Gujarati Page 200

ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਨ ਪੂਰਿ ਥਿਧਾਈ ॥

ahaN-buDh man poor thiDhaa-ee.

The human mind is smeared with the ‘greasy dirt’ of egotistical pride. અહંકારવાળી બુદ્ધિને કારણે મનુષ્યના મનને અહંકારની ચીકણાઈ લાગેલી રહે છે. તે ચીકણાઈને કારણે મન પર કોઈ ઉપદેશનો અસર થતો નથી. જેમ ચીકણા વાસણ પર પાણી નથી રહેતું.

ਸਾਧ ਧੂਰਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ ॥੧॥

saaDh Dhoor kar suDh manjaa-ee. ||1||

With the teachings of the saints, it is scrubbed clean. ||1|| જે મનુષ્યને ‘જનની ધુરી’ મીઠી લાગે છે, સાધુની ચરણ-ધૂળથી તેની બુદ્ધિ સાફ જાય છે અને શુદ્ધ થઈ જાય છે ॥૧॥

ਅਨਿਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ ॥

anik jalaa jay Dhovai dayhee.

The body may be washed with loads of water, જો મનુષ્ય અનેક તીર્થોનાં પાણીઓથી પોતાના શરીરને ધોતો રહે,

ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸੁਧੁ ਨ ਤੇਹੀ ॥੨॥

mail na utrai suDh na tayhee. ||2||

and yet the filth of ego is not removed and mind does not become clean. ||2|| તો પણ તેના મનની ગંદકી ઉતરતી નથી, તે રીતે તે મનુષ્ય પવિત્ર નથી થઇ શકતો ॥૨॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥

satgur bhayti-o sadaa kirpaal.

One who meets the ever merciful true Guru, હે ભાઈ! જે મનુષ્યને સતગુરુ મળી જાય છે. જેના પર ગુરુ હંમેશા દયાવાન રહે છે.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ ॥੩॥

har simar simar kaati-aa bha-o kaal. ||3||

casts off the fear of death by always meditating on God‘s Name. ||3|| તે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરી-કરીને પોતાની અંદરથી મૃત્યુનો ડર આધ્યાત્મિક મૃત્યુનો ખતરો દૂર કરી લે છે ॥૩॥

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

mukat bhugat jugat har naa-o.

Meditation on God’s Name is the only true way of obtaining freedom from vices and enjoying spiritual bliss.

પ્રેમ-ભરેલી ભક્તિથી પરમાત્માના ગુણ ગાતો રહે. પરમાત્માનું નામ જ વિકારોથી છુટકારો અપાવે છે.

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੦੦॥੧੬੯॥ paraym bhagat naanak gun gaa-o. ||4||100||169|| O’ Nanak, sing His glorious praises with loving devotion. ||4||100||169|| હે નાનક! નામ જ આધ્યાત્મિક જીવનનો ખોરાક છે, નામ જપવું જ જીવનની સાચી સંયોગ છે ॥૪॥૧૦૦॥૧૬૯॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ॥

jeevan padvee har kay daas.

God’s humble devotees attain the sublime status of spiritual life, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરે છે. તે હરિનો દાસ છે. હરિના દાસોને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક દરજ્જો પ્રાપ્ત છે.

ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥

jin mili-aa aatam pargaas. ||1||

by meeting whom one obtains enlightenment for the soul. ||1|| તે હરિના દાસોને મળીને આત્માને જ્ઞાનનો પ્રકાશ મળી જાય છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸੁਨਿ ਮਨ ਕਾਨੀ ॥

har kaa simran sun man kaanee.

O’ my mind, with full devotion listen to God’s praises, હે મન! ધ્યાનથી પરમાત્માનું નામ સાંભળ્યા કર.

