Gujarati Page 164

ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਭੂਤ ਲਾਇ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ॥

sani-aasee bibhoot laa-ay dayh savaaree.

The Sannyasi (hermit) decks his body by smearing it with ashes. સન્યાસીએ રાખ ઘસીને પોતાના શરીરને શણગાર્યું છે.

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਤਿਆਗੁ ਕਰੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥

par tari-a ti-aag karee barahamchaaree.

He practices celibacy, by abstaining from contact with all women.

તેને પારકી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરેલું છે.

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨॥

mai moorakh har aas tumaaree. ||2||

O’ God, I am ignorant and I have placed my hopes in You. ||2||

તેને બ્રહ્મચર્યને જ પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનનો સહારો બનાવેલો છે. તેની નજરમાં મારા જેવો ગૃહસ્થી મૂર્ખ છે પરંતુ હે હરિ! મને મુર્ખને તો તારા નામનો જ આશરો છે ॥૨॥

ਖਤ੍ਰੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੂਰਤਣੁ ਪਾਵੈ ॥

khatree karam karay soortan paavai.

The Kshatriya (warrior) acts bravely, and is recognized for his bravery. સ્મૃતિઓના ધર્મ અનુસાર ક્ષત્રિય વિરતા ભરેલ કામ કરે છે અને શૂરવીરતાની પ્રસિદ્ધિ કમાય છે.

ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪਰ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਵੈ ॥

sood vais par kirat kamaavai.

The Shudras (serving class) and the Vaish (business class ) think that their salvation lies in serving others. તે આને જ જીવન નિશાનો સમજે છે, શુદ્ર બીજાની સેવા કરે છે, વેશ્ય પણ વ્યાપાર વગેરે કર્મ કરે છે, શુદ્ર પણ અને વેશ્ય પણ પોતપોતાની કૃતમાં મગ્ન છે.

ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੩॥

mai moorakh har naam chhadaavai. ||3||

I am ignorant but I firmly believe that it is the meditation on God’s Name, which would save me from the world ocean of vices. ||3|| પરંતુ હું નીરે કર્મને જીવન ઉદેશ્ય માનતો નથી, આની નજરોમાં હું મૂર્ખ છું પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે પરમાત્માનું નામ જ સંસાર સમુદ્રના વિકારોથી બચાવે છે ॥૩॥

ਸਭ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਤੂੰ ਆਪਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

sabh tayree sarisat tooN aap rahi-aa samaa-ee.

O’ God, the entire Universe is Yours; You Yourself pervade in it. પરંતુ, હે પ્રભુ! આ આખી સૃષ્ટિ તારી જ રચેલી છે. બધા જીવોમાં તું સ્વયં જ વ્યાપક છે જે કાંઈ તું સૂચવે છે તેને તે જ વિચારે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥ gurmukh naanak day vadi-aa-ee.

O Nanak, God blesses glory of His Name to the Guru’s Follower. હે નાનક! જે કોઈ પર પ્રભુ કૃપા કરે છે તેને ગુરૂની શરણમાં નાખીને પોતાના નામનો આદર બક્ષે છે.

ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਹਰਿ ਟੇਕ ਟਿਕਾਈ ॥੪॥੧॥੩੯॥

mai anDhulay har tayk tikaa-ee. ||4||1||39||

I, the blind (ignorant), have reposed my support in You only. ||4||1||39|| આ લોકો માટે હું અંધ છું, પરંતુ, મેં અંધે પરમાત્માના નામનો આશરો લીધેલ છે ॥૪॥૧॥૩૯॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.

Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૪॥

ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ॥

nirgun kathaa kathaa hai har kee.

The sublime words of God’s praises are way beyond the three traits of Maya. પરમાત્માની મહિમાની વાતો ત્રણેય ગુણોથી ઉપર છે. દુનિયાના લોકોની પ્રશંશાની વાર્તાઓથી ખુબ જ ઊંચી છે.

ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥

bhaj mil saaDhoo sangat jan kee.

Join the holy congregation and lovingly meditate on Naam. હે ભાઈ! સાધુઓની સંગતિમાં મળીને તે પરમાત્માનું ભજન કર્યા કર.

ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ॥੧॥

tar bha-ojal akath kathaa sun har kee. ||1||

By listening to the praises of God, which cannot be described , swim across this dreadful worldly ocean of vices. ||1|| તે પરમાત્માની મહિમા સાંભળ્યા કર, જેના ગુણ વ્યક્ત કરી શકાતા નથી અને મહિમાની કૃપાથી સંસાર સમુદ્રથી પાર થા ॥૧॥

ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥

gobind satsangat maylaa-ay.

O’ God of the Universe, please unite me with the holy congregation, હે ગોવિંદ! મને સાધુ સંગતનો મેળાપ બક્ષ

ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

har ras rasnaa raam gun gaa-ay. ||1|| rahaa-o.

so that I may enjoy the elixir of Naam by singing Your praises. ||1||Pause|| જેથી મારી જીભ હરિ નામનો સ્વાદ લઈને હરિ ગુણ ગાતી રહે ॥૧॥વિરામ॥

ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

jo jan Dhi-aavahi har har naamaa.

