GUJARATI PAGE 156

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥
aykas charnee jay chit laaveh lab lobh kee Dhaavsitaa. ||3||
If you focus your consciousness on the love of God, then why would you chase after greed?
જો તું એક પરમાત્માના ચરણોમાં મન જોડે તો પ્રેમ અને લોભને કારણે બનેલું તારું ભટકણ દુર થઈ જાય છે ॥૩॥

ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥
japas niranjan rachas manaa.
Meditate on the Immaculate God with love and full concentration of your mind.
હે જોગી! વધારે છેતરપિંડી-ફરેબના બોલ શા માટે બોલે છે?

ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaahay boleh jogee kapat ghanaa. ||1|| rahaa-o.
O Yogi, why do you utter so much falsehood?
પોતાનું મન જોડીને માયા-રહિત પ્રભુનું નામ સ્મરણ કર ॥૧॥વિરામ॥

ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥
kaa-i-aa kamlee hans i-aanaa mayree mayree karat bihaaneetaa.
your body is wild (senses are chasing vices), and the mind is childish (doesn’t know the righteous way of life). Your life is passing away in the pursuit of Maya.
જે મનુષ્યનું શરીર પાગલ થયેલું હોય જેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો વિકારોમાં પાગલ થયેલી પડી હોય જેની જીવાત્મા અજાણ હોય જિંદગીનો સાચો રસ્તો ન સમજતો હોય તેની આખી ઉમર માયાની મમતામાં પસાર થઈ જાય છે.

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥
paranvat naanak naagee daajhai fir paachhai pachhutaaneetaa. ||4||3||15||
But Nanak prays, when the soul departs from this world empty handed, it repents seeing the naked body being burnt
તથા નાનક વિનંતી કરે છે કે જ્યારે મમતાના બધા પદાર્થ જગતમાં જ છોડીને શરીર એકલું જ સ્મશાનમાં સળગે છે. સમય વ્યર્થમાં ગુમાવીને જીવ પસ્તાય છે ॥૪॥૩॥૧૫॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
ગૌરી રાગ ચેતી મહેલ૧॥

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥
a-ukhaDh mantar mool man aykai jay kar darirh chit keejai ray.
O brother, If you firmly enshrine Naam in your mind, then you will come to know that the basic and best mantra and remedy for all the maladies is God’s Name.
જો તું જન્મોજન્માંતરોના કરેલા ખરાબ કર્મોના સઁસ્કારોને કાપનાર પરમાત્માનું નામ લેતો રહે, જો તું તેના નામના સ્મરણમાં પોતાના ચિત્તને પાક્કું કરી લે, તો તને વિશ્વાસ આવી જશે કે મનના રોગ દૂર કરનારી સૌથી સરસ દવા પ્રભુનું નામ જ છે.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥
janam janam kay paap karam kay katanhaaraa leejai ray. ||1||
O brother, remember God, the Destroyer of the effect of evil deeds committed by you birth after birth.
હે ભાઈ! મનને વશમાં કરનાર સૌથી સરસ મંત્ર પરમાત્માનું નામ જ છે ॥૧॥

ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥
man ayko saahib bhaa-ee ray.
O my brother, God is the only savior of the mind from the vices.
હે ભાઈ! વિકારોથી બચાવી શકનાર મનનો રક્ષક એક પ્રભુનું નામ જ છે તેના ગુણ ઓળખ

ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayray teen gunaa sansaar samawah alakh na lakh-naa jaa-ee ray. ||1|| rahaa-o.
But because of your mind’s three impulses (virtue, vice, and power), you remain engrossed in worldly affairs, and you cannot comprehend the unknowable God.
પરંતુ જેટલા સમય માટે તારી ત્રિગુણી ઇન્દ્રિયો સંસારના મોહમાં ખીચિત છે તે અલખ પરમાત્માને સમજી નથી શકાતો ॥૧॥વિરામ॥

ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥
sakar khand maa-i-aa tan meethee ham ta-o pand uchaa-ee ray.
Maya is so sweet to the body, like sugar or molasses. We all carry loads of it.
હે ભાઈ! અમે જીવોએ માયાની પોટલી દરેક સમય માથા પર ઉઠાવેલી છે.

ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥
raat anayree soojhas naahee laj tookas moosaa bhaa-ee ray. ||2||
O brother, In the darkness of ignorance we are unaware how our span of life is being cut short, as if the mouse of death is nibbling at the rope of oy life,
અમને તો માયા પોતાની અંદર સાકર જેવી મીઠી લાગી રહી છે, અમારા માટે તો માયાના મોહની અંધારી રાત પડેલી છે જેમાં અમને કંઈ દેખાતું જ નથી અને ત્યાથી યમરૂપી ઉંદર અમારી ઉંમરની શરમ કોતરતો જઈ રહે છે ઉમર ઘટતી જઈ રહે છે. ॥૨॥

ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥
manmukh karahi taytaa dukh laagai gurmukh milai vadaa-ee ray.
Whatever self-conceited persons do, they are afflicted with an equal proportion of pain. Only the Guru’s followers obtain honor both here and hereafter.
હે ભાઈ! પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય જેટલું પણ ઉદ્યમ કરે છે એટલા જ દુઃખ ઘટિત થાય છે લોક પરલોકમાં શોભા તેને જ મળે છે જે ગુરુની સન્મુખ રહે છે.

ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥
jo tin kee-aa so-ee ho-aa kirat na mayti-aa jaa-ee ray. ||3||
O brother, whatever He does, that alone happens; pre-ordained destiny based on the past actions cannot be erased.
જે નિયમ તે પરમાત્માએ બનાવી દીધા છે તે જ ઘટિત થાય છે, તે નિયમને અનુસાર જ્ન્મો જન્માંતરોના કરેલા કર્મોના સંસ્કારોના સમૂહને જે અમારા મનમાં ટકેલા છે, પોતાના મનની પાછળ ચાલીને મિટાવી નથી શકાતું ॥૩॥

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥
subhar bharay na hoveh oonay jo raatay rang laa-ee ray.
Those who are imbued with the love of God always remain brimful with joy, and never run short of this love.
જે મનુષ્ય પ્રભુના ચરણોમાં પ્રીત જોડીને તેના પ્રેમમાં રંગાયેલ રહે છે, તેનું મન પ્રેમ રસની સાથે સંપૂર્ણ ભરેલ રહે છે તે પ્રેમથી ખાલી થતા નથી.

ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
tin kee pank hovai jay nanak ta-o moorhaa kichh paa-ee ray. ||4||4||16||
Nanak says, if our mind becomes even little bit humble,then our foolish mind would obtain some spiritual gain.
નાનક કહે છે, જો અમારું મૂર્ખ મન તેના ચરણોની ધૂળ બને, તો તેને પણ કંઈ પ્રાપ્ત થઇ જાય ॥૪॥૪॥૧૬॥

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
ગૌરી રાગ ચેતી મહેલ ૧॥

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.
Who was our mother, and who was our father? Where did we come from?
હે સાહેબ! અગણિત અવગુણોને કારણે જ અમારે અનેક યોનિઓમાં ભટકવું પડે છે, અમે શું કહીએ કે ક્યારની અમારી કોઈ મા છે.

ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥
agan bimb jal bheetar nipjay kaahay kamm upaa-ay. ||1||
We were created from the water of father’s semen, and fashioned in the fire of mother’s womb. But we don’t know for what purpose we were created at all.
ક્યારનો અમારો કોઈ બાપ છે કઈ કઈ જગ્યાએથી યોનીઓમાંથી થઈને અમે હવે આ મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યા છીએ?, આ અવગુણોને કારણે જ અમને આ પણ નથી સુઝતું કે અમે ક્યાં ઉદેશ્ય માટે પિતાના વીર્યથી માના પેટની આગમાં ગરમ થયા, અને ક્યાં કારણે પેદા થયા ॥૧॥

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥
mayray saahibaa ka-un jaanai gun tayray.
O’ my Master, who can know Your Glorious Virtues?
હે માલિક પ્રભુ! મારી અંદર એટલા અવગુણ છે કે તે ગણી નથી શકાતા.

ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kahay na jaanee a-ugan mayray. ||1|| rahaa-o.
My own vices cannot be counted.
અને જે જીવની અંદર અગણિત અવગુણ હોય, તે તેવો કોઈ પણ નથી હોતો જે તારી સાથે ગાઢ સંધિ નાખી શકે, જે તારી માહિમમાં જોડાય શકે ॥૧॥વિરામ॥

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
kaytay rukh birakh ham cheenay kaytay pasoo upaa-ay.
How many forms of trees, plants, and beasts we passed through before being born into this human body?
અગણિત અવગુણોને કારણે અમે અનેક ડાળીઓ, વૃક્ષઓની યોનીઓને જોઈ, અનેક વાર પશુ યોનિઓમાં અમે જન્મ્યા.

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
kaytay naag kulee meh aa-ay kaytay pankh udaa-ay. ||2||
Many times we entered the families of snakes and flying birds.
અનેક વાર સાપોના કુળમાં પેદા થયા, અને અનેક વાર પક્ષી બની બનીને ઉડતા રહ્યા ॥૨॥

ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
hat patan bij mandar bhannai kar choree ghar aavai.
A human being commits evil deeds like breaking into shops and well-guarded palaces, and comes home after committing thefts.
જન્મો જન્માંતરોમાં કરેલા કુકર્મોની અસરમાં જ મનુષ્ય શહેરોની દુકાનો તોડે છે, પાક્કા ઘર તોડે છે. ચોરી કરીને માલ લઈને પોતાના ઘર આવે છે.

ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
agahu daykhai pichhahu daykhai tujh tay kahaa chhapaavai. ||3||
While committing these thefts, one looks back and forth (to ensure that nobody is watching), but how can one hide these thefts from You (God)?
ચોરીનો માલ લાવતા આગળ-પાછળ જુએ છે કે કોઈ જોઈ ના લે. પરંતુ મુર્ખ આ નથી સમજતો કે હે પ્રભુ! તારાથી કંઈ છૂપું રહી શકતું નથી ॥૩॥

ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
tat tirath ham nav khand daykhay hat patan baajaaraa.
To erase our sins, we start visiting holy shores and the banks of rivers in all over the world, and go begging in the shops, bazaars and cities.
આ કરેલા કુકર્મોને ધોવા માટે અમે જીવ આખી ધરતીના બધા તીર્થીના દર્શન કરતો ફરે છેબધા શહેરો, બજારોની દુકાન-દુકાન જોવે છે.

ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
lai kai takrhee tolan laagaa ghat hee meh vanjaaraa. ||4||
When a fortunate peddler being, with Your grace, evaluate carefully, then he understands that You are dwelling within our heart.
જયારે કોઈ ભાગ્યશાળી જીવ-વણજારા તારી કૃપાથી સારી રીતે પરખ વિચાર કરે છે તો તેને સમજ આવે છે કે તું તો અમારા હૃદયમાં જ વસે છે ॥૪॥

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.
our sins are countless like the unmeasurable water in the ocean.
હે સાહેબ! જેમ ઊંડા પાણીની સાથે સમુદ્ર ભરેલો છે, તેમ જ અમારા જીવોના અગણિત જ અવગુણ છે.

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
da-i-aa karahu kichh mihar upaavhu dubday pathar taaray. ||5||
O’ God, Please show Mercy and save us. You can help even the stone-hearted people to swim across the world-ocean of vices
અમે તેને ધોઈ શકવા અસમર્થ છીએ, તું પોતે જ દયા કરીને કૃપા કર, તું તો ડૂબતા પથ્થરોને પણ બચાવી શકે છે ॥૫॥

ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
jee-arhaa agan baraabar tapai bheetar vagai kaatee.
O My Master, my soul is burning like fire and the knife of worldly desires is cutting my inner self
હે સાહેબ! મારી જીવાત્મા આગની જેમ તપી રહી છે, મારી અંદર તૃષ્ણાની છરી ચાલી રહી છે

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
paranvat naanak hukam pachhaanai sukh hovai din raatee. ||6||5||17||
Nanak submits, that if one recognizes God’s command, peace prevails in one’s life day and night.
નાનક વિનંતી કરે છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માની રજાને સમજી લે છે. તેની અંદર દિવસ રાત દરેક સમય જ આધ્યાત્મિક આનંદ બનાવી રહે છે ॥૬॥૫॥૧૭॥

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 1.
Raag Gauree Bairagan, First Guru:
ગૌરી રાગ બૈરાગણ મહેલ ૧॥

ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.
You are wasting the nights in sleeping, and the days in eating (enjoying worldly pleasures).
હે મૂર્ખ! તું રાત સૂઈને પસાર કરે છેઅને દિવસ ખાઈ ખાઈને વ્યર્થ વિતાવતો જાય છે.

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥
heeray jaisaa janam hai ka-udee badlay jaa-ay. ||1||
Your precious human life is being lost in exchange for a few pennies
તારો આ મનુષ્ય જન્મ હીરા જેવો કીમતી છે, પરંતુ સ્મરણહીન હોવાને કારણે કોડીના ભાવે જઈ રહ્યો છે ॥૧॥

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥
naam na jaani-aa raam kaa.
you have not realized God’s Name.
હે મૂર્ખ! તે પરમાત્માના નામની સાથે ગાઢ સંધિ નથી રાખી.

ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
moorhay fir paachhai pachhutaahi ray. ||1|| rahaa-o.
You fool – you shall regret and repent in the end!
આ મનુષ્ય જન્મ જ સ્મરણ માટે સમય છે, જયારે આ ઉમર સ્મરણ વગર વીતી ગઈ તો પછી સમય વીતી જવા પર અફસોસ કરીશ ॥૧॥વિરામ॥

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥
antaa Dhan Dharnee Dharay anat na chaahi-aa jaa-ay.
The one who hoards the unlimited worldly wealth does not have the urge to realize the infinite God.
જે મનુષ્ય ફક્ત અનંત ધન જ એકત્રિત કરતો રહે છે, તેની અંદર અનંત પ્રભુને સ્મરણ કરવાની તમન્ના પેદા થઈ શકતી નથી.

ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥
anat ka-o chaahan jo ga-ay say aa-ay anat gavaa-ay. ||2||
Those who have spent their time trying to acquire unlimited worldly wealth have ended up losing the infinite wealth of God’s Name.
જે જે પણ અનંત દોલતની લાલચમાં દોડતા ફરે છે, તે અનંત પ્રભુના નામ ધનને ગુમાવી લે છે ॥૨॥

ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥
aapan lee-aa jay milai taa sabh ko bhaagath ho-ay.
If by one’s own efforts, the true wealth of God’s Name could be obtained, then everyone would become spiritually wealthy.
પરંતુ જો ફક્ત ઈચ્છા કરવાથી જ નામ ધન મળી શકે છે, તો દરેક જીવ નામ-ધન ખજાનાનો માલિક બની જાય.