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

sukh paavahi har du-aar paraanee. ||1|| rahaa-o.

and you shall obtain peace in God’s court. ||1||Pause|| હે પ્રાણી! નામ જપવાની કૃપાથી તું હરિના ઓટલા પર સુખ પ્રાપ્ત કરીશ ॥૧॥વિરામ॥

ਆਠ ਪਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੋਪਾਲੁ ॥

aath pahar Dhi-aa-ee-ai gopaal.

At all times, we should lovingly meditate on God. હરિના દાસોની સંગતિમાં રહીને આઠેય પ્રહર સૃષ્ટિના પાલનહાર પ્રભુને સ્મરણવા જોઈએ.

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੨॥੧੦੧॥੧੭੦॥

naanak darsan daykh nihaal. ||2||101||170||

O’ Nanak, the mind remains delighted by realizing His presence everywhere. ||2||101||170|| હે નાનક! નામ જપવાની કૃપાથી દરેક જગ્યાએ પરમાત્માનાં દર્શન કરીને મન ખીલેલુ રહે છે ॥૨॥૧૦૧॥૧૭૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿਦਿ ਪਾਈ ॥

saaNt bha-ee gur gobid paa-ee.

The Guru-God has blessed me with peace and tranquility, હે ભાઈ! ગોવિંદનાં રૂપ ગુરુએ જે મનુષ્યને નામનું દાન બક્ષી દીધું,

ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

taap paap binsay mayray bhaa-ee. ||1|| rahaa-o. O’ my brother, all my sorrows and sins have vanished. ||1||Pause|| તેની અંદર ઠંડી પડી ગઈ. તેના બધા દુઃખ-કષ્ટ અને પાપ નાશ થઈ ગયા ॥૧॥વિરામ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ॥

raam naam nit rasan bakhaan.

The one who always utters God’s Name, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પોતાની જીભથી હંમેશા પરમાત્માનું નામ ઉચાર્યા કરે છે,

ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਭਏ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥

binsay rog bha-ay kali-aan. ||1||

all his afflictions vanish and peace prevails. ||1|| તેના બધા રોગ દૂર થઈ જાય છે. તેની અંદર આનંદ જ આનંદ બની રહે છે ॥૧॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰ ॥

paarbarahm gun agam beechaar.

The one who contemplates the virtues of the unfathomable supreme God, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય અગમ્ય પરબ્રહ્મ પ્રભુના ગુણોનો વિચાર કરતો રહે છે.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਮਿ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ ॥੨॥

saaDhoo sangam hai nistaar. ||2||

in the company of the saints, swims across the world-ocean of vices. ||2|| ગુરુની સંગતિમાં રહીને તેનો સંસાર-સમુદ્રથી પાર ઉતારો થઈ જાય છે. ॥૨॥

ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤ ॥

nirmal gun gaavhu nit neet.

Sing the glorious praises of God each and every day; હે મિત્ર! હંમેશા પરમાત્માના ગુણ ગાતો રહે.

ਗਈ ਬਿਆਧਿ ਉਬਰੇ ਜਨ ਮੀਤ ॥੩॥ ga-ee bi-aaDh ubray jan meet. ||3|| by doing so all afflictions vanish and God’s devotees remain free from vices. ||3|| જે મનુષ્ય ગુણ ગાય છે, તેના દરેક રોગ દૂર થઇ જાય છે, તે મનુષ્ય રોગો-વિકારોથી બચી રહે છે ॥૩॥

ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈ ॥

man bach karam parabh apnaa Dhi-aa-ee.

I pray that I keep meditating on my God in my thoughts, words, and deeds. કૃપા કર હું પોતાના મનથી વચનથી અને કર્મોથી હંમેશા પોતાના માલિક પ્રભુને સ્મરણ કરતો રહું

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦੨॥੧੭੧॥

naanak daas tayree sarnaa-ee. ||4||102||171||

O’ God, Your humble devotee Nanak has come to Your refuge. ||4||102||171|| હે નાનક! પ્રભુ-ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને કહે, હે પ્રભુ! હું તારો દાસ તારી શરણે આવ્યો છું. ૪॥૧૦૨॥૧૭૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਨੇਤ੍ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥

naytar pargaas kee-aa gurdayv.

