GERMAN PAGE 456

ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾ ਕਉ ਅਰਾਧਹਿ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ॥
Ebenso Luxmi bedient ihm in soviele Arten.

ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਧਿਆਵਹਿ ਬਸੁਧ ਗਗਨਾ ਗਾਵਏ ॥
Unsichtbare und auch sichtbare Dinge, Wasser, Luft, Tag und Nacht, alle meditieren über ihn.Sterne, Mond. Sonne, Erde und Himmel: sie meditieren stets über ihn.

ਸਗਲ ਖਾਣੀ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵਏ ॥
Smritis, Puranas. die vier Vedas und sechs Shastras rezitieren seinen Namen.

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਣ ਚਤੁਰ ਬੇਦਹ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਾ ਕਉ ਜਪਾਤਿ ॥
Der Herr reinigt die Sünder, bewahrt seine Anhänger.

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਮਿਲੀਐ ਸੰਗਿ ਸਾਤਿ ॥੩॥
Man begegnet ihm in der Gesellschaft der Heiligen. (3)

ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਤੇਤ ਭਨੀ ॥
Meine Zunge beschreibt, was der Herr mir verstehen gemacht hat.

ਅਨਜਾਨਤ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੇਤੀ ਨਹ ਜਾਇ ਗਨੀ ॥
Unzählbar sind die Geschöpfe, die dir dienen o Herr; ich kenne sie nicht.

ਅਵਿਗਤ ਅਗਨਤ ਅਥਾਹ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਮੰਝੇ ਬਾਹਰਾ ॥
Ewig, unendlich ist der wohltätige Spender, alle Geschöpfe betteln an seinem Tor.

ਸਰਬ ਜਾਚਿਕ ਏਕੁ ਦਾਤਾ ਨਹ ਦੂਰਿ ਸੰਗੀ ਜਾਹਰਾ ॥
Der Herr ist nicht in der Ferne, er ist bei uns, ganz offenbar. Der Herr bewegt sich, nach dem Willen seiner Heiligen.

ਵਸਿ ਭਗਤ ਥੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀਆ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਤ ਗਨੀ ॥
Wie kann man die Größe von ihnen beschreiben, von denen die mit ihm vereinigt sind.

ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਮਾਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪਾਏ ਸੀਸੁ ਸਾਧਹ ਧਰਿ ਚਰਨੀ ॥੪॥੨॥੫॥
Nanak verlangt das Geschenk, daß er seinen Kopf auf die Lotus-Füße der Heiligen legt. [4-2-5]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਲੋਕ ॥
Shaloka

ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
O Glückliche, leistet alle Bemühungen und meditiert über den Meister König.

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਹਿ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥੧॥
Durch seine Meditation gewinnt man den Frieden und den Komfort; Außerdem gehen der Zweifel und die Pein weg. (1)

ਛੰਤੁ ॥
Chhant:

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥
Zögere nicht, meditiere den Herrn.

ਭੇਟਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਮ ਪੁਰਿ ਨਹ ਜਾਈਐ ॥
Man geht nicht in die Stadt von Yama, wenn man sich der Gesellschaft der Heiligen anschließt.

ਦੂਖ ਦਰਦ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਸਦ ਸੁਖੀ ॥
Dann bekümmert uns nichts, weder der Zweifel noch die Pein.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਅਰਾਧਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਮੁਖੀ ॥
Die Meditation über den Namen erschafft den Frieden. Rezitiere den Namen mit deiner Zunge, mit jedem Atemzug.

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰਸਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਕਰਿ ਦਇਆ ਸੇਵਾ ਲਾਈਐ ॥
O Bannherziger, mitfühlender, Quelle von Ambrosia, Schatz von Werten, In deinem Mitleid, vereinige mich mit dir.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹ ਅਲਸਾਈਐ ॥੧॥
Nanak sagt ” Meditiere über die Lotus-Füße des Herrn, o Bruder. Rezitiere seinen Namen und zögere nicht.” (1)

ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥
Rein und tadellos ist der Herr, seinem Namen reinigt die Sünder.

ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨਾ ॥
Die Augentropfen der göttlichen Weisheit entfernen die Dunkelheit von Zweifel.

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਜਨ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ॥
Dann erkennt man überall den Herrn, im Wasser, über der Erde, im Himmel.

ਇਕ ਨਿਮਖ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸਿਆ ਮਿਟੇ ਤਿਸਹਿ ਵਿਸੂਰਿਆ ॥
Wenn man die Augentropfen von dem Ratschlagen des Gurus bekommt, Entfernt sich die Traurigkeit von denen.

ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਾ ਭਉ ਭੰਜਨਾ ॥
deren Herz von dem Herrn selbst einen Augenblick bewohnt wird. Ungründlich ist der Herr, der Allmächtige vernichtet die Furcht von allen.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਣ ਜੰਪੈ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥੨॥
Nanak sagt: “Meditiere über die Lotus-Füße des Herrn, sein Name reinigt die Sünder.” (2)

ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ॥
Ich suche das Refugium des barmherzigen Herrn, des Schatzes von Gnade. Deine Lotus-Füße sind meine Stütze, o Herr, 

ਮੋਹਿ ਆਸਰ ਤੁਅ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਿ ਸਿਧੇ ॥
dein Refugium ist der Erfolg meines Lebens.

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ ਪਤਿਤ ਉਧਰਨ ਹਰਿ ਹਰੇ ॥
Der Herr ist die Ursache, der Meister rettet die Sünder durch seine Gnade.

ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਤਰੇ ॥
Die Welt ist wie ein gefährlicher Ozean. so viele haben sich durch die Meditation über den Namen gerettet.

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜਹਿ ਸੁਨੀ ਉਧਰਨ ਸੰਤਸੰਗ ਬਿਧੇ ॥
Am Anfang der Zeiten und am Ende, bist du, o Herr. So viele suchen dich, o Herr; Ich habe gehört, daß man dich nur in der Gesellschaft der Heiligen finden kann.

ਨਾਨਕੁ ਪਇਅੰਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧੇ ॥੩॥
Nanak sagt; “Meditiere über seine Füße, suche das Refugium des Herrn, des Spenders, desSchatzes der Gnade.” (3)

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਆਪਿ ਬਨਾਇਆ ॥
Der Herr liebt seine Anhänger, dies ist seine eigene Natur.

ਜਹ ਜਹ ਸੰਤ ਅਰਾਧਹਿ ਤਹ ਤਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
Der Herr macht sich offenbar, irgendwo meditieren die Heiligen über ihn.

ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਲੀਏ ਸਮਾਇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਭਗਤ ਕਾਰਜ ਸਾਰਿਆ ॥
Der Herr vereinigt seine Anhänger mit sich, er erledigt ihre Angelegenheiten,

ਆਨੰਦ ਹਰਿ ਜਸ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸਰਬ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
Sie lobpreisen den Herrn, sie gewinnen die höchste Glückseligkeit, und sie befreien sieh von der Traurigkeit.