Gujarati Page 192

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

gur kaa sabad raakh man maahi.

Keep the Word of the Guru in your mind. હે ભાઈ! જો તે પરમાત્માનો આસરો મનમાં દ્રઢ કરવો છે તો ગુરુના શબ્દ પોતાના મનમાં ટકાવી રાખ

ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹਿ ॥੧॥

naam simar chintaa sabh jaahi. ||1||

All worries go away by remembering God with love and devotion . ગુરુમાં શબ્દ ની મદદથી પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કર, તારી બધી ચિંતા-ફિકર દૂર થઈ જશે ॥૧॥

ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨਾਹੀ ਅਨ ਕੋਇ ॥

bin bhagvant naahee an ko-ay.

Besides God, there is no one else to support the beings. હે ભાઈ! પરમાત્મા વગર જીવોનો બીજો કોઈ આસરો નથી

ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

maarai raakhai ayko so-ay. ||1|| rahaa-o.

He is the one alone, who destroys or protects the beings. તે પરમાત્મા જ જીવોને મારે છે, તે પરમાત્મા જ જીવોને સંભાળે છે ॥૧॥ વિરામ॥

 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥

gur kay charan ridai ur Dhaar.

Enshrine the Guru’s immaculate words in your heart. હે ભાઈ! જો પરમાત્મનો આસરો લેવો છે તો પોતાના હદયમાં ગુરુના ચરણમાં વસાવ

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਜਪਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥

agan saagar jap utreh paar. ||2||

Remember God with love and devotion, and swim across the fiery ocean of worldly desires. | ગુરુના દેખાડેલા માર્ગ પર ચાલીને પરમાત્મનું નામ જપીને તું તૃષ્ણાની આગનો સમુદ્ર પાર કરી શકીશ ॥૨॥

 

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਇ ਧਿਆਨੁ ॥

gur moorat si-o laa-ay Dhi-aan.

Focus your attention on Guru’s Word. હે ભાઈ! ગુરુના શબ્દ જ ગુરુની મૂર્તિ છે, ગુરુનું સ્વરૂપ છે. ગુરુના શબ્દમાં પોતાનું ધ્યાન જોડ

ਈਹਾ ਊਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੩॥

eehaa oohaa paavahi maan. ||3||

Here (in this world) and hereafter (God’s court), you shall be honored. તું આ લોકમાં અને પરલોકમાં આદર પ્રાપ્ત કરીશ. ॥૩॥

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥

sagal ti-aag gur sarnee aa-i-aa.

Renouncing everything, the one who comes to the Guru’s Sanctuary. જે મનુષ્ય બીજા બધા આશરા છોડીને ગુરુની શરણે આવે છે

 

ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੬੧॥੧੩੦॥

mitay andaysay naanak sukh paa-i-aa. ||4||61||130||

O’ Nanak, all his worries are erased and he enjoys bliss. તેની બધી ચિંતા-ફિકર સમાપ્ત થઈ જાય છે. તે આધ્યાત્મિક આનંદ ભોગવે છે. ॥૪॥૬૧॥૧૩૦॥

 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥

jis simrat dookh sabh jaa- Remember that God, by remembering whom all sorrows go away, હે ભાઈ! તે ગોવિંદની વાણી જપ જેનું સ્મરણ કરવાથી દરેક પ્રકારના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે

 

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥

naam ratan vasai man aa-ay. ||1||

and His jewel-like precious Name comes to dwell in the heart. અને વાણીની કૃપાથી પરમાત્માનું અનમોલ નામ મનમાં આવી વસે છે ॥૧॥

 

ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥

jap man mayray govind kee banee.

O’ my mind, meditate on that word of God with love and devotion, હે મન! પરમાત્મની મહિમાની વાણીનું ઉચ્ચારણ કર.

ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮੁ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

saaDhoo jan raam rasan vakhaanee. ||1|| rahaa-o.

with which The Holy People recite God’s praises. આ વાણીથી જ સંતો પોતાની જીભથી પરમાત્માના ગુણ ગાય છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਇਕਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥

ikas bin naahee doojaa ko-ay.

Besides the One God there is no other at all. હે ભાઈ! તે ગોવિંદની મહિમા કરતો રહે અને જેની બરાબર બીજુ કોઈ નથી

 

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥

jaa kee darisat sadaa sukh ho-ay. ||2||

By whose Glance of Grace, eternal peace is obtained. જેની કૃપાની નજરથી હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદ મળે છે ॥૨॥

 

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਕਰਿ ਏਕੁ ॥

saajan meet sakhaa kar ayk.

Make God as your only friend, companion and confidant, હે ભાઈ! તે એક ગોવિંદને પોતાનો સજ્જન-મિત્ર સાથી બનાવ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਮਨ ਮਹਿ ਲੇਖੁ ॥੩॥

har har akhar man meh laykh. ||3||

and enshrine Him in your mind. અને તે હરિની મહિમાના અક્ષર પોતાના મનમાં લખ ॥૩॥

 

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ॥

rav rahi-aa sarbat su-aamee.

