GUJARATI PAGE 128

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਮਨਮੁਖ ਪੜਹਿ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਵਹਿ ॥
manmukh parheh pandit kahaaveh.
The self-conceited persons study the scriptures and are called Pandits-scholars.
પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય વેદ વગેરે ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચે છે અને આ કારણે પોતાને પંડિત-વિદ્વાન કહેવડાવે છે.

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥
doojai bhaa-ay mahaa dukh paavahi.
But they are in love with duality, and they suffer in terrible pain.\
પરંતુ, તો પણ તે માયાના પ્રેમમાં ટકેલો રહે છે, ધાર્મિક પુસ્તકો વંચાતા હોવા છતાં પણ અહંકાર વગેરેનું ખુબ દુ:ખ સહન કરતો રહે છે.

ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਆਵਣਿਆ ॥੧॥
bikhi-aa maatay kichh soojhai naahee fir fir joonee aavani-aa. ||1||
Engrossed in the poison of worldly wealth, they understand nothing about spiritual life and keep going in the cycle of birth and death.
માયાના મોહમાં મસ્ત રહેવાથી તેને આધ્યાત્મિક જીવનની કાંઈ પણ સમજ નથી હોતી. તે વારંવાર યોનિઓમાં ભટકતો રહે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree ha-umai maar milaavani-aa.
I dedicate my life to those who subdue their ego and unite with God.
હે ભાઈ! હું તો તે મનુષ્યોથી હંમેશા કુરબાન જાવ છું જે અહંકાર દૂર કરીને ગુરુ ચરણોમાં મળી રહે છે.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਹਜਿ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur sayvaa tay har man vasi-aa har ras sahj pee-aavni-aa. ||1|| rahaa-o.
Because they follow Guru’s teachings, God comes to dwell in their mind and they intuitively relish the elixir of Naam.
ગુરુની શરણ પડવાને કારણે પરમાત્મા તેના મનમાં આવીને વસે છે. આધ્યાત્મિક સ્થિરતામા ટકીને તે પરમાત્માના મેળાપનો આનંદ લે છે. ।।૧।।વિરામ।।

ਵੇਦੁ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥
vayd parheh har ras nahee aa-i-aa.
The Pandits study the scriptures but do not obtain any divine joy.
પોતાને પંડિત કહેવનાર લોકો વેદ તો વાંચે છે પરંતુ તેને પરમાત્માના મેળાપનો આનંદ નથી આવતો.

ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
vaad vakaaneh mohay maa-i-aa.
Allured by Maya they argue and debate.
વેદ વગેરે વાંચીને તો તે ફક્ત કોઈને કોઈ ધર્મ ચર્ચા તેમજ વાતચીત જ બીજા લોકોને સંભળાવે છે. પરંતુ સ્વયં તે માયાના મોહમાં જ ટકી રહે છે.

ਅਗਿਆਨਮਤੀ ਸਦਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਿ ਹਰਿ ਗਾਵਣਿਆ ॥੨॥
agi-aanmatee sadaa anDhi-aaraa gurmukh boojh har gaavani-aa. ||2||
The foolish intellectuals are forever in spiritual darkness. The Guru’s followers understand, and sing the Glorious Praises of God.
તેની પોતાની બુદ્ધિ બેસમજીવાળી જ રહે છે. તેની અંદર માયાના મોહનો અંધકાર ટકી રહે છે. ગુરુની શરણ પડનાર મનુષ્ય જ ગુરુ દ્વારા બુદ્ધિ લઈને પરમાત્માની મહિમા કરી શકે છે ।।૨।।

ਅਕਥੋ ਕਥੀਐ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨਿ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥
aktho kathee-ai sabad suhaavai. gurmatee man sacho bhaavai.
If we keep describing the praises of the indescribable God through the pleasing words of the Guru.Then, through the Guru’s Teachings, God becomes pleasing to the mind.
જે હૃદય માં અકથ પરમાત્માની મહિમા થતી રહે તે હૃદયમાં ગુરુના શબ્દની કૃપાથી પરમાત્મા સુંદર લાગવા લાગે છે, ગુરુના ઉપદેશથી હંમેશા સ્થિર પ્રભુ મનુષ્ય ના મનને પ્રેમાળ લાગવા લાગે છે.

