GUJARATI PAGE 136

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
kaam karoDh na mohee-ai binsai lobh su-aan.
Lust and anger shall not seduce you, and the dog like greed shall depart.
નામ જપવાની કૃપાથી કામ-ક્રોધમાં નથી ફસાતા લોભ રૂપી કૂતરો પણ ખતમ થઈ જશે. લોભ જેની અસરથી મનુષ્ય કૂતરાની જેમ ઓટલે-ઓટલે ભટકે છે

ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥
sachai maarag chaldi-aa ustat karay jahaan.
Those who walk on the Path of Truth shall be praised throughout the world.
આ સાચા રસ્તા પર ચાલવાથી જગત પણ શોભા સ્તુતિ કરે છે.
.
ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥
athsath tirath sagal punn jee-a da-i-aa parvaan.
All the pious acts like bathing at all the sacred shrines, giving of charity andcompassion on the creatures are all included in the merits of remembering God.
અડસઠ તીર્થોનું સ્નાન, બધા પુણ્ય કર્મો, જીવો પર દયા કરવી જે ધાર્મિક કાર્યો માનેલા છે આ બધું સ્મરણમાં જ આવે છે પરમાત્મા કૃપા કરીને જે મનુષ્યને નામ જપવાનું દાન આપે છે

ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥
jis no dayvai da-i-aa kar so-ee purakh sujaan.
That one alone is truly wise whom God in His mercy blesses with gift of meditating on God’s Name.
તે મનુષ્ય જિંદગીના સાચા રસ્તાની ઓળખાણવાળો બુદ્ધિમાન થઈ જાય છે

ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
jinaa mili-aa parabh aapnaa naanak tin kurbaan.
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have realized God.
હે નાનક! જેમને વ્હાલા પ્રભુ મળી જાય છે. હું તેનાથી કુરબાન થાઉં છું

ਮਾਘਿ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥
maagh suchay say kaaNdhee-ah jin pooraa gur miharvaan. ||12||
In Magh, they alone are considered pure on whom the Perfect Guru is Merciful.
મહા મહિનામાં માત્ર તે જ સ્વચ્છ લોકો કહેવાય છે જેના પર સંપૂર્ણ સતગુરુ દયાવાન થાય છે અને જેમને નામ જપવાનું દાન મળે છે ।।૧૨।।

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥
fulgun anand upaarjanaa har sajan pargatay aa-ay.
In the month of Phalgun, unique spiritual bliss arises in the minds of thosein whose heart their dearest friend, God has come and become manifest.
શરદીની ઋતુ ના કડાકા ની શરદી પછી બહાર ફરવા પર ફાગણના મહિનામાં લોકો હોળીના રંગ ભવ્યતા સાથે ખુશીઓ મનાવે છે, ફાગણ માં તે જીવ-સ્ત્રીઓ અંદર આધ્યાત્મિક આનંદ જન્મે છે જેના હદયમાં સજ્જન હરિ પ્રત્યક્ષ આવી વસે છે

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥
sant sahaa-ee raam kay kar kirpaa dee-aa milaa-ay.
The saints, the helpers of God, showing mercy, help them realize God.
પરમાત્મા સાથે મેળાપમાં સહાયતા કરવાવાળા સંત જન કૃપા કરીને તેને પ્રભુ સાથે જોડી દે છે

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
sayj suhaavee sarab sukh hun dukhaa naahee jaa-ay.
Their heart is at peace, they enjoy all comforts and there is no place for any sorrow.
તેની હદય પથારી સુંદર બની જાય છે. તેને બધા જ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે પછી દુઃખો માટે તેના હદયમાં ક્યાંય થોડી પણ જગ્યા નથી રહેતી

ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ichh punee vadbhaagnee var paa-i-aa har raa-ay.
The heart-felt desire of such fortunate souls get fulfilled when they realize their true friend, God.
તે ભાગ્યશાળી જીવ-સ્ત્રીઓની મનોકામના પુરી થઈ જાય છે. તેને હરિ પ્રભુ પતિ મળી જાય છે

ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ ॥
mil sahee-aa mangal gaavhee geet govind alaa-ay.
Joining together with their friends, they recite songs in praise of God.
તે સત્સંગી સહેલીઓની સાથે મળીને ગોવિંદની મહિમા ના ગીત ગાય ને આધ્યાત્મિક આનંદ ઉત્પન્ન કરવાવાળી ગુરુવાણી ગાય છે

ਹਰਿ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥
har jayhaa avar na dis-ee ko-ee doojaa lavai na laa-ay.
There is no one other like God, they do not see anyone equal to Him.
પરમાત્મા જેવું બીજું કોઈ તેની બરાબરી કરી શકવાવાળો કોઈ બીજો તેને ક્યાંય દેખાતો નથી