O’ the divine Guru, one whom You illuminate with the divine wisdom, હે ગુરુદેવ! જે મનુષ્યની આધ્યાત્મિક આંખોને તે જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ્યો.

ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

bharam ga-ay pooran bha-ee sayv. ||1|| rahaa-o.

his doubts get dispelled and his meditation of God becomes successful. ||1||Pause|| તેના બધા વહેમ, જગ્યા-જગ્યાની ભટકન દુર થઈ ગઈ. તારા ઓટલા પર ટકીને કરેલી તેની સેવા સફળ થઈ ગઈ ॥૧॥વિરામ॥

ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥੧॥

seetlaa tay rakhi-aa bihaaree.paarbarahm parabh kirpaa Dhaaree. ||1||

O’ God, one whom you illuminate with the divine wisdom, by your grace all his afflictions vanish. હે સુંદર સ્વરૂપ! તે જ કૃપા કરીને શીતળાથી બચાવ્યા છે, હે પરબ્રહ્મ! હે પ્રભુ! કોઈ દેવી વગેરે તારા બરાબરની નથી ॥૧॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ ॥ naanak naam japai so jeevai. O’ Nanak, only the one who meditates on God’s Name, lives spiritually,

હે નાનક! હે ભાઈ! જે મનુષ્ય બીજા બધા આશરા છોડીને પરમાત્માનું નામ જપે છે. તે આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ॥੨॥੧੦੩॥੧

੭੨॥

saaDhsang har amrit peevai. ||2||103||172||

as he keeps partaking the ambrosial nectar of God’s Name in the company of the saints. ||2||103||172|| કારણ કે તે સાધુ-સંગતમાં રહીને આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર હરિ-નામ-રસ પીતો રહે છે ॥૨॥૧૦૩॥૧૭૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਧਨੁ ਓਹੁ ਮਸਤਕੁ ਧਨੁ ਤੇਰੇ ਨੇਤ ॥

Dhan oh mastak Dhan tayray nayt.

O’ God, blessed is the forehead that bows before You and blessed are the eyes which see You everywhere. હે પ્રભુ! ભાગ્યશાળી છે તે માથું જે તારા ઓટલે નમે છે. ભાગ્યશાળી છે તે આંખો જે તારા દર્શનમાં મસ્ત રહે છે.

ਧਨੁ ਓਇ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥੧॥

Dhan o-ay bhagat jin tum sang hayt. ||1||

Blessed are the devotees who love You sincerely.||1|| ભાગ્યશાળી છે તે ભક્તજન જેનો તારા નામથી પ્રેમ બની રહે છે ॥૧॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖੁ ਲਹੀਐ ॥

naam binaa kaisay sukh lahee-ai.

Without meditating on God’s Name, how can we attain peace? હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યા. વિના ક્યારેય સુખ નથી મળી શકતું.

ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸੁ ਕਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

rasnaa raam naam jas kahee-ai. ||1|| rahaa-o.

Therefore, we should recite the Name of God and sing His praises. ||1||Pause|| આ માટે હંમેશા જીભથી પરમાત્માનું નામ જપવું જોઈએ. પરમાત્માની મહિમા કરવી જોઈએ. ॥૧॥વિરામ॥

ਤਿਨ ਊਪਰਿ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥

tin oopar jaa-ee-ai kurbaan.

We should dedicate ourselves to those, હે ભાઈ! તેના પરથી હંમેશા કુરબાન જવું જોઈએ.

ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥੨॥੧੦੪॥੧੭੩॥

naanak jin japi-aa nirbaan. ||2||104||173||

O’ Nanak, who meditate on the immaculate God. ||2||104||173|| હે નાનક! જેને જેને વાસના રહિત પ્રભુનું નામ જપ્યું છે. ॥૨॥૧૦૪॥૧૭૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਤੂੰਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰਹੈ ਨਾਲਿ ॥

tooNhai maslat tooNhai naal.

