GUJARATI PAGE 134

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
naanak kee parabh bayntee parabh milhu paraapat ho-ay.
O’ God, this is Nanak’s prayer: please meet me, so that I may obtain Your union.
હે પ્રભુ! તારા ઓટલે મારી વિનંતી છે કે મને તારું જીવ ભરીને મેળાપ નસીબ થાય.

ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤੁ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੩॥
vaisaakh suhaavaa taaN lagai jaa sant bhaytai har so-ay. ||3||
The month of Vaisakh looks beautiful only when one realizes God through the Saint Guru.
ઋતુ ફરવાથી ચારેય તરફ વનસ્પતિ ભલે સુંદર થઇ જાય, પરંતુ જીવને વૈશાખ મહિનો ત્યારે જ સુંદર લાગી શકે છે જયારે હરિ સંત પ્રભુ મળી જાય ।।૩।।

ਹਰਿ ਜੇਠਿ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸੁ ਅਗੈ ਸਭਿ ਨਿਵੰਨਿ ॥
har jayth jurhandaa lorhee-ai jis agai sabh nivann.
In the month of Jaith, (Jaith is the elder brother of the husband) we should try to unite with that Supreme Being, before whom all bow their heads.
જે હરિ આગળ બધા જીવ માથું નમાવે છે. જેઠ ના મહિના માં તેના ચરણોમાં જોડાવવું જોઈએ. જો હરિ સજ્જન થી જોડાઈ રહીએ તો તે કોઈ યમરાજ વગેરે ને આજ્ઞા નથી દેતા કે કોઈ બંધનને આગળ લગાવી લે.

ਹਰਿ ਸਜਣ ਦਾਵਣਿ ਲਗਿਆ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਈ ਬੰਨਿ ॥
har sajan daavan lagi-aa kisai na day-ee bann.
When we are in the refuge of God, our real friend, He (God) doesn’t let the demon of death to bind us down for punishment .
લોકો હીરા મોતી વગેરે કિંમતી એકત્ર કરવા માટે દોડાદોડી કરે છે, પરંતુ તે ધન ચોરી થઈ જવાનો પણ ડર રહે છે,

ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨਿ ॥
maanak motee naam parabh un lagai naahee sann.
God’s precious Name is such a wealth which cannot be stolen or taken away.
પરમાત્માનું નામ હીરા મોતી વગેરે એવું કિંમતી ધન છે જે ચોરી શકાતું નથી

ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਾਰਾਇਣੈ ਜੇਤੇ ਮਨਿ ਭਾਵੰਨਿ ॥
rang sabhay naaraa-inai jaytay man bhaavann.
All the different wonders of God, are pleasing to our mind.
પરમાત્માના જેટલા પણ ચમત્કાર થઈ રહ્યા છે નામ ધન ની કૃપાથી તે બધા મનને વ્હલા લાગે છે

ਜੋ ਹਰਿ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਅ ਕਰੰਨਿ ॥
jo har lorhay so karay so-ee jee-a karann.
God, Himself and all His creatures, does exactly what pleases Him.
એ પણ સમજ આવી જાય છે કે પ્રભુપોતે અને તેના ઉત્પન્ન કરેલા જીવ તે જ કરી શકે છે જે તે પ્રભુને સારું લાગે છે

ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਅਹਿ ਧੰਨਿ ॥
jo parabh keetay aapnay say-ee kahee-ahi Dhan.
They alone are called blessed, whom God has made His Own.
જે લોકોને પ્રભુ એ પોતાની મહિમાનું દાન આપીને પોતાના બનાવી લીધા છે.

ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੁੜਿ ਕਿਉ ਰੋਵੰਨਿ ॥
aapan lee-aa jay milai vichhurh ki-o rovann.
If people could realize God by their own efforts, why would they feel miserable upon being separated from Him?
તેને જ જગતમાં વાહ વાહ મળે છે. પરંતુ જીવોને પોતાના ઉદ્યમથી નથી મળી સકતા. જો જીવોને પોતાના ઉદ્યમથી મળી સકતા હોય તો જીવ તેનાથી અલગ થઈને દુઃખી શા માટે થાય?