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥
halat palat savaari-on nihchal ditee-an jaa-ay.
God has embellished them in this world and the world hereafter, and has given them an eternal place (at His abode).
તે પરમાત્મા એ તે સત્સંગીઓ ના લોક પરલોક શણગારી દીધા છે તેને પોતાના ચરણોમાં લગન લિનતાવાળી એવી જગ્યા આપી છે જે ક્યારેય ડોલતી નથી

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥
sansaar saagar tay rakhi-an bahurh na janmai Dhaa-ay.
He has saved them from drowning in the worldly-ocean of vices and they would not have to suffer through the cycles of birth and death.
પ્રભુએ સંસાર સમુદ્રથી તેમને હાથ દઈને રાખી લીધા છે. જન્મોના ચક્રમાં બીજીવાર તેમની દોડભાગ નથી થતી

ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥
jihvaa ayk anayk gun taray naanak charnee paa-ay.
O’ Nanak, we have only one tongue but Your Virtues are countless. Those who remember You with utmost humility, swim across the worldly ocean of vices.
હે નાનક! અમારી એક જીભ છે પ્રભુના અનેક જ ગુણ છે, અમે તેને વર્ણન કરવા લાયક નથી. જે જીવ તેના ચરણોમાં પડે છે તેનો આશરો જોવે છે તે સંસાર સમુદ્રથી તરી જાય છે

ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥
fulgun nit salaahee-ai jis no til na tamaa-ay. ||13||
In Phalgun, praise Him continually; He has not even an iota of greed.
ફાગણ મહિનામાં હોળી વગેરે માંથી આનંદ શોધવાના બદલે હંમેશા તેણે પરમાત્માની મહિમા કરવી જોઈએ. જેને પોતાની ઉપમા કરાવવાની થોડી પણ લાલચ નથી તેમાં આપણું જ ભલું છે ।।૧૩।।

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥
jin jin naam Dhi-aa-i-aa tin kay kaaj saray.
Whosoever has meditated on Naam has accomplished all their tasks.
જે જે મનુષ્ય એ પરમાત્માનું નામ જપે છે. તેના બધા કાર્ય સફળ થઈ જાય છે

ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸਚਿ ਖਰੇ ॥
har gur pooraa aaraaDhi-aa dargeh sach kharay.
Those who follow the perfect Guru and lovingly worship God are judged true in God’s court.
જેમને પ્રભુ ને સંપૂર્ણ ગુરુને આરાધ્યા છે. તે હંમેશા સ્થિર રહેવાવાળી હાજરીમાં સાચા રહે છે

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥
sarab sukhaa niDh charan har bha-ojal bikham taray.
God’s lotus feet (His devoted meditation) are the treasure of joy and peace. They who attune themselves to God cross over the dreadful worldly ocean of vices.
પ્રભુના ચરણો જ બધા સુખનો ખજાનો છે જે જીવ ચરણોમાં લાગે છે તે મુશ્કિલ સંસાર સમુદ્રથી સારી રીતે પાર થઈ જાય છે

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥
paraym bhagat tin paa-ee-aa bikhi-aa naahi jaray.
They obtain the gift of God’s loving devotion, and do not suffer in the desire for the poison of Maya (worldly riches and powers).
તેને પ્રભુનો પ્રેમ, પ્રભુની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે માયાની તૃષ્ણા ની આગમાં તે નથી સળગતા

ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿ ਭਰੇ ॥
koorh ga-ay dubiDhaa nasee pooran sach bharay.
All their falsehood has vanished, duality has been erased, and they remain totally attuned to the eternal God.
તેમના વ્યર્થ અસત્ય લાલચ ખતમ થઈ જાય છે. તેના મનથી ભટકાવ દૂર થઈ જાય છે તે સંપૂર્ણ પણે હંમેશા સ્થિર હરિમાં ટકેલો રહે છે.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥
paarbarahm parabh sayvday man andar ayk Dharay.
Enshrining God in their mind, they keep remembering Him with loving devotion.
તે પોતાના મનમાં એક પરમ જ્યોતિ પરમાત્માને વસાવીને હંમેશા તેમને યાદ કરે છે.

ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥
maah divas moorat bhalay jis ka-o nadar karay.
All the months, the days, and the moments are auspicious, for those upon whom God casts His Glance of Grace.
જેના પર પ્રભુ કૃપાની નજર કરે છે પોતાના નામનું દાન આપે છે તેના માટે આખો મહિનો, આખો દિવસ બધા મૂરત સારા છે સંગરાંદ વગેરેની પવિત્રતાના ભ્રમ ભુલેખ તેને પડતા.

