GUJARATI PAGE 150

ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ ॥
da-yi vigo-ay fireh vigutay fitaa vatai galaa.
Strayed from God, they wander in disgrace, and their entire troop is ruined.
રબની તરફથી પણ તૂટી ગયેલા ભટકે છે, આ આખી બાબત જ ગડબડી વાળી છે

ਜੀਆ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥
jee-aa maar jeevaalay so-ee avar na ko-ee rakhai.
It is God alone who sustains and destroys the creatures and no one else can save life.
આ બિચારા સમજતા નથી કે જીવોને મારવાવાળા જીવાડવા વાળા પ્રભુ પોતે જ છે. પ્રભુ વગર બીજું કોઈ તેને જીવિત રાખી શકતું નથી.

ਦਾਨਹੁ ਤੈ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਸਿਰਿ ਖੁਥੈ ॥
daanhu tai isnaanhu vanjay bhas pa-ee sir khuthai.
They go without giving any charity or any cleansing baths; they gather dust on their plucked heads.
જીવ હિંસાના વહેમમાં પડીને મહેનત કમાણી છોડીને આ દાન અને સ્નાનથી વંચિત છે રાખ પડે આવા ભ્રમિતના માથા પર

ਪਾਣੀ ਵਿਚਹੁ ਰਤਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥
paanee vichahu ratan upannay mayr kee-aa maaDhaanee.
It was the water from which the jewels were obtained, by churning the ocean using the Meru mountain as a churning spindle.
આ લોકો સાફ પાણી પિતા નથી અને પાણી માં નહતા પણ નથી, તે આ વાત સમજતા નથી કે જયારે દેવતાઓ એ સુમેર પર્વતને વલોણું બનાવીને સમુદ્ર ને વલોવ્યો ત્યારે પાણીમાંથી જ રત્ન નીકળ્યા હતા

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥
athsath tirath dayvee thaapay purbee lagai banee;
The sixty-eight sacred shrines of pilgrimage were established for the angels on the banks of rivers, where the festivals are celebrated and hymns are chanted.
પાણીની કૃપાના કારણથી જ દેવતાઓના માટે અડસઠ તીર્થ બનાવવામાં આવ્યા જ્યાં તહેવાર લાગે છે, કથા-વાર્તા થાય છે

ਨਾਇ ਨਿਵਾਜਾ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਨਿ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥
naa-ay nivaajaa naatai poojaa naavan sadaa sujaanee.
After bathing, the Muslims recite their prayers, and after bathing, the Hindus perform their worship. The wise always take cleansing baths.
સ્નાન કરીને નમાજ વાંચવામાં આવે છે, સ્નાન કરીને જ પૂજા થાય છે. સ્વચ્છ લોકો નિત્ય સ્નાન કરે છે

ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥
mu-i-aa jeevdi-aa gat hovai jaaN sir paa-ee-ai paanee.
From birth to death, the human body is kept clean by taking bath or shower.
આખી ઉંમર જ મનુષ્યની સ્વચ્છ હાલત ત્યારે જ રહી શકે છે જો સ્નાન કરે.

ਨਾਨਕ ਸਿਰਖੁਥੇ ਸੈਤਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥
naanak sirkhutay saitaanee aynaa gal na bhaanee.
O Nanak, the plucked-headed ones are like devils. They do not like to hear these words to use water for bathing).
હે નાનક! આ માથું ફરેલા એવા ઊંધા માર્ગ પર પડેલા છે. એવા શૈતાન છે કે તેમને સ્નાન વાળી વાત સારી લગતી નથી

ਵੁਠੈ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥
vuthai ho-i-ai ho-ay bilaaval jee-aa jugat samaanee.
When it rains, there is happiness. Water is the key to all life.
પાણીની તરફથી બરકત જોવો વરસાદ થવાથી બધા જીવોની અંદર ખુશી જન્મે છે જીવોનો જીવન સંયોગ જ પાણીમાં ટકેલો છે

lਵੁਠੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ॥
vuthai ann kamaad kapaahaa sabhsai parh-daa hovai.
When it rains, the grains grow, the sugar cane grows (which provide food), and the cotton, which provides clothing for all.
વરસાદ થવાથી અન્ન પેદા થાય છે, ચારો ઉગે છે, કપાસ થાય છે જે બધાના પડદા બનાવે છે.

