GERMAN PAGE 400

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਲੁ ਪਾਈਐ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ॥੨॥
Man erreicht den Palast, durch den Dienst des Gurus. Auf diese Weise überquert man den unüberwindlichen Ozean. (2)

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥
Durch deinen gnädigen Blick, o Herr, gewinnt man den Frieden.

ਜਾ ਕਉ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ॥੩॥
Dann nimmt man deinen Namen im Herzen auf. Wenn du deine Gnade schenkst, wird der Diener annehmbar. (3)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ ॥
Selten ist der Mensch, der die Ambrosia Seines Lobes trinkt.

ਵਜਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ॥੪॥੧੪॥੧੧੬॥
Nanak hat die Belohnung von Namen erhalten. Und er lebt in der Meditation über den Namen. [4-14-116]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੁਲੀ ਸੋ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
Erhaben ist der Herr, ich bin nur sein geringster Diener.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾ ਕਾ ਕਾਂਢੀਐ ਥੋਰਾ ਅਰੁ ਮੂਚਾ ॥੧॥
Er ist der Gebieter von allen, von den Großen und auch den Geringsten. (1)

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮੇਰਾ ਧਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਨੀਆ ॥
Meine Seele, mein Atmen, mein Reichtum: ich erkenne, daß alles dem Herrn gehört.

ਨਾਮਿ ਜਿਸੈ ਕੈ ਊਜਲੀ ਤਿਸੁ ਦਾਸੀ ਗਨੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich verhalte mich wie sein Diener; ich bin gereinigt wegen seinem Namen. (1-Pause)

ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਨੰਦ ਮੈ ਨਾਉ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ॥
Du bist ohne Sorge, o Herr, du bist die Glückseligkeit selbst.

ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ ਮੀਰਾ ॥੨॥
Dein Name ist ein Juwel, eine Perle für mich. In Ruhe und zufrieden ist der, über den du gebietest, o Herr. (2)

ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਉ ॥
Meine Freunde, meine Kameraden, schenkt mir die göttliche Weisheit.

ਸੇਵਹੁ ਸਾਧੂ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਉ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਪਾਵਉ ॥੩॥
Daß ich den Heiligen in Liebe diene. Damit könnte ich den Schatz (des Namens) finden. (3)

ਸਗਲੀ ਦਾਸੀ ਠਾਕੁਰੈ ਸਭ ਕਹਤੀ ਮੇਰਾ ॥
Alle Dienerinnen (Seelen) gehören dem Herrn.

ਜਿਸਹਿ ਸੀਗਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਿਸੁ ਸੁਖਹਿ ਬਸੇਰਾ ॥੪॥੧੫॥੧੧੭॥
Jede von ihnen behauptet, der Herr gehört nur ihr. Aber nur die bleibt in Ruhe, die der Herr mit seinem Namen ziert. [4-15-117]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਰੀ ਏਹੁ ਅਚਾਰਾ ਸਿਖੁ ਰੀ ॥
Werde Diener (Dienerin) der Heiligen, folge diesem Weg.

ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਊਤਮੋ ਭਰਤਾ ਦੂਰਿ ਨ ਪਿਖੁ ਰੀ ॥੧॥
Dies ist der höchste Wert, erkenne immer den Herrr bei dir. (1)

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੁੰਦਰਿ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਿ ਰੀ ॥
Schön ist dein Geist, färbe ihn mit der festen Farbe des Namens.

ਤਿਆਗਿ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ ਤੂੰ ਜਾਣੁ ਗੁਪਾਲਹਿ ਸੰਗਿ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Gib dein Geschick und deine Hinterlist auf. erkenne den Herrn in deiner Nahe. (1-Pause)

ਭਰਤਾ ਕਹੈ ਸੁ ਮਾਨੀਐ ਏਹੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਣਾਇ ਰੀ ॥
Befolge den Willen des Herrn, mache ihn zu deinem Schmück.

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏਹੁ ਤੰਬੋਲਾ ਖਾਇ ਰੀ ॥੨॥
Gib die Verbindung mit dem Maya auf; halte es für dein Blatt von Betel. (2)

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਰਿ ਦੀਪਕੋ ਇਹ ਸਤ ਕੀ ਸੇਜ ਬਿਛਾਇ ਰੀ ॥
Möge das Wort des Gurus deine Lampe sein, damit die Wahrheit dein Ehebett sei,

ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਰਹੁ ਤਉ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ਰੀ ॥੩॥
Demütig bleibe im Dienst des Herrn. Dann wirst du in der Gegenwart des Herrn bleiben. (3)

ਤਿਸ ਹੀ ਚਜੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਸਾਈ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰਿ ਰੀ ॥
Sie allein ist hübsch, strahlend und hat gute Manieren,

ਸਾਈ ਸੋੁਹਾਗਣਿ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਭਾਣੀ ਕਰਤਾਰਿ ਰੀ ॥੪॥੧੬॥੧੧੮॥
Sie allein ist froh und eine glückliche, die dem Herrn gefällt. [4-16-118]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊ ਲਉ ਜਉ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ ॥
Man stolpert, man schwankt, solange man von dem Zweifel geplagt wird.

ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰਿ ਆਪਣੈ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ ॥੧॥
Wenn der Guru den Zweifel entfernt, gewinnt man die Glückseligkeit und den Frieden. (1)

ਓਇ ਬਿਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ ॥
Alle meine streitsüchtigen Gegner sind, durch die Gnade des Gurus, fortgezogen.

ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨੑਾ ਤੇ ਓਇ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich bin ihnen entkommen, sie sind fort. (1 -Pause)

ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜਾਨਤਾ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਾ ॥
So lange ich (unter Menschen) unterschied, führe ich ein Sklavenleben.

ਗੁਰਿ ਕਾਟੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਬ ਛੁਟਕੇ ਫੰਧਾ ॥੨॥
Als der Guru meine Unwissenheit beseitigte, wurde ich frei. (2)

ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥
So lange man den Willen des Herrn nicht begreift, erleidet man Kummer.

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥੩॥
Wenn man dem Guru begegnet und seinen Willen versteht, gewinnt man den Frieden, die Glückseligkeit. (3)

ਨਾ ਕੋ ਦੁਸਮਨੁ ਦੋਖੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ॥
Dann gibt es weder Gegner noch Schlechte oder Böse

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੋ ਨਾਨਕ ਖਸਮੈ ਬੰਦਾ ॥੪॥੧੭॥੧੧੯॥
Nanak, wer dem Guru dient, der ist auch Diener des Herrn. (4-17-1191

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥
Durch das Singen der Lobgesänge des Herrn, gewinne ich den Frieden, die Ruhe.

ਗਰਹ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉ ॥੧॥
Ich erleide kein schlechtes Schicksal mehr, weil der Guru mich mit dem Namen gesegnet hat. (1)

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
Ich erweise ihm Ehrerbietung, ich opfere mich für meinen Guru.