GUJARATI PAGE 133

ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥
charan sayv sant saaDh kay sagal manorath pooray. ||3||
Following Guru’s teachings with humility, one’s all desires are fulfilled.
ગુરુના ચરણોની સેવા કરવાથી ગુરુના ઓટલે આવવાથી મનુષ્યના મનની બધી જરૂરીયાતો પુરી થઇ જાય છે ।।૩।।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰੇ ॥੪॥
ghat ghat ayk varatdaa jal thal mahee-al pooray. ||4||
God is pervading in each and every heart. He is totally permeating the water, the land, and the sky.
આ નિશ્ચય બની જાય છે કે દરેક શરીરમાં પરમાત્મા જ વસી રહ્યો છે. પાણીમાં ધરતીમાં આકાશમાં પરમાત્મા જ વ્યાપક છે ।।૪।।

ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥
paap binaasan sayvi-aa pavitar santan kee Dhooray. ||5||
Those who lovingly meditated on God’s Name, the destroyer of sins by humbly following the teachings of the Guru, become immaculate.
જે મનુષ્ય સંતોની ચરણ ધૂળ લઈને બધા પાપોનો નાશ કરનાર પરમાત્માને સ્મરણ કરે છે. તે સ્વચ્છ જીવનવાળો બની જાય છે ।।૫।।

ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥੬॥
sabh chhadaa-ee khasam aap har jap bha-ee tharooray. ||6||
The entire world is pacified by meditating on God. The Master Himself has liberated the entire world from the agony of vices.
પરમાત્માનું નામ જપીને આખી સૃષ્ટિ શીતળ-મન થઇ જાય છે. આખી સૃષ્ટિને પતિ પ્રભુએ વિકારોની તપશથી બચાવી લીધી છે ।।૬।।

ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥
kartai kee-aa tapaavaso dusat mu-ay ho-ay mooray. ||7||
The Creator has done this justice that the evil-doers have died a spiritual death.They have become lifeless like stuffed animals.
ઈશ્વરે આ યોગ્ય ન્યાય કર્યો છે કે વિકારી મનુષ્ય જોવા માટે જીવિત દેખાય છે પરંતુ વાસ્તવમાં આધ્યાત્મિક મૃત્યુથી મરેલા હોય છે ।।૭।।

ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥
naanak rataa sach naa-ay har vaykhai saada hajoray. ||8||5||39||1||32||1||5||39||
O’ Nanak, the one who remains attuned to the eternal Name of God, he always beholds His presence with him.
હે નાનક! જે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુના નામમાં લીન હોય છે. તે તેને હંમેશા પોતાની આસપાસ વસતો જુએ છે ।।૮।।૫।।૩૯।।

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪
baarah maahaa maaNjh mehlaa 5 ghar 4
The Twelve Months: Maajh Raag, by the Fifth Guru, Fourth Beat:
બાર મહિના, માઝ મહેલ ૫ ઘર ૪।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Eternal God. realized by the grace of the True Guru:
૧ઓમકારએક શાશ્વત પરમાત્મા છે સતગુરુની પ્રસાદીજે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે ।।

ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥
kirat karam kay veechhurhay kar kirpaa maylhu raam.
O’ God, as a result of our deeds, we are separated from You. Please show Your mercy, and unite us with You.
હે પ્રભુ! અમે અમારી કર્મોની કમાણી અનુસાર તારાથી અલગ થયેલા છીએ, તને ભુલાવી બેઠા છીએ, કૃપા કરીને અમને પોતાની સાથે મળાવ.

ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥
chaar kunt dah dis bharamay thak aa-ay parabh kee saam.
O’ God, we have wandered in all the four corners and ten directions. Now completely exhausted, we have come to Your refuge.
હે પ્રભુ! માયાના મોહમાં ફસાઈને દરેક તરફ સુખો માટે ભટકતા રહે છે. હવે, થાકીને તારી શરણે આવ્યા છે.

ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥
Dhayn duDhai tay baahree kitai na aavai kaam.
Just as a cow, that yields no milk is of no use,
જેમ દૂધથી વિહીન ગાય કોઈ કામ નથી આવતી.

ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥
jal bin saakh kumlaavatee upjahi naahee daam.
and just as crop withers away without water and yields no income.
જેમ પાણી વગર ખેતી સુકાય જાય છે, પાક પણ નથી પાકતો અને તે ખેતીમાંથી ધનની કમાણી નથી થઈ શકતી

ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥
har naah na milee-ai saajnai kat paa-ee-ai bisraam.
similarly, without union with God (our beloved spouse),how can we find any peace or comfort?
તેમ જ પ્રભુના નામ વગર આપણું જીવન વ્યર્થ ચાલ્યું જાય છે. સજ્જન પતિ પ્રભુને મળ્યા વગર કોઈ બીજી જગ્યાએથી સુખ મળતું નથી.

ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭਠਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ॥
jit ghar har kant na pargata-ee bhath nagar say garaam.
The body and mind of a human (soul-bride) in whose heart God has not been revealed is like a burning furnace.
સુખ મળે પણ કઈ રીતે? જેના હૃદયમાં પતિ પ્રભુ આવી વસે તેના માટે તો વસતા ગામ અને શહેર તપ્તી ભઠ્ઠી જેવા છે.

ਸ੍ਰਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥
sarab seegaar tambol ras san dayhee sabh khaam.
All embellishments, and fragrances along with her body seem worthless to her.
સ્ત્રીને પતિ વિના શરીરના બધા શણગાર, પાનોના બીડા તેમજ અન્ય રસ પોતાના શરીર સમેત વ્યર્થ જ લાગે છે.

ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭਿ ਜਾਮ ॥
parabh su-aamee kant vihoonee-aa meet sajan sabh jaam.
Without the presence of her Husband-God, even her friends and relatives appear as demons of death.
આમ તો માલિક પ્રભુ પતિની યાદ વગર બધા સજ્જ્ન મિત્ર જીવના દુશમન થઇ જાય છે

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥
naanak kee banantee-aa kar kirpaa deejai naam.
O’ God, therefore Nanak prays: Please show us mercy by blessing us with Naam.
ત્યારે તો નાનકની વિનંતી છે કે હે પ્રભુ! કૃપા કરીને પોતાના નામનું દાન બક્ષ.

ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥
har maylhu su-aamee sang parabh jis kaa nihchal Dhaam. ||1||
and unite me with that Husband-God, whose abode is eternal.
હે હરિ! પોતાના ચરણોમાં મને જોડી રાખ અને બધી સહારા આશા નાશવાન છે. એક તારું ઘર હંમેશા અટલ રહેવાનું છે ।।૧।।

ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥
chayt govind araaDhee-ai hovai anand ghanaa.
By remembering God with loving devotion in the month of chait (March-April) deep bliss arises in the mind.
ચેત્રમાં વસંત ઋતુ આવે છે બધી બાજુ ખીલેલી ફુલવાડી મનને આનંદ આપે છે,

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥
sant janaa mil paa-ee-ai rasnaa naam bhanaa.
But this Supreme bliss is achieved by reciting God’s praises in the holy congregation.
જો પરમાત્માને સ્મરણ કરે તો નામ જપવાની કૃપાથી ખુબ જ આધ્યાત્મિક આનંદ હોઈ શકે છે.

ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ ॥
jin paa-i-aa parabh aapnaa aa-ay tiseh ganaa.
Only coming of that persons in this world is counted as fruitful who has attained union with his God
પરંતુ જીભથી પ્રભુનું નામ જપવાનું દાન સંતોને મળીને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥
ik khin tis bin jeevnaa birthaa janam janaa.
Because, to live without Him, even for an instant, is a waste of human birth.
તેને જગતમાં પેદા થયેલો જાણો તેનો જન્મ સફળ સમજો જેને નામ જપવાની સહાયતાથી પોતાના પરમાત્માનો મેળાપ મેળવી લીધો કારણ કે પરમાત્માની યાદ વગર એક ક્ષણ માત્ર વિતાવેલો સમય પણ વ્યર્થ વીતેલો જાણો.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚਿ ਵਣਾ ॥
jal thal mahee-al poori-aa ravi-aa vich vanaa.
That God who is pervading in the water, the land, all spaces and the forests,
જે પ્રભુ પાણીમાં, ધરતીમાં, આકાશમાં, જંગલોમાં દરેક જગ્યાએ વ્યાપક છે.

