Gujarati Page 184

ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥

jan kee tayk ayk gopaal.

God becomes the only support for such a devotee. એક ગોપાલ પ્રભુ જ સેવકનાના જીવનનો આશરો બની જાય છે.

ਏਕਾ ਲਿਵ ਏਕੋ ਮਨਿ ਭਾਉ ॥

aykaa liv ayko man bhaa-o.

Such a devotee becomes attuned to God and his mind is filled with love for God. ગુરુની શરણ આવેલ મનુષ્યને એક પરમાત્માની જ લગન લાગી જાય છે તેના મનમાં એક પરમાત્માનો જ પ્રેમ ટકી જાય છે.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੩॥

sarab niDhaan jan kai har naa-o. ||3||

For that devotee, God’s Name becomes all (kinds of) treasures.

સેવકના દિલમાં પરમાત્માનું નામ જ દુનિયાના બધા ખજાના બની જાય છે ॥૩॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

paarbrahm sio laagi pareet.

He is imbued with the love of God. તેની પ્રીતિ પરમાત્માની સાથે પાક્કી બની જાય છે. તેનું જીવન પવિત્ર થઈ જાય છે,

ਨਿਰਮਲ ਕਰਣੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥

nirmal karnee saachee reet.

That devotee’s deeds become immaculate, and the conduct becomes truthful. તેની જીવન મર્યાદા વિકારોના આક્રમણથી અડોલ થઇ જાય છે.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥

gur poorai mayti-aa anDhi-aaraa.

The Perfect Guru has dispelled the darkness of ignorance from his mind. પરમાત્માની કૃપાથી સંપૂર્ણ ગુરુએ જે મનુષ્યની અંદરથી માયાની મોહનો અંધકાર દૂર કરી દીધો,

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥੪॥੨੪॥੯੩॥

naanak kaa parabh apar apaaraa. ||4||24||93||

Nanak’s God is Incomparable and Infinite. હે ભાઈ! આ બધી કૃપા પરમાત્માની જ છે. નાનકનો પ્રભુ ઉપરથી ઉપર છે અને અનંત છે ॥૪॥૨૪॥૯૩॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5. Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥

jis man vasai tarai jan so-ay.

The one in whose mind dwells God, he swims across the worldly ocean of vices. પરમાત્મા જે મનુષ્યના મનમાં વસી જાય છે તે દુઃખો રોગો વિકારોના સમુદ્રથી પાર થઈ જાય છે.

ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

jaa kai karam paraapat ho-ay.

By God’s grace, when one realizes Him,

તે પરમાત્માની કૃપાથી તેના નામની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਕਛੁ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥ dookh rog kachh bha-o na bi-aapai. then pain, disease and fear do not affect him at all. સંસારનું કોઈ દુઃખ, કોઈ રોગ, કોઈ ડર તેના પર પોતાનો પ્રભાવ નથી મૂકી શકતા

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ॥੧॥

amrit naam ridai har jaapai. ||1||

Because he always remembers the nectar-like God’s Name in his heart . કારણ કે તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર હરિ નામ પોતાના હૃદયમાં જપતો રહે છે ॥૧॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਧਿਆਈਐ ॥

paarbarahm parmaysur Dhi-aa-ee-ai.

We should always remember the all pervading God with love and devotion. હે ભાઈ! અકળ પુરખ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરવું જોઈએ.

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

gur pooray tay ih mat paa-ee-ai. ||1|| rahaa-o.

This understanding is obtained from the perfect Guru.

સ્મરણની આ સમજ ગુરુ પાસેથી મળે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਦਇਆਲ ॥

karan karaavanhaar da-i-aal.

The Merciful God is the Doer, and the Cause of causes. જે બધું જ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. જે જીવોથી બધું જ કરાવવાની તાકાત રાખે છે.જે દયાનું ઘર છે.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥

jee-a jant saglay partipaal.

He cherishes and nurtures all beings and creatures. જે બધા જીવ-જંતુઓનું પાલન કરે છે,

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ॥

agam agochar sadaa bay-antaa.

He is Inaccessible, Incomprehensible, Eternal and Infinite. જે અગમ્ય છે, જેના સુધી મનુષ્યની જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પહોંચ નથી થઈ શકતી. જેના ગુણોનો ક્યારેય અંત નથી મેળવી શકાતો.

ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥

simar manaa pooray gur manntaa. ||2||

Meditate on Him, O my mind, through the Teachings of the Perfect Guru. ||2|| હે મન! સંપૂર્ણ ગુરુના ઉપદેશ પર ચાલીને તે પરમાત્માને સ્મરણ કર, ॥૨॥

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ॥

jaa kee sayvaa sarab niDhaan.

Remembering Him with loving devotion, all treasures are obtained. હે ભાઈ! જેની સેવા-ભક્તિમાં જ જગતના બધા ખજાના છે.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

parabh kee poojaa paa-ee-ai maan.

