GUJARATI PAGE 160

ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਜਿ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥
tin tooN visrahi je doojai bhaa-ay.
Those who are in love with Maya instead of God forget You.
હે પ્રભુ! જે લોકોને તે પોતે જ ખોટા રસ્તે નાખી દીધા છે,જે હંમેશા માયાના મોહમાં જ ફસાયેલા રહે છે તેના મનમાંથી તું ભુલાય જાય છે.

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ॥੨॥
manmukh agi-aanee jonee paa-ay. ||2||
The ignorant, self-willed persons are consigned to reincarnation. ||2||
તે પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર જ્ઞાનહીન લોકોને તું યોનિઓમાં નાખી દે છે ॥૨॥

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
jin ik man tuthaa say satgur sayvaa laa-ay.
Those on whom God is heartily pleased, are assigned to serve the true Guru.
હે ભાઈ! જે મનુષ્યો પર પરમાત્મા ખાસ ધ્યાનથી પ્રસન્ન થાય છે. તેને તે ગુરૂની સેવામાં જોડે છે.

ਜਿਨ ਇਕ ਮਨਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
jin ik man tuthaa tin har man vasaa-ay.
They upon whom God is wholeheartedly gracious; enshrine hi in their minds.
તેના મનમાં પરમાત્મા પોતાની જાતને વસાવી દે છે.

ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥
gurmatee har naam samaa-ay. ||3||
Through the Guru’s teachings, they remain merged in God’s Name. ||3||
તે મનુષ્ય ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલીને પરમાત્માના નામમાં હંમેશા લીન રહે છે ॥૩॥

ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਸੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ॥
jinaa potai punn say gi-aan beechaaree.
Those in whose destiny is the account of past virtues, acquire spiritual wisdom.
હે ભાઈ! જે મનુષ્યોના સૌભાગ્ય હોય છે, તે જ મનુષ્ય પરમાત્માની સાથે ગાઢ સંધિ નાખે છે.

ਜਿਨਾ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥
jinaa potai punn tin ha-umai maaree.
Those in whose destiny is the account of past virtues, subdue their egotism.
તે જ શ્રેષ્ઠ વિચારીને માલિક બને છે. તે પોતાની અંદરથી અહંકારને દૂર કરી લે છે.

ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੪॥੭॥੨੭॥
naanak jo naam ratay tin ka-o balihaaree. ||4||7||27||
O’ Nanak, I dedicate myself to those who are imbued with Naam. ||4||7||27||
નાનક કહે છે, હું તે મનુષ્યોથી હંમેશા કુરબાન જાવ છું. જે પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાયેલ રહે છે ॥૪॥૭॥૨૭॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૩॥

ਤੂੰ ਅਕਥੁ ਕਿਉ ਕਥਿਆ ਜਾਹਿ ॥
tooN akath ki-o kathi-aa jaahi.
O’ God, You are indescribable, so how can You be described?
હે પ્રભુ! તું કહેવાથી ઉપર છે. તારું સ્વરૂપ વ્યક્ત નથી કરી શકાતું.

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮਾਰਣੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥
gur sabad maaran man maahi samaahi.
One who has subdued his ego by using the recipe of the Guru’s word, You come to reside in his mind.
જે મનુષ્ય પાસે ગુરુનો શબ્દરૂપી મસાલો છે તેને પોતાના મનને મારી લીધું છે, તેના મનમાં તું આવી વસે છે.

ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਹ ਪਾਹਿ ॥੧॥
tayray gun anayk keemat nah paahi. ||1||
Your virtues are countless; their worth cannot be estimated. ||1||
હે પ્રભુ! તારા અનેક જ ગુણ છે, જીવ તારા ગુણોનું મૂલ્ય નથી મેળવી શકતા ॥૧॥

ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
jis kee banee tis maahi samaanee.
The word of God’s praises remains merged in Him, to whom it belongs.
આ મહિમા જે પરમાત્માની છે તે પરમાત્મામાં જ લીન રહે છે.

ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayree akath kathaa gur sabad vakhaanee. ||1|| rahaa-o.
Your indescribable virtues can only be described through the Guru’s word. l1l pause
હે પ્રભુ! તારા ગુણોની વાર્તા વ્યક્ત નથી કરી શકાતી. ગુરુના શબ્દએ આ જ વાત બતાવી છે ॥૧॥વિરામ॥

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥
jah satgur tah satsangat banaa-ee.
The heart where dwells the true Guru is the Sat Sangat, the holy Congregation.
જે હૃદયમાં સતગુરુ વસે છે ત્યાં સત્સંગતિ બની જાય છે

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥
jah satgur sehjay har gun gaa-ee. The heart
Where dwells the true Guru, there God’s praises are sung imperceptibly.
કારણ કે જે મનુષ્યના હૃદયમાં ગુરુ વસે છે તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને હરિના ગુણ ગાય છે.

