German Page 431

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩
Asavari M. 5: Ghar(u) 3.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
Mein Geist ist von der Liebe des Herrn erfüllt. In der Gesellschaft der Heiligen meditiert über den Herrn.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Folglich ist sein Leben rein und tadellos geworden. (1 -Pause)

ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਘਣੀ ਚਿਤਵਤ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥
Ich verlange Brennend nach dem Darshana des Herrn. Ich denke an ihn in zahlreicher Weise.

ਕਰਹੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥
Habe Mitleid mit mir, o barmherziger, transzendenter Herr. (1)

ਮਨੁ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
Die Seele läuft durch die Geburten, sie trifft den Guru nicht.

ਜਿਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਚਾਹਤਾ ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗਿ ॥੨॥
Aber sie begegnet dem Guru, wenn sie sieh der Gesellschaft der Heiligen anschließt. Die Sache, die man so Brennend verlangt, findet sich in der Liebe des Namens. (2)

ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ॥
Zahlreich sind das Vergnügen und der Zeitvertreib von Maya. Alle sind vergänglich, sie verschwinden in einem Augenblick.

ਭਗਤ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਿਉ ਸੁਖੁ ਭੁੰਚਹਿ ਸਭ ਠਾਇ ॥੩॥
Im Gegenteil, deine Anhänger sind immer von dem Namen erfüllt, o Herr Sie genießen immer und überall den Frieden. (3)

ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਤਉ ਪੇਖੀਐ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
Die ganze Welt liebt im Sterben, nur der Name des Herrn ist dauernd und ewig.

ਕਰਿ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਸਾਧ ਸਿਉ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਵਹਿ ਠਾਉ ॥੪॥
Behandle als Freund den Guru Heiligen, und du wirst den höchsten Zustand erlangen. (4)

ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ ਕੋਊ ਹੋਤ ਨ ਸਾਥ ॥
Freunde, Kameraden, Söhne, Verwandten, niemand wird mit dir mitgehen.

ਏਕੁ ਨਿਵਾਹੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਥ ॥੫॥
Nur der Name wird dich begleiten; der Herr bewahrt die Demütigen. (5)

ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਹਿਥ ਭਏ ਲਗਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਓ ਤੇਹ ॥
Die Lotus-Füße des Herrn sind das Boot, mit ihm kann man den Ozean überqueren.

ਭੇਟਿਓ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਨੇਹ ॥੬॥
Wenn man dem perfekten Guru begegnet, wird man von der Liebe des Herrn erfüllt. (6)

ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜਾਚਨਾ ਵਿਸਰੁ ਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
Dein Diener bittet inständig; “Verlaß mich nicht, während keines Augenblicks”.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥੭॥
Alles was du willst ist gut, o Herr. Alle Angelegenheiten erledigen sich nach deinem Willen. (7)

ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਉਪਜੇ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥
Wenn man dem Herrn, dem Geliebten, dem Ozean des Friedens begegnet, entsteht eine große Freude.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥੮॥੧॥੨॥
Nanak sagt, “Alle Angst geht weg. wenn man dem Herrn, der Freude selbst, begegnet. (8-I-2J

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਰਹੜੇ ਘਰੁ ੪ ਛੰਤਾ ਕੀ ਜਤਿ
Asa M. 5, Birharas: Ghar(u) 4

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੧॥
O mein Freund, rezitiere den Namen des transzendenten Herrn. Ich opfere mich dem Darshana des Herrn. (1)

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਬੀਸਰਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਤਜਣਾ ਜਾਇ ॥੨॥
O mein Freund, das Leid geht weg. wenn man sich an den Herrn erinnert. Warum soll man denn den Herrn vergessen? (2)

ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਸੰਤ ਪਹਿ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥
O mein Freund, ich werde meinen Körper dem Guru-Heiligen drangen. Weil er uns dem Herrn entgegenbringt. (3)

ਸੁਖ ਸੀਗਾਰ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਫੀਕੇ ਤਜਿ ਛੋਡੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥੪॥
Geistlos sind die Geschmäcker von Komfort und Schmuck. Ich habe sie alle aufgegeben, o meine Mutter. (4)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਜਿ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਪਾਇ ॥੫॥
Habe aufgegeben die Leidenschaft, den Zorn und die Gier, ich werfe vor den Lotus-Füßen des Gurus nieder. (5)

ਜੋ ਜਨ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਸਿਉ ਪਿਆਰੇ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ॥੬॥
Diejenigen, die sich mit der Liebe des Herrn durchtränken, gehen nirgendwo anders bin. (6)

ਹਰਿ ਰਸੁ ਜਿਨੑੀ ਚਾਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥੭॥
(Sie bleiben bei dem Herrn) Diejenigen, die die Essenz des Herrn kosten, bleiben befriedigt. (7)

ਅੰਚਲੁ ਗਹਿਆ ਸਾਧ ਕਾ ਨਾਨਕ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਪਰਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥
Nanak, wer am Hemdzipfel des Gurus hängt, der überquert den gefährlichen Ozean. [8-1-3]

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਟੀਐ ਪਿਆਰੇ ਜਬ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥
Wenn man dem Herrn, dem König begegnet, entfernt sich das Leid von Geburt und Tod. (1)

ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਘਰੁ ਸੁਜਾਣੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨੁ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇ ॥੨॥
Strahlend, tugendhaft, allwissend, ist mein Herr; er ist die Stütze des Lebens. Ich verlange Brennend nach deinem Darshana (Blick), o mein Meister. (2)

ਜੋ ਜੀਅ ਤੁਝ ਤੇ ਬੀਛੁਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਮਿ ਮਰਹਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੩॥
O meine Liebe, getrennt von dir kommt man auf die Welt, nur um zu sterben. Man nährt sich von dem Gift der Verbindung. (3)

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਸੋ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੪॥
Der allein kommt in deine Gegenwart, o Herr, dem du deine Gnade gewährst. Ich werfe mich vor seinen Lotus-Füßen nieder. (4)

ਜੋ ਸੁਖੁ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥
Die Freude, die man von deinem Darshana bekommt, laßt sich nicht beschreiben. (5)

ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤੁਟਈ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਰਹੀ ਸਮਾਇ ॥੬॥
Die wahre Liebe kommt niemals um, sie dauert immerzu. (6)