Worshipping God, honor is obtained. જે હરીની પૂજા કરવાથી બધી જગ્યાએ આદર સત્કાર મળે છે,

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥

jaa kee tahal na birthee jaa-ay.

Serving His creation never goes to waste). અને જેની કરેલી સેવા નિષ્ફળ નથી જતી

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥

sadaa sadaa har kay gun gaa-ay. ||3||

forever and ever, sing the Glorious Praises of God. ||3|| હંમેશા જ હંમેશા તે હરિના ગુણ ગાતો રહે. ॥૩॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

kar kirpaa parabh antarjaamee.

O’ God, the inner knower of minds, please bestow mercy. પ્રભુ ઓટલે પ્રાર્થના કર અને કહે હે અંતર્યામી પ્રભુ! કૃપા કર

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅਲਖ ਸੁਆਮੀ ॥

sukh niDhaan har alakh su-aamee.

O’ The treasure of peace comforts and incomprehensible Master. હે સુખનો ખજાનો પ્રભુ! હે અદ્રશ્ય સ્વામી!

ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

jee-a jant tayree sarnaa-ee.

All beings and creatures seek Your Sanctuary. બધા જીવ-જંતુ તારી શરણે છે, તારા જ આશરે છે, હું પણ તારી શરણે આવ્યો છું.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨੫॥੯੪॥

naanak naam milai vadi-aa-ee. ||4||25||94||

O’ Nanak, (pray to God) that I may be blessed with Your Naam which is an honor for me . હે નાનક! મને તારું નામ મળી જાય. તારું નામ જ મારા માટે ઉદારતા છે. ॥૪॥૨૫॥૯૪॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹੈ ਹਾਥ ॥

jee-a jugat jaa kai hai haath.

(O’ my friend), in whose hand is the way of life of all beings. જેના હાથોમાં બધા જીવોની જીવન મર્યાદા છે.

ਸੋ ਸਿਮਰਹੁ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥

so simrahu anaath ko naath.

Remember that the Master of the masterless with loving devotion. હે ભાઈ! તે અનાથોના નાથ પરમાત્માનું સ્મરણ કર,

ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥

parabh chit aa-ay sabh dukh jaa-ay.

By remembering God with loving devotion, all sorrows depart. હે ભાઈ! જો પરમાત્મા મનુષ્યના મનમાં વસી જાય તો તેના દરેક દુઃખ દુર થઈ જાય છે.

ਭੈ ਸਭ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥੧॥

bhai sabh binsahi har kai naa-ay. ||1||

All fears are dispelled through the Name of God. પરમાત્માના નામની કૃપાની સાથે બધા ડર નાશ થઇ જાય છે ॥૧॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨਹਿ ॥

bin har bha-o kaahay kaa maaneh.

Why do you fear anyone else except God? હે ભાઈ! તું પરમાત્મા વગર બીજા કોઈનો ડર કેમ માને છે?

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਜਾਨਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

har bisrat kaahay sukh jaaneh. ||1|| rahaa-o.

By forgetting God, what kind of peace do you get? પરમાત્માને ભૂલીને બીજું કયું સુખ સમજે છે? ॥૧॥ વિરામ॥

ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬਹੁ ਧਰਣਿ ਅਗਾਸ ॥

jin Dhaaray baho Dharan agaas.

He, who has supported the many earths and skies. હે ભાઈ! તે પ્રભુને હંમેશા સ્મરણ કર, જેને અનેક ધરતીઓ, આકાશોને સહારો આપેલ છે.

ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਪਰਗਾਸ ॥

jaa kee jot jee-a pargaas.

With whose light our soul is illuminated. જેની જ્યોતિ બધા જીવોમાં પ્રકાશ કરી રહી છે.

ਜਾ ਕੀ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥

jaa kee bakhas na maytai ko-ay.

Whose blessings no one can revoke. અને જેની કરેલી કૃપાને કોઈ ભૂંસી શકતું નથી. કોઈ રોકી શકતું નથી.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥੨॥

simar simar parabh nirbha-o ho-ay. ||2||

The one who always remembers that God, become fearless from worldly fears. જે મનુષ્ય તે પ્રભુને સ્મરણ કરે છે તે દુનિયાના ડરથી નીડર થઈ જાય છે. ॥૨॥

ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥

aath pahar simrahu parabh naam.

(O’ my friend), at all times, keep remembering God’s Name with loving devotion. હે ભાઈ! આઠેય પ્રહર દરેક વખતે પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતો રહે.

ਅਨਿਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

anik tirath majan isnaan.

Remembering God with loving devotion is like bathing at many holy places. આ સ્મરણ જ અનેક તીર્થોનું સ્નાન છે.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹਿ ॥

paarbarahm kee sarnee paahi.

If you seek the Sanctuary of the Supreme God. જો તું પરમાત્માની શરણ પડી જાય.

