GUJARATI PAGE 1322

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કલ્યાણ પાંચમો મહેલ ||

ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥
મારા પ્રભુની શોભા

ਸਦ ਨਵਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸੋਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
સદા નવીન તેમજ મન ને રંગવા વાળી છે || ૧ || વિરામ||

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰਾ ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਜਸੁ ਮੰਗੀ ॥੧॥
બ્રહ્મા, શિવશંકર, સિદ્ધ, મુનિ અને ઈન્દ્ર વગેરે માત્ર ભક્તિ અને કીર્તિ માગે છે. || ૧ ||

ਜੋਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸੇਖਨਾਗੈ ਸਗਲ ਜਪਹਿ ਤਰੰਗੀ ॥
મહાન યોગીઓ, ઋષિઓ, તપ કરનારા અને શેષનાગ વગેરે બધા પરમાત્માનો જપ કરે છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਦ ਸੰਗੀ ॥੨॥੩॥
નાનક કહે છે કે હું એવા સંતો પર વારી જાઉં છું, જેઓ પ્રભુની ભક્તિમાં લીન થઈને તેમની સાથે કાયમ રહે છે || ૨ || ૩ ||

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨
કલ્યાણ, પાંચમો મહેલ, બીજું ઘર:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે સદગુરૂની કૃપાથી મળે છે

ਤੇਰੈ ਮਾਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨਿ ॥
હે ઈશ્વર ! તમારો મહિમા ગાવાથી જ માન અને આદર મળે છે.

ਨੈਨ ਬੈਨ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨੀਐ ਅੰਗ ਅੰਗੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
આંખથી દર્શન કરવા, જીભથી જાપ કરવાથી, કાનથી કીર્તન સાંભળવાથી અંગો અને આત્માને સુખ મળે છે || ૧ || વિરામ||

ਇਤ ਉਤ ਦਹ ਦਿਸਿ ਰਵਿਓ ਮੇਰ ਤਿਨਹਿ ਸਮਾਨਿ ॥੧॥
જ્યાં – ત્યાં, દશ દિશામાં, પર્વતોમાં તેમજ ઘાસમાં ઈશ્વર સમાન રીતે વ્યાપેલા છે || ૧ ||

ਜਤ ਕਤਾ ਤਤ ਪੇਖੀਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਪਤਿ ਪਰਧਾਨ ॥
જ્યાં પણ જોવામાં આવે, ત્યાં પ્રભુ જ દેખાય છે, તે પરમ પુરૂષ, વિશ્વના સ્વામી અને વડા છે.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮਿਟੇ ਕਥੇ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ॥੨॥੧॥੪॥
આ નાનક બ્રહ્મજ્ઞાન વિશે કહે છે કે ઋષિમુનિઓના સંગતમાં બધા ભ્રમ અને ભય દૂર થઈ જાય છે || ૨ || ૧ || ૪ ||

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કલ્યાણ, પાંચમો મહેલ ||

ਗੁਨ ਨਾਦ ਧੁਨਿ ਅਨੰਦ ਬੇਦ ॥
પરમાત્માના ગુણગાન, શબ્દોનો ધ્વનિ, આનંદમય વેદ-જ્ઞાનનું

ਕਥਤ ਸੁਨਤ ਮੁਨਿ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
સંતોના મંડળમાં ઋષિઓ એકસાથે બોલે અને સાંભળે છે.|| ૧ || વિરામ||

ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਨ ਰਸਿਕ ਰਸਨ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਪ ਖੰਡਲੀ ॥੧॥
તે જ્ઞાન વિશે વાત કરે છે, ધ્યાનસ્થ રહે છે, આસક્તિ અને મોહ છોડી દેવાની પ્રેરણા આપે છે, પ્રેમથી પરમાત્માના નામનો જપ કરે છે અને પાપોનો ઇનકાર કરે છે || ૧ ||

ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਗਿਆਨ ਭੁਗਤਿ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ ਤਤ ਬੇਤੇ ਜਪੁ ਤਪੁ ਅਖੰਡਲੀ ॥
તે તત્વ વેદ યોગ-ઉપકરણ, જ્ઞાન-ભોગ, શબ્દોનું ચિંતન, જપ-તપ કરે છે.