O’ God, the devotees who lovingly meditate on Naam, હે હરિ! હે રામ! જે મનુષ્ય તારું નામ સ્મરણ કરે છે,

ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥

tin daasan daas karahu ham raamaa.

make me the humble servant of those devotees મને અનેક દાસના દાસ બનાવ.

ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥

jan kee sayvaa ootam kaamaa. ||2||

Serving Your devotees is the ultimate good deed. ||2|| તારા દાસોની સેવા મનુસ્ય જીવનમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્મ છે ॥૨॥

ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥

jo har kee har kathaa sunaavai.

One who recites to me the praises of God, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય મને પરમાત્માની મહિમાની વાતો સંભળાવે છે,

ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਭਾਵੈ ॥

so jan hamrai man chit bhaavai.

that devotee is very pleasing to me. તે મને મારા મનમાં મારા ચિત્તમાં પ્રેમાળ લાગે છે.

ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥

jan pag rayn vadbhaagee paavai. ||3||

It is only a very fortunate person who is blessed with the humble service of a true devotee. ||3|| પરમાત્માના ભક્તના પગોની રાખ કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય જ પ્રાપ્ત કરે છે ॥૩॥

ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥

sant janaa si-o pareet ban aa-ee.

Only they are imbued with the love of the saintly people, પ્રભુના સંતજનોથી તે મનુષ્યોની પ્રીતિ નભે છે,

ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ jin ka-o likhat likhi-aa Dhur paa-ee.

who are blessed with such preordained destiny. જેના માથા પર પરમાત્માએ ધૂરથી જ પોતાના દરબારથી પોતાની બક્ષીશનો લેખ લખી દીધો હોય,

ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥

tay jan naanak naam samaa-ee. ||4||2||40||

O’ Nanak, only such devotees merge in God’s Name. ||4||2||40|| હે નાનક! તે મનુષ્ય પરમાત્માના નામમાં હંમેશ માટે લીનતા પ્રાપ્ત કરી લે છે ॥૪॥૨॥૪૦॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.

Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૪॥

ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥

maataa pareet karay put khaa-ay.

Just as the mother loves to see her son eat delicious food . દરેક માતા ખુશી મનાવે છે જ્યારે તેનો પુત્ર કોઈ સારી વસ્તુ ખાય છે.

ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥

meenay pareet bha-ee jal naa-ay.

just as the fish loves and feels happy when it freely swims in water. પાણીમાં ન્હાઈને માછલીને પ્રસન્નતા થાય છે.

ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੧॥

satgur pareet gursikh mukh paa-ay. ||1||

Similarly the true Guru‘s happiness lies in delivering divine word to disciple. ||1|| ગુરુને ખુશી મળે છે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય કોઈ ગુરુશિખના મુખમાં ભોજન નાખે છે, જ્યારે કોઈ કોઈ ગુરુશિખની સેવા કરે છે ॥૧॥

ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥

tay har jan har maylhu ham pi-aaray.

O’ my beloved God, unite me with those devotees of Yours, હે હરિ! મને પોતાના તે સેવક મળાવ

ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

jin mili-aa dukh jaahi hamaaray. ||1|| rahaa-o.

meeting whom, all my sorrows may depart. ||1||Pause|| જેના મળવાથી મારા બધા દુઃખ દુર થઈ જાય અને મારી અંદર આધ્યાત્મિક આનંદ પેદા થઈ જાય ॥૧॥વિરામ॥

ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥

ji-o mil bachhray ga-oo pareet lagaavai.

Just as the cow shows her love to her calf, જેમ પોતાના વાછરડાંને મળીને ગાય ખુશ થાય છે,

ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥

kaaman pareet jaa pir ghar aavai.

and the bride shows her love for her husband when he returns home, જેમ સ્ત્રીને ખુશી થાય છે જયારે તેનો પતિ ઘર આવે છે.

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥

har jan pareet jaa har jas gaavai. ||2||

similarly the devotee of God feels imbued with love and joy when he sings the praises of God. ||2|| તેમ જ પરમાત્માનાં સેવકને ત્યારે જ ખુશી મળે છે જયારે તે પરમાત્માની મહિમા ગાય છે ॥૨॥

ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥

saaring pareet basai jal Dhaaraa.

The most pleasing thing for a song bird is when rain falls like a stream from heaven. બપૈયાને ખુશી થાય છે જયારે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં મુશળધાર વરસાદ થાય છે,

ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥

narpat pareet maa-i-aa daykh pasaaraa.

The king loves to see his wealth on display. માયાનો ફેલાવ જોઈને કોઈ રાજા-પતિને ખુશી મળે છે.

ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥

har jan pareet japai nirankaaraa. ||3||

The humble devotee of God loves to meditate on the Formless God. ||3|| તેમ જ પ્રભુના દાસને ખુશી થાય છે જ્યારે તે પ્રભુનું નામ જપે છે ॥૩॥

ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥

nar paraanee pareet maa-i-aa Dhan khaatay.

Every human being loves to earn wealth and property. દરેક મનુષ્યને ખુશી થાય છે જ્યારે તે માયા કમાય છે ધન કમાય છે.

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥

gursikh pareet gur milai galaatay.

The GurSikh (disciple) loves to embrace the teachings of the Guru. ગુરુની સીખને ખુશી મહેસુસ કરે છે જ્યારે તેને તેનો ગુરુ ગળે લગાવીને મળે છે.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥

jan naanak pareet saaDh pag chaatay. ||4||3||41||

O’ Nanak, a God’s devotee loves to humbly serve the Holy. ||4||3||41|| હે નાનક! પરમાત્માના સેવકને ખુશી થાય છે જ્યારે તે કોઈ ગુરુમુખીના પગ ચૂમે છે ॥૪॥૩॥૪૧॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ga-orhee gu-aarayree mehlaa 4.

Raag Gauree Gwaarayree, Fourth Guru:

ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૪॥

ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥

bheekhak pareet bheekh parabh paa-ay.

The beggar loves to receive alms from a kind person ભિખારીને ત્યારે ખુશી થાય છે જ્યારે તેને કોઈ ઘરના માલિકથી ભિક્ષા મળે છે.

ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥

bhookhay pareet hovai ann khaa-ay.

The hungry person loves to eat food. ભૂખ્યા મનુષ્યને ત્યારે ખુશી થાય છે જ્યારે તે અન્ન ખાય છે.

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਘਾਇ ॥੧॥

gursikh pareet gur mil aaghaa-ay. ||1||

The disciple loves to meet the Guru and feel satiated towards Maya. ||1|| આ રીતે ગુરુની સીખને ખુશી થાય છે જ્યારે ગુરુને મળીને તે માયાની તૃષ્ણાથી સંતુષ્ટ થાય છે ॥૧॥

ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥

har darsan dayh har aas tumaaree.

O’ God, please make me realize You in my heart; I pin all my hopes on You. હે હરિ! મારી તમન્ના પુરી કર અને મને દર્શન દે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

kar kirpaa loch poor hamaaree. ||1|| rahaa-o.

Please show Your Mercy, and fulfill my longing. ||1||Pause|| કૃપા કર જીવનની કઠિન રાહમાં મને તારી જ સહાયતાની ઉમ્મીદ છે ॥૧॥વિરામ॥

ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥

chakvee pareet sooraj mukh laagai.

The song-bird loves to see the sun shining right in front of her face, ચકલીને ખુશી થાય છે જ્યારે તેને સુરજ દેખાય છે.

ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥

milai pi-aaray sabh dukh ti-aagai.

because, upon meeting her beloved mate, she forgets her pang of separation. કારણ કે સૂરજના ચઢવા પર તે પોતાના પ્રેમાળ ચકલાને મળે છે અને અલગ થવાના બધા દુઃખ ભુલાવે છે.

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥੨॥

gursikh pareet guroo mukh laagai. ||2||

The Guru’s disciple loves to behold the sight of the Guru. ||2|| ગુરુશિખને ખુશી થાય છે જ્યારે તેને ગુરુ દેખાય છે ॥૨॥

ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇ ॥

bachhray pareet kheer mukh khaa-ay.

The calf loves to suck its mother’s milk. વાછરડાને પોતાની માતાનું દૂધ મુખથી પીને ખુશી થાય છે,

ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥

hirdai bigsai daykhai maa-ay.

Calf’s heart blossoms forth upon seeing its mother. તે પોતાની માતાને જુએ છે અને દિલમાં પ્રસન્ન થાય છે.

ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥੩॥

gursikh pareet guroo mukh laa-ay. ||3||

The Guru’s disciple loves to behold the sight of the Guru. ||3|| આ રીતે ગુરુશિખને ગુરુના દર્શન કરીને ખુશી થાય છે ॥૩॥

ਹੋਰੁ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥

hor sabh pareet maa-i-aa moh kaachaa.

All other love and emotional attachments to Maya are false. ગુરુ પરમાત્મા વગર બીજા મોહ કાચા છે માયાની પ્રીતિ બધી નાશવાન છે.

ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥

binas jaa-ay kooraa kach paachaa.

They shall pass away, like false and transitory decorations. અને મોહ નાશ થઈ જાય છે, અસત્ય છે, નીરા કાંચથી કાચો છે.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥

jan naanak pareet taripat gur saachaa. ||4||4||42||

O’ Nanak, one who meets the true Guru becomes truly happy because of the satisfaction of meeting the Guru. ||4||4||42|| હે દાસ નાનક! જેને સાચો ગુરુ મળે છે તેને વાસ્તવિક ખુશી થાય છે કારણ કે તેને ગુરુ મળવાથી સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે ॥૪॥૪॥૪૨॥