German Page 430

ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Nanak. wessen Herz von Herrn bewohnt ist.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਿ ॥੯॥੧੪॥੩੬॥
Der meditiert ehrfürchtig über dem Heim, er läßt sich von dem Namen schmücken. [9-14-36]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
Asa M. 3

ਅਨ ਰਸ ਮਹਿ ਭੋਲਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥
Man wird von anderen Geschmäckern verlockt. aber ohne den Namen erfährt man immer Leid.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ ਜਿ ਸਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਇ ॥੧॥
Man trifft den wahren Guru nicht, der allein das wahre Verständnis schenkt. (1)

ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਵਲੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਖਿ ਸਾਦੁ ਪਾਇ ॥
O mein unbeständiger Geist, trinke die Essenz, des Namens, genieße den Geschmack

ਅਨ ਰਸਿ ਲਾਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Du verbindest dich mit anderen Geschmäckern, folglich verschwendest du dein Leben ohne Zweck.

ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲੇ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਰਹਹਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
Heutzutage ist nur die Weisen-in-Guru rein und tadellos.

ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ਨਹੀ ਕਿਆ ਕਰਿ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥੨॥
Weil sie von dem wahren Namen erfüllt sind. Ohne Gnade des Herrn bekommt man nichts, was kann man sagen oder tun? (2)

ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸਬਦਿ ਮਰਹਿ ਮਨਹੁ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
Wer sich erkennt, der stirbt im Wort; er befreit sich von der Bosheit.

ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਏ ਬਖਸੇ ਬਖਸਣਹਾਰ ॥੩॥
Geh schnell zur Zuflucht des Herrn, der barmherzige Herr wird dich begnadigen. (3)

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਖੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
Ohne den Namen gewinnt man keinen Komfort, und man wird von der Angst gepackt

ਇਹੁ ਜਗੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪਿਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥੪॥
Die Welt wird von dem Maya und der Bindung in Griff gehalten. Sie ist ebenfalls verwirrt, durch Zweifel und Zweiheit. (4)

ਦੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
Die Verlassene begreift nicht die Werte ihres Gatten, Wie kann sie sich zieren?

ਅਨਦਿਨੁ ਸਦਾ ਜਲਦੀਆ ਫਿਰਹਿ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਨ ਭਤਾਰੁ ॥੫॥
Tag und Nacht lebt sie stumpfsinnig, und sie genießt das Ehebett nicht. (5)

ਸੋਹਾਗਣੀ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
Dagegen die glückliche Gattin erreicht den Palast des Herrn. Weil sie sich von ihrer Überheblichkeit befreit.

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਅਪਣੇ ਸਹਿ ਲਈਆ ਮਿਲਾਇ ॥੬॥
Sie läßt sich mit dem Wort schmücken, der Herr vereinigt sie mit sich. (6)

ਮਰਣਾ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥
Man vergißt den Tod, und man verbindet sich mit der Maya und ist stolz darauf.

ਮਨਮੁਖ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਭੀ ਮਰਹਿ ਜਮ ਦਰਿ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥੭॥
Wahrhaftig: der Egoist kommt auf die Welt und kommt dann wiederholt darin um. Er steht sich besorgt am Tor des Yamas. (7)

ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਸੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Man begegnet dem Herrn nur durch Seinen Willen,

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੮॥੨੨॥੧੫॥੩੭॥
Wenn man über das Wort des Gurus meditiert, hat man ein strahlendes Gesicht, im Palast des Herrn. [8-22-15-37]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨
Asa M. 5: Ashtapadis, Ghar(u) 2

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥
Wenn man sich mit dem fünf Werten versöhnt. Beseitigt man die fünf Verlangen.

ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ॥੧॥
Die Ersten kommen meinen Geist zu bewohnen, und die anderen verschwinden. (1)

ਇਨੑ ਬਿਧਿ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
Auf diese Weise wird das Dorf von meinem Geist bevölkert.

ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die Bösartigkeit ist entfernt und ich bin von der Weisheit des Gurus erfüllt. (1-Pause)

ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਵਾਰਿ ॥
Dieses Dorf wird von der Mauer der Werte und Wahrheit verteidigt.

ਫਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੨॥
Da bestehen die Türen aus göttlicher Weisheit und Meditation. (2)

ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਬੀਜਹੁ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥
Säe im Feld (deines Körpers) die Körner des Namens, o Bruder.

ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ ॥੩॥
Beschäftige dich immer mit dem Handel des Dienstes des Gurus. (3)

ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਭਿ ਹਾਟ ॥
Der Frieden und das Gleichgewicht füllen die Läden von diesem Dorf (Körper)

ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ॥੪॥
Die Händler von dem Meister-Bankier leben zusammen in diesem Dorf (4)

ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ ॥
Da existiert weder Steuer noch Strafe.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥੫॥
Weil der wahre Guru da das Siegel des Herrn gedrückt hat. (5)

ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਦਿ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥
Der Name des Herrn ist die wahre Ware, belade deine Wagen damit.

ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ॥੬॥
Mit dem Profit von dem Namen fahre nach Hause zurück, durch die Gnade des Gurus. (6)

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਿਖ ਵਣਜਾਰੇ ॥
Der wahre Guru ist der Meister-Händler, seine Anhänger sind die Hausierer.

ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮ੍ਹਾਰੇ ॥੭॥
Der Name des Herrn ist das Kapital, ihre Meditation ist der Rechnung des Kontos. (7)

ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥
Nur der wohnt in diesem Dorf, der dem perfekten Guru dient.

ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥੮॥੧॥
Nanak. ewig ist dieses Dorf des Herrn. [8-1]