ਵੁਠੈ ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ॥
vuthai ghaahu chareh nit surhee saa Dhan dahee vilovai.
When it rains, the cows always have grass to graze upon, and housewives have yogurt to churn into butter (and make Ghee- clarified butter)
વરસાદ થવાથી જ ઉગેલું ઘાસ ગાય ચણે છે અને દૂધ આપે છે, તે દૂધથી બનેલું દહીં ઘરની સ્ત્રીઓ વલોવે છે અને ઘી બનાવે છે

ਤਿਤੁ ਘਿਇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥
tit ghi-ay hom jag sad poojaa pa-i-ai kaaraj sohai.
With that ghee (clarified-butter), sacred feasts and worship services are performed; and all these rituals look impressive.
તે ઘી થી જ હંમેશા હવન-યજ્ઞ પૂજા વગેરે થાય છે. આ ઘી પડવાથી જ દરેક કાર્ય શોભે છે

ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥
guroo samund nadee sabh sikhee naatai jit vadi-aa-ee
The Guru is like the ocean of divine knowledge, and all His Teachings are like the rivers. Bathing within it (following the Guru’s teaching) , glory is obtained.
એક બીજું સ્નાન પણ છે સદગુરુ જાણે સમુદ્ર છે તેમની શિક્ષા જાણે બધી નદીઓ છે આ ગુરુ શિક્ષામાં સ્નાન કરવાથી મહાનતા મળે છે

ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰਖੁਥੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ ਤਾ ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ॥੧॥
naanak jay sirkhutay naavan naahee taa sat chatay sir chhaa-ee. ||1||
O’ Nanak, if the plucked-headed ones do not bathe ( follow Guru’s teaching), then they are disgraced, as if seven handfuls of ashes are upon their heads.
હે નાનક! જો આ માથું ફરેલા આ ‘નામ’ જળમાં સ્નાન કરતા નથી. નાના મોં ની બદનામી જ કમાય છે ।।૧।।

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
મહેલ ૨॥

ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥
agee paalaa ke karay sooraj kayhee raat.
As fire has been given the quality of warmth by God), no amount of cold can do any harm to fire. Similarly night cannot erase the light of the sun
હિમ આગનું કાઈ બગાડી નથી શકતી, રાત્રી સૂરજનું કાંઈ નથી બગાડી શકતી

ਚੰਦ ਅਨੇਰਾ ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤਿ ॥
chand anayraa ke karay pa-un paanee ki-aa jaat.
The darkness can do no harm to the Moon. No social status (high or low)can pollute the water or the air.
અંધકાર ચંદ્રમાને કાંઈ જ નુકસાન નથી પહોંચાડી શકતો, કોઈ ઊંચી નીચી જાતિ હવા અને પાણીને બગાડી નથી શકતી

ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥
Dhartee cheejee ke karay jis vich sabh kichh ho-ay.
Nothing can affect the earth, in which everything grows.
જે ધરતી ઉપર દરેક જીવ પેદા થાય છેઆ બધી વસ્તુઓ તે ધરતીનું કંઈ જ બગાડી નથી શકતી આ તો પેદા જ ધરતીમાંથી થઈ છે

ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸੋਇ ॥੨॥
naanak taa pat jaanee-ai jaa pat rakhai so-ay. ||2||
Similarly O’ Nanak, when God Himself saves one’s honor, only then is one known as honorable.
એવી જ રીતે હે નાનક! તે ઈજ્જતને વાસ્તવિક સમજો જે ઈજ્જત પ્રભુ પાસેથી મળી છે, પ્રભુના ઓટલેથી જે આદર મળે તેને કોઈ જીવ બગાડી શકતું નથી, આ દરબારી આદર માટે ઉદ્યમ કરો ॥૨॥

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ॥

ਤੁਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਦਾ ਕਲਾਣਿਆ ॥
tuDh sachay sub-haan sadaa kalaani-aa.
O’ my True God, I always praised You as Wondrous.
હે સાચા પ્રભુ! હું તને સદાય આશ્ચર્ય થી સરાહુ છું.

