Gujarati Page 193

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ॥

tooN samrath tooNhai mayraa su-aamee.

O’ God, You are all powerful, You are my Master. તું બધી શક્તિઓનો માલિક છે. તું જ મારો માલિક છે, મને તારો જ આસરો છે.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੧॥

sabh kichh tum tay tooN antarjaamee. ||1||

Everything comes from You; You are the knower of all minds. તું બધાના હૃદયની જાણવાવાળો છે. જે જગતમાં થઈ રહ્યું છે પ્રેરણાથી જ થઈ રહ્યું છે ॥૧॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ ॥

paarbarahm pooran jan ot.

O’ all pervading supreme God, You are the support of all Your devotees હે સર્વવ્યાપક પરબ્રહ્મ પ્રભુ! તારા તારો જ આસરો છે

ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਉਧਰਹਿ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

tayree saran uDhrahi jan kot. ||1|| rahaa-o. Millions have been saved (from worldly ocean of vices) by seeking Your shelter. કરોડો જ મનુષ્ય તારી શરણે પડીને સંસાર સમુદ્ર થી બચી જાય છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ॥

jaytay jee-a taytay sabh tayray.

O’ God, as many beings as there arein this world, they all are Yours. હે પરબ્રહ્મ! જગતમાં જેટલા પણ જીવ છે. બધા તારા જ ઉત્પન્ન કરેલા છે.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੨॥

tumree kirpaa tay sookh ghanayray. ||2||

By Your Grace, mortals are obtaining all sorts of comforts. ||2|| તારી કૃપાથી જ જીવોને અનેક સુખ મળી રહે છે ॥૨॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥

jo kichh vartai sabh tayraa bhaanaa.

Whatever happens, is all according to Your Will. હે પરબ્રહ્મ! સંસારમાં જે કઈ થાય છે તે જ થાય છે જે તને સારું લાગે છે

ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥

hukam boojhai so sach samaanaa. ||3||

The one who understands Your command merges in the Truth. જે મનુષ્ય તારી મંજૂરીને સમજી લે છે, તે તારા હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળા નામમાં લીન રહે છે ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ ॥

kar kirpaa deejai parabh daan.

Please grant Your Grace, God, and bestow this gift of Naam, હે પ્રભુ! કૃપા કરીને પોતાના નામનું દાન બક્ષ

ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੪॥੬੬॥੧੩੫॥ naanak simrai naam niDhaan. ||4||66||135|| upon Nanak, so that Nanak meditate on the treasure of Your Name. હે નાનક! તેથી તારો દાસ નાનક તારું સ્મરણ કરતો રહે તારું નામ જ તારા દાસ માટે બધા સુખોનો ખજાનો છે ॥૪॥૬૬॥૧૩૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਤਾ ਕਾ ਦਰਸੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥

taa kaa daras paa-ee-ai vadbhaagee.

By great good fortune, the Blessed Vision of His Darshan is obtained, It is only by good fortune that one beholds the sight of such a person, હે ભાઈ! જે મનુષ્યની લગન પરમાત્માના નામમાં લાગેલી રહે છે

ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੧॥

jaa kee raam naam liv laagee. ||1||

by those who are lovingly absorbed in the Lord’s Name. whose mind is attuned to God’s Name તેના દર્શન મોટા ભાગ્યથી મળે છે ॥૧॥

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥

jaa kai har vasi-aa man maahee.

He, in whose mind God has come to reside હે ભાઈ! જે મનુષ્યના મનમાં હંમેશા પરમાત્માનું નામ વસી રહે છે.

ਤਾ ਕਉ ਦੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

taa ka-o dukh supnai bhee naahee. ||1|| rahaa-o.

He does not suffer pain, even in dreams. તે મનુષ્યને ક્યારેય સપનામાં પણ કોઈ દુઃખ સ્પર્શી શકતું નથી ॥૧॥ વિરામ॥

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਹਿ ॥

sarab niDhaan raakhay jan maahi.

God has placed all treasures of spiritual virtues in the mind of His devotee.

હે ભાઈ! નામની લગનવાળા સેવકના હદયમાં પરમાત્મા બધા આધ્યાત્મિક ગુણોના ખજાના નાખીને રાખે છે

ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥

taa kai sang kilvikh dukh jaahi. ||2||

In his company all sins and sorrows go away. આવા સેવકની સંગતિમાં રહેવાથી પાપ અને દુઃખ દૂર થઈ જાય છે ॥૨॥

ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ॥

jan kee mahimaa kathee na jaa-ay.