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥
naanak mangai daras daan kirpaa karahu haray. ||14||1||
O’ God, Nanak begs for the blessing of Your Vision. Please, shower Your Mercy upon me!
એ હરિ! કૃપા કર. હું નાનક તારા ઓટલેથી તારા દર્શનનું દાન માંગુ છું ।।૧૪।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ
maajh mehlaa 5 din raiian
Maajh Raag. by Fifth Guru: Day and Night:
માઝ મહેલ ૫ દિવસ, દિવસ અને રાત

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. realized by the grace of the true Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ ॥
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.
I pray that, by following the teachings of my true Guru and meditate on God with loving devotion for all the days and nights of my life.
હે બહેન! પ્રભુ કૃપા કરે હું પોતાના ગુરુની શરણે પડું અને હું મારી જિંદગીના આખા દિવસ અને આખી રાત પરમાત્મા ને યાદ કરું છું.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ ॥
aap ti-aag sarnee pavaaN mukh bolee mith-rhay vain.
Renouncing selfishness and conceit, I may seek the Sanctuary of my Guru, and speak sweet words to Him,
સ્વયં ભાવ ત્યાગીને અહંકાર છોડીને હું ગુરુની શરણે પડું અને મોંથી તેની પાસે આ મીઠા બોલ બોલું.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥
janam janam kaa vichhurhi-aa har maylhu sajan sain.
and request him to unite me with my closest friend, God, from whom I have been separated for many births.
હે સતગુરુ! મને સજ્જન પ્રભુ મળાવી દે મારુ મન ઘણા જન્મથી તેનાથી અલગ થયેલું છે.

ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਖਿ ਨ ਵਸਨਿ ਭੈਣ ॥
jo jee-a har tay vichhurhay say sukh na vasan bhain.
O my sister, those who remain separated from God are not able to live in peace.
હે બહેન! જે જીવ પરમાત્માથી અલગ રહે છે તે સુખથી નથી વસી શકતા.

ਹਰਿ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ ॥
har pir bin chain na paa-ee-ai khoj dithay sabh gain.
Without the Husband-God, there is no peace and comfort. I have searched and seen all the realms.
મેં આખી ધરતી આકાશ શોધીને જોઈ લીધા છે કે પ્રભુ પતિના મેળાપ વગર આધ્યાત્મિક સુખ નથી મળી શકતું.

ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ ॥
aap kamaanai vichhurhee dos na kaahoo dayn.
My own evil actions have kept me separate from Him; why should I accuse anyone else?
હે બહેન! હું પોતાના કરેલા કર્મો અનુસાર પ્રભુ પતિથી અલગ થયેલી છું. આ વિશે હું કોઈ બીજાને દોષ નથી આપી શક્તિ

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥
kar kirpaa parabh raakh layho hor naahee karan karayn.
O’ God, please show mercy and save me, because except You no one else has any power to do or get anything done.
હે પ્રભુ! કૃપા કર, મારી રક્ષા કર, તારા વગર બીજુ કોઈ કાંઈ કરવા કરાવવા સમર્થ નથી.

ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ ॥
har tuDh vin khaakoo roolnaa kahee-ai kithai vain.
O’ God, without You we suffer so much pain and humiliation as if we are rolling in dust. To whom else could we relate our cries of distress? .
હે હરિ! તારા મેળાપ વગર માટી માં મળી જવાય છે આ દુઃખ ની તડપ બીજા કોને કહીએ?

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥
naanak kee banantee-aa har surjan daykhaa nain. ||1||
This is Nanak’s prayer: that I may realize God within myself.
હે બહેન! નાનક ની આ વિનંતી છે કે હું કોઈ રીતે પોતાની આંખોથી તે ઉત્તમ પુરુષ પરમાત્માના દર્શન કરું. ।।૧।।

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
jee-a kee birthaa so sunay har sammrith purakh apaar.
The all powerful, infinite and all pervading God does listen to our anguish.
પરમાત્મા બધી શક્તિઓ ના માલિક છે. બધામાં વ્યાપક છે અને અનંત છે. તે જીવના દુઃખ-દર્દ સાંભળે છે.

ਮਰਣਿ ਜੀਵਣਿ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥
maran jeevan aaraaDhanaa sabhnaa kaa aaDhaar.
We ought to remember Him with loving devotion throughout our life (birth to death), because He is the sustainer of all the creatures.
આખી ઉંમર તેની આરાધના કરવી જોઈએ. તે બધા જીવોનો સહારો ઉમ્મીદ છે.