ਤੂੰ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ਹੋਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥
tooN sachaa deebaan hor aavan jaani-aa.
You alone are the eternal ruler; all others are subjected to birth and death.
તું જ હંમેશા કાયમ રહેવા વાળો હાકીમ છે બાકી બધાં જીવ પેદા થાય છે અને મરે છે

ਸਚੁ ਜਿ ਮੰਗਹਿ ਦਾਨੁ ਸਿ ਤੁਧੈ ਜੇਹਿਆ ॥
sach je mangeh daan se tuDhai jayhi-aa.
Those who ask for the gift of Your True Name, they become like You.
હે પ્રભુ! જે લોકો તારાં સાચાં નામરૂપી દાન તારી પાસેથી માંગે છે તે તારા જેવા થઈ જાય છે

ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਿਆ ॥
sach tayraa furmaan sabday sohi-aa.
Through the word of the Guru, Your eternal command seems pleasing to them.
તારો અટલ હુકમ ગુરુના શબ્દ ની કૃપાથી મીઠો લાગે છે.

ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥
mani-ai gi-aan Dhi-aan tuDhai tay paa-i-aa.
By obeying Your command, they obtain divine knowledge and higher intellect from You.
તારા હુકમને માનવાથી વાસ્તવિક વસ્તુ સમજાય જાય છે અને અંતર ની ઊંચાઈ તેમની હાંસલ થાય છે

ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥
karam pavai neesaan na chalai chalaa-i-aa.
By Your Grace, their destiny become beautiful, which cannot be erased.
તારી કૃપાથી તેમના માથા ઉપર લેખ લખાય છે જે કોઈપણ મિટાવી નથી શકતા

ਤੂੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਰੁ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥
tooN sachaa daataar nit dayveh charheh savaa-i-aa.
You are the True Giver; You give continually. Your Gifts continue to multiply.
હે પ્રભુ! તું સદાય આશીર્વાદ દેવા વાળો છે તું હંમેશા આશીર્વાદ આપે છે અને વધુ ને વધુ આશીર્વાદ આપતો જ જાય છે

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥੨੬॥
naanak mangai daan jo tuDh bhaa-i-aa. ||26||
Nanak begs for that gift which is pleasing to You.
હે નાનક! તારા દરવાજેથી તે જ દાન માંગે છે જે તને સારું લાગે છે॥૨૬॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:
શ્લોક મહેલ ૨॥

ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥
deekhi-aa aakh bujhaa-i-aa siftee sach samay-o.
They, whom the Guru through his teachings has made to understand the Truth and has united them with God’s name through singing His Praises,
જેના ગુરુદેવ છે જેને ગુરુએ શિક્ષા આપીને જ્ઞાન આપ્યું છે અને મહિમા દ્વારા સત્યની સાથે તેને જોડ્યાં છે

ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥੧॥
tin ka-o ki-aa updaysee-ai jin gur naanak day-o. ||1||
What more teachings can be imparted to them who have Guru Nanak as their Guru?
હે નાનક! તેમને બીજા કોઈ ઉપદેશની જરૂર નથી રહેતી ॥૧॥

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
મહેલ ૧॥

ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥
aap bujhaa-ay so-ee boojhai.
He alone knows (the way of God’s praise), to whom God reveals Himself.
જે મનુષ્યને પ્રભુ પોતે બુદ્ધિ આપે છે તેને જ બુદ્ધિ આવ છે

