Gujarati Page 194

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru.

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਕਰੈ ਦੁਹਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਰੁ ॥

karai duhkaram dikhaavai hor.

The one who secretly does evil deeds, and pretends otherwise, પરંતુ, જે સ્મરણ-હીન મનુષ્ય રામને સર્વ-વ્યાપક નથી લાગતો. તે અંદર છુપાઈને ખરાબ કર્મ કમાય છે. બહાર જગતને પોતાના જીવનનો બીજો પક્ષ દેખાડે છે.

ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੋਰੁ ॥੧॥

raam kee dargeh baaDhaa chor ll 1 lol

-at God’s court he is bound and punished like a thief. જેમ ચોર ચોરીમાં રંગેલ હાથો પકડાઈ જાય છે અને ફસાઈ જાય છે તેમ જ તે પરમાત્માના દરબારમાં ચોરની જેમ બંધાઈ જાય છે ॥૧॥

ਰਾਮੁ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ ॥

raam ramai so-ee raamaanaa. That person alone is the devotee of God who lovingly remembers God. હે ભાઈ! તે જ મનુષ્ય રામનો સેવક મનાય છે, જે રામને સ્મરણ કરે છે.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਸਮਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jal thal mahee-al ayk samaanaa. ||1|| rahaa-o.

and who believes that it is God who is pervading in all waters, land, and sky. તે મનુષ્યને નિશ્ચય થઇ જાય છે કે રામ જળમાં, ધરતીમાં, આકાશમાં દરેક જગ્યાએ વ્યાપક છે ॥૧॥વિરામ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥

antar bikh mukh amrit sunaavai.

His mind is full of poisonous (evil) intentions, but utters sweet words. સ્મરણ-હીન રહીને પરમાત્માને દરેક જગ્યાએ ન વસતો જાણનાર મનુષ્ય પોતાના મુખથી લોકોને આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર ઉપદેશ સંભળાવે છે. પરંતુ તેની અંદર વિકારોનું ઝેર છે.

ਜਮ ਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥੨॥

jam pur baaDhaa chotaa khaavai. ||2||

Bound in the City of Death (spiritually dead), he suffers immensely. જેને તેના પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનને મારી દીધું છે, એવો મનુષ્ય યમરાજના શહેરમાં બંધાયેલ ઇજાઓ ખાય છે, આધ્યાત્મિક મૃત્યુના વશમાં પડેલ અનેક વિકારોની ઇજાઓ સહે છે ॥૨॥

ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ ॥

anik parh-day meh kamaavai vikaar.

Hiding behind secret veils, he commits acts of evil , સ્મરણ-હીન મનુષ્ય પરમાત્માને આજુબાજુના જાણતો અનેક પદાર્થો પાછળ લોકોથી છુપાવીને વિકાર કર્મ કમાય છે.

ਖਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਹਿ ਸੰਸਾਰ ॥੩॥

khin meh pargat hohi sansaar. ||3||

-but these evil deeds get revealed to all the world in an instant

પરંતુ તેના કુકર્મ જગતની અંદર એક ક્ષણમાં જ પ્રગટ થઈ જાય છે ॥૩॥

ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ॥

antar saach naam ras raataa.

The one who is truthful inside and is imbued with the elixir of God’s Name. જે મનુષ્ય પોતાની અંદર હંમેશા સ્થિર હરિ નામમાં જોડાયેલ રહે છે. પરમાત્માના પ્રેમ-રસમાં પલળેલ રહે છે.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੪॥੭੧॥੧੪੦॥

naanak tis kirpaal biDhaataa. ||4||71||140||

O Nanak, the Creator is gracious on that person. હે નાનક! વિધાતા પ્રભુ તેના પર દયાવાન થાય છે. ॥૪॥૭૧॥૧૪૦॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਰਾਮ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਉਤਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥

raam rang kaday utar na jaa-ay.

The love and devotion for God never departs from the mind of the one, હે ભાઈ! પરમાત્માના પ્રેમનો રંગ જો કોઈ ભાગ્યશાળીના મન પર ચઢી જાય

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥

gur pooraa jis day-ay bujhaa-ay. ||1||

whom the perfect Guru reveals this understanding. તો પછી ક્યારેય તે મનથી ઉતરતો નથી, દૂર થતો નથી ॥૧॥

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸੋ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ॥

har rang raataa so man saachaa.

