GUJARATI PAGE 1337

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
પ્રભાતી મહેલ ૪ ||

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਮ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ਹਰਿ ਜਪਿਭਾ ॥
ગુરુએ હરિનામનો જાપ કરાવ્યો છે, મરેલા જીવો પણ હરિનામના જપથી જીવતા થયા છે.

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਬਿਖੁ ਡੁਬਦੇ ਬਾਹ ਦੇਇ ਕਢਿਭਾ ॥੧॥
એ સંપૂર્ણ ગુરુ મહાન છે, ધન્ય છે એમણે, એમનો હાથ આપીને, એમણે મને વિચિત્ર સંસાર-સાગરમાં ડૂબતો બચાવ્યો છે ||૧||

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਧਾਂਭਾ ॥
હે મન! ઈશ્વરની ભક્તિ કરો, તે જ અચૂક છે.

ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
અલબત્ત, ઘણી રીતે પ્રયાસ કરો, તે પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી, હકીકતમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ ફક્ત સંપૂર્ણ ગુરુ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે ||૧||વિરામ||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ ॥
રામ નામ એ રસનું ઘર છે. ગુરુની સૂચના મુજબ રામ રસાયણનો રસ પીવો.

ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਹਰਿਭਾ ॥੨॥
સત્સંગમાં જોડાવાથી લોઢા જેવી વ્યક્તિ પણ સોનાની જેમ ઉન્નત બની જાય છે અને ગુરુની કૃપાથી માનવ આત્મા હરિને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરે છે. || ૨ ||

ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਨਿਤ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿ ਲੁਭਿਭਾ ॥
દરરોજ માણસ અહંકાર અને ભૌતિક વિકારોથી લલચાય છે, તે તેના પુત્ર અને પત્નીના આસક્તિમાં ફસાઈ જાય છે.

ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਭਰ ਭਰਭਾ ॥੩॥
તે ક્યારેય સંતોના ચરણોની સેવા કરતો નથી અને મનના સંકેતોનું પાલન કરે છે ||૩||

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰਿ ਤੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥
હે પ્રભુ ! તારા ગુણો તો તું જ જાણે છે, અમે અમારી જાતને ગુમાવી તારી શરણ લીધી છે.

ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਨਭਾ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥
હે પ્રભુ! અમને ગમે તેમ રાખો, દાસ નાનક હંમેશા તમારી સેવામાં લીન રહે છે. ||૪||૬||છકા ૧||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੪
પ્રભાતી બિભાસ પડ઼તાલ મહેલ ૪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥
હે મન! ભગવાનનું નામ સુખનું ઘર છે, તેથી તેનો જાપ કરો.

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ॥
જેના કારણે પ્રભુના દરબારમાં માન-સન્માન મળે છે.

ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જેણે પરમાત્માના નામનો જાપ કર્યો, તે સંસાર-સાગરથી મુક્ત થઈ ગયો. ||૧||વિરામ||

ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਧਿਆਨੁ ॥
હે મન! કૃપા કરીને સાંભળો; ઈશ્વરના નામનું ધ્યાન કરો,

ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਾਨੁ ॥
પરમાત્માની સ્તુતિ એ અડસઠ તીર્થોના ફળ સમાન છે.

ਸੁਨਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥
ગુરુનો મહિમા કરવાથી માન-સન્માન મળે છે. ||૧||

ਜਪਿ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥
હે મન! વિશ્વમાં પરમેશ્વર સર્વોપરી છે,

ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ॥
તેથી તેમની પૂજા કરો, તે એક ક્ષણમાં કરોડો પાપોનો નાશ કરે છે.

ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧॥੭॥
નાનક આગ્રહ કરે છે કે નામનો જાપ કરવાથી આત્મા પ્રભુમાં ભળી જાય છે. ||૨||૧||૭||

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ
પ્રભાતી મહેલ ૫ બિભાસ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਭੁ ਸਾਜਿਆ ॥
આ મન, શરીર અને બધું ભગવાન દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે,

ਪੰਚ ਤਤ ਰਚਿ ਜੋਤਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥
પાંચ તત્વોનું મિશ્રણ કરીને તેમણે જીવન પ્રકાશની સ્થાપના કરી છે.

ਸਿਹਜਾ ਧਰਤਿ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਨੀ ॥
તેણે પૃથ્વીને પથારી બનાવી અને ઉપયોગ માટે પાણી આપ્યું.

ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥੧॥
તેથી, જેણે તેને બનાવ્યો છે તેને ક્યારેય ભૂલશો નહીં, તેમની ભક્તિમાં લીન થાઓ. ||૧||

ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਹੋਇ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥
હે મન! સદગુરુની સેવા સર્વોચ્ચ પ્રગતિ તરફ દોરી જાય છે.

ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਤੂ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
સુખ-દુઃખથી અલિપ્ત રહે તો જ પ્રાણપતિ પ્રાપ્ત થાય ||૧ ||વિરામ||

ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥
પ્રભુએ આપણને સુંદર વસ્ત્રો અને અનેક રાસનો આનંદ આપ્યો છે.

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥
માતા-પિતા અને સમગ્ર પરિવાર બનાવ્યો છે.

ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮੀਤ ॥
તે રોજી રોટી આપીને આપણી સંભાળ રાખે છે, આપણા મિત્રની જેમ પાણી, જમીન બધે સંભાળે છે.

ਸੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੨॥
માટે દરેક ક્ષણે આવા પ્રભુની પૂજા કરો. || ૨ ||

ਤਹਾ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵੈ ॥
જ્યાં કોઈ સહાય કરવાવાળું નથી હોતું, એ જ મદદગાર બને છે

ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਧੋਵੈ ॥
તે કરોડો પાપ એક પળમાં ધોઈ નાખે છે

ਦਾਤਿ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਛੋੁਤਾਵੈ ॥
તે આપતો જ રહે છે, પણ આપીને પછતાવો નથી કરતો

ਏਕਾ ਬਖਸ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬੁਲਾਵੈ ॥੩॥
તે એટલો મેહરબાન છે કે એક જ વાર માં બધું પ્રદાન કરે છે અને માંગવા માટે ફરીથી નથી બોલાવતો || ૩ ||