O’ God, You are my advisor and You are always with me. હે પ્રભુ! તું દરેક જગ્યાએ મારો સલાહકાર છે, તું જ દરેક જગ્યાએ મારી સાથે વસે છે.

ਤੂਹੈ ਰਾਖਹਿ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥

toohai raakhahi saar samaal. ||1||

You are always aware of me and protect me in all situations. ||1|| તું જ જીવોની સાર લઈને સંભાળ કરીને રક્ષા કરે છે ॥૧॥

ਐਸਾ ਰਾਮੁ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ ॥

aisaa raam deen dunee sahaa-ee.

God is such a supporter here and hereafter, હે વીર! પરમાત્મા આ લોકમાં અને પરલોકમાં એવો સાથી છે.

ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ daas kee paij rakhai mayray bhaa-ee. ||1|| rahaa-o. O’ my brother, that He protects the honor of His devotee. ||1||Pause|| કે તે પોતાના સેવકની ઈજ્જત દરેક જગ્યાએ રાખે છે. ॥૧॥વિરામ॥

ਆਗੈ ਆਪਿ ਇਹੁ ਥਾਨੁ ਵਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥

aagai aap ih thaan vas jaa kai.

God, who controls this world is incharge of the next world as well. હે ભાઈ! જે પરમાત્માના વશમાં અમારું આ લોક છે. તે પોતે પરલોકમાં પણ અમારો રક્ષક છે.

ਆਠ ਪਹਰ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕਉ ਜਾਪੈ ॥੨॥

aath pahar man har ka-o jaapai. ||2||

Therefore at all times, my mind lovingly meditates on Him. ||2|| હે ભાઈ! મારુ મન તો આઠેય પ્રહર તે પરમાત્માનું નામ જપે છે. ॥૨॥`

ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥੩॥

pat parvaan sach neesaan.jaa ka-o aap karahi furmaan. ||3||

One to whom You issue Your Royal Command, receives the eternal stamp of Your approval and honor in Your court. ||3|| તેને જીવન-યાત્રામાં તારું હંમેશા સ્થિર રહેનાર નામ, એક તરીકે રાહદારી મળે છે, હે પ્રભુ! જે સેવક માટે તું પોતે હુકમ કરે છે. તેને તારા દરબારમાં આદર-સત્કાર મળે છે. તે તારા ઓટલે સ્વીકાર થાય છે, ॥૩॥

ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥ aapay daataa aap partipaal. God Himself is the benefactor and Himself is the Cherisher of all beings. પરમાત્મા પોતે જ બધા જીવોને દાન આપનાર છે. પોતે જ સૌનું પાલન કરનાર છે.

ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥੧੦੫॥੧੭੪॥

nit nit naanak raam naam samaal. ||4||105||174||

O’ Nanak, always enshrine God’s Name in your heart. ||4||105||174|| હે નાનક! તું હંમેશા જ તે પરમાત્માનું નામ પોતાના હૃદયમાં સંભાળી રાખ ॥૪॥૧૦૫॥૧૭૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ॥

satgur pooraa bha-i-aa kirpaal.

One to whom the perfect true Guru becomes merciful, હે ભાઈ! અચૂક ગુરુ જે મનુષ્ય પર દયાવાન થાય છે.

ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੁਪਾਲੁ ॥੧॥

hirdai vasi-aa sadaa gupaal. ||1||

the eternal God dwells in his heart forever. ||1|| સૃષ્ટિનો રક્ષક પરમાત્માનું નામ હંમેશા તેના હૃદયમાં વસી રહે છે. ॥૧॥

ਰਾਮੁ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

raam ravat sad hee sukh paa-i-aa.

By lovingly meditating on God’s Name, he attains peace; ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ,

હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પર સર્વ વ્યાપક પ્રભુ પતિએ કૃપા કરી છે.