One whose mind is imbued with God’s love is true. જે મન પરમાત્માના પ્રેમ-રંગમાં રંગાઈ જાય છે, તેના પર માયાનો કોઈ બીજો રંગ અસર નથી મૂકી શકતો,

ਲਾਲ ਰੰਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

laal rang pooran purakh biDhaataa. ||1|| rahaa-o.

Being imbued with true love for God, that person becomes the embodiment of the all pervading Creator. તે જાણે ગાઢ લાલ રંગવાળો થઈ જાય છે. તે સર્વ-વ્યાપક વિધાતાનું રૂપ થઈ જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਬੈਸਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥

santeh sang bais gun gaa-ay.

The person who sings praises of God in the holy congregation, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય સંતોની સંગતિમાં બેસીને પરમાત્માના ગુણ ગાય છે, મહિમા કરે છે.

ਤਾ ਕਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਾਇ ॥੨॥

taa kaa rang na utrai jaa-ay. ||2||

-is imbued with such everlasting love for God, which never fades away. તેના મનને પરમાત્માના પ્રેમનો રંગ ચઢી જાય છે અને તેનો તે રંગ ક્યારેય ઉતરતો નથી ॥૨॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

bin har simran sukh nahee paa-i-aa.

True peace is not obtained without remembering God with love and devotion.

હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર્યા વગર ક્યારેય કોઈએ આધ્યાત્મિક આનંદ નથી મેળવ્યો.

ਆਨ ਰੰਗ ਫੀਕੇ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥੩॥

aan rang feekay sabh maa-i-aa. ||3||

(Except divine love), all other kinds of love are only the manifestations of Maya and are insipid (devoid of true peace),

હે ભાઈ! માયાના સ્વાદોના અન્ય બધા રંગ ઉતરી જાય છે, માયાના સ્વાદોથી મળનાર સુખ હોય છે ॥૩॥

ਗੁਰਿ ਰੰਗੇ ਸੇ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥

gur rangay say bha-ay nihaal.

Those who are imbued with God’s love by the Guru, remain delighted. જેને ગુરુએ પરમાત્માના પ્રેમ રંગમાં રંગી દીધા છે, તે હંમેશા ખીલેલ જીવનવાળા રહે છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਏ ਹੈ ਦਇਆਲ ॥੪॥੭੨॥੧੪੧॥ kaho naanak gur bha-ay hai da-i-aal. ||4||72||141|| The Guru has become merciful to them, Says Nanak. નાનક કહે છે, જેના પર સતગુરુ દયાવાન થાય છે ॥૪॥૭૨॥૧૪૧॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ ॥

simrat su-aamee kilvikh naasay.

Meditating on God’s Name with loving devotion, all sinful mistakes (of the devotees of God) are erased, હે ભાઈ! માલિક-પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતાં કરતાં પરમાત્માના સેવકોના બધા પાપ નાશ થઈ જાય છે.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਿਵਾਸੇ ॥੧॥

sookh sahj aanand nivaasay. ||1||

and they come to abide in peace, celestial joy and bliss. તેની અંદર આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના સુખોનાં આનંદોનું નિવાસ બની રહે છે ॥૧॥

ਰਾਮ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ॥

raam janaa ka-o raam bharosaa.

God’s devotees always keep their faith in Him. હે ભાઈ! પરમાત્માના સેવકોને દરેક વખતે પરમાત્માની સહાયતાનો ભરોસો બની રહે છે,

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਭੁ ਮਿਟਿਓ ਅੰਦੇਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

naam japat sabh miti-o andaysaa. ||1|| rahaa-o.

By meditating on God’s Name with love, they remain free from all worries.

આ માટે પરમાત્માનું નામ જપતાં તેની અંદરથી દરેક ફિકર મટેલી રહે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਭਰਾਤੀ ॥

saaDhsang kachh bha-o na bharaatee.

