|| rahaa-o.

in whose destiny it is so preordained. ||1||Pause|| હે ભાઈ! પૂર્વ જન્મોનાં કરેલાં કર્મો અનુસાર જે પ્રાણીના માથા પર ધૂરથી લેખ લખ્યા હોય છે. ॥૧॥વિરામ॥