ਸਚੋ ਸਚੁ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਚਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ॥੩॥
sacho sach raveh din raatee ih man sach rangaavin-aa. ||3||
Those who always meditate on God’s Name, their minds remain imbued with the Truth (eternal God).
ગુરુની શરણ પડનાર મનુષ્ય દિવસ રાત હંમેશા સ્થિર પરમાત્માને જ સ્મરણ કરતો રહે છે. તેનું આ મન હંમેશા સ્થિર પ્રભુના પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલું રહે છે ।।૩।।

ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਚੋ ਭਾਵੈ ॥
jo sach ratay tin sacho bhaavai.
Those who are attuned to Truth, love the Truth.
જે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્માના પ્રેમ રંગમાં રંગાયેલો રહે છે. તેને તે હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુ પ્રેમાળ લાગે છે.

ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥
aapay day-ay na pachhotaavai.
God Himself bestows this gift, and never regrets.
આ દાન પરમાત્મા પોતે જ તેને આપે છે. આ દાન આપીને તે પસ્તાતો નથી

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਮਿਲਿ ਸਚੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
gur kai sabad sadaa sach jaataa mil sachay sukh paavni-aa. ||4||
Through the Guru’s word , they realize the eternal God. Uniting with Him, they always live in spiritual peace.
કારણ કે આ દાનની કૃપાથી ગુરુના શબ્દમાં જોડાઈને તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુની સાથે ગાઢ સંધિ બનાવી રાખે છે અને હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ચરણોમાં મળીને આધ્યાત્મિક આનંદ લે છે ।।૪।।

ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨਾ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
koorh kusat tinaa mail na laagai.
The filth of fraud and falsehood does not stick to those,
આવા મનુષ્યોને હૃદયોના અસત્યને સ્પર્શ કરી શકતા નથી,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
gur parsaadee an-din jaagai.
who, by Guru’s Grace, always remain vigilant against the allurement of Maya.
કપટી સ્પર્શ કરી શકતા નથી. વિકારોની ગંદકી લાગતી નથી.

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥
nirmal naam vasai ghat bheetar jotee jot milaavani-aa. ||5||
The Immaculate Naam, the Name of God, dwells deep within their hearts; their light (soul) merges into the Light (Primal Soul).
જે મનુષ્યના હૃદયમાં પવિત્ર સ્વરૂપ પરમાત્માનું નામ વસે છે. તે ગુરુની કૃપાથી દરેક સમય માયાના હુમલાથી સચેત રહે છે. તેનું ધ્યાન પરમાત્માની જ્યોતિમાં મળેલું રહે છે ।।૫।।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ॥
tarai gun parheh har tat na jaaneh.
Those who always study the scriptures motivated by the three modes of Maya, remain deprived of the essential reality of God.
તે જગતના વાસ્તવિક પ્રભુની સાથે ગાઢ સંધિ નથી રાખતા અને તે હંમેશા ત્રિગુણી માયાના લેખ જ વાંચ્યા રહે છે.

ਮੂਲਹੁ ਭੁਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ॥
moolhu bhulay gur sabad na pachhaaneh.
They have gone astray from the very fundamentals, and they do not understand the true meaning of the Guru’s word.
જે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દ સાથે સંધિ નથી રાખતા તે જગતના મૂળ પરમાત્માની યાદથી વંચિત રહે છે.

ਮੋਹ ਬਿਆਪੇ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
moh bi-aapay kichh soojhai naahee gur sabdee har paavni-aa. ||6||
Engrossed in love of worldly wealth, they do not understand that God can be realized only through the Guru’s teachings .
માયાના મોહમાં અસ્થિર પગલે ચાલવાવાળા તે મનુષ્યોને પરમાત્માની ભક્તિ કરવા વિશે કાંઈ પણ સુઝતું નથી. હે ભાઈ! ગુરુના શબ્દની કૃપાથી જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે ।।૬।।

ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥
vayd pukaarai taribaDh maa-i-aa.
The pundit who reads Vedas loudly, but he himself remains under the influence of three modes of Maya.
પંડિત વેદ વગેરે ધર્મ પુસ્તકોને ઊંચે ઊંચે વાંચે છે. પરંતુ તેની અંદર ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ બની રહે છે.

ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥
manmukh na boojheh doojai bhaa-i-aa.
The self-willed manmukh, in love with duality, do not understand spirituality.
પોતાના મનની પાછળ ચાલવાવાળો મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવનને નથી સમજતો તેનું મન માયાના પ્રેમમાં જ ટકેલુ રહે છે.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
tarai gun parheh har ayk na jaaneh bin boojhay dukh paavni-aa. ||7||
Motivated by the three traits of Maya, they read the scriptures but do not realize God, and without realizing Him they suffer in misery.
તે આ ધર્મ પુસ્તકોને ત્રિગુણી માયા કમાવવા માટે વાંચે છે, એક પરમાત્મા સાથે સંધિ નથી રાખતા, ધર્મ પુસ્તકો વાંચતો હોવા છતાં પણ આ ભેદને સમજ્યા વિના દુઃખ જ મેળવે છે ।।૭।।

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥
jaa tis bhaavai taa aap milaa-ay.
When it pleases God, He unites us with Himself.
પરંતુ, જીવોનું પણ શું વશ? જયારે પરમાત્માની પોતાની મંજુરી હોય છે ત્યારે તે સ્વયં જ જીવોને પોતાના ચરણોમાં મળાવે છે.

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਚੁਕਾਏ ॥
gur sabdee sahsaa dookh chukaa-ay.
Through the Guru’s word, skepticism and suffering are dispelled.
ગુરુના શબ્દ દ્વારા તેનું સંયમ તેમજ દુઃખ દૂર કરે છે

ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਕੀ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮੋ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੩੦॥੩੧॥
naanak naavai kee sachee vadi-aa-ee naamo man sukh paavni-aa. ||8||30||31||
O’ Nanak, eternal is the glory of Naam. Believing in Naam, peace is obtained.
હે નાનક! જે મનુષ્યને પરમાત્મા પોતાનું નામ જપવાની હંમેશા સ્થિર રહેનારી ઈજ્જત દે છે. તે મનુષ્ય પ્રભુના નામ સ્મરણને જ જીવન હેતુ માનીને આધ્યાત્મિક આનંદનું સુખ મેળવે છે ।।૮।।૩૦।।૩૧।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
માઝ મહેલ ૩।।

ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥
nirgun sargun aapay so-ee.
God Himself is the one without any attribute, and He Himself is the one with all the attributes.
તે પરમાત્મા સ્વયં જ તે સ્વરૂપવાળો છે જેમાં માયાના ત્રણ ગુણોનું લેશ માત્ર પણ અસ્તિત્વ હોતું નથી. સ્વયં જ તે સ્વરૂપવાળો છે જેમાં માયાના ત્રણ ગુણો હાજર છે.

ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਈ ॥
tat pachhaanai so pandit ho-ee.
One who understand this essential reality becomes a the true Pandits.
આકાર-રહિત પણ પોતે જ છે અને દેખાઇ દેતો આકાર પણ પોતે જ છે. જે મનુષ્ય તેની વાસ્તવિકતાને ઓળખે છે તે વાસ્તવિકતાની સાથે સંધિ નાખે છે. તે પંડિત બની જાય છે.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥
aap tarai saglay kul taarai har naam man vasaavani-aa. ||1||
He saves himself and all his lineage by enshrining God’s Name in his mind.
તે મનુષ્ય પોતે સંસાર સમુદ્રથી પાર પાડે છે. તે હંમેશાપરમાત્માના નામને પોતાના મનમાં વસાવી રાખે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਖਿ ਸਾਦੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree har ras chakh saad paavni-aa.
I dedicate my life to those who upon relishing the elixir of Naam, enjoy bliss.
હું તે લોકોથી હંમેશા કુરબાન જાવ છું જે પરમાત્માનું નામ રસ ચાખીને તેનું આધ્યાત્મિક આનંદ લે છે.

ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har ras chaakhahi say jan nirmal nirmal naam Dhi-aavani-aa. ||1|| rahaa-o.
They who relish the elixir of Naam are the immaculate beings. They alwaysmeditate on the immaculate God with loving devotion.
જે મનુષ્ય હરિ નામનો રસ ચાખે છે તે પવિત્ર આત્મા થઇ જાય છે. તે પવિત્ર પ્રભુનું નામ હંમેશા સ્મરણ કરે છે ।।૧।।વિરામ।।

ਸੋ ਨਿਹਕਰਮੀ ਜੋ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
so nihkarmee jo sabad beechaaray.
The person who reflects upon the holy word of the Guru, does deeds without any selfish motive.
જે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દને પોતાના મનમાં વસાવે છે. તે દુનિયાના કાર્ય-વ્યવહાર વાસના રહિત થઈને કરે છે.

ਅੰਤਰਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ॥
antar tat gi-aan ha-umai maaray.
Within him is the essence of divine wisdom, by which he destroys his ego.
તેની અંદર જગતના મૂળ પ્રભુ પ્રગટ થઈ જાય છે. તે ગુરુના આપેલા જ્ઞાનની સહાયતાથી પોતાની અંદરથી અહંકારને દૂર કરી લે છે.

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
naam padaarath na-o niDh paa-ay tarai gun mayt samaavani-aa. ||2||
He obtains the precious Naam, which is as valuable as the nine treasures of the world. Rising above the three traits of Maya, he merges with God.
તે પરમાત્માના નામ ખજાનાને શોધી લે છે જે તેના માટે દુનિયાના નવ ખજાના જ છે. આ નામ પદાર્થની કૃપાથી તે માયાના ત્રણ ગુણોના પ્રભાવ કાઢીને પ્રભુ ચરણોમાં લીન રહે છે ।।૨।।

ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨਿਹਕਰਮੀ ਨ ਹੋਵੈ ॥
ha-umai karai nihkarmee na hovai.
The one who indulges in ego can never do anything without selfish motive.
જે મનુષ્ય “હું કરું છું હું કરું છું” ની રટણ લગાવી રાખે છે તે વાસના રહિત નથી થઈ શકતા.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਖੋਵੈ ॥
gur parsaadee ha-umai khovai.
It is only by Guru’s Grace that one gets rid of ego.
ગુરુની કૃપાથી જ કોઈ દુર્લભ મનુષ્ય અહંકારને દૂર કરી શકે છે.

ਅੰਤਰਿ ਬਿਬੇਕੁ ਸਦਾ ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੩॥
antar bibayk sadaa aap veechaaray gur sabdee gun gaavani-aa. ||3||
He develops the sense of differentiating good from bad. He always reflects upon the self, and through Guru’s teachings he keep singing the praises of God.
જે મનુષ્ય અહંકારને દૂર કરી લે છે તેની અંદર સારા-ખરાબ કામોની પરખની સમજ જન્મે છે. તે હંમેશા પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનને વિચારતો રહે છે ।।૩।।

ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੋਈ ॥
har sar saagar nirmal so-ee.
God is like a vast immaculate ocean full of virtues.
હે ભાઈ! તે પરમાત્મા જ પવિત્ર માનસરોવર છે, પવિત્ર સમુદ્ર છે, પવિત્ર તીર્થ છે

ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥
sant chugeh nit gurmukh ho-ee.
Following the Guru’s teachings, the holy people keep acquiring these virtues.
સંત ગુરુની શરણ પડીને તેમાંથી હંમેશા પ્રભુ નામરૂપી મોતી ચણે છે.

ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ॥੪॥
isnaan karahi sadaa din raatee ha-umai mail chukaavani-aa. ||4||
These saintly people always remain immersed in this immaculate ocean of Naam and wash away the filth of ego.
સંત હંમેશા દિવસ રાત તે સરોવરમાં સ્નાન કરે છે તથા પોતાની અંદરથી અહંકારની ગંદકી કાઢતા રહે છે ।।૪।।

ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥
nirmal hansaa paraym pi-aar.
He, who is always absorbed in love and devotion for God, is like a pure swan.
તે મનુષ્ય જાણે સાફ સુથરો હંસ છે જે પ્રભુના પ્રેમ પ્રેમમાં ટકી રહે છે.

ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥
har sar vasai ha-umai maar.
Who, shedding his ego, dwells in the divine pool of Naam.
તે પોતાની અંદરથી અહંકારને દૂર કરીને પરમાત્મા સરોવરમાં નિવાસ બનાવી રાખે છે.