The Glory of such a devotee cannot be described. હે ભાઈ! આવા સેવકની આધ્યાત્મિક ઉચ્ચતા વ્યક્ત કરી સકાતી નથી

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੩॥

paarbarahm jan rahi-aa samaa-ay. ||3||

because the devotee becomes the embodiment of God, Who is pervading everywhere. તે સેવક પેલા પરબ્રહ્મનું રૂપ બની જાય છે જે બધા જીવોમાં વ્યાપક છે ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਉ ਸੁਨੀਜੈ ॥

kar kirpaa parabh bin-o suneejai.

O’ God, grant Your mercy and listen to this request of mine, હે પ્રભુ! કૃપા કરીને મારી વિનંતી સાંભળ

ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੪॥੬੭॥੧੩੬॥

daas kee Dhoor naanak ka-o deejai. ||4||67||136||

bless Nanak with the dust of the feet (humble service) of Your devotee. કૃપા કરીને મને નાનકને પોતાના આવા સેવકના ચરણોની ધૂળ દે ॥૪॥૬૭॥૧૩૬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਇ ਬਲਾਇ ॥

har simrat tayree jaa-ay balaa-ay.

Remembering God with love and devotion, your misfortune shall go away, હે ભાઈ! પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા તારી માયા ડાકણ તારાથી ઉપર હટી જશે

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥

sarab kali-aan vasai man aa-ay. ||1||

and all comforts shall come to reside in your mind. જો પરમાત્માનું નામ તારા મનમાં આવી વસે તો તારી અંદર બધા સુખ આવી વસસે ॥૧॥

ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ॥

bhaj man mayray ayko naam.

O’ my mind, always meditate on God’s Name with love and devotion. હે મારા મન! એક પરમાત્માનું જ નામ કરતો રહે

ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jee-a tayray kai aavai kaam. ||1|| rahaa-o.

It alone shall be of use to your soul in God’s court. આ નામ જ તારી જીવાત્માને કામ આવશે, જીવની સાથે નભશે ॥૧॥ વિરામ॥

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਨੰਤਾ ॥

rain dinas gun gaa-o anantaa.m

Always sing the praises of the infinite God, દિવસ રાત અનંત પરમાત્માના ગુણ ગાયા કર

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ ॥੨॥

gur pooray kaa nirmal manntaa. ||2||

through the immaculate teachings of the perfect Guru. હે ભાઈ! સંપૂર્ણ ગુરુનો પવિત્ર ઉપદેશ લે ॥૨॥

ਛੋਡਿ ਉਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖੁ ॥

chhod upaav ayk tayk raakh.

Give up other efforts, and place your faith in the Support of the One (God). હે ભાઈ! સંસાર સમુદ્ર પાર કરવા માટે બીજી બધી રીત છોડ અને એક પરમાત્માના નામનો આશરો રાખ

ਮਹਾ ਪਦਾਰਥੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥੩॥

mahaa padaarath amrit ras chaakh. ||3||

Taste the Ambrosial Essence of this (God’s Name), the greatest treasure. આધ્યાત્મિક જીવન દેવાવાળું નામ રસ ચાખ આ જ છે બધા પદાર્થોથી શ્રેષ્ઠ પદાર્થ ॥૩॥

ਬਿਖਮ ਸਾਗਰੁ ਤੇਈ ਜਨ ਤਰੇ ॥

bikham saagar tay-ee jan taray.

They alone cross over the treacherous world-ocean of vices. હે નાનક! જેના પર પરમાત્મા પોતે જ કૃપાની નજર કરે છે

ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥੪॥੬੮॥੧੩੭॥

naanak jaa ka-o nadar karay. ||4||68||137||

O Nanak, upon whom the God casts His Glance of Grace. તે જ મનુષ્ય મુશ્કેલ સંસાર સમુદ્રથી આધ્યાત્મિક પુંજી સાથે પર થઈ શકે છે ॥૪॥૬૮॥૧૩૭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ॥

hirdai charan kamal parabh Dhaaray.

They who enshrine Lotus Feet of God (God’s Name) in their hearts, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માના ચરણ પોતાના હદયમાં ટકાવે છે

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥

pooray satgur mil nistaaray. ||1||

Meeting the Perfect True Guru, they swim across the world-ocean of vices. સંપૂર્ણ સતગુરુને મળીને તે સંસાર સમુદ્રથી પાર થઈ શકે છે ॥૧॥

ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

govind gun gaavhu mayray bhaa-ee.

O, my brothers, Sing the Glorious Praises of the Master of the universe. હે ભાઈ! ગોવિંદની મહિમાના ગીત ગાતો રહે

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

mil saaDhoo har naam Dhi-aa-ee. ||1|| rahaa-o.

Meeting the Saint (Guru), meditate on God’s Name with love and devotion. ગુરુને મળીને પરમાત્માનું સ્મરણ કર ॥૧॥ વિરામ॥

ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ॥

dulabh dayh ho-ee parvaan.