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥
so parabh chit na aavee kit-rhaa dukh ganaa.
if that all pervading God does not dwell in the mind of a person, then the spiritual sorrow of that person can not be described.
જો આવો પ્રભુ કોઈ મનુષ્યના હૃદયમાં ના વસે. તો તે મનુષ્યનું માનસિક દુઃખ વ્યક્ત નથી કરી શકાતું.

ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥
jinee raavi-aa so parabhoo tinnaa bhaag manaa.
But very fortunate are those who have enjoyed the pleasure of union with God.
પરંતુ જે લોકોએ તે સર્વ-વ્યાપક પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં વસાવ્યા છે, તેના મોટા ભાગ્ય જાગી પડે છે.

ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ॥
har darsan kaN-u man lochdaa naanak pi-aas manaa.
O’ Nanak, my mind is yearning to be blessed with His Vision.
નાનકનું મન પણ હરિના દર્શનની ઈચ્છા રાખે છે

ਚੇਤਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥
chayt milaa-ay so parabhoo tis kai paa-ay lagaa. ||2||
I would fall at the feet (humbly serve) of the one who in the month of chait unites me with God.
નાનકના મનમાં હરિ દર્શનની તરસ છે. જે મનુષ્ય મને હરીનો મેળાપ કરાવી દે હું તેના ચરણે લાગીશ ।।૨।।

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥
vaisaakh Dheeran ki-o vaadhee-aa jinaa paraym bichhohu.
How can those soul-brides find solace and be happy in Vaishakh (April-May), who are in agony of separation from their husband-God ?
વૈશાખવાળો દિવસ દરેક સ્ત્રી મર્દ માટે સારા દિવસ હોય છે, પરંતુ વૈશાખમાં તે સ્ત્રીઓનું હૃદય કેમ સ્થિર થાય જે પતિથી અલગ થયેલી છે

ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥
har saajan purakh visaar kai lagee maa-i-aa Dhohu.
Forgetting their beloved friend God, they are attached to Maya.
જેની અંદર પ્રેમનો પ્રગટાવો નથી આ રીતે તે જીવને ધેર્ય કઈ રીતે આવે જેને સજ્જન પ્રભુ ભુલાવીને સમમોહની માયા ચોટેલી છે?

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥
putar kaltar na sang Dhanaa har avinaasee oh.
They do not realize that except the Eternal God, no son, wife, or worldly wealth shall keep them company at the end.
ના પુત્ર, ના સ્ત્રી, ના ધન, ના કોઈ મનુષ્ય સાથ નિભાવે છે. એક અવિનાશી પરમાત્મા જ વાસ્તવિક સાથી છે.

ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥
palach palach saglee mu-ee jhoothai DhanDhai moh.
Being entangled in false worldly pursuits, the entire humanity is spiritually dying.
નાશવાન ધંધાનો મોહ સંપૂર્ણ સંસારને વ્યાપી રહ્યો છે, માયાના મોહમાં વારંવાર ફસાઈને આખું સંસાર જ આધ્યાત્મિક મૃત્યુ મરી રહ્યું છે.

ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥
ikas har kay naam bin agai la-ee-ah khohi.
When one goes to the next world (God’s court ), except Naam, every other possession is taken away.
એક પરમાત્માના નામ સ્મરણ વગર બીજા જેટલા પણ કર્મ અહીં કરવામાં આવે છે, તે બધા મરતા પહેલા જ લઇ લેવામાં આવે છે.

ਦਯੁ ਵਿਸਾਰਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
da-yu visaar viguchnaa parabh bin avar na ko-ay.
Forgetting the Merciful God, they are ruined. Without God, there is no other at all, who can help.
પ્રેમ સ્વરૂપી પ્રભુને ભૂલીને નષ્ટ જ થાય છે. પરમાત્મા વગર જીવનો બીજો કોઈ સાથી નથી હોતો.

ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥
pareetam charnee jo lagay tin kee nirmal so-ay.
Those who remember God with love and devotion, they are respected in this world and the world hereafter.
જે લોકો પ્રભુ પ્રીતમના ચરણોમાં લાગે છે. તેની લોક પરલોકમાં સારી શોભા હોય છે.