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਪਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣੰਨਿ ॥
saaDhoo sang paraapatay naanak rang maanan.
O’ Nanak, only those persons enjoy the bliss of union with God who obtain the company of the Saints.
હે નાનક! પ્રભુના મિલનનો આનંદ તે જ લોકો લઇ શકે છે, જેને ગુટુ મળી જાય

ਹਰਿ ਜੇਠੁ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗੁ ਮਥੰਨਿ ॥੪॥
har jayth rangeelaa tis Dhanee jis kai bhaag mathann. ||4||
The month of jaith (May-June) is full of joys for those fortunate ones, in whose destiny it is so preordained.
જે મનુષ્યના માથે ભાગ્ય જાગે, તેને જેઠ મહિનો સુહાનો લાગે છે, તેને જ પ્રભુ માલિક મળે છે।।૪।।

ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ॥
aasaarh tapandaa tis lagai har naahu na jinna paas.
The month of Asarh seems burning hot, to those soul-brides who are not with their Husband-God.
અષાઢ મહિનો એ જીવોને ગરમ દેખાય છે તે લોકો અષાઢ મહિના ની જેમ તપતા રહે છે જેના હદયમાં પ્રભુ પતિ નથી વસતા

ਜਗਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ ॥
jagjeevan purakh ti-aag kai maanas sandee aas.
They have forsaken God the Primal Being, the Life of the World, and they have come to rely upon mere mortals.
જે જગતના સહારે પરમાત્માનો આશરો છોડીને લોકોથી આશરો બનાવી રાખે છે

ਦੁਯੈ ਭਾਇ ਵਿਗੁਚੀਐ ਗਲਿ ਪਈਸੁ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
duyai bhaa-ay viguchee-ai gal pa-ees jam kee faas.
By straying in duality, one suffer severely and feel as if noose of death has been put around his necks.
પ્રભુ વગર કોઈ બીજાના આશરે રહેવાથી નષ્ટ જ થાય છે જે પણ કોઈ બીજા સહારે જોવે છે તેના ગળા માં યમરાજની ફાંસી પડે છે

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥
jayhaa beejai so lunai mathai jo likhi-aas.
As predestined, you shall harvest as you sow.
તેનું જીવન હંમેશા સંયમમાં જ વ્યતીત થાય છે કુદરતનો નિયમ જ એવો છે કે મનુષ્ય જેવું બીજ વાવે છે, કરેલા કર્મો અનુસાર જે લેખ તેના માથા પર લખાય છે. તેવું જ ફળ તે પ્રાપ્ત કરે છે

ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉਠਿ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ ॥
rain vihaanee pachhutaanee uth chalee ga-ee niraas.
(The soul-bride who forsake her Husband-God) after spending her night-life in regrets, she departs from the world with no hope at all.
જગ જીવન પુરખ ને ભૂલવા વાળી જીવ-સ્ત્રીની આખી જિંદગી પછતાવા માં પસાર થાય છે. તે જગતથી તૂટેલા દિલ સાથે જ ચાલી પડે છે

ਜਿਨ ਕੌ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸੁ ॥
jin kou saaDhoo bhaytee-ai so dargeh ho-ay khalaas.
(On the other hand), those who meet and follow the teachings of the saint (Guru) are honored in God’s court.
જે લોકો ને ગુરુ મળી જાય છે તે પરમાત્માની હાજરીમાં સ્વીકારાય છે, આદર-સન્માન મેળવે છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਹੋਇ ਪਿਆਸ ॥
kar kirpaa parabh aapnee tayray darsan ho-ay pi-aas.
O’ God, please show Your mercy, that I may always desire for Your Vision.
હે પ્રભુ! પોતાની કૃપા કર મારા મનમાં તારા દર્શન ની તમન્ના બની રહે

ਪ੍ਰਭ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
parabh tuDh bin doojaa ko nahee naanak kee ardaas.
Without You, God, there is no other at all. This is Nanak’s humble prayer.
કારણ કે હે પ્રભુ! તારા વગર મારુ બીજું કોઈ આશરો ઉમ્મીદ નથી તારી આગળ નાનક ની વિનંતી છે

ਆਸਾੜੁ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸ ॥੫॥
aasaarh suhandaa tis lagai jis man har charan nivaas. ||5||
The month of Asaard (June-july) is pleasing to the one in whose mind the Name of God is enshrined.
જે મનુષ્યના મનમાં પ્રભુના ચરણોનો નિવાસ બની રહે છે તેને ગરમ અષાઢ મહિનો પણ સોહામણો દેખાય છે તેને દુનિયા ના દુઃખ-કષ્ટ પણ દુઃખી નથી કરી શકતા. ।।૫।।