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਨਾਨਕ ਕਛੂ ਦੁਖੁ ਨ ਡੰਡਲੀ ॥੨॥੨॥੫॥
નાનક કહે છે કે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે પરમ પ્રકાશમાં ભળી ગયા છે અને તેમને કોઈ દુ:ખ અસર કરતું નથી || ૨ || ૨ || ૫ ||

ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કલ્યાણ પાંચમો મહેલ ||

ਕਉਨੁ ਬਿਧਿ ਤਾ ਕੀ ਕਹਾ ਕਰਉ ॥
પ્રભુને મળવાનો માર્ગ શું છે, તેના માટે મારે શું કરવું જોઈએ?

ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਸਸਤ੍ਰਗਿਆ ਅਜਰ ਪਦੁ ਕੈਸੇ ਜਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ઘણા લોકો તપ કરે છે, વિદ્વાનો જ્ઞાનની ચર્ચા કરે છે, પણ આ અસહ્ય સ્થિતિ કેવી રીતે સહન કરવી? || ૧ || વિરામ ||

ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰਾ ਕੈ ਦਰਿ ਸਰਨਿ ਪਰਉ ॥੧॥
શું મારે વિષ્ણુ, મહેશ, સિદ્ધ-મુનિ કે ઈન્દ્રના દ્વારે આશરો લેવો જોઈએ? || ૧ ||

ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਰਾਜੁ ਕਾਹੂ ਪਹਿ ਸੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਮੁਕਤਿ ਕਹਉ ॥
કેટલાક રહસ્યો આપે છે, કેટલાક સ્વર્ગ આપે છે, પરંતુ મોક્ષ કરોડોમાંથી બહુ ઓછા લોકો પાસે છે.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਗਹਉ ॥੨॥੩॥੬॥
નાનક કહે છે કે ઋષિઓના ચરણોમાં આવવાથી જ હરિનામનો રસ પ્રાપ્ત થાય છે ||૨||૩||૬||

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કલ્યાણ પાંચમો મહેલ ||

ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਖੇ ॥
હે પ્રભુ ! તમે જ મારા જીવનના સ્વામી છો, તમે જ દયાના સાગર છો, પરમ પુરુષ અને સાચા સાથી છો.

ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਲਿ ਕਾਲ ਜਾਲ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨੁ ਹਰਿ ਰਖੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
તમે ગર્ભમાંથી મુક્તિ આપનાર, મૃત્યુ અને દુ:ખની જાળનો નાશ કરનાર છો || ૧ || વિરામ||

ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ॥
મેં નામ ધારણ કરીને તારા શરણમાં આવ્યો છું,

ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ਟੇਕ ਮੇਰੀ ॥੧॥
હે દયાળુ પ્રભુ! તમે જ મારો આશરો છો || ૧ ||

ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਆਸਵੰਤ ॥
મારા જેવા અનાથ અને ગરીબો માટે એક તારી જ આશા છે,

ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਮਨਹਿ ਮੰਤ ॥੨॥
હે પ્રભુ! તમારું નામ જ મનમાં મંત્ર છે || ૨ ||

ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨੂ ॥
હે પ્રભુ ! હું તારા સિવાય કશામાં માનતો નથી અને

ਸਰਬ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤੁਮ ਪਛਾਨੂ ॥੩॥
આખી દુનિયામાં હું તને જ ઓળખું છું || ૩ ||

ਹਰਿ ਮਨਿ ਬਸੇ ਨਿਸਿ ਬਾਸਰੋ ॥
મારા મનમાં દિવસરાત પરમાત્મા જ વસે છે અને

ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ॥੪॥੪॥੭॥
નાનકનું કથન છે કે તેમનો જ મને આશરો છે || ૪ || ૪ || ૭ ||

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥
કલ્યાણ પાંચમો મહેલ ||

ਮਨਿ ਤਨਿ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ ॥
મન તન થી ભગવાન નો જાપ કરવો જોઈએ

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਸਦਾ ਸੂਖ ਕਲਿਆਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
જ્યારે પૂર્ણ ગુરુ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે હંમેશા સુખ અને કલ્યાણ જ પ્રાપ્ત થાય છે ||૧|| વિરામ||

ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਸਿਧਿ ਭਏ ਗਾਇ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ॥
ઈશ્વરના ગુણગાન ગાવાથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થયા છે.

ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇ ਨਾਠਿਆ ਦੁਖ ਕਾਲ ॥੧॥
ઋષિમુનિઓ સાથે મળીને પ્રભુનું સ્મરણ કરો તો દુ:ખ અને સમય દૂર થાય છે || ૧ ||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਿਆ ਕਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਸੇਵ ॥
હે મારા પ્રભુ ! મારા પર દયા કરો, જેથી હું દિવસ-રાત તમારી સેવામાં તલ્લીન રહું.