Gujarati Page 171

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥

gur pooraa paa-i-aa vadbhaagee har mantar dee-aa man thaadhay. ||1||

By good fortune I have met the Perfect Guru. He has given me the Mantra of meditation on God’s Name, by which my mind has become tranquil. પરંતુ હવે મોટા ભાગ્યોથી મને સંપૂર્ણ ગુરુ મળી પડ્યો છે. તેને પ્રભુ-નામ સ્મરણનો ઉપદેશ આપ્યો છે જેની કૃપાથી મન શાંત થઈ ગયું છે ॥૧॥

ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

raam ham satgur laalay kaaNdhay. ||1|| rahaa-o.

O’ God, I am called the servant of the True Guru. હે રામ! હું ગુરુનો ગુલામ કહેવાઉ છું ॥૧॥વિરામ॥

ਹਮਰੈ ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥

hamrai mastak daag dagaanaa ham karaj guroo baho saadhay.

I owe such a huge debt to the Guru, therefore I am branded as his servant. ગુરુના ઉપકારનો આ ખુબ જ કરજો મારા માથા પર એકત્રિત કરી દીધો છે, આ કરજો ઉતારી શકતો નથી, તેને બદલે ગુરુ નો ગુલામ બની ગયો છું, અને મારા માથે ગુલામીનું નિશાન પડી ગયું છે

ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰਿ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥

par-upkaar punn baho kee-aa bha-o dutar taar paraadhay. ||2||

The Guru has been so generous and kind to me, that He has ferried me across the treacherous and terrifying world-ocean of vices. સંપૂર્ણ ગુરુએ મારા પર ખુબ જ પરોપકાર કરેલ છે, કલ્યાણ કરેલ છે, મને તે સંસાર સમુદ્રથી પાર પાડ્યો છે, જેનાથી પાર થવું ખુબ જ મુશ્કેલ હતું.॥૨॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥

jin ka-o pareet ridai har naahee tin kooray gaadhan gaadhay.

Those who do not have love for God within their hearts, have tied themselves in false bonds. જે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાત્માનો પ્રેમ હોતો નથી જો તે લોકચારી વશ પ્રેમનો કોઈ દેખાવ કરે છે તો તે ખોટી કરાર જ કરે છે.

ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਹੈ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥

ji-o paanee kaagad binas jaat hai ti-o manmukh garabh galaadhay. ||3||

Just as paper breaks down and dissolves in water, similarly these self-willed persons spiritually waste away in the cycles of birth and death. જેવી રીતે પાણીમાં પડેલો કાગળ પલળી જાય છે તે રીતે પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય પ્રભુ પ્રિતિથી વંચિત હોવાને કારણે યોનીઓના ચક્રમાં પોતાના આધ્યાત્મિક જીવન તરફથી પીગળી જાય છે ॥૩॥

ਹਮ ਜਾਨਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਢੇ ॥ ham jaani-aa kachhoo na jaanah aagai ji-o har raakhai ti-o thaadhay. We did not know anything before, nor do we know now. So we stay in whatever state God keeps us. પરંતુ આપણા જીવોની કોઈ ચતુરાઈ સમજદારી કામ કરી શકતી નથી ના અત્યાર સુધી અમે જીવ કોઈ ચતુરાઈ- શાણપણ કરી શક્યા છીએ. ના ભવિષ્યમાં સમર્થ હશે. જેમ પરમાત્મા આપણને રાખે છે તે જ હાલતમાં આપણે ટકીએ છીએ.

ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥

ham bhool chook gur kirpaa Dhaarahu jan naanak kutray kaadhay. |4|7|21|59|

Nanak says, O’ Guru, we are like Your pet puppies, Please bestow mercy and disregard our mistakes. |4|7|21|59| હે દાસ નાનક! તેના ઓટલે વિનંતી, પ્રાર્થના જ ફળે છે. પ્રાર્થના કરો અને કહો – હે ગુરુ! અમારી ભૂલચૂકને અવગણીને અમારી ઉપર કૃપા કરો. અમે તારા ઓટલે કુતરા કહેવાય છીએ ॥૪॥૭॥૨૧॥૫૯॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee poorbee mehlaa 4.

Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ પૂર્વ મહેલ ૪॥

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.

The human body is filled with lust and anger. These vices can be destroyed by following the Guru’s teachings. હે ભાઈ! આ શરીરરૂપી નગર કામ-ક્રોધથી ખુબ જ ભરેલું રહે છે, ગંદુ થયેલું રહે છે, ગુરુને મળીને કામ-ક્રોધ વગેરેના બધા અંશ નાશ કરી લેવામાં આવે છે.