In the holy congregation, God’s devotees are not afflicted by any dread or doubt, હે ભાઈ! સાધુ-સંગતમાં રહેવાને કારણે પરમાત્માના સેવકોને કોઈ ડર સ્પર્શી શકતું નથી. કોઈ ભટકણ નથી ભટકાવી શકતી.

ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗਾਈਅਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੨॥

gun gopaal gaa-ee-ah din raatee. ||2||

-because they keep singing the praises of God day and night. કારણ કે પરમાત્માના સેવકોના હૃદયમાં દિવસ રાત ગોપાલ પ્રભુના ગુણ ગાવામાં આવે છે. તેની અંદર દરેક સમય મહિમા ટકેલી રહે છે. ॥૨॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬੰਧਨ ਛੋਟ ॥

kar kirpaa parabh banDhan chhot.

Granting His Grace, God has released them from worldly bondage, હે ભાઈ! માયાનાં બંધનોથી છુટકારો દેનાર પ્રભુએ કૃપા કરીને

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕੀ ਦੀਨੀ ਓਟ ॥੩॥

charan kamal kee deenee ot. ||3||

-and has given them His Support (the support of His Lotus Feet). પોતાના સેવકોને પોતાના સુંદર ચરણોનો સહારો હંમેશા બક્ષેલ છે. ॥૩॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਈ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਜਸੁ ਪੀਵਹਿ ਜਨ ਨੀਤਿ ॥੪॥੭੩॥੧੪੨॥

kaho naanak man bha-ee parteet. nirmal jas peeveh jan neet. ||4||73||142|| Nanak says that in the minds of the devotees has arisen full faith in God. Therefore they always keep enjoying the nectar of God’s Name, by singing His immaculate praises every day.

આ માટે નાનક કહે છે, પરમાત્માના સેવકોના મનમાં પરમાત્માના સહારા આશરાનો નિશ્ચય બની રહે છે અને પરમાત્માના સેવક હંમેશા જીવનને પવિત્ર કરનાર મહિમાનું અમૃત પીતા રહે છે. ॥૪॥૭૩॥૧૪૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

har charnee jaa kaa man laagaa.

The one whose mind is attuned to God’s immaculate Name, હે ભાઈ! પરમાત્માની કૃપાથી જે મનુષ્યનું મન પરમાત્માના ચરણોમાં લાગી જાય છે

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗਾ ॥੧॥

dookh darad bharam taa kaa bhaagaa. ||1||

-all his pain suffering and doubt flees away. તેના દરેક દુખ પીડા દૂર થઈ જાય છે. તેની માયા વગેરેવાળી ભટકણ સમાપ્ત થઈ જાય છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਧਨ ਕੋ ਵਾਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ॥

har Dhan ko vaapaaree pooraa.

The person who trades in the wealth of God’s Name becomes perfect (whom no evil or lust can tempt). હે ભાઈ! પરમાત્માના નામ-ધનનો વ્યાપાર કરનાર મનુષ્ય સ્થિર હૃદયનો માલિક બની જાય છે. તેના પર કોઈ વિકાર પોતાનો પ્રભાવ નથી રાખી શકતો.

ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਸੋ ਜਨੁ ਸੂਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jisahi nivaajay so jan sooraa. ||1|| rahaa-o.

Whom God honors with this wealth becomes a brave fighter against all vices.

કારણ કે જે મનુષ્ય પર પરમાત્મા પોતાના નામ-ધનના દાનની કૃપા કરે છે તે મનુષ્ય વિકારોથી ટકરાવ કરનાર શૂરવીર બની જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਾ ਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥

jaa ka-o bha-ay kirpaal gusaa-ee.

Those humble beings, unto whom God of the Universe shows mercy, પરંતુ, હે ભાઈ! નામ-ધનનું દાન ગુરુ દ્વારા જ મળે છે અને જે મનુષ્યો પર ધરતીના માલિક પ્રભુ દયાવાન હોય છે.

ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ ॥੨॥

say jan laagay gur kee paa-ee. ||2||

-they fall at the Guru’s Feet (come to the Guru’s refuge). તે મનુષ્ય ગુરૂના ચરણોમાં આવી લાગે છે. ગુરુની શરણ પડે છે ॥૨॥

ਸੂਖ ਸਹਜ ਸਾਂਤਿ ਆਨੰਦਾ ॥

sookh sahj saaNt aanandaa.