The Master is totally pervading everywhere. હે ભાઈ! આખા જગતનો તે માલિક બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે

 

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੬੨॥੧੩੧॥

gun gaavai naanak antarjaamee. ||4||62||131||

and Nanak keeps singing praises of that Inner Knower. અને દરેકના હૃદયની જાણવા વાળો છે નાનક પણ તે અંતર્યામી સ્વામી ના ગુણ ગાય છે ॥૪॥૬૨॥૧૩૧॥

 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਭੈ ਮਹਿ ਰਚਿਓ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ bhai meh rachi-o sabh sansaaraa. The entire world is engrossed in fear. હે ભાઈ! આખો સંસાર કોઈ ના કોઈ ડર-સંયમની નીચે દબાયેલો રહે છે.

ਤਿਸੁ ਭਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥

tis bha-o naahee jis naam aDhaaraa. ||1||

Only that person has no fear, who has the support of God. માત્ર તે જ મનુષ્ય પર કોઈ ડર પોતાનું જોર નાખી શકતું નથી જેને પરમાત્માનું નામ જીવન માટે સહારો મળે છે ॥૧॥

ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥

bha-o na vi-aapai tayree sarnaa.

O’ God, no fear afflicts the one who seeks Your refuge, હે પ્રભુ! તારી શરણે પડવાથી કોઈ ડર પોતનો જોર નાખી શકતો નથી

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jo tuDh bhaavai so-ee karnaa. ||1|| rahaa-o.

Because such a person does only that which pleases You. કારણ કે પછી આ નિશ્ચય બની જાય છે કે તે જ કામ કરી શકાય છે જે હે પ્રભુ! તને યોગ્ય લાગે છે ॥૧॥ વિરામ॥

 

ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹਿ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥

sog harakh meh aavan jaanaa.

The one who remains affected by pain and pleasure, remains bound to rounds of birth and death. દુઃખ માણવામાં કે ખુશી માણવામાં સંસારી જીવ માટે ડર-સંયમ નું આવવું-જવું બની રહે છે

 

ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ॥੨॥

tin sukh paa-i-aa jo parabh bhaanaa. ||2||

The one who is pleasing to God, finds peace. માત્ર તે મનુષ્યએ સ્થિર આધ્યાત્મિક આંનદ પ્રાપ્ત કર્યો છે જે પ્રભુને વ્હાલો લાગે છે. જે પ્રભુની રજામાં ચાલે છે. ॥૨॥

 

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਮਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥

agan saagar mahaa vi-aapai maa-i-aa.

This world is like an ocean of fire, where the desire for worldly pleasure keeps afflicting the minds of human beings. હે ભાઈ! આ સંસાર તૃષ્ણાની આગનો સમુદ્ર છે આમાં જીવો પર માયા પોતાનો જોર નાખી સકતી નથી

ਸੇ ਸੀਤਲ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥

say seetal jin satgur paa-i-aa. ||3||

Those who have found the True Guru are calm and cool

જે ભાગ્યશાળીઓને સદગુરુ મળી જાય છે, તે આ અગ્નિ સાગર માં ભટકતા પણ તેની અંતરાત્મા ઠંડકથી સંયમમાં ટકી રહે છે ॥૩॥

ਰਾਖਿ ਲੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ॥

raakh lay-ay parabh raakhanhaaraa.

It is only God, the savior, who saves the mortals from the evils of the world. બચાવવાની શક્તિ રાખવાવાળો પરમાત્મા પોતે જ બચાવે છે આ માટે હે નાનક! તે પરમાત્માનો પાલવ પકડી રાખ.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥੪॥੬੩॥੧੩੨॥

kaho naanak ki-aa jant vichaaraa. ||4||63||132||

Says Nanak, what helpless these human beings are? પરંતુ, હે નાનક! ડર સંયમથી બચવા માટે અગ્નિ સાગરના વિકારોના શેકથી બચવા માટે જીવો વિચારોની શું હેસિયત? ॥૪॥૬૩॥૧૩૨॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

tumree kirpaa tay japee-ai naa-o.

O’ God, it is only by your Grace that we can meditate on Your Name. હે પરબ્રહ્મ પ્રભુ! તારી કૃપાથી જ તારું નામ જપી શકાય છે.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਦਰਗਹ ਥਾਉ ॥੧॥

tumree kirpaa tay dargeh thaa-o. ||1||

It is by Your Grace that we can obtain honor in Your court. તારી કૃપાથી જ તારા દરબારમાં જીવને આદર મળી શકે છે. ॥૧॥

 

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥

tujh bin paarbarahm nahee ko-ay.