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ॥
jis aap sujhaa-ay tis sabh kichh soojhai.
He alone knows everything, unto whom God Himself gives knowledge.
જે મનુષ્ય ને પોતે સમજ આપે છે, તેને જીવન સફરની દરેક વાતની સમજ આવી જાય છે

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ ॥
kahi kahi kathnaa maa-i-aa loojhai.
The one who merely talks without divine knowledge, is still consumed by Maya.
જો આ બુદ્ધિ અને સમજ નથી તો તેની પ્રાપ્તિ વિશે કહેવું કહેવું કોઈ લાભ નથી દેતું, મનુષ્ય અમલી જીવનમાં માયામાં જ સળગતો રહે છે

ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥
hukmee sagal karay aakaar.
God creates all beings according to His Will,
બધા જીવ-જંતુ પ્રભુ પોતે જ પોતાના આદેશ મુજબ પેદા કરે છે

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥
aapay jaanai sarab veechaar.
He Himself knows about all the needs of creatures.
બધા જીવો વિશે વિચારો તેને જે કઈ પણ દેવું છે પ્રભુ પોતે જ જાણે છે

ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪਿ ॥
akhar naanak akhi-o aap.
O’ Nanak, whatever word I have uttered, is what God Himself has said.
હે નાનક! જે મનુષ્ય ને તે અવિનાશી પ્રભુ

ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥੨॥
lahai bharaat hovai jis daat. ||2||
Doubt departs from one who receives this gift of Divine knowledge.
ને ક્ષય પ્રભુથી સૂઝ-સમજ નું દાન મળે છે. તેના મનની ભટકણ દૂર થઈ જાય છે ॥૨॥

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ॥

ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥
ha-o dhaadhee vaykaar kaarai la
I was an idle minstrel, when God took me into His service.
હું તો સાવ નકામો હતો મને ગવૈયો બનાવીને પ્રભુએ અસલી કામમાં લગાડી દીધો

ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥
raat dihai kai vaar Dharahu furmaa-i-aa.
It was the divine command that whether it is day or night, I should go out and sing His praises.
પ્રભુએ હુકમ દીધો કે રાત હોય અથવા દિવસ તું ફક્ત ગુણગાન ગાતો રહે

ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥
dhaadhee sachai mahal khasam bulaa-i-aa.
(When I did this), The Master summoned me to His True Court.
મને ગવૈયા ને પ્રભુએ પોતાના સાચા મહેલમાં પોતાની હાજરીમાં બોલાવ્યો

ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ॥
sachee sifat saalaah kaprhaa paa-i-aa.
He honored me with the robes of His True Praise and Glory.
સાચી મહિમા રૂપી આદર-સત્કાર ના પ્રતીક રૂપી એક કપડું આપ્યું

ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥
sachaa amrit naam bhojan aa-i-aa.
I received from Him the Ambrosial Nectar of True Naam as my spiritual food.
સદાય રહેવાવાળું આધ્યાત્મિક જીવનનું નામ, મારા આત્માના આધારને માટે ભોજન મળ્યું

ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
gurmatee khaaDhaa raj tin sukh paa-i-aa.
Following the Guru’s teachings, whosoever has partaken of this food (Nectar of Naam), has obtained peace.
જે જે મનુષ્યે ગુરુની શિક્ષા ઉપર ચાલીને તેના અમૃત ના નામનું ભોજન પેટ ભરીને ખાધું તેને સુખ પ્રાપ્ત કર્યું

ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥
dhaadhee karay pasaa-o sabad vajaa-i-aa.
I am enjoying the bliss of Naam (received as a blessed gift from him) by singing His praises.
હું ગવૈયો જે મહિમા ના ગીત ગાતો જાઉં છું પ્રભુને દરવાજેથી મળેલું નામ પ્રસાદ ખાતો જાઉં છું અને આનંદ લેતો જાઉં છું

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ
naanak sach saalaahi pooraa paa-i-aa. ||27|| suDhu
O’ Nanak, the perfect God is realized by singing His praises .
હે નાનક! સાચા પ્રભુની મહિમા કરીને તે પૂર્ણ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે ॥૨૭॥