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥

poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1||

The one who meets with the Guru as per pre-ordained destiny, his mind gets attuned to the love of God.||1|| પાછલા જન્મમાં કરેલા કર્મોના સંસ્કારો અનુસાર જે મનુષ્યના માથા પર લેખ લખવામાં આવે છે, તેને ગુરુ મળી જાય છે, અને તેના મનમાં, હરિ ચરણોમાં ધ્યાન જોડવાની કૃપાથી આધ્યાત્મિક રોશનીની સજાવટ થઇ જાય છે ॥૧॥

ਕਰਿ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥

kar saaDhoo anjulee punn vadaa hay.

Bow to the Guru with folded hands, this is a great virtue deed. હે ભાઈ! ગુરુની આગળ હાથ જોડીને નમસ્કાર કરી, આ ખુબ સારું કામ છે

ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ kar dand-ut pun vadaa hay. ||1|| rahaa-o. Prostrate before the Guru; this is a most virtuous action indeed. ગુરુ આગળ પૂજા કરી, આ ખુબ સારું કામ છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥

saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.

The faithless cynics, do not know the taste of the sublime essence of God’s Name, because egotism is embedded deep within them like a thorn. માયાના આંગણામાં ગયેલા મનુષ્ય પરમાત્માના નામના રસનો સ્વાદ નથી જાણતા, તેની અંદર અહંકારનો કાંટો ટકેલો રહે છે.

ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥

ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2||

As they lead their life, this thorn of ego hurts them more and more, and they bear on their head the torture of spiritual death. તે મનુષ્ય જેમ જેમ જીવન માર્ગમાં ચાલે છે, તેમ તેમ તે અહંકારનો કાંટો તેને ખુંચે છે, તે દુઃખ મેળવે છે, તે પોતાના માથા પર આધ્યાત્મિક મૃત્યુરુપી ડંડાની ઇજા સહન કરતો રહે છે ॥૨॥

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥

har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay.

The humble devotees of God remain absorbed in His Name, and their pain of birth and death is eradicated. પરમાત્માની ભક્તિ કરનાર મનુષ્ય પરમાત્માના નામમાં લીન રહે છે. તેના જન્મ મરણના ચક્રનું દુઃખ સંસાર સમુદ્રના વિકારોનું દુઃખ નાશ થઇ જાય છે.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥

abhinaasee purakh paa-i-aa parmesar baho sobh khand brahmananda hay. ||3||

They realize the eternal Supreme God, and receive great honor in all regions of the universes. ||3|| તેને નાશ-રહિત સર્વ-વ્યાપક પરમેશ્વર મળી જાય છે, અને બ્રહ્માંડના બધા ખંડોમાં તેની ખુબ જ શોભા થાય છે ॥૩॥

ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥

ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.

O’ the greatest of the great God, we are Your humble servants, please save us. હે પ્રભુ! હે હરિ! અમે જીવ ગરીબ છીએ, અજીજ છીએ, તારા છીએ, તું જ અમારો સૌથી મોટો આશરો છે. અમારી રક્ષા કર.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੮॥੨੨॥੬੦॥

jan nanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. |4|8|22|60| O’ Nanak, the one whose only sustenance and support in life is Naam, enjoys the spiritual bliss through Naam.|4|8|22|60| હે દાસ નાનક! જે મનુષ્યએ પરમાત્માના નામને જિંદગીનો આશરો-સહારો બનાવેલ છે, તે પરમાત્માના નામમાં જ હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે ॥૪॥૮॥૨૨॥૬૦॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee poorbee mehlaa 4.

Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ પૂર્વ મહેલ ૪॥

ਇਸੁ ਗੜ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਧੀਠਾ ॥

is garh meh har raam raa-ay hai kichh saad na paavai Dheethaa.

Being absorbed in worldly vices, the stubborn mortal doesn’t enjoy the bliss of the Supreme God’s presence within the body. આ શરીર કિલ્લામાં જગતનો રાજા હરિ પરમાત્મા વસે છે, પરંતુ વિકારોના સ્વાદોમાં ઢીઢ બનેલ મનુષ્યને અંદર વસતા પરમાત્માના મેળાપનો કોઈ આનંદ નથી આવતો.

ਹਰਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥੧॥

har deen da-i-aal anoograhu kee-aa har gur sabdee chakh deethaa. ||1||

The one upon whom the merciful God of the meek has shown kindness, through the Guru’s word he has tasted the relish of God’s love. ||1|| જે મનુષ્ય પર ગરીબો પર દયા કરનાર પરમાત્માએ કૃપા કરી, તેને ગુરુના શબ્દ દ્વારા હરિ નામ રસ ચાખીને જોઈ લીધું છે કે આ સાચે જ મીઠું છે ॥૧॥

ਰਾਮ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗੁਰ ਲਿਵ ਮੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

raam har keertan gur liv meethaa. ||1|| rahaa-o.

O’ God, singing Your praises while attuned to the Guru’s love, is very pleasing. |1|Pause. હે ભાઈ! ગુરૂના ચરણોમાં લગન લગાવીને પરમાત્માની મહિમા કર. દુનિયાના બધા રસોથી આ રસ મીઠો છે ॥૧॥વિરામ॥

ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਗਿ ਬਸੀਠਾ ॥

har agam agochar paarbarahm hai mil satgur laag baseethaa.

