German Page 402

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਗ੍ਰਿਹ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨਾਹਾ ॥੧॥
Söhne, Frau, Palast, Gegenstände; wahrhaftig alles ist vergänglich (1)

ਰੇ ਮਨ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਹੈ ਹਾ ਹਾ ॥
O mein Geist, warum, sprichst du erstaunt (von dem Maya)?

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖੁ ਜੈਸੇ ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਇਕੁ ਰਾਮ ਭਜਨੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Sich dich nur um, gut an, alles ist nur ein Trugbild. versuche dann den Gewinn des Namens zu verdienen. (1-Pause)

ਜੈਸੇ ਬਸਤਰ ਦੇਹ ਓਢਾਨੇ ਦਿਨ ਦੋਇ ਚਾਰਿ ਭੋਰਾਹਾ ॥
Wie die Kleider so nutzt sich der Körper ab, in wenigen Tagen.

ਭੀਤਿ ਊਪਰੇ ਕੇਤਕੁ ਧਾਈਐ ਅੰਤਿ ਓਰਕੋ ਆਹਾ ॥੨॥
Wie lange kann man auf einer Mauer laufen? Letztendlich kommt man an das Ende der Mauer. (2)

ਜੈਸੇ ਅੰਭ ਕੁੰਡ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਪਰਤ ਸਿੰਧੁ ਗਲਿ ਜਾਹਾ ॥
Ein Stück von Salz fällt ins Wasser, es löst sich schnell auf. Gleichfalls vergeht das Leben in einigen Tagen.

ਆਵਗਿ ਆਗਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਉਠਿ ਜਾਸੀ ਮੁਹਤ ਚਸਾਹਾ ॥੩॥
Wenn man den Befehl des Herrn erhält. Reist man in einem Augenblick ab. (3)

ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਚਾਲਹਿ ਲੇਖੈ ਬੈਸਹਿ ਲੇਖੈ ਲੈਦਾ ਸਾਹਾ ॥
O Bruder, dein Marsch, Tod, dein Atem, dein Aufenthalt: alles ist gut berechnet.

ਸਦਾ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਓਟਾਹਾ ॥੪॥੧॥੧੨੩॥
Lobpreise immer den Herrn, suche die Zuflucht der Füße des Gurus. Dort wirst du das Heil finden. [4-1-123]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਅਪੁਸਟ ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਸੀਧਰੀ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਸਜਨਈ ॥
Ein unglücklicher Zufall hat sich in einen glücklichen gewendet. Meine Freunde, meine Gegner, sind meine Freunde geworden.

ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਰਤਨੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਮਲੀਨ ਬੁਧਿ ਹਛਨਈ ॥੧॥
Das Juwel (der Name) hat das Dunkel (von meinem Herzen) genommen. Meine schlechten Gedanken sind rein geworden. (1)

ਜਉ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ॥
Sobald der Herr mir seine Barmherzigkeit schenkte.

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Traf ich den wahren Guru und gewann den Reichtum des Namens. (1 -Pause)

ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ ਸਗਲ ਭਵਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ॥
Ich war arm, niemand kannte mich, heute bin ich bekannt durch in der ganzen Welt

ਸੰਗਿ ਬੈਠਨੋ ਕਹੀ ਨ ਪਾਵਤ ਹੁਣਿ ਸਗਲ ਚਰਣ ਸੇਵਈ ॥੨॥
Vorher ließ mich niemand bei sich sitzen. Heute, wirft sich jeder vor meinen Füßen nieder. (2)

ਆਢ ਆਢ ਕਉ ਫਿਰਤ ਢੂੰਢਤੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤ੍ਰਿਸਨ ਬੁਝਿ ਗਈ ॥
Früher versuchte ich Pfennige zu verdienen. Aber nun ist der Durst nach dem Gewinn gelöscht.

ਏਕੁ ਬੋਲੁ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਹੀ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੀਤਲਈ ॥੩॥
Früher könnte ich keine Rede dulden. Nun bin ich froh und besänftigt, in der Gesellschaft der Heiligen. (3)

ਏਕ ਜੀਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਨੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਗਮਈ ॥
Ich habe nur eine Zunge, welche der Werte des Herrn kann ich beschreiben?

ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਈ ॥੪॥੨॥੧੨੪॥
O Herr, ich suche deine Zuflucht, nimm mich an, wie ein Diener deiner Sklaven (4-2-124)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕਉ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ ਤੋਟੇ ਕਉ ਬੇਗਿ ਧਾਇਆ ॥
O Unwissender, du bist faul, wenn es deinen Gewinn betrifft. Aber du bist immer schnell zu verlieren (deinen Gewinn).

ਸਸਤ ਵਖਰੁ ਤੂੰ ਘਿੰਨਹਿ ਨਾਹੀ ਪਾਪੀ ਬਾਧਾ ਰੇਨਾਇਆ ॥੧॥
Du kaufst nicht die billigen Waren des Namens, Aber du ziehst immer die Schuld der Laster auf dich. (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਆਸਾਇਆ ॥
O wahrer Guru, du bist meine einzige Hoffnung,

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੈ ਏਹਾ ਓਟਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
O transzendenter Herr, dein Name reinigt sogar die Sünder. Ich suche daher deine Zuflucht. (1-Pause)

ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸੁਣਹਿ ਉਰਝਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ ॥
Man liebt die verruchten Lieder, Aber man wird faul, wenn es darum geht, um den Namen zu rezitieren.

ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਉਮਾਹਿਓ ਬੂਝੀ ਉਲਟਾਇਆ ॥੨॥
Man ergötzt sich an der Verleumdung anderer. Weil man die Wirklichkeit nicht versteht. (2)

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀ ਨਿੰਦਾ ਅਖਾਧਿ ਖਾਹਿ ਹਰਕਾਇਆ ॥
Man begehrt den Reichtum und die Schönheit von anderen.

ਸਾਚ ਧਰਮ ਸਿਉ ਰੁਚਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਸਤਿ ਸੁਨਤ ਛੋਹਾਇਆ ॥੩॥
Man gibt sich am Verleumden von anderen, man gebraucht verbotene Dinge, Und man verliert seine Sinne. Man wird zornig, wenn man die Wahrheit hört. (3)

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਇਆ ॥
O wohltätiger, barmherziger Herr, dein Name ist die Stütze der Heiligen.

ਨਾਨਕ ਆਹਿ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਇਓ ਰਾਖੁ ਲਾਜ ਅਪਨਾਇਆ ॥੪॥੩॥੧੨੫॥
Nanak sucht deine Zuflucht, nimm ihn als den deinen, bewahre seine Ehre. [4-3-125]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਮਿਥਿਆ ਸੰਗਿ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਏ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਬਾਧੇ ॥
Man interessiert sich für verderblichen Waren.

ਜਹ ਜਾਨੋ ਸੋ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ਅਹੰਬੁਧਿ ਭਏ ਆਂਧੇ ॥੧॥
Man erinnert sich nicht, wohin man gehen wird? Durch sein ‘Ich’ wird man verblendet. (1)

ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉ ਨ ਅਰਾਧੇ ॥
mein Geist, warum befreist du dich nicht von dem Maya? Warum meditierst du nicht über den Herrn?

ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਹਿ ਤੂੰ ਬਸਤਾ ਸੰਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਿਆਧੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Du wohnst in einem dunklen Gemach, und die fünf Leidenschaften sind deine Kameraden. (1-Pause)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਵੈ ਪਲੁ ਖਿਨੁ ਛੀਜੈ ਅਰਜਾਧੇ ॥
Tag und Nacht rühmt man sich seiner Sachen