GUJARATI PAGE 120

ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥
mansaa maar sach samaanee
One who, by subduing his desires, merged with the True One;
મનને મારીને જે મનુષ્યની વાસના હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં લીન થઈ ગઈ છે,

ਇਨਿ ਮਨਿ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
in man deethee sabh aavan jaanee
He has realized that this entire world is subject to coming and going
તેને આ ટકેલાં મનથી આ બધી જન્મ મરણના ચક્કરની રમત જોઈ લીધી છે, સમજી લીધી છે

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
satgur sayvay sadaa man nihchal nij ghar vaasaa paavni-aa ||3||
By following the teachings of the True Guru, his mind always remains in a state of poise, and he realizes the presence of God within himself ||3||
તે મનુષ્ય ગુરુનો આશરો લે છે, તેનું મન હંમેશા માટે માયાના હુમલાથી અટળ થઈ જાય છેતે પોતાના અસલ ઘરમાં પ્રભુ ચરણોમાં ઠેકાણું પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૩।।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਿਦੈ ਦਿਖਾਇਆ ॥
gur kai sabad ridai dikhaa-i-aa
The Guru’s word has shown me the presence of God within my heart
હે ભાઈ! ગુરુના શબ્દોએ મને પરમાત્મા મારા હૃદયમાં વસતા દેખાડી દીધા છે

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
maa-i-aa moh sabad jalaa-i-aa
By following the Guru’s word, I have burnt away my attachment for the worldly riches and powers
શબ્દએ મારી અંદરથી માયાનો મોહ સળગાવી દીધો છે હવે હું બધી જગ્યાએ તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુને જોઈને તેની મહિમા કરું છું

ਸਚੋ ਸਚਾ ਵੇਖਿ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
sacho sachaa vaykh saalaahee gur sabdee sach paavni-aa ||4||
Now by seeing the eternal God everywhere, I praise Him Through the Guru’s word, I obtain the eternal God||4||
હે ભાઈ! ગુરુના શબ્દમાં જોડાનાર મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુનો મેળાપ પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૪।।

ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
jo sach raatay tin sachee liv laagee
Those who are imbued with the love of the eternal God, they are truly attuned to Him
જે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુના નામ રંગમાં રંગાઈ જાય છે, તેની અંદર પ્રભુ ચરણો માટે હંમેશાકાયમ રહેનાર લગન પેદા થઈ જાય છે

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
har naam samaaleh say vadbhaagee
Those fortunates ones keep God’s Naam enshrined in their hearts
તે ખુબ જ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય પ્રભુના નામને પોતાના હૃદયમાં સંભાળી રાખે છે

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sachai sabad aap milaa-ay satsangat sach gun gaavani-aa ||5||
Through the True word of the Guru, God unites them with Himself , and in thecompany of saintly persons, they keep singing praises of the eternal God||5||
જે મનુષ્યોને પ્રભુ સ્વયં જ મહિમાની વાણીમાં જોડે છે, તે સાધુ-સંગતમાં રહીને હંમેશા સ્થિર પ્રભુને સ્મરણ કરે છે તેના ગુણ ગાય છે ।।૫।।

ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ॥
laykhaa parhee-ai jay laykhay vich hovai
We might try to read God’s description (such as when He came to existence or when He created the universe ), if He were subject to any such description
હે ભાઈ! તે પરમાત્માની કુદરતનું, એમના અસ્તિત્વનું, એમના ગુણોનું પૂરું જ્ઞાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો વ્યર્થ છે

ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਧਿ ਹੋਵੈ ॥
oh agam agochar sabad suDh hovai
That inaccessible and incomprehensible God can be realized only through the Guru’s word
તેનું સ્વરૂપ લેખોથી બહાર છે તે અગમ્ય છે, મનુષ્યની જ્ઞાનેન્દ્રિય સુધી તેની પહોંચ નથી હોઈ શકતી પરંતુ પરમાત્માની આ અખૂટ સમજ ગુરુના શબ્દ દ્વારા જ થાય છે