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥
jah satgur tahaa ha-umai sabad jalaa-ee. ||2||
The heart where dwells the true Guru, therethe ego is burnt away through the Guru’s word. ||2||
જે દિલમાં ગુરુ વસે છે, તેમાંથી ગુરુના શબ્દએ અહંકાર સળગાવી દીધું છે ॥૨॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ॥
gurmukh sayvaa mahlee thaa-o paa-ay.
A Guru’s follower through devotional service remains in God’s presence.
ગુરુની સન્મુખ રહેનાર મનુષ્ય પરમાત્માની સેવા-ભક્તિ કરીને પરમાત્માની હાજરીમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
gurmukh antar har naam vasaa-ay.
By following the Guru’s teachings, he enshrines God’s Name in the heart.
ગુરુની સન્મુખ રહીને મનુષ્ય પોતાની અંદર પરમાત્માનું નામ વસાવી લે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥
gurmukh bhagat har naam samaa-ay. ||3||
By devotional worship, a Guru’s follower remains merged in God’s Name. ||3||
ગુરુની સન્મુખ રહેનાર મનુષ્ય પ્રભુ-ભક્તિની બરકતથી પ્રભુના નામમાં હંમેશા લીન રહે છે ॥૩॥

ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aapay daat karay daataar.
Whom the benefactor (God) blesses on His own with such a gift of God’s praises,
દાન દેનાર સમર્થ પરમાત્મા પોતે જ જે મનુષ્યને મહિમાનું દાન આપે છે

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
pooray satgur si-o lagai pi-aar.
enshrines love for the True Guru.
તેનો પ્રેમ સંપૂર્ણ ગુરૂથી બની જાય છે.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੪॥੮॥੨੮॥
naanak naam ratay tin ka-o jaikaar. ||4||8||28|| O’
Nanak, salute those who are imbued with the love ofNaam. ||4||8||28||
હે નાનક! જે મનુષ્ય પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાયેલા રહે છે, તેને લોક પરલોકમાં મહાનતા મળે છે આદર મળે છે ॥૪॥૮॥૨૮॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag, Gauree Gwaarayree, Third Guru:
ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૩॥

ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਹਿ ਰੰਗਾ ॥
aykas tay sabh roop heh rangaa.
All forms and colors originated from the One God.
સંસારમાં દેખાતા આ બધા વિભિન્ન રૂપ અને રંગ તે પરમાત્માથી જ બને છે.’

ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ॥
pa-un paanee baisantar sabh sahlangaa.
Air, water and fire are all kept together in the creatures.
તે એકથી જ હવા ઉત્પન્ન થઈ છે પાણી બન્યું છે આગ ઉત્પન્ન થઈ છે અને આ બધા તત્વ અલગ અલગ રૂપ રંગવાળા બધા જીવોમાં મળેલ છે.

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥
bhinn bhinn vaykhai har parabh rangaa. ||1||
God Himself takes care of all these creatures of different colors. ||1||
તે પરમાત્મા પોતે જ વિભિન્ન રંગોવાળો જીવોની સંભાળ રાખે છે ॥૧॥

ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥
ayk achraj ayko hai so-ee.
This is a wonder in itself that One God is present everywhere.
આ એક આશ્ચર્યજનક ચમત્કાર છે કે પરમાત્મા પોતે જ આ બહુરંગી સંસારમાં બધી જગ્યાએ હાજર છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh veechaaray virlaa ko-ee. ||1|| rahaa-o.
Only a rare Guru’s follower reflects on this concept.||1||Pause||
કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય જ ગુરુની શરણ પડીને આ આશ્ચર્યજનક ચમત્કારને વિચારે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਸਹਜਿ ਭਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
sahj bhavai parabh sabhnee thaa-ee.
God is naturally pervading all places.
પોતાની આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકેલો જ તે પરમાત્મા બધી જગ્યાએ વ્યાપક થઈ રહ્યો છે.

ਕਹਾ ਗੁਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥
kahaa gupat pargat parabh banat banaa-ee.
God who has created this worldly play, is somewhere hidden, and somewhere visible.
ક્યાંક તે ગુપ્ત છે ક્યાંક પ્રત્યક્ષ છે. આ આખી જગત રમત પ્રભુએ પોતે જ બનાવી છે.

ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਈ ॥੨॥
aapay suti-aa day-ay jagaa-ee. ||2||
He Himself wakes up some from the slumber of Maya. ||2||
માયાની મોહની ઊંઘમાં સુતેલા જીવને તે પરમાત્મા પોતે જ જગાડી દે છે ॥૨॥

ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥
tis kee keemat kinai na ho-ee.
No one can estimate the worth of His virtues,
કોઈ જીવ દ્વારા તેનું મુલ્ય નથી પડી શકતું.

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
kahi kahi kathan kahai sabh ko-ee.
although everyone has tried, over and over again, to describe His virtues.
દરેક જીવ પોતાની તરફથી પરમાત્માના ગુણ કહી કહીને તે ગુણોનું વર્ણન કરે છે.

ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੩॥
gur sabad samaavai boojhai har so-ee. ||3||
the one who merges in the Guru’s word comes to realize God. ||3||
હા, જે મનુષ્ય સતગુરુના શબ્દમાં જોડાય છે, તે પરમાત્માની સાથે ગાઢ સંધિ નાખી લે છે ॥૩॥

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥
sun sun vaykhai sabad milaa-ay.
God listens to the supplication of everyone, cherishes them and unites them with the Guru’s word.
આ બહુરંગી સંસારનો માલિક પરમાત્મા દરેક જીવની પ્રાર્થના સાંભળી સાંભળીને દરેકની સંભાળ કરે છે.

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥
vadee vadi-aa-ee gur sayvaa tay paa-ay.
By listening and following the teachings of the Guru, a person is blessed with a great honor here and hereafter.
અને પ્રાર્થના સાંભળીને જીવને ગુરુના શબ્દમાં જોડે છે, ગુરુ શબ્દમાં જોડાયેલ મનુષ્ય ગુરુની દેખાડેલી સેવાથી લોક પરલોકમાં ખુબ જ આદર માન પ્રાપ્ત કરે છે.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੨੯॥
naanak naam ratay har naam samaa-ay. ||4||9||29||
O’ Nanak, those who are imbued with the love of Naam, merge in God’s Name. ||4||9||29||
હે નાનક! ગુરુના શબ્દની કૃપાથી જ અનેક જીવ પરમાત્માના નામ રંગમાં રંગાય જાય છે. પરમાત્માના નામમાં લીન થઈ જાય છે ॥૪॥૯॥૨૯॥

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
ગૌરી રાગ ગુઆરેરી મહેલ ૩॥

ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰਿ ॥
manmukh sootaa maa-i-aa mohi pi-aar.
In the love of Maya, a self-willed person remains oblivious of his spiritual life,.
પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય માયાના મોહમાં માયાના પ્રેમમાં આધ્યાત્મિક જીવન તરફથી બેદરકાર થયેલો રહે છે.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥
gurmukh jaagay gun gi-aan beechaar.
A Guru’s follower remains awake and aware to the worldly temptations, contemplating on the virtues of God and divine wisdom.
ગુરુની સન્મુખ રહેનાર મનુષ્ય પરમાત્માના ગુણોની સાથે ઓળખાણના વિચારમાં ટકીને માયા તરફથી સાવધાન રહે છે.

ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥
say jan jaagay jin naam pi-aar. ||1||
Those humble beings who love Naam, are awake and aware of Maya. ||1||
જે મનુષ્યનો પરમાત્માના નામમાં પ્રેમ પડી જાય છે તે મનુષ્ય માયાના મોહથી સાવધાન રહે છે ॥૧॥

ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sehjay jaagai savai na ko-ay.
The one who remains intuitively aware, never becomes unaware ofthe worldly temptations.
તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને માયાના હુમલા તરફથી સાવધાન રહે છે. તે માયાના મોહની ઊંઘમાં નથી ફસાતો.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooray gur tay boojhai jan ko-ay. ||1|| rahaa-o.
It is only a rare person who understands this from the perfect Guru.||1||Pause||
જે કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય સંપૂર્ણ ગુરુથી આધ્યાત્મિક જીવનની સમજ પ્રાપ્ત કરે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਅਸੰਤੁ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੂਝੈ ॥
asant anaarhee kaday na boojhai.
An evil and ignorant person never understand the purpose of human life.
વિકારી મનુષ્ય વિકારો તરફ જીદ કરનાર બેસમજ મનુષ્ય ક્યારેય આધ્યાત્મિક જીવનની સમજ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਲੂਝੈ ॥
kathnee karay tai maa-i-aa naal loojhai.
He also talks wisely but keeps struggling with Maya.
તે જ્ઞાનની વાતો પણ કરતા રહે છે માયામાં પણ ખીચિત રહે છે.

ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ ॥੨॥
anDh agi-aanee kaday na seejhai. ||2||
Such an ignorant person blinded in Maya, never succeeds in the game of life. ||2||
આવા માયાના મોહમાં અંધ તેમજ જ્ઞાનહીન મનુષ્ય જિંદગીની રમતમાં ક્યારેય સફળ થતા નથી ॥૨॥

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥
is jug meh raam naam nistaaraa.
The worldly ocean of vices can be crossed in the human life only through God’s Name..
આ મનુષ્ય જન્મમાં આવીને પરમાત્માના નામ દ્વારા જ સંસાર સમુદ્રથી પાર ઉતારો થઇ શકે છે.

ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥
virlaa ko paa-ay gur sabad veechaaraa.
Only a rare person understands this fact by reflecting on the Guru’s word.
કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય જ ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને આ વિચારે છે.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ॥੩॥
aap tarai saglay kul uDhaaraa. ||3||
Such a person swims across the worldly ocean of vices and saves his entire lineage. ||3||
આવો મનુષ્ય પોતે સંસાર સમુદ્રથી પાર પડી જાય છે, પોતાના આખા કુળને પણ પાર પાડી દે છે ॥૩॥