ਸਾਵਣਿ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰੁ ॥
saavan sarsee kaamnee charan kamal si-o pi-aar.
In the month of Saawan (July-August ) one, who is imbued with the love for God, blooms in happiness.
જે શ્રાવણમાં વરસાદથી વનસ્પતિ લીલી થઈ જાય છે તેવી જ રીતે તે જીવ-સ્ત્રી લીલી થઈ જાય છે, જેનો પ્રેમ પ્રભુના સુંદર ચરણોથી બની જાય છે

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗਿ ਇਕੋ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
man tan rataa sach rang iko naam aDhaar.
The mind and body are imbued with the Love of the True One; His Name is the only Support.
તેનું મન તેનું શરીર પરમાત્માના પ્રેમમાં રંગાય જાય છે. પરમાત્માનું નામ જ તેના જીવનનો સહારો બની જાય છે

ਬਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ ਦਿਸਨਿ ਸਭੇ ਛਾਰੁ ॥
bikhi-aa rang koorhaavi-aa disan sabhay chhaar.
To her all the false worldly attractions of Maya appear useless like ashes.
માયાના નાશવંત ચમત્કાર તેને બધા રાખ બેઅર્થ દેખાય છે

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥
har amrit boond suhaavanee mil saaDhoo peevanhaar.
Meeting the Guru, she is able relish the Ambrosial drop of God’s Name.
શ્રાવણમાં જેમ વરસાદના ટીપાં સુંદર દેખાય છે, તેવી જ રીતે પ્રભુના ચરણોમાં પ્રેમવાળા લોકોને હરિ ના નામનું આધ્યાત્મિક જીવન દેવાવાળું ટીપું વ્હાલું લાગે છે, ગુરુ ને મળીને તે મનુષ્ય તે ટીપાં ને પીવા લાયક થઈ જાય છે, પ્રભુ ની મોટાઈ ની નાની નાની વાતો તેને મીઠી લાગવા લાગે છે, જેને તે ગુરુની મળીને ખુબ રસસાંભળે છે

ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਿ ਮਉਲਿਆ ਸੰਮ੍ਰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੁ ॥
van tin parabh sang ma-oli-aa samrath purakh apaar.
In the love of the limitless all-powerful God, the entire world (vegetation etc) is in bloom.
જે પ્રભુના મેલથી વનસ્પતિ વગેરે લીલુંછમ થયું છે, જે બધું જ કરવા યોગ્ય છે, વ્યાપક છે અને અંનત છે,

ਹਰਿ ਮਿਲਣੈ ਨੋ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥
har milnai no man lochdaa karam milaavanhaar.
My mind also yearns to unite with that God. If only only He would show His mercy and unite me with Himself.
તેને મળવાની મારા મનમાં પણ તમન્ના છે. પરંતુ પ્રભુ પોતે જ પોતાની કૃપાથી મેળવવા માટે સમર્થ છે

ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਹੰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥
jinee sakhee-ay parabh paa-i-aa haN-u tin kai sad balihaar.
I dedicate my life to those fellow bride-souls, who have realized God.
હું તે ગુરુમુખી સહેલીઓથી બલિદાન આપું છું, કુરબાન જાઉં છું, જેને પ્રભુ નો મેળાપ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
naanak har jee ma-i-aa kar sabad savaaranhaar.
Nanak says, O’ my God, please show Your mercy. It is only You who can embellish my life, through the Guru’s word.
નાનક કહે છે, હે પ્રભુ! મારા પર કૃપા કર, તું પોતે જ ગુરુના શબ્દ દ્વારા મારા જીવને શણગારવા યોગ્ય છે

ਸਾਵਣੁ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਹਾਰੁ ॥੬॥
saavan tinaa suhaaganee jin raam naam ur haar. ||6||
The month of Saawan (July-August) is delightful for those fortunate oneswho have enshrined God in their heart.
શ્રાવણ મહિનો તે ભાગ્યશાળી જીવ સ્ત્રીઓ માટે ખુશીઓ અને ઠંડક લાવવાવાળો છે. જેમને પોતાના હદયરૂપી કંઠમાં પરમાત્માના નામરૂપી માળા પહેરેલી છે ।।૬।।

ਭਾਦੁਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੈ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥
bhaadu-ay bharam bhulaanee-aa doojai lagaa hayt.
In the month of Bhadon (August-Sept) The bride-soul who is attached to duality (worldly riches instead of God) is lost in illusion and goes astray.
જેમ ભાદરવામાં ભેજવાળી ગરમીમાં મનુષ્ય ખૂબ જ ગભરાય છે. તેવી જ રીતે જે જીવ-સ્ત્રીનો પ્રેમ પ્રભુ પતિ વગર કોઈ બીજા સાથે લાગે છે તે ભટકાવ ના કારણે જીવનના સાચા રસ્તે થી તૂટી જાય છે

ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜਿ ਨਾਹੀ ਕੇਤੁ ॥
lakh seegaar banaa-i-aa kaaraj naahee kayt.
The soul-bride may wear thousands of ornaments, but they are of no use at all. (one cannot realize God by performing any number of rituals)
તે ભલે લાખો લાખો હાર શૃંગાર કરે તેના કોઈ કામ નું નથી

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤੁ ਵੇਲੈ ਕਹਸਨਿ ਪ੍ਰੇਤੁ ॥
jit din dayh binsasee tit vaylai kahsan parayt.
The day this body dies, it will be called a ghost.
જે દિવસે મનુષ્યનું શરીર નાશ થશે જયારે મનુષ્ય મરી જશે તે સમયે બધા સગાં સબંધી કહેશે કે આ ગુજરી ગયો, લાશ અપવિત્ર પડી છે આને જલ્દી બહાર લઇ જાઓ

ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਨਿ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤੁ ॥
pakarh chalaa-in doot jam kisai na daynee bhayt.
The demons of death will take the soul away without telling anybody where they are taking it.
યમરાજ જીવને પકડીને આગળ લઇ જાય છે. કોઈ ને આ રાજ નથી કહેતા કે કયાં લઈ જાય છે

ਛਡਿ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹਿ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ ॥
chhad kharhotay khinai maahi jin si-o lagaa hayt.
In an instant, all those with whom she was in love shall abandon her.
જે સબંધીઓ સાથે આખી ઉંમર ખુબ પ્રેમ બની રહે છે. તે પળમાં સાથ છોડી બેસે છે

ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਸਿਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਤੁ ॥
hath marorhai tan kapay si-aahhu ho-aa sayt.
(Seeing death approaching, one becomes so frightened that) one wrings hands, the body trembles, and it turns from black to white.
મૃત્યુ આવેલી જોઈને મનુષ્ય ખુબ પછતાય છે. તેનું શરીર તંગ થઈ જાય છે, તે કાળાથી સફેદ થઈ જાય છે

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥
jayhaa beejai so lunai karmaa sand-rhaa khayt.
Life is like a field of deeds, where one reaps whatever one sows.
ગભરામણથી એક રંગ આવે છે એક રંગ જાય છે, આ શરીર મનુષ્યના કર્મોનું ખેતર છે. જે કાંઈ મનુષ્ય આમાં વાવે છે તેવો જ પાક કાપે છે, જેવા કર્મ કરે છેતેવું જ ફળ પ્રાપ્ત કરે છે

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਣ ਬੋਹਿਥ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤੁ ॥
naanak parabh sarnaagatee charan bohith parabh dayt.
O’ Nanak, those who seek God’s refuge; He helps them crossover the world-ocean of vices.
હે નાનક! ગુરુ તેમને પ્રભુના ચરણ રૂપી જહાજમાં ચડાવી દે છે

ਸੇ ਭਾਦੁਇ ਨਰਕਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ ॥੭॥
say bhaadu-ay narak na paa-ee-ah gur rakhan vaalaa hayt. ||7||
They, whose beloved is the savior Guru, are not made to suffer torments, as one suffers in the month of Bhadon.
જેનો રક્ષક અને હેતાંશુ ગુરુ બને છે, તેને નરક માં નથી નાખવામાં આવતો નથી કારણ કે ગુરુની કૃપાથી તે પ્રભુ ની ચરણમાં આવી જાય છે ।।૭।।

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥
asun paraym umaahrhaa ki-o milee-ai har jaa-ay.
An upsurge of love is arising within me in this pleasant month of Assu. I wonder, how could I go and meet my Husband-God?
હે માં! ભાદરવાની ગરમ ગભરામણ પછી આસો ની મીઠી મીઠી ઋતુ માં મારી અંદર પ્રભુ પતિના પ્રેમનો ઉછાળો આવી રહ્યો છે, મારુ મન તડપે છે કે કોઈ ના કોઈ તરફ ચાલી ને પ્રભુ પતિ ને મળું. મારા મનમાં મારા શરીરમાં પ્રભુ દર્શનની ઘણી તરસ લાગેલી છે મન ઈચ્છે છે કે કોઈ તે પતિને લાવીને મિલન કરાવી દે