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ਹੋਰੁ ਕੋਇ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
an-din sach sabad saalaahee hor ko-ay na keemat paavni-aa ||6||
Only the person, who always sings His praises through the Guru’s word, knows Him, no one else knows His worth ||6||
હું તો દરેક સમય પ્રભુની મહિમાની વાણી દ્વારા તેની મહિમા કરું છું કોઈ પણ બીજો એવો નથી જેને પરમાત્મા સમાન કહી શકાય ।।૬।।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ॥
parh parh thaakay saaNt na aa-ee
People read and recite books about God until they grow weary, but they do not find mental peace
પરમાત્માનો અંત મેળવવા માટે અનેક પુસ્તકો વાંચી વાંચીને વિદ્વાન લોકો થાકી ગયા, પ્રભુનું સ્વરૂપ પણ ના સમજી શક્યા, અને આધ્યાત્મિક સ્થિરતા પણ પ્રાપ્ત ના થઈ

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧਿ ਨ ਕਾਈ ॥
tarisnaa jaalay suDh na kaa-ee
They are consumed by the fire of their worldly desires, and have no real wisdom
પણ માયાની તૃષ્ણાની આગમાં જ સળગતા રહ્યા આધ્યાત્મિક મૃત્યુ લાવવાવાળું તે માયારૂપી ઝેર જ એકત્ર કરતા રહ્યા

ਬਿਖੁ ਬਿਹਾਝਹਿ ਬਿਖੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਵਣਿਆ ॥੭॥
bikh bihaajheh bikh moh pi-aasay koorh bol bikh khaavani-aa ||7||
Such people simply remain absorbed in the love for the poison of worldly wealth and remain thirsty for this poison By telling all kinds of lies they consume this poison of worldly wealth ||7||
આ માયા-ઝેરનાં મોહની જ તેને તરસ લાગેલી રહે છે ખોટું બોલીને તે આ ઝેરને જ પોતાનો આધ્યાત્મિક ખોરાક બનાવી રાખે છે ।।૭।।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ॥
gur parsaadee ayko jaanaa
By Guru’s grace, I recognize the only One (God)
હે નાનક! જે મનુષ્યએ ગુરુની કૃપાથી ફક્ત એક પરમાત્માથી જ ગાઢ સંધિ રાખી,

ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥
doojaa maar man sach samaanaa
By subduing duality (love for anything other than God), I have merged my mind in the eternal God
તે પ્રભુ વિના અન્ય પ્રેમને મારીને તેનું મન હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુમાં લીન થઈ ગયું

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੭॥੧੮॥
naanak ayko naam vartai man antar gur parsaadee paavni-aa ||8||17||18||
O’ Nanak, one whose mind remains absorbed in God’S Name, realizes the presence of God within himself ||8||17||18||
જેના મનમાં ફક્ત પરમાત્માનું નામ જ વસે છે, તે ગુરુની કૃપાથી પરમાત્માના ચરણોમાં મેળાપ પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૮।।૧૭।।૧૮।।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3
Maajh Raag, Third Guru
માઝ મહેલ ૩।।

ਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥
varan roop varteh sabh tayray
All the different forms and colors, pervading in uncountable creatures of this universe are Your manifestation
હે પ્રભુ! જગતમાં અનંત જીવ છે, આ બધામાં તારું જ અલગ અલગ રૂપ દેખાય રહ્યું છે

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫੇਰ ਪਵਹਿ ਘਣੇਰੇ ॥
mar mar jameh fayr paveh ghanayray
These uncountablecreatures keep dying and getting reborn again and again; they continue tomake their rounds on the wheel of reincarnation
આ અનંત જીવ વારંવાર પેદા થઈ મરે છે, આને જન્મ મરણના કંઈ ચક્કર પડેલા રહે છે

