German Page 401

ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich erkenne meinen Guru an, in der Begegnung mit ihm habe ich den wahren Beruf gefunden. (1-Pause)

ਸਗੁਨ ਅਪਸਗੁਨ ਤਿਸ ਕਉ ਲਗਹਿ ਜਿਸੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥
Gute Omen, böse Vorzeichen treffen nur den, der sich nicht an den Herrn erinnert.

ਤਿਸੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵਈ ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਭਾਵੈ ॥੨॥
Man wird niemals vom Yama berührt, wenn man dem Herrn gefällt. (2)

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ ਸਭ ਊਪਰਿ ਨਾਮੁ ॥
Nächstenliebe, Rituale, Härte: der Name steht über allem.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸੁ ਪੂਰਨ ਕਾਮੁ ॥੩॥
Die Taten desjenigen, der den Namen des Herrn rezitiert, richten sich.(3)

ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਗਏ ਕੋ ਦਿਸੈ ਨ ਬੀਆ ॥
Wenn man von dem Herrn bewahrt wird, erleidet man keinen Kummer.

ਨਾਨਕ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਥੀਆ ॥੪॥੧੮॥੧੨੦॥
Dann entfernen sich die Furcht, der Zweifel und die Bindung. Und man macht keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen. [4-18-120]

ਆਸਾ ਘਰੁ ੯ ਮਹਲਾ ੫
Asa Ghar(u) 9: M. 5

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਚਿਤਵਉ ਚਿਤਵਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਉ ਆਗੈ ਭਾਵਉ ਕਿ ਨ ਭਾਵਉ ॥
Wenn ich über den Herrn meditiere, gewinne ich den Frieden. Aber ich weiß nicht, ob es dem Herrn gefällt.

ਏਕੁ ਦਾਤਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਜਾਚਿਕ ਦੂਸਰ ਕੈ ਪਹਿ ਜਾਵਉ ॥੧॥
Aber ich weiß nicht, ob es dem Herrn gefällt.

ਹਉ ਮਾਗਉ ਆਨ ਲਜਾਵਉ ॥
Ich schäme mich, vor jemandem anderen zu betteln.

ਸਗਲ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਏਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਸਮਸਰਿ ਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Weil es nur einen Souverän gibt, ist niemand ihm gleich. (1 -Pause)

ਊਠਉ ਬੈਸਉ ਰਹਿ ਭਿ ਨ ਸਾਕਉ ਦਰਸਨੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜਾਵਉ ॥
Sitzend, stehend, ich kann ohne ihn nicht leben,

ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸਨਤਕੁਮਾਰ ਤਿਨੑ ਕਉ ਮਹਲੁ ਦੁਲਭਾਵਉ ॥੨॥
Ich suche immer noch seinem Darshana (Blick).

ਅਗਮ ਅਗਮ ਆਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕੀਮਤਿ ਪਰੈ ਨ ਪਾਵਉ ॥
Unerreichbar ist der Herr, unermesslich ist seine Weisheit; Ich kann seine Werte nicht kennen.

ਤਾਕੀ ਸਰਣਿ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਵਉ ॥੩॥
Ich suche jedoch die Zuflucht des wahren Purushas, des Gurus. Ich meditiere über den vollkommenen Guru. (3)

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਕਾਟਿਓ ਬੰਧੁ ਗਰਾਵਉ ॥
Mein Herr, der wohltätige Gebieter hat mir sein Mitleid gewährt. Er hat die Schlinge um meinen Hals glost.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗੁ ਪਾਇਓ ਤਉ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਉ ॥੪॥੧॥੧੨੧॥
Nanak sagt. ” Wenn man sich der Gesellschaft der Heiligen anschließt, Gelangt man jenseits des Kommen-und-Gehens.“[4-1 -121]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਅੰਤਰਿ ਗਾਵਉ ਬਾਹਰਿ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਜਾਗਿ ਸਵਾਰੀ ॥
Draußen, drinnen, wach oder schlafend, singe ich immer die I Lobgesänge des Herrn. Ich bin Händler seines Namens,

ਸੰਗਿ ਚਲਨ ਕਉ ਤੋਸਾ ਦੀਨੑਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥
und der Herr hat mich gesegnet mit dem Marschgepäck des Namens. (1)

ਅਵਰ ਬਿਸਾਰੀ ਬਿਸਾਰੀ ॥
Ich habe alles übrige aufgegeben. Der vollkommene Guru hat mir das Geschenk des Namens gegeben;

ਨਾਮ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਓ ਮੈ ਏਹੋ ਆਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dies ist mein einziger Halt. (1-Pause)

ਦੂਖਨਿ ਗਾਵਉ ਸੁਖਿ ਭੀ ਗਾਵਉ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥
In Ruhe und auch in Trauer singe ich seine Lobgesänge.

ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜੁ ਗੁਰਿ ਮਨ ਮਹਿ ਦੀਆ ਮੋਰੀ ਤਿਸਾ ਬੁਝਾਰੀ ॥੨॥
Ich folge seinem Weg. und ich erinnere mich an sein Lob. Der Guru hat mir den Namen eingeschärft. mein Durch nach Wünschen ist gelöscht. (2)

ਦਿਨੁ ਭੀ ਗਾਵਉ ਰੈਨੀ ਗਾਵਉ ਗਾਵਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਰਸਨਾਰੀ ॥
Tag und Nacht, mit jedem Atemzug, singe ich seine Lobgesänge,

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਿਸਾਸੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਸੰਗਾਰੀ ॥੩॥
In der Gesellschaft der Heiligen erkennt man den Glauben. Daß der Herr immer bei uns ist, im Leben und im Tod. (3)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਉ ਸੰਤ ਰੇਨ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ॥
Gebe mir das Geschenk, o Herr. Daß ich zärtlich, in meinem Herzen, den Staub unter den Lotus-Füßen der Heiligen liebe.

ਸ੍ਰਵਨੀ ਕਥਾ ਨੈਨ ਦਰਸੁ ਪੇਖਉ ਮਸਤਕੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੀ ॥੪॥੨॥੧੨੨॥
Daß ich deinem Evangelium zuhöre, deinen Darshana sehe, Und daß ich mich vor die Füße des Gurus niederwerfe. [4-2- 122]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immenwährend Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੦ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa Ghar(u) 10: M. 5

ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਅਸਥਿਰੁ ਕਰਿ ਮਾਨਹਿ ਤੇ ਪਾਹੁਨ ਦੋ ਦਾਹਾ ॥
Man glaubt, der Körper ist immerwährend. aber er ist nur für einige Tage ein Gast