German Page 413

ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਭੇਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰੁ ॥
Wenn man den Guru trifft, genießt man füllen Komfort.

ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਵਜੀਰੁ ॥੫॥
Du bist der Souverän, o Herr, und zugleich der Berater. (5)

ਜਗੁ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੇ ਹਉ ਮਾਰੀ ॥
Die Welt ist in Fesseln gefangen. Der allein befreit sich, der sein ‘Ich’ beherrscht.

ਜਗਿ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ ॥
Selten ist der Gnostiker, der die Wahrheit ausübt,

ਜਗਿ ਪੰਡਿਤੁ ਵਿਰਲਾ ਵੀਚਾਰੀ ॥
Selten ist der Weise, der über die göttliche Weisheit nachdenkt.

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸਭ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੬॥
Wahrhaftig, wenn man dem Guru nicht begegnet, läuft im ‘Ich‘ umher. (6)

ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
Jeder ist in Traurigkeit vertieft; kaum einer, der froh ist.

ਜਗੁ ਰੋਗੀ ਭੋਗੀ ਗੁਣ ਰੋਇ ॥
Man erleidet die Krankheit der Fleischeslust, man verliert seine Tugend und beklagt sich darüber.

ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥
Man kommt auf die Welt, man verliert seine Ehre und stirbt in Schande.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਬੂਝੈ ਸੋਇ ॥੭॥
Der allein begreift die Wahrheit, der dem Guru entgegen geht. (7)

ਮਹਘੋ ਮੋਲਿ ਭਾਰਿ ਅਫਾਰੁ ॥
Unschätzbar, ohne Preis und von großer Pracht ist der Herr

ਅਟਲ ਅਛਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਧਾਰੁ ॥
Ewig ist der Herr, niemand kann ihn täuschen.

ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਭਾਵੈ ਭਇਕਾਰੁ ॥
Man könnte seinen Darshana (Blick) haben, durch den Unterricht des Gurus.

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥੮॥੩॥
Man begegnet dem Herrn in Liebe; es gefällt ihm, wenn man in Ehrfurcht verharrt. Solcher Art sind die Gedanken von Nanak. [8-3]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਏਕੁ ਮਰੈ ਪੰਚੇ ਮਿਲਿ ਰੋਵਹਿ ॥
Wenn jemand umkommt, trauern seine fünf Verwandten, (Man vergißt), wenn man sich von seinem ‘Ich’ befreit.

ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਦਿ ਮਲੁ ਧੋਵਹਿ ॥
wäscht man seinen Schmutz ab. durch das Wort.

ਸਮਝਿ ਸੂਝਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਹੋਵਹਿ ॥
Wer diese Realität begreift, der tritt in den Zustand von Glückseligkeit ein.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਗਲੀ ਪਤਿ ਖੋਵਹਿ ॥੧॥
Ohne dieses Verständnis verliert man seine Ehre. (1)

ਕਉਣੁ ਮਰੈ ਕਉਣੁ ਰੋਵੈ ਓਹੀ ॥
Aber wer stirbt und um wen weint man?

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭਸੈ ਸਿਰਿ ਤੋਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der Herr ist der Ursache, sein Befehl herrscht überall. (1-Pause)

ਮੂਏ ਕਉ ਰੋਵੈ ਦੁਖੁ ਕੋਇ ॥
Es sind nicht viele, die um den Toten trauern.

ਸੋ ਰੋਵੈ ਜਿਸੁ ਬੇਦਨ ਹੋਇ ॥
Wahrhaftig: wer die wahre Traurigkeit empfindet, der allein weint.

ਜਿਸੁ ਬੀਤੀ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥
Es ist erforderlich, daß der Betreffende die Wahrheit weiße;

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥
Alles geschieht nach dem Willen des Herrn. (2)

ਜੀਵਤ ਮਰਣਾ ਤਾਰੇ ਤਰਣਾ ॥
Wenn man im Leben stirbt, überquert man den Ozean und man hilft anderen, ihn zu überqueren.

ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪਰਮ ਗਤਿ ਸਰਣਾ ॥
Allmächtig ist der Herr, in Seine Obhut erhält man den höchsten Zustand.

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥
Ich opfere mich für die Lotus-Füße des Gurus, Für mich isl der Guru das Boot,

ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਸਬਦਿ ਭੈ ਤਰਣਾ ॥੩॥
Durch das Wort des Gurus überquert man den gefährlichen Ozean. (3)

ਨਿਰਭਉ ਆਪਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ॥
Außerhalb der Furcht ist der Herr, sein Licht durchdringt alles.