ਤੂੰ ਏਕੋ ਨਿਹਚਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥
tooN ayko nihchal agam apaaraa gurmatee boojh bujhaavani-aa ||1||
You alone are immortal, incomprehensible and infinite You impart this understanding through the Guru’s teachings||1||
હે પ્રભુ! ફક્ત તું જ અટળ છે અગમ્ય પહોંચથી પરે છે, અનંત છે, આ સમજ તું જ ગુરુની બુદ્ધિ પર ચલાવીને જીવોને આપે છે ।।૧।।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree raam naam man vasaavani-aa
I dedicate my life to those who enshrine the God’s Name in their hearts
હું તે મનુષ્યો પરથી હંમેશા કુરબાન જાવ છું, જે પરમાત્માનું નામ પોતાના મનમાં વસાવે છે

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਵਰਨੁ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis roop na raykh-i-aa varan na ko-ee gurmatee aap bujhaavani-aa ||1|| rahaa-o
God has no form, figure or color Through the Guru’s teachings, He inspires us to understand Him||1||Pause||
તે પરમાત્માનું કોઈ ખાસ રૂપ નથી, કોઈ ખાસ ચિન્હ-ચક્ર નથી, કોઈ ખાસ રંગ નથી, તે સ્વયં જ જીવોને ગુરુની બુદ્ધિ દ્વારા પોતાની સમજ આપે છે ।।૧।। વિરામ।।

ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥
sabh aykaa jot jaanai jay ko-ee
It is only One Divine Light that pervades in all His creation; but very few know this
આખી સૃષ્ટિમાં એક પરમાત્માની જ્યોતિ જ હાજર છે પરંતુ આ સમજ કોઈ દુર્લભ મનુષ્યને જ પડે છે

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥
satgur sayvi-ai pargat ho-ee
This Divine light is revealed to the those who follow the teachings of the true Guru
ગુરુની શરણ પડવાથી જ બધા જીવોમાં વ્યાપક જ્યોતિ પ્રત્યક્ષ દેખાવા લાગે છે

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gupat pargat vartai sabh thaa-ee jotee jot milaavani-aa ||2||
Visibly and invisibly; He pervades everywhere and it is He who ultimately merges all lights (souls) into His Light||2||
બધી જગ્યાએ પરમાત્માની જ્યોતિ ગુપ્ત પણ હાજર છે અને પ્રત્યક્ષ પણ પ્રભુની જ્યોતિ દરેક જીવની જ્યોતિમાં મળેલી છે ।।૨।।

ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
tisnaa agan jalai sansaaraa
The entire world is burning and suffering in the fire of desire,
હે ભાઈ! જગત માયાની તૃષ્ણાની અગ્નિમાં સળગી રહ્યું છે,

ਲੋਭੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
lobh abhimaan bahut ahaNkaaraa
People are overpowered by greed, arrogance and lot of ego
આના પર લોભ અભિમાન અહંકાર પોત પોતાનું જોર મૂકી રહ્યા છે

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ ਅਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੩॥
mar mar janmai pat gavaa-ay apnee birthaa janam gavaavni-aa ||3||
Afflicted with theses evils, people remain entangled in the cycles of birth and death, thus wasting the human birth in vain ||3||
તૃષ્ણાની આગને કારણે જગત આધ્યાત્મિક મૃત્યુ સહીને જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડેલું છે, પોતાની ઇજ્જત ગુમાવી રહ્યું છે અને પોતાનું માનવ જન્મ વ્યર્થ ગુમાવી રહ્યું છે ।।૩।।

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ॥
gur kaa sabad ko virlaa boojhai
Very rare (and fortunate) person understands the Guru’s Word (advise)
કોઈ એકાદ ભાગ્યશાળી મનુષ્ય ગુરુના શબ્દને સમજે છે

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥
aap maaray taa taribhavan soojhai
Only when one kills his ego, he can understand that God pervades through all the three worlds
જ્યારે પોતાની અંદરથી સ્વયં ભાવ દૂર કરે છે, ત્યારે તે પરમાત્માને ત્રણેય ભવનોમાં વ્યાપક જાણી લે છે

ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
fir oh marai na marnaa hovai sehjay sach samaavani-aa ||4||
Then, oneneither spiritually dies nor experiences such death again, but instead imperceptibly remains merged in eternal God ||4||
આ સ્થિતિમાં પહોંચીને પુનઃ તે આધ્યાત્મિક મૃત્યુ નથી સહેતો આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તેની નજીક નથી ભટકતી, તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્મામાં લીન રહે છે ।।૪।।

ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਏ ॥
maa-i-aa meh fir chit na laa-ay
Such a person no longer focuses his mind on worldly things
આવી સ્થિરતામાં પહોંચેલો મનુષ્ય બીજી વાર ક્યારેય માયાના મોહમાં પોતાનું મન નથી જોડતો

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥
gur kai sabad sad rahai samaa-ay
Such a person always remains absorbed in the Guru’s word
તે ગુરુના શબ્દની કૃપાથી હંમેશા પરમાત્માની યાદમાં ટકેલો રહે છે

ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sach salaahay sabh ghat antar sacho sach suhaavani-aa ||5||
He sings the praises of the True One, who is residing deep within all hearts He is blessed and exalted by the Truest of the True (God) ||5||
તે હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુની જ મહિમા કરે છે તેને આ જ દેખાય છે કે બધા શરીરોમાં તે હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્મા જ શોભા આપી રહ્યો છે ।।૫।।

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
sach saalaahee sadaa hajooray
The person who praises the eternal God deems Him always very close
હે ભાઈ! હું તો તે હંમેશા સ્થિર રહેનાર પ્રભુની મહિમા કરું છું, જે હંમેશા બધા જીવોની આસપાસ વસે છે

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
gur kai sabad rahi-aa bharpooray
Through the Guru’s word this person understands that God pervades everywhere
ગુરુના શબ્દમાં જોડાવાથી તે બધી જગ્યાએ જ વસેલો દેખાય છે

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gur parsaadee sach nadree aavai sachay hee sukh paavni-aa ||6||
By Guru’s grace, eternal God becomes visible to such person and from that eternal God Himself he obtains spiritual peace and joy||6||
જે મનુષ્યને ગુરુની કૃપાથી હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્મા બધી જગ્યાએ વસેલો દેખાય છે તે પેલા હંમેશા સ્થિરમાં જ લીન રહીને આધ્યાત્મિક આનંદ લે છે ।।૬।।

ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
sach man andar rahi-aa samaa-ay
The eternal God abides within everyone’s heart
હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્મા દરેક મનુષ્યના મનમાં હાજર રહે છે

ਸਦਾ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
sadaa sach nihchal aavai na jaa-ay
He (God) always is eternal and never goes into the cycle of birth and death
તે સ્વયં હંમેશા અટળ રહે છે ના ક્યારેય જન્મે છે, ના મરે છે

ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sachay laagai so man nirmal gurmatee sach samaavani-aa ||7||
Those who are attached to the True One are immaculate and pure Through the Guru’s Teachings, they merge in the True One ||7||
જે મન તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુમાં પ્રેમ મેળવી લે છે, તે પવિત્ર થઈ જાય છે ગુરુની બુદ્ધિ પર ચાલીને તે હંમેશા સ્થિર રહેનારની યાદમાં જોડાયેલો રહે છે ।।૭।।

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
sach saalaahee avar na ko-ee
Sing the praises of only the eternal God, thereis no one else like Him
હે ભાઈ! હું હંમેશા કાયમ રહેનાર પરમાત્માની જ મહિમા કરું છું

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
jit sayvi-ai sadaa sukh ho-ee
By meditating on whom with love and devotion, eternal spiritual peace and joy is experienced
મને ક્યાંય તેના જેવું કોઈ બીજું નથી દેખાતું તે હંમેશા સ્થિર પ્રભુનું સ્મરણ કરવાથી હંમેશા આધ્યાત્મિક આનંદ બનેલો રહે છે