This human body, so difficult to obtain, is approved in God’s Court, તેનું મનુષ્ય શરીર-ઘણી કઠોરતાથી મળેલું મનુષ્ય શરીર પરમાત્માની નજરોમાં સ્વીકાર થઈ જાય છે

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨੀਸਾਨੁ ॥੨॥

satgur tay paa-i-aa naam neesaan. ||2||

when one receives the banner of the Naam from the True Guru. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય આ જીવન સફરમાં સદગુરુથી પરમાત્માના નામની પરવાનગી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે ॥૨॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

har simrat pooran pad paa-i-aa.

Meditating on God with loving devotion, the supreme spiritual status is obtained. હે ભાઈ! પરમાત્માનું સ્મરણ કરતો તે મનુષ્ય તે આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. જ્યાં કોઈ ખોટની સંભાવના રહેતી નથી

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥੩॥

saaDhsang bhai bharam mitaa-i-aa. ||3||

In the holy congregation all fear and doubt depart. સાધુ સંગતિમાં રહીને મનુષ્ય બધા ડર બધી જ ભટકણ દૂર કરી લે છે ॥૩॥

ਜਤ ਕਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

jat kat daykh-a-u tat rahi-aa samaa-ay.

Wherever I look, there I see God pervading. હે ભાઈ! ગુરુના શરણની કૃપાથી હું જ્યાં પણ જોઉં છું, ત્યાં જ પરમાત્મા વ્યાપક દેખાય છે

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੬੯॥੧੩੮॥

naanak daas har kee sarnaa-ay. ||4||69||138||

O’ Nanak, the devotees always remain in God’s shelter. નાનક કહે છે, હે ભાઈ! પ્રભુના સેવક પ્રભુની શરણમાં જ ટકી રહે છે ॥૪॥૬૯॥૧૩૮॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥

gur jee kay darsan ka-o bal jaa-o.

I dedicate myself unto the sight of the revered Guru. હે ભાઈ! હું સદગુરુના દર્શનથી કુરબાન જાઉં છું

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ॥੧॥

jap jap jeevaa satgur naa-o. ||1||

Chanting and meditating on the Name of the True Guru, I live.

I feel spiritually rejuvinated by continuously remembering the true Guru’s words. સદગુરુનું નામ યાદ કરીને મારી અંદર ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવન ઉત્પન્ન થાય છે ॥૧॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ॥

paarbarahm pooran gurdayv.

O’ my supreme God, O’ my perfect divine Guru, હે પૂર્ણ પરબ્રહ્મ! હે ગુરુદેવ!

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲਾਗਉ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kar kirpaa laaga-o tayree sayv. ||1|| rahaa-o.

please show mercy so that I may remain in your service and meditation કૃપા કર, હું તારી સેવા ભક્તિમાં લાગેલો રહું ॥૧॥ વિરામ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥

charan kamal hirdai ur Dhaaree.

I enshrine Gutu’s Lotus Feet (immaculate words) within my heart. આ માટે હે ભાઈ! ગુરુના સુંદર ચરણોમાં પોતાના મનમાં હદયમાં ટકાવી રાખ

ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥

man tan Dhan gur paraan aDhaaree. ||2||

Guru’s words are the support of my life, mind, body and wealth. ગુરુના ચરણ મારા મનનો, મારા શરીરનો મારા ધનનો મારી જીવાત્માનો આશરો છે ॥૨॥

ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥

safal janam hovai parvaan.

Your human birth will become fruitful and you will be approved in God’s court, હે ભાઈ! ગુરુને પરબ્રહ્મ પ્રભુનો હંમેશા પોતાની નજીક વસતો સમજ

ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੩॥

gur paarbarahm nikat kar jaan. ||3||

-if you consider the Guru and God always present very close to you. આવી રીતે ટેરો મનુષ્ય જન્મ સફળ થઈ જશે, તું પરમાત્માની સ્વીકાર થઈ જશે ॥૩॥

ਸੰਤ ਧੂਰਿ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥

sant Dhoor paa-ee-ai vadbhaagee.

The dust of Guru’s feet (the Guru’s love and teaching) is obtained only by good fortune.

હે નાનક! ગુરુ સંત ચરણોની ધૂળ મોટા ભાગ્યોથી મળે છે

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੪॥੭੦॥੧੩੯॥

naanak gur bhaytat har si-o liv laagee. ||4||70||139||

O’ Nanak, upon meeting the Guru, one’s mind becomes attuned to God. ગુરુને મળવાથી પરમાત્માના ચરણોની સાથે લગન લાગી જાય છે ॥૪॥૭૦॥૧૩૯॥