German Page 405

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੨
Rag Asa M. 5: Ghar(u) 12

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਤਿਆਗਿ ਸਗਲ ਸਿਆਨਪਾ ਭਜੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
Gib deine Geschicklichkeit auf, meditiere immer über den Herrn, den Transzendenten.

ਏਕ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਬਾਝਹੁ ਸਗਲ ਦੀਸੈ ਛਾਰੁ ॥੧॥
Mit Ausnahme des wahren Namens ist alles ein Trugbild. (1)

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਦ ਸੰਗਿ ॥
Halte den Herrn immer in der Nähe, bei dir.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝੀਐ ਏਕ ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Erfüllt von der Liebe, erkennt man, durch die Gnade des Gurus, den Herrn. (1-Pause)

ਸਰਣਿ ਸਮਰਥ ਏਕ ਕੇਰੀ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
Suche die Zuflucht des Allmächtigen, Es gibt kein anderes Refugium.

ਮਹਾ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੨॥
Singe die Lobgesänge des Herrn, auf diese Weise kann man den gefährlichen Ozean überqueren. (2)

ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨਿਵਾਰੀਐ ਦੁਖੁ ਨ ਜਮ ਪੁਰਿ ਹੋਇ ॥
Dann besiegt man den Kummer von Geburt und Tod. Der Kreislauf vom Kommen-und-Gehen geht zu Ende.

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸੋਈ ਪਾਏ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੩॥
Aber der allein erhält den Namen, dem der Herr sein Mitleid schenkt. (3)

ਏਕ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਏਕੋ ਏਕ ਕਾ ਮਨਿ ਜੋਰੁ ॥
Damit der Einzige deine Stütze sei, und ebenso die Macht deiner Gedanken.

ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਰੁ ॥੪॥੧॥੧੩੬॥
In der Gesellschaft der Heiligen, meditiere über den einzigen Herrn. Es gibt keinen anderen. [4-1-136]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜੀਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਦੀਏ ਸਭਿ ਰਸ ਭੋਗ ॥
Leben, Geist. Körper, Almen: alles gehört dem Herrn. Er schenkt alles Vergnügen und Aromen Der Herr ist der Freund der Demütigen.

ਦੀਨ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਸਰਣਿ ਰਾਖਣ ਜੋਗੁ ॥੧॥
Er gewährt das Leben und bewahrt denjenigen, der seine Zuflucht sucht. (1)

ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
O mein Geist, rezitiere immer den Namen des Herrn.

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਹਾਇ ਸੰਗੇ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Durchnässe dich mit der Liebe des Herrn, weil er überall hilft. Hier und auch im Jenseits ist er unser Kamerad. (1-Pause)

ਬੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਤਰਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥
Man meditiert über die Vedas, Shastras, so daß man den Ozean überqueren könnte.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਭ ਊਪਰਿ ਨਾਮੁ ਅਚਾਰੁ ॥੨॥
Man beschäftigt sich mit Riten. Förmlichkeiten. Aber der Weg des Namens ist über allem. (2)

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਿਨਸੈ ਮਿਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ॥
Wenn man dem wahren Guru begegnet, werden die Leidenschaft, der Zorn und das, ‘Ich’ vernichtet.

ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵ ॥੩॥
Präge dich den Namen ein, und meditiere über den Herrn. (3)

ਚਰਣ ਸਰਣ ਦਇਆਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਮਾਣੁ ॥
O Barmherziger Herr, ich suche die Zuflucht voa deinen Lotus-Füßen.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਾਣੁ ॥੪॥੨॥੧੩੭॥
Du bist die Ehre derer, die ohne Ehre sind. Du bist der Halt meines Lebens, Atems; du bist meine Macht. [4-2-137]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਡੋਲਿ ਡੋਲਿ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥
Fern von der Gesellschaft der Heiligen, verliert man den Glauben,

ਖਾਟਿ ਲਾਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਰੰਗ ॥੧॥
Und man erfährt Leid und Traurigkeit. Begebe dich doch in Harmonie mit dem Herrn, und gewinne den Profit der Ambrosia. (1)

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਤਿ ॥
Immerzu meditiere über den Namen des Herrn.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Mit jedem Atemzug meditiere über den Einzigen, gib jede andere Liebe auf (1-Pause)

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਅ ਦਾਤਾ ਆਪਿ ॥
Der allmächtige Herr ist die Ursache, er schenkt uns das Leben

ਤਿਆਗਿ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾ ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪਿ ॥੨॥
Beseitige alle Geschicklichkeit, meditiere den ganzen Tag über den Herrn. (2)

ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਸਹਾਇ ਸੰਗੀ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
Er allein ist unser Kamerad, Freund und unsere Stütze. Am höchsten, unendlich, unerreichbar ist der Herr.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਹਿਰਦੈ ਜੀਅ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੩॥
Nehme seine Lotus-Füße im Herzen auf, er allein ist die Stütze des Lebens. (3)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥
O transzendenter Herr, schenke mir deine Gnade,

ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਨਾਉ ॥੪॥੩॥੧੩੮॥
Damit ich dein Lob, deine Lobgesänge singe. Die Meditation über dich, das Rezitieren deines Namens Bringen mir Frieden, Ruhm. [4-1-138]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਕਰਾਵਹੁ ਠਾਕੁਰ ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥
Schenke mir den Ehrgeiz. O Herr, Daß ich deinen Darshana (Blick) suche, in der Gesellschaft der Heiligen

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਰਾਵਹੁ ਰੰਗਨਿ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ ॥੧॥
O Herr, du selbst schenkst mir die Farbe deiner Liebe des Namens. (1)

ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪਿ ॥
In meinem Herzen meditiere ich über deinen Namen, o Herr

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਵਸਹੁ ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਹੋਇ ਸਹਾਈ ਆਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Komme, um mein Herz zu bewohnen; hilf mir, o Herr. (1-Pause)

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥
Ich habe von deinem Namen gehört, o Herr, verlange ich glühend danach deinen Namen zu erhalten