ਕੋਟਿ ਕਲੰਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੩॥

kot kalank khin meh mit jaahi. ||3||

Then millions of ypur sins shall be erased in an instant. ||3|| તો તારા કરોડો પાપ એક પળમાં નાશ થઇ જાય ॥૩॥

ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਪੂਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥

baymuhtaaj pooraa paatisaahu.

The Perfect King (God) is self-sufficient. હે નાનક! પરમાત્માને કોઇની આધીનતા નથી. કોઈના આશરે નથી.

ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਸਾਚਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥ parabh sayvak saachaa vaysaahu. God’s servant has true faith in Him. પ્રભુના સેવકોને પ્રભુનો અટલ ભરોસો રહે છે.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹਾਥ ॥

gur poorai raakhay day haath.

God protects His devotees, through the perfect Guru. તે બધા ગુણોનો માલિક છે, તે બધા ગુણોનો બાદશાહ છે.

ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਮਰਾਥ ॥੪॥੨੬॥੯੫॥

naanak paarbarahm samraath. ||4||26||95||

O Nanak, the Supreme God is All-powerful. હે ભાઈ! પરમાત્મા સંપૂર્ણ ગુરુ દ્વારા પોતાના સેવકોને બધા કલંકોથી હાથ આપીને બચાવે છે પરમાત્મા બધી તાકતોનો માલિક છે ॥૪॥૨૬॥૯૫॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.

Raag Gauree Gwaarayree, by the Fifth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૫॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥

gur parsaad naam man laagaa.

By Guru’s Grace, my mind is attached to the Naam, the Name of God. જે મનુષ્યનું મન ગુરુની કૃપાથી પરમાત્માના નામમાં જોડાય છે.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ ॥

janam janam kaa so-i-aa jaagaa.

Asleep (immersed in the love of Maya) for so many incarnations, it is now awakened (enlightened with the true wisdom). તે જ્ન્મોજન્માંતરોના માયાના મોહની ઊંઘમાં સૂતેલો પણ જાગી પડે છે.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ॥

amrit gun uchrai parabh banee.

I chant the Ambrosial Bani, the Glorious Praises of God. જે પ્રાણીને સંપૂર્ણ ગુરુની શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રભુના આધ્યાત્મિક જીવન દેનાર ગુણ ઉચ્ચારે છે.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਪਰਾਣੀ ॥੧॥

pooray gur kee sumat paraanee. ||1||

My mind has realized the sublime wisdom of the perfect Guru. પ્રભુની મહિમા વાણી ઉચ્ચારે છે ॥૧॥

ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕੁਸਲ ਸਭਿ ਪਾਏ ॥

parabh simrat kusal sabh paa-ay.

By remembering God with love and devotion, I have found total peace. જે મનુષ્ય પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે. પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા તેને બધા સુખ પ્રાપ્ત કરી લીધા.

ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਬਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ghar baahar sukh sahj sabaa-ay. ||1|| rahaa-o.

Now, there is peace and poise both within my mind and outside. તેના હૃદયમાં પણ આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના બધા આનંદ, જગતથી વર્તતા હોવા છતાં તેને આધ્યાત્મિક સ્થિરતાના બધા આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૧॥ વિરામ॥

ਸੋਈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ ॥

so-ee pachhaataa jineh upaa-i-aa.

I have realized the One who has created me. તે મનુષ્યએ તે પ્રભુથી ગાઢ સંધિ રાખી જે પ્રભુએ તેને ઉત્પન્ન કર્યો છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥

kar kirpaa parabh aap milaa-i-aa.

Showing His Mercy, God has merged me with Himself. પ્રભુએ કૃપા કરીને જે મનુષ્યને સ્વયં પોતાના ચરણોમાં જોડી લીધા,

ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਲੀਨੋ ਕਰਿ ਅਪਨਾ ॥

baah pakar leeno kar apnaa.

Taking me by the arm,(granting His protection), He has made me His Own. જે મનુષ્યને પ્રભુએ હાથ પકડીને પોતાનો બનાવી લીધો,

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸਦਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ ॥੨॥

har har kathaa sadaa jap japnaa. ||2||

So, now I continually recite the praises of God.

તે મનુષ્ય હંમેશા પ્રભુની મહિમાની વાતો કરે છે. પ્રભુના નામનું જાપ જપે છે ॥૨॥

ਮੰਤ੍ਰੁ ਤੰਤ੍ਰੁ ਅਉਖਧੁ ਪੁਨਹਚਾਰੁ ॥

mantar tantar a-ukhaDh punahchaar.

I have realized that all the Mantras, tantras, all-curing medicines and acts of atonement are contained in God’s Name, જે મનુષ્ય ગુરુની સંગતિમાં રહે છે, તે આ મુશ્કેલીથી તરી જનાર સંસાર સમુદ્રથી પાર થઈ જાય છે, તે મનુષ્ય હરિના પ્રેમ રંગમાં મસ્ત થઈને હંમેશા સાથ નિભાવનાર નામ-ધન પ્રાપ્ત કરી લે છે.