They always enjoy peace, poise, bliss and tranquility. હે ભાઈ! તેની અંદર હંમેશા સુખ શાંતિ અને આધ્યાત્મિક સ્થિરતાનો આનંદ બની રહે છે.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੩॥

jap jap jeevay parmaanandaa. ||3||

By meditating on the Source of supreme bliss, they achieve higher spiritual life. સૌથી ઊંચા આધ્યાત્મિક આનંદના માલિક-પ્રભુને સ્મરણ કરીકરીને મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરી લે છે ॥૩॥

ਨਾਮ ਰਾਸਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਖਾਟੀ ॥

naam raas saaDh sang khaatee.

In the holy congregation, the person who has earned the wealth of Naam.

જે મનુષ્યએ સાધુ-સંગતમાં ટકીને પરમાત્માના નામ-ધનની રાશિ કમાવી લીધી છે,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਦਾ ਕਾਟੀ ॥੪॥੭੪॥੧੪੩॥

kaho naanak parabh apdaa kaatee. ||4||74||143||

God has removed all that person’s afflictions, says Nanak. નાનક કહે છે, પરમાત્માએ તેની દરેક પ્રકારની સમસ્યા દૂર કરી દીધી છે ॥૪॥૭૪॥૧૪૩॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ॥

har simrat sabh miteh kalays.

By remembering on God’s Name with loving devotion all troubles are eradicated. પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવાથી મનના બધા કષ્ટ મટી જાય છે.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥

charan kamal man meh parvays. ||1||

Keep enshrined His Lotus Feet (immaculate love) in your mind. હે ભાઈ! પોતાના મનમાં પરમાત્માના સુંદર ચરણ વસાવી રાખ ॥૧॥

ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥

uchrahu raam naam lakh baaree.

O’ my dear (tongue) recite God’s Name, hundreds of thousands of times, હે પ્રેમાળ જીભ! તું લખો વખત પરમાત્માનું નામ ઉચ્ચારતી રહે

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

amrit ras peevhu parabh pi-aaree. ||1|| rahaa-o.

-and keep relishing the ambrosial elixir of God’s Name . અને આધ્યાત્મિક જીવનવાળું નામ રસ પીતી રહે ॥૧॥વિરામ॥

ਸੂਖ ਸਹਜ ਰਸ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ॥

sookh sahj ras mahaa anandaa. They always enjoy peace, poise, bliss and tranquility, તેની અંદર આધ્યાત્મિક સ્થિરતાનું મોટું સુખ આનંદ બની રહે છે

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੨॥

jap jap jeevay parmaanandaa. ||2||

by meditating on the Source of supreme bliss, they achieve higher spiritual life. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય સૌથી શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક આનંદના મલિક-પ્રભુનું નામ જપે છે. તે આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરી લે છે. ॥૨॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ ॥

kaam kroDh lobh mad kho-ay.

They eradicate all their vices like lust, anger, greed and arrogance, હે ભાઈ! નામ-રસ પીનાર મનુષ્ય પોતાની અંદરથી કામ-ક્રોધ-લોભ-મોહ-અહંકાર વગેરે વિકારોનો નાશ કરી લે છે.

ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭ ਧੋਏ ॥੩॥

saaDh kai sang kilbikh sabh Dho-ay. ||3||

-and in the holy congregation they wash off all their sins. ગુરુની સંગતિમાં રહીને તે પોતાના મનમાં બધા પાપ ધોઈ લે છે ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥

kar kirpaa parabh deen da-i-aalaa.

O’ merciful Master of the meek, bestow Your kindness, હે ગરીબો પર દયા કરનાર પ્રભુ! કૃપા કર

ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ ॥੪॥੭੫॥੧੪੪॥

naanak deejai saaDh ravaalaa. ||4||75||144||

and bless Nanak with the dust of the feet (humble service) of the Guru. અને નાનકને ગુરુના ચારણોની ધૂળ બક્ષ ॥૪॥૭૫॥૧૪૪॥