Supreme God is Incomprehensible and Unfathomable. He can be realized only through the Guru’s grace. જે હરિ પરબ્રહ્મ અગમ્ય છે જેના સુધી મનુષ્યની જ્ઞાનેન્દ્રિયોની પહોંચ નથી થઈ શકતી. તે હરિ પ્રભુ ગુરુને મળીને ગુરુ વચેટિયાના ચરણોમાં લાગીને જ મળે છે.

ਜਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਤਿਨ ਆਗੈ ਆਣਿ ਪਰੀਠਾ ॥੨॥

jin gur bachan sukhaanay hee-arai tin aagai aan pareethaa. ||2||

God’s Presence is revealed to those whom the Guru’s teaching seems pleasing. જે મનુષ્યોને ગુરુના વચન હૃદયમાં પ્રેમાળ લાગે છે. ગુરુ તેની આગળ પરમાત્માનું નામ અમૃત લાવીને પીરસી દે છે ॥૨॥

ਮਨਮੁਖ ਹੀਅਰਾ ਅਤਿ ਕਠੋਰੁ ਹੈ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕਾਰ ਕਰੀਠਾ ॥

manmukh hee-araa at kathor hai tin antar kaar kareethaa.

The self-conceited persons are stubborn like stones. Within their mind is nothing but darkness of evil. પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્યનું હૃદય ખુબ જ કઠોર હોય છે. તેની અંદર વિકારોની કાજળ જ કાજળ હોય છે.

ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਦੂਧੁ ਪੀਆਈਐ ਬਿਖੁ ਨਿਕਸੈ ਫੋਲਿ ਫੁਲੀਠਾ ॥੩॥

bisee-ar ka-o baho dooDh pee-aa-ee-ai bikh niksai fol futheelaa. ||3||

Snakes spit only poison even when fed with milk. Similarly manmukhs return only evil in exchange for all the good done to them. સાપને કેટલું પણ દૂધ પાઈએ પરંતુ તેની અંદરથી ઝેર જ નીકળે છે, આ જ હાલત મન્મુખની હોય છે ॥૩॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਨਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਗੁਰੁ ਸਾਧੂ ਘਸਿ ਗਰੁੜੁ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਲੀਠਾ ॥ har parabh aan milaavhu gur saaDhoo ghas garurh sabad mukh leethaa. O’ God, unite me with the Guru so that by reciting His word I may remove the poison of my vices, just like the snake’s poison is removed by sucking on an herb હે હરિ! હે પ્રભુ! કૃપા કર, મને સાધુ ગુરુ લાવીને મિલાવ. હું ગુરુના શબ્દ પોતાના મુખમાં વસાવું, અને મારી અંદરથી વિકારોનું ઝેર દૂર થાય. જેમ સાપનું ઝેર દૂર કરનારી ઔષધિ ઘસીને મુખમાં ચૂસવાથી સાપનું ઝેર ઉતરે છે.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੇ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰੂਆ ਮੀਠਾ ॥੪॥੯॥੨੩॥੬੧॥

jan naanak gur kay laalay golay lag sangat karoo-aa meethaa. ||4||9||23||61||

Nanak is the humble servant of the Guru; in the Holy Congregation, his bitter nature becomes sweet and pleasant.||4||9||23||61|| દાસ નાનક કહે છે, અમે ગુરુના ગુલામ છીએ, સેવક છીએ, ગુરુની સંગતિમાં બેસવાથી કડવો સ્વભાવ મીઠો થઈ જાય છે ॥૪॥૯॥૨૩॥૬૧॥

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee poorbee mehlaa 4.

Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ પૂર્વ મહેલ ૪॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥

har har arath sareer ham baychi-aa pooray gur kai aagay.

For the purpose of obtaining union with God, I have completely surrendered myself to the Guru. હે ભાઈ! હરિના મેળાપ માટે મેં પોતાનું શરીર સંપૂર્ણ ગુરુ આગળ વેચી દીધું છે.

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥

satgur daatai naam dirhaa-i-aa mukh mastak bhaag sabhaagay. ||1||

The benevolent true Guru has enshrined God’s Name in my heart, and now my face and forehead are radiating with good fortune. ||1|| દાતા સતગુરુએ મારા દિલમાં હરિનું નામ પાક્કું કરી દીધું છે. મારા મુખ પર મારા માથા પર ભાગ્ય જાગી પડ્યા છે. હું ભાગ્યશાળી થઈ ગયો છું ॥૧॥

ਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

raam gurmat har liv laagay. ||1|| rahaa-o.

Through the Guru’s teachings, I am lovingly attuned to God’s love. ||1||Pause|| હે ભાઈ! ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલવાથી જ રામ-હરિના ચરણોમાં લગન લાગે છે ॥૧॥વિરામ॥