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸੂਤਕੁ ਜਗਿ ਛੋਤਿ ॥
Ohne Namen des Herrn ist man immer unrein und schmutzig.

ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਨਸੈ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਤਿ ॥
Man vernichtet sich durch seine eigenen Taten, Warum weint man also? Warum man klagt?

ਜਨਮਿ ਮੂਏ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਰੋਤਿ ॥੪॥
Wenn man der Musik seiner Meditation nicht zuhört, folgt man dem Kreislauf vom Kommen-und-Gehen (4)

ਮੂਏ ਕਉ ਸਚੁ ਰੋਵਹਿ ਮੀਤ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਵਹਿ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥
Nur die wahren Freunde trauern um den Toten. Aber die Menschen der Welt tun so. als obigem den Toten weinen.

ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸਹਜਿ ਸੁਚੀਤ ॥
er ist erforderlich, daß das Leid und die Freude einem gleichgültig ist. Man soll seine Aufmerksamkeit auf den Herrn richten.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪਉ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥੫॥
Und man soll seinen Körper und seine Seele dem Herrn weihen. (5)

ਭੀਤਰਿ ਏਕੁ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ॥
Unzählbar sind die Körper, aber in jedem wohnt nur der binzige.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਹੁ ਸੰਖ ਅਸੰਖ ॥
Unzahlbar sind die GeEr auche und Gewohnheiten.

ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਜਨਮੁ ਬਿਰੰਥ ॥
Aber ohne Ehrfurcht und Meditation ist das Leben zwecklos.

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਮਿਲਿ ਪਰਮਾਰੰਥ ॥੬॥
Man kommt an sein Ziel, wenn man den Herrn lobpreist. (6)

ਆਪਿ ਮਰੈ ਮਾਰੇ ਭੀ ਆਪਿ ॥
Der Herr selbst (im Körper) stirbt, und er selbst tötet den Körper.

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
Er selbst erschafft die Welt, und er selbst vernichtet sie.

ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਜੋਤੀ ਤੂ ਜਾਤਿ ॥
Der Herr hat die ganze Schöpfung erschaffen, er ist das Licht selbst.

ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਮਿਲਣੁ ਨਹੀ ਭ੍ਰਾਤਿ ॥੭॥
Man begegnet dem Herrn, wenn man über das Wort meditiert, daran gibt es keinen Zweifel. (7)

ਸੂਤਕੁ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਜਗੁ ਖਾਇ ॥
Die Unreinheit (Sutak) ist überall, auf der Erde und im Wasser.

ਸੂਤਕੁ ਜਲਿ ਥਲਿ ਸਭ ਹੀ ਥਾਇ ॥
In Unreinheit kommt man auf die Welt.

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕਿ ਜਨਮਿ ਮਰੀਜੈ ॥
und man stirbt in Unreinheit

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੮॥੪॥
Es ist nur durch die Vermittlung des Gurus, daß man die Ambrosia von Namen trinkt. [8-4]

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
Asa M. 1

ਆਪੁ ਵੀਚਾਰੈ ਸੁ ਪਰਖੇ ਹੀਰਾ ॥
Wenn man sich erkennt, begreift man das Wesen des Namens.

ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥
Mit seinem gnädigen Blick rettet uns der Guru.

ਗੁਰੁ ਮਾਨੈ ਮਨ ਤੇ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੧॥
Wenn man an den Guru glaubt, wird der Geist zufrieden und gefestigt. (1)

ਐਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ ॥
Ein perfekter Juwelier ist der Guru, er kennt seine Anhänger genau

ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਏਕ ਲਿਵ ਤਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Durch Seinen gnädigen Blick, begibt man sich in Gleichklang mit dem Herrn. Und derart gewinnt man seine Rettung. (1-Pause)

ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਰੁ ॥
Der Name des Herrn ist unser einziges Kapital, er ist immer rein und tadellos.

ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਿ ਰਤਾ ਪੈਕਾਰੁ ॥
Rein und tadellos wird der Weise, der sich mit der Liebe des Wahren tränkt.

ਸਿਫਤਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੨॥
Wenn man die Lobgesänge des Herrn singt, gewinnt man den Sahajavastha, Und man vereinigt sich mit dem Schöpfer, dem Gutu. (2)

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥
Wer sich von den Wünschen durch das Wort befreit,

ਰਾਮ ਨਰਾਇਣੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ॥
Wer den Namen rezitiert und andere ihn rezitieren laßt,

ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਏ ॥੩॥
Der findet den Weg zum Palast des Herrn, durch die Vermittlung des Gurus. (3)