GERMAN PAGE 398

ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨੇ ਆਪਿ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ ॥
Wer dem Herrn annehmbar wird, der allein gewinnt Ruhm in der Welt.

ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਭ ਠਾਈ ਜਾਨੀਐ ॥੩॥
Solch einer wird überall bekannt, und jeder kennt seinen Ruhm. (3)

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਆਰਾਧਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ॥
O wahrer König, erhöre den Wunsch von Nanak.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥੪॥੬॥੧੦੮॥
Daß ich über dich nachdenke und meditiere – Tag und Nacht. [4-6-108]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸ੍ਰਬ ਠਾਇ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮੁ ਸੋਇ ॥
Unser Gebieter, der Einzige, erfüllt alle Orte.

ਏਕੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥੧॥
Einzig ist der Herr, er ist der wahre König. Es gibt keinen anderen. (1)

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਰਾਖਣਹਾਰਿਆ ॥
Rette mich, o Herr, wie du es willst, du bist mein Retter.

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Abgesehen von dir, erkenne ich niemanden, der dir gleicht. (1-Pause)

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਰੀਐ ॥
Der Herr versorgt uns. er liebt uns.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਤਿਸੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥੨॥
Wenn der Herr selbst das Herz bewohnt, vergißt man ihn nicht mehr (2)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪਿ ਆਪਣ ਭਾਣਿਆ ॥
Der Herr tut, was ihm gefällt.

ਭਗਤਾ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਾਣਿਆ ॥੩॥
Zu allen Zeiten, erkennt man ihn als die Stütze seiner Anhänger. (3)

ਜਪਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਨ ਝੂਰੀਐ ॥
Wenn man über ihn nachdenkt und meditiert, bedauert man es nicht.

ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ॥੪॥੭॥੧੦੯॥
Nanak hat Durst nach seinem Darshana, erhöre seinen Wunsch, o Herr! [4-7-109)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕਿਆ ਸੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਗਾਫਲ ਗਹਿਲਿਆ ॥
O Unaufmerksamer, o Gefühlloser, warum schläfst du und vergißt den Herrn?

ਕਿਤੀਂ ਇਤੁ ਦਰੀਆਇ ਵੰਞਨੑਿ ਵਹਦਿਆ ॥੧॥
Sieh, wie viel werden von dem Strom des Lebens mitgerissen. (1)

ਬੋਹਿਥੜਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਮਨ ਚੜਿ ਲੰਘੀਐ ॥
O bruder, gehe an Bord des Boots der Lotus-Füße des Herrn,

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Auf diese Weise überquert man den Ozean. Deshalb singe die Lobgesänge des Herrn, in der Gesellschaft der Heiligen. den ganzen Tag. (1-Pause)

ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸੁੰਞਿਆ ॥
Man genießt so viele Vergnügen, Aber alles ist nutzlos, ohne den Kamen des Herrn.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਮਰਿ ਮਰਿ ਰੁੰਨਿਆ ॥੨॥
Ohne Dienst des Herrn, verschwendet man seine Leben und bedauert es. (2)

ਕਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ ਤਨਿ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ॥
Man kleidet sich in guten Gewändern und man benützt Parfüm. Aber ohne die Meditation über den Herrn, wird der Körper zu Asche.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ॥੩॥
Es ist Gewiß, daß man sterben wird (3)

ਮਹਾ ਬਿਖਮੁ ਸੰਸਾਰੁ ਵਿਰਲੈ ਪੇਖਿਆ ॥
Gefährlich ist der Ozean, selten ist der Mensch, der es rechnet; Das Heil liegt in der Zuflucht des Herrn,

ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਿ ਲੇਖੁ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ॥੪॥੮॥੧੧੦॥
Dies ist der Wille des Herrn. [4-8-110]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗਿ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ॥
Niemand ist der wahre Kamerad, warum soll man auf jemanden stolz sein?

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਭਉਜਲੁ ਤਰਬੀਐ ॥੧॥
Man kann den gefährlichen Ozean nur durch die Stütze des Namens überqueren. (1)

ਮੈ ਗਰੀਬ ਸਚੁ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥
O mein vollkommener Guru, ich bin arm; du allein bist meine Stütze.

ਦੇਖਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਦਰਸਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Mein Geist ist ruhig, wenn ich deinen Darshana habe. (1-Pause)

ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ਕਾਜਿ ਨ ਕਿਤੈ ਗਨੋੁ ॥
Reich, Reichtum, Geschäfte: alles ist nutzlos.

ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਆਧਾਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਏਹੁ ਧਨੋੁ ॥੨॥
Das Lob des Herrn ist mein Halt; dies ist der ewige Schatz. (2)

ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਵਿਆ ॥
Alles Vergnügen der Maya sind vergänglich, wie die Schatten.

ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਿਆ ॥੩॥
Der Name allein ist die Quelle von Frieden. Man kann seine Lobgesänge singen, in der Obhut des Gurus. (3)

ਸਚਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ॥
Du bist der wahre Schatz der Tugend, o Herr, du bist tief und unermesslich.

ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ॥੪॥੯॥੧੧੧॥
Nanak schließt sich nur an dich an, du allein bist die Stütze seines Lebens. [4-9-111]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
Wenn man über den Herrn meditiert, verliert man Traurigkeit und Angst, und man gewinnt die höchste Glückseligkeit.

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥
So meditiere demütig über den Herrn, Tag und Nacht. (1)

ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
Der, dem alles gehört, der allein ist der Gebieter von Nanak.

ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wahrhaftig ist er überall verteilt, er ist wahr und ewig. (1-Pause)

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਗੁ ॥
Innen, außen, er ist immer bei uns, Es gehört sich, daß man ihn erkennt.

ਤਿਸਹਿ ਅਰਾਧਿ ਮਨਾ ਬਿਨਾਸੈ ਸਗਲ ਰੋਗੁ ॥੨॥
Es gehört sich, daß man ihn erkennt. O mein Geist, erinnere dich an ihn, dann werden alle Krankheiten vergehen (2)

ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਰਾਖੈ ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ॥
Der unendliche Gebieter ist der Retter, er rettet uns selbst im Feuer.