GUJARATI PAGE 132

ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕੰਢੈ ਚਾੜੇ ॥
anDh koop tay kandhai chaarhay.
You pull Your devotees out of the blind deep well of worldly entanglements.
હે ભાઈ! પરમાત્મા પોતાના સેવકો પર કૃપા કરે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੇ ॥
kar kirpaa daas nadar nihaalay.
Showering Your Mercy, You bless Your servant with Your Glance of Grace.
તેને કૃપાની નજર સાથે જુએ છે. તેને માયાના મોહના અંધ કુવામાંથી કાઢીને બહાર કિનારા પર ચઢાવી દે છે તે સેવક અવિનાશી પ્રભુનાં ગુણ ગાતા રહે છે.

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਣਿਆ ॥੪॥
gun gaavahi pooran abhinaasee kahi sun tot na aavani-aa. ||4||
They continue singing praises of the all-perfect imperishable God, to which there is no end or limit.
હે ભાઈ! પ્રભુના ગુણ અનંત છે કહેવાથી, સાંભળવાથી તેના ગુણોનો નાશ થઇ શકતો નથી ।।૪।।

ਐਥੈ ਓਥੈ ਤੂੰਹੈ ਰਖਵਾਲਾ ॥
aithai othai tooNhai rakhvaalaa.
O’ God, You alone are the protector of all in this and the next world.
હે પ્રભુ! આ લોકમાં પરલોકમાં તું જ બધા જીવોનો રક્ષક છે.

ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ ॥
maat garabh meh tum hee paalaa.
In the mother’s womb too, You are the cherisher.
માતાના પેટમાં જ જીવોનું પાલન કરે છે.

ਮਾਇਆ ਅਗਨਿ ਨ ਪੋਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
maa-i-aa agan na pohai tin ka-o rang ratay gun gaavani-aa. ||5||
The fire of maya (worldly entanglements) does not affect those who, imbued with your love keep singing Your praises.
તે લોકોને માયાની તૃષ્ણાની આગ સ્પર્શી શકતી નથી, જે તારા પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલા તારા ગુણ ગાતા રહે છે ।।૫।।

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖਿ ਸਮਾਲੀ ॥
ki-aa gun tayray aakh samaalee.
O’ God, I do not know on which of Your virtues I should contemplate?
હે પ્રભુ! હું તારા ક્યાં ક્યાં ગુણ કહીને યાદ કરું?

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀ ॥
man tan antar tuDh nadar nihaalee.
I behold Your Presence, deep within my mind and body.
હું મારા મનમાં તનમાં તને જ વસતો જોઈ રહ્યો છું.

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਣਿਆ ॥੬॥
tooN mayraa meet saajan mayraa su-aamee tuDh bin avar na jaanni-aa. ||6||
You are my Friend, Companion, and Master. Without You, I know none else.
હે પ્રભુ! તું જ મારો માલિક છે. તારા વગર હું કોઈ બીજાને તારા જેવો મિત્ર નથી સમજતો ।।૬।।

ਜਿਸ ਕਉ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ ॥
jis ka-o tooN parabh bha-i-aa sahaa-ee.
O’ God, the one, whom You protect,
હે પ્રભુ! જે મનુષ્ય માટે તું રક્ષક બની જાય છે,

ਤਿਸੁ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗੈ ਕਾਈ ॥
tis tatee vaa-o na lagai kaa-ee.
does not suffer from any harm.
તેને કોઈ દુઃખ કલેશ સ્પર્શી શકતું નથી.

ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਰਣਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਪਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ ॥੭॥
too saahib saran sukh-daata satsangat jap pargataavani-aa. ||7||
You are his Master, sole support, and the Giver of peace. Through worship and meditation in the company of saintly persons, You are revealed.
તું જ તેનો માલિક છે, તું જ તેનો રક્ષક છે, તું જ તેને સુખ આપનાર છે. સાધુ-સંગતમાં તારું નામ જપીને તે તને પોતાના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ જુએ છે ।।૭।।

ਤੂੰ ਊਚ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਾ ॥
tooN ooch athaahu apaar amolaa.
You are Exalted, Unfathomable, Infinite and Invaluable.
હે પ્રભુ! આધ્યાત્મિક જીવનમાં તું બધા જીવોથી ઊંચે છે, તું જાણે, ગુણોનો સમુદ્ર છે. જેની ઉંડાઈ માપી શકાતી નથી.

ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦਾਸੁ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ॥
tooN saachaa saahib daas tayraa golaa.
You are the eternal Master, and I am Your devoted servant.
તારી હસ્તીનો પહેલો છેડો નથી શોધી શકાતો. તારું મૂલ્ય નથી પડી શકતું, કોઈ પણ પદાર્થનાં બદલે તારી પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠਕੁਰਾਈ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩॥੩੭॥
tooN meeraa saachee thakuraa-ee naanak bal bal jaavani-aa. ||8||3||37||
You are the true King, true is Your domain, and Nanak is a sacrifice to You again and again.
તું હંમેશા કાયમ રહેનાર માલિક છે. હું તારો દાસ છું, ગુલામ છું. હે નાનક! કહે: હે પ્રભુ! તું મારો માલિક છે; તારી માલિકી હંમેશા કાયમ રહેનારી છે. હું તારાથી હંમેશા કુરબાન છું ।।૮।।૩।।૩૭।।‘

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
maajh mehlaa 5 ghar 2.
Maajh Raag, by the Fifth Guru, Second Beat:
માઝ મહેલ ૫ ઘર ૨।।

ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥
nit nit da-yu samaalee-ai.
Always enshrine the merciful God in your Heart.
હે ભાઈ! હંમેશા જ તે પરમાત્માને હૃદયમાં વસાવવા જોઈએ જે બધા જીવો પર તરસ કરે છે

ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
mool na manhu visaaree-ai. rahaa-o.
Never forget Him from your mind.
તેને પોતાના મનથી ભૂલવા ન જોઈએ ।।વિરામ।।

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥
santaa sangat paa-ee-ai.
It is in the company of the saintly persons God is realized,
હે ભાઈ! સંતોની સંગતિમાં રહેવાથી પરમાત્માનું નામ મળે છે.

ਜਿਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥
jit jam kai panth na jaa-ee-ai.
by virtue of which we don’ t go down the path of spiritual death.
સાધુ-સંગતની કૃપાથી આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તરફ લઇ જનાર રસ્તા પર નથી પડતો.

ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲਿ ਜੀਉ ॥੧॥
tosaa har kaa naam lai tayray kuleh na laagai gaal jee-o. ||1||
Take with you the provision of Naam on your journey to God’s court, so that no stigma is attached to your family name.
હે ભાઈ! જીવન સફર માટે પરમાત્માનું નામ ખર્ચ પોતાના પાલવે બાંધી લે આ રીતે તારા કુળને પણ કોઈ બદનામી નહિ આવે ।।૧।।

ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥
jo simranday saaN-ee-ai.
Those who meditate on the Master,
જે મનુષ્ય માલિક પરમાત્માનું સ્મરણ કરે છે

ਨਰਕਿ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥
narak na say-ee paa-ee-ai.
do not go through pain and suffering.
તેને નરકમાં નથી નાખવામાં આવતા.

ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥
tatee vaa-o na lag-ee jin man vuthaa aa-ay jee-o. ||2||
No harm come to those in whose mind God comes to dwell.
હે ભાઈ! જેના મનમાં પરમાત્મા આવી વસે છે. તેને કોઈ દુઃખ ક્લેશ સ્પર્શી શકતું નથી ।।૨।।

ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥
say-ee sundar sohnay.
They alone are beautiful with righteous life style,
તે જ મનુષ્ય સોહામણા સુંદર જીવનવાળા છે.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ॥
saaDhsang jin baihnay.
who dwell in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
જેનું ઉઠવું બેસવું સાધુસંગતિમાં છે.

ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥
har Dhan jinee sanji-aa say-ee gambheer apaar jee-o. ||3||
They who have earned the wealth of Naam, are extremely profound and wise.
જે લોકોએ પરમાત્માનું નામ ધન એકત્રિત કરી લીધું, તે અનંત ઊંડા જીગરવાળો બની ગયો ।।૩।।

ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥
har ami-o rasaa-in peevee-ai.
We should drink in the Ambrosial Essence of the Name,
હે ભાઈ! પરમાત્માનું નામ અમૃત પીવું જોઈએ.

ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥
muhi dithai jan kai jeevee-ai.
Beholding the sight of God’s servant, we obtain a new spiritual awakening.
આ માટે તું પણ હંમેશા ગુરુના પગ પુજ, ગુરુની શરણ પડેલો રહે

ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੈ ਨਿਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥
kaaraj sabh savaar lai nit poojahu gur kay paav jee-o. ||4||
By remembering and humbly following the teachings of the Guru, accomplish your task of realizing God.
અને આ રીતે પોતાના બધા કામ પાર પાડી લે ।।૪।।

ਜੋ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥
jo har keetaa aapnaa.
Whom God has made His Own devotee,
જે મનુષ્યને પરમાત્માએ પોતાનો સેવક બનાવી લીધો છે,

ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥
tineh gusaa-ee jaapnaa.
he alone will continue to meditate on the Master of the World.
તેને જ પ્રભુ પતિનું સ્મરણ કરતુ રહેવાનું છે.

ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥
so sooraa parDhaan so mastak jis dai bhaag jee-o. ||5||
The one who is blessed with good destiny, becomes a warrior against the vices, and he is acknowledged as a spiritually exalted.
જે મનુષ્યના માથા પર પ્રભુનાં આ દાનનું ભાગ્ય જાગી જાય, તે વિકારોથી ટક્કર લેવા સમર્થ શૂરવીર બની જાય છે, તે મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય માનવામાં આવે છે ।।૫।।

ਮਨ ਮੰਧੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥
man manDhay parabh avgaahee-aa.
Reflect within the minds and realize God.
હે ભાઈ! પોતાના મનમાં જ ડૂબકી લગાવો અને પ્રભુના દર્શન કરો

ਏਹਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥
ayhi ras bhogan paatisaahee-aa.
This itself is the enjoyment of all the nectar and princely pleasures.
આ જ છે દુનિયાના બધા રસોનો ભોગ. આ જ છે દુનિયાની બાદ્શાહીઓ.

ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗਿ ਜੀਉ ॥੬॥
mandaa mool na upji-o taray sachee kaarai laag jee-o. ||6||
Absolutely no evil thoughts arises in their mind and by being engaged in the true task of remembering God, they cross the worldly-ocean of vices.
જે મનુષ્યોએ પરમાત્માને પોતાની અંદર જ જોઈ લીધા, તેના મનમાં ક્યારેય કોઈ વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. તે નામ જપવાના સાચા કાર્યમાં લાગીને સંસાર સમુદ્રથી પાર પડી જાય છે ।।૬।।

ਕਰਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
kartaa man vasaa-i-aa.
He who has enshrined the creator in the mind;
જે મનુષ્યએ કર્તારને પોતાના મનમાં વસાવી લીધા,

ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
janmai kaa fal paa-i-aa.
He has achieved the objective of human life
તેને માનવ જન્મનું ફળ પ્રાપ્ત કરી લીધું.

ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਥਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥
man bhaavandaa kant har tayraa thir ho-aa sohaag jee-o. ||7||
If your Husband-God is pleasing to your mind, then your union with Him has become eternal.
હે જીવ-સ્ત્રી! જો તને કાંત હરિ પોતાના મનમાં પ્રેમાળ લાગવા લાગે. તો તારો આ સુહાગ હંમેશા માટે તારા માથા પર કાયમ રહેશે ।।૭।।

ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥
atal padaarath paa-i-aa.
They who have obtained the everlasting wealth of Naam,
પરમાત્માનું નામ હંમેશા કાયમ રહેનાર ધન છે. જેણે આ હંમેશા કાયમ રહેનાર ધન શોધી લીધું.

ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥
bhai bhanjan kee sarnaa-i-aa.
and have come to the Sanctuary of the Dispeller of fear.
જે લોકો હંમેશા ડર નાશ કરનાર પરમાત્માની શરણમાં આવી ગયા.

ਲਾਇ ਅੰਚਲਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨੁ ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥
laa-ay anchal naanak taari-an jitaa janam apaar jee-o. ||8||4||38||
O’ Nanak, by attaching these souls to Himself God has saved them. They have won the game of human birth.
હે નાનક!તેને પરમાત્માએ પોતાની સાથે લગાવીને સંસાર સમુદ્રથી પાર પાડ્યા. તેને માનવ જન્મની રમત જીતી લીધી ।।૮।।૪।।૩૮।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the True Guru:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥
maajh mehlaa 5 ghar 3.
Maajh Raag by, the Fifth Guru, Third Beat:
માઝ મહેલ ૫ ઘર ૩।।

ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jap japay man Dheeray. ||1|| rahaa-o.
Chanting and meditating on God, the mind is held steady.
પરમાત્માનું નામ જપીજપીને મનુષ્યનું મન ધૈર્યવાન થઇ જાય છે. દુનિયાના સુખો દુઃખોમાં ડોલતુ નથી ।।વિરામ।।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਦੇਉ ਮਿਟਿ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥
simar simar gurday-o mit ga-ay bhai dooray. ||1||
By continuously remembering God, all fears are dispelled.
સૌથી મોટા અકાળ-પુરખને સ્મરણ કરીકરીને બધા ડર સહમ મટી જાય છે. દૂર થઇ જાય છે ।।૧।।

ਸਰਨਿ ਆਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥
saran aavai paarbarahm kee taa fir kaahay jhooray. ||2||
When one comes to the shelter of God, then one need not worry at all.
જયારે મનુષ્ય પરમાત્માનો આશરો લઇ લે છે. તેને કોઈ ચિંતા, ફિકર સ્પર્શી શકતી નથી ।।૨।।