O’ Supreme God, besides You, there is no one else. હે પરબ્રહ્મ પ્રભુ! તારા વગર જીવોનો બીજો કોઈ આસરો નથી

 

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

tumree kirpaa tay sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o.

By Your Grace, everlasting peace is obtained. તારી કૃપાથી જ જીવ ને હંમેશા માટે આધ્યાત્મિક આનંદ મળી શકે છે ॥૧॥ વિરામ॥

 

ਤੁਮ ਮਨਿ ਵਸੇ ਤਉ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

tum man vasay ta-o dookh na laagai.

If You dwell in the mind, we do not suffer in sorrow. હે પરબ્રહ્મ પ્રભુ! જો તું જીવના મનમાં આવી વસે તો જોવોને કોઈ દુઃખ સ્પર્શી શકતું નથી

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥੨॥

tumree kirpaa tay bharam bha-o bhaagai. ||2||

By Your Grace, doubt and fear run away. તારી કૃપાથી જીવની ભટકણ દૂર થઈ જાય છે. જીવનો ડર સંયમ ભાગી જાય છે ॥૨॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ॥

paarbarahm aprampar su-aamee.

O’ Supreme God, O’ infinite Master, હે પરબ્રહ્મ પ્રભુ! હે અનંત પ્રભુ! હે જગતના માલિક પ્રભુ!

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥

sagal ghataa kay antarjaamee. ||3||

-You are the Inner-Knower of all the minds. હે બધા જીવોની દિલની જાણવાવાળા પ્રભુ! ॥૩॥

 

ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

kara-o ardaas apnay satgur paas.

I make this prayer before my True Guru: જો તારી કૃપા હોય તો જ હું પોતાના ગુરુ આગળ આ પ્રાર્થના કરી શકું છું.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥੪॥੬੪॥੧੩੩॥

naanak naam milai sach raas. ||4||64||133||

that, I Nanak, may be blessed with the treasure of God’s Name. મને નાનકને પ્રભુનું નામ મળે નાનક માટે નામ જ હંમેશા કાયમ રહેવાવાળી સંપત્તિ છે. ॥૪॥૬૪॥૧૩૩॥

 

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee mehlaa 5.

Raag Gauree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૫॥

ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ ॥

kan binaa jaisay thothar tukhaa.

Just as the husk is empty without the grain, હે ભાઈ! જેમ દાણા વગર ખાલી ફોતરું કોઈ કામ નથી આવતું

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ ॥੧॥

naam bihoon soonay say mukhaa. ||1||

so is the mouth empty without God’s Name. એવી રીતે તે મોં ખાલી છે જે પરમાત્માનું નામ જપ્યા વગરના છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥

har har naam japahu nit paraanee.

O’ mortal, always meditate on God’s Name with love and devotion, હે પ્રાણી! હંમેશા પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરતો રહે.

ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਦੇਹ ਬਿਗਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

naam bihoon Dharig dayh bigaanee. ||1|| rahaa-o.

(because when death comes), without Name, this body is considered accursed. પરમાત્માના નામ વગર આ શરીર અંતે પારકું થઈ જાય છે, જે અંતે મૃત્યુ અવવા પર છોડવું પડે છે ધિક્કારયોગ્ય કહેવામાં આવે છે ॥૧॥ વિરામ॥

 

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਮੁਖਿ ਭਾਗ ॥

No fortune smiles on a person’s destiny without meditation on God’s Name. હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ જપ્યા વગર કોઈના માથાના ભાગ્ય ખુલતા નથી

ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ ॥੨॥

bharat bihoon kahaa sohaag. ||2||

Without the Husband, where is the marriage? Just like there can be no happily married life without the groom. પતિ વગર સ્ત્રીનું સૌભાગ્ય થઈ શકતું નથી ॥૨॥

 

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਲਗੈ ਅਨ ਸੁਆਇ ॥

naam bisaar lagai an su-aa-ay.

Forgetting the Naam, one who engages in other pursuits, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માનું નામ ભુલાવીને બીજા જ સ્વાદોમાં અટવાયેલા રહે છે

ਤਾ ਕੀ ਆਸ ਨ ਪੂਜੈ ਕਾਇ ॥੩॥

taa kee aas na poojai kaa-ay. ||3||

none of his desires are fulfilled. તેની કોઈ ઉમ્મીદ માથે ચઢતી નથી ॥૩॥

 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਦਾਤਿ ॥

kar kirpaa parabh apnee daat.

The one on whom God becomes merciful and bestows the Gift of Naam. હે પ્રભુ! તું જે મનુષ્યને પોતાના નામનું દાન બક્ષે છે

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥੪॥੬੫॥੧੩੪॥

naanak naam japai din raat. ||4| O’ Nanak, he always meditates on Your Name with love and devotion. હે નાનક! તે દિવસ રાત તારું નામ જપે છે. ॥૪॥૬૫॥૧૩૪॥