GERMAN PAGE 396

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕਉ ਭਇਆ ਦਇਆਲਾ ॥
Ich habe alle* anderes aufgegeben; ich habe dio Zuflucht des Gurus erreicht. Nanak, wer die Gnade des Gurus erhält.

ਸੋ ਜਨੁ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ॥੪॥੬॥੧੦੦॥
Der ist immerzu froh und zufrieden. (4-6-100]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜਿ ॥
Der Herr hat das Geschenk eines Sohnes gemacht

ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗਿ ॥
Daß er ein langes Leben habe; ich bin mit einem glücklichen Los gesegnet.

ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ਆਇ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸੁ ॥
Als er gezeugt wurde.

ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਗਾਸੁ ॥੧॥
Erblühte das Herz der Mutter. (1)

ਜੰਮਿਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ॥
Der Sohn, ein Anhänger des Herrn , ist auf die Well gekommen.

ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥
Die ewige Wahrheit hat sich in der Welt klar herausgestellt. (1-Pause)

ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ ॥
Nach zehn Monaten ist das Kind auf die Welt gekommen, durch die Gnade des Herrn.

ਮਿਟਿਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦੁ ਥੀਆ ॥
Die Traurigkeit und die Angst sind verschwunden; die Freude herrscht überall.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ ॥
Meine Kameraden singen in Freude die Lobgesänge des Gurus,

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥੨॥
Nur das gefällt dem wahren Herrn. (2)

ਵਧੀ ਵੇਲਿ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ ॥
Wie die Weinrebe Frucht trägt: so wird er viele Nachkommen haben.

ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰਿ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ ॥
Wahrhaftig, hat der Herr die Herrschaft der Werte eingesetzt.

ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ॥
Der Herr hat mir meine Wünsche gewahrt.

ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ॥੩॥
Nun bin ich Angstfrei und ich befinde mich im Gleichklang mit dem Herrn. (3)

ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਊਪਰਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ॥
Wie ein Kind ist stolz, auf seinen Vater,

ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣਿ ॥
Ebenso sage ich nur. was dem Herrn gefällt.

ਗੁਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ ॥
Dies ist ein sich offenbarendes Geheimnis,

ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥੪॥੭॥੧੦੧॥
In seinem Mitleid hat Guru Nanak mir dieses Geschenk gegeben. [4-7-101]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਹਾਥ ॥
Der vollkommene Guru, der Gebieter, bewahrt uns mit seinen eigenen Händen

ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥
Und der Ruhm seines Dieners wird offenbar. (1)

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਧਿਆਈ ॥
Ich denke über den Guru nach, ich meditiere über den Guru.

ਜੀਅ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਪਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
Alle Herzenswünsche bekomme ich von dem Guru. (1-Pause)

ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਸਾਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ॥
Ich suche die Zuflucht von dem willkommenen Gebieter.

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ॥੨॥
Der Dienst des Dieners wird willkommen. (2)

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜੋਬਨੁ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਾਨ ॥
Der Herr bewahrt den Körper, das Leben, die Schönheit und den Atem von seinem Diener.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ॥੩॥੮॥੧੦੨॥
Nanak, ich opfere mich für den Guru. [3-8-102]

ਆਸਾ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੫
Der Einzige Purusha, Er ist ewig, immerwährend. Er ist durch die Gnade des Gurus erreichbar

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
Asa Ghar(u) 8: Kafi M. 5

ਮੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥
Ich bin dein gekaufter Sklave, du bist mein wahrer Gebieter.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ॥੧॥
Mein Körper, meine Seele gehören dir; wahrlich alles ist deins. (1)

ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥
Du bist die Ehre von denen, die ohne Ehre sind, ich vertraue dir.

ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਅਨ ਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wer auf jemand anderen als den Herrn vertraut, der ist falsch und es verfehlt ihm etwas. (l-Pause)

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥
Unendlich ist dem Willen, niemand kann deine Grenzen finden.

ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਏ ॥੨॥
Wer dem perfekten Guru begegnet, der folgt dem Willen des Herrr. