German Page 437

ਕਰਿ ਮਜਨੋ ਸਪਤ ਸਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥
Bade deine fünf Sinne und deinen Intellekt und Geist in diesem Ozean.

ਨਿਰਮਲ ਜਲਿ ਨੑਾਏ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥
Rein und tadellos wird deine Miene sein. Wenn man sich in diesem reinen Wasser durch die Gnade des Herrn badet.

ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਕਪਟੁ ਬਿਖਿਆ ਤਜਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥
Beschäftigt man sich mit seiner Meditation, und man gewinnt die fünf Werte. Dann gibt man Fleischeslust, Zorn bei Lügerei und Sünden auf. Im Herzen schließt man den Namen ein.

ਹਉਮੈ ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਲਬ ਥਾਕੇ ਪਾਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥
Der Strom von ‘Ich’ und Gier wird schmaler. Und man liebt den Herrn, der barmherzig gegenüber den Demütigen ist.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੩॥
Nanak, kein Wallfahrtsort gleicht dem Guru, der Guru ist Gott selbst. (3)

ਹਉ ਬਨੁ ਬਨੋ ਦੇਖਿ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣੁ ਦੇਖਿ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥
Ich habe die Wälder durchsucht, ich habe die ganze Vegetation durchkämmt:

ਤ੍ਰਿਭਵਣੋ ਤੁਝਹਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥
Die drei Welten und alle Geschöpfe, alles ist de ne Schöpfung, o Herr.

ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੀਆ ਤੂੰ ਥਿਰੁ ਥੀਆ ਤੁਧੁ ਸਮਾਨਿ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥
Du hast alles geschaffen, du allein bist dauernd und ewig, kein anderer ist dir gleich.

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਾਚਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਕਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
Du bist der Spender, jeder bettelt dich an; wen anderen kann ich lobpreisen?

ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਦਾਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
O wohltätiger Herr, du beschenkst uns, ohne, daß wir dich bitten müssen. Randvoll sind die Schätze deiner Meditation.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥੪॥੨॥
Nanak, der Demütige, sagt:” Ohne den Namen des Herrn gewinnt man nie die Rettung.” [4-2]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
Mein Geist ist von der Liebe des Geliebten, des Königs, erfüllt.

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੋ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
Wahr, ewig, unendlich ist der ursprüngliche Herr, er unterhält das Weltall.

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਧਾਨੋ ॥
Er ist unerreichbar, unsagbar, unendlich, ohne gleichen, transzendent und er ist der Meister von allem.

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅਵਰੁ ਝੂਠਾ ਸਭੁ ਮਾਨੋ ॥
Der Ursprüngliche existierten seit dem Anfang der Zeiten, und er wird immerzu existieren. Vergänglich und falsch ist alles andere.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ॥
Man kennt die Essenz weder von Dharma noch von den Riten. Wie kann man also Einsicht über das Heil gewinnen?

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥
Nanak, man erkennt der Won durch den Guru; Dann meditiert man über den Namen, Tag und Nacht.

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ਰਾਮ ॥
O mein Geist, glaube immer; der Name bringt immerzu die Hilfe, den Beistand.

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥
Nichts anders geht mit; weder das ‘Ich‘ noch die Verbindung zur Scheinwelt noch der Reichtum.

ਮਾਤਾ ਪਿਤ ਭਾਈ ਸੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਸੰਗਿ ਨ ਸੰਪੈ ਨਾਰੇ ॥
Mutter, Vater. Brüder, Söhne, Geschick, Reichtum: nichts geht mit uns mit.

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗੀ ਚਰਣ ਤਲੈ ਵੀਚਾਰੇ ॥
Ich habe die Sehnsucht nach dem Maya (Reichtum) aufgegeben. Das ist nutz- und wertlos. So habe ich aufsieden Fuß gesetzt.

ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਇਕੁ ਚਲਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ॥
Der Ursprüngliche hat ein wunderbares Spiel entwickelt. Wohin auch schaue ich, sehe ich nur ihn.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨ ਛੋਡਉ ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੨॥
Nanak, vergiß niemals die Meditation über den Herrn; Hier geschieht alles nach seinem Willen. (2)

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ॥
Mein Geist ist rein und tadellos geworden, weil ich über den Namen meditiere.

ਅਵਗਣ ਮੇਟਿ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥
Meine Schwäche ist gewichen, ich halte mich in der Begleitung der Heiligen auf.

ਅਵਗਣ ਪਰਹਰਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੋ ॥
Nach ich die Schlechten Taten aufgegeben habe, beschäftige ich mich nun mit den guten Täten;

ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥
Auf diese Weise gewinnt man die Ehre, durch die Gnade des Gurus; Und ich meditiere über die Quintessenz des Herrn,

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਖਾ ਤੂੰ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
O Herr, du bist mein Freund, du bist ein Weiser; segne mich mit dem Ruhm deines Namens.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
Damit das Juwel des Namens meinen Geist erleuchte durch den Unterricht des Gurus. (3)

ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ॥
Ich benutze die Augentropfen der Wahrheit, und ich bin von dem tadellosen Heim erfüllt.

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਜੀਵਨੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥
Der Herr, der Meister des Lebens, hat meinen Geist und meinen Körper durch drunten.

ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥
Ich bin von dem Herrn erfüllt, in Harmonie habe ich den Herrn erreicht.

ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
In der Gesellschaft der Heiligen habe ich die Glückseligkeit gefunden, durch seine Gnade.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਚੂਕੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥
Wer sich mit der Meditation des Herrn beschäftigt, der allein verzichtet auf die Welt,

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਪਤੀਣੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾਸ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥੩॥
Er gibt die Bindung und das Verlangen auf. Rar ist der Diener des Herrn, der auf seine Wünsche verzichtet. Sein ‘Ich’ beherrscht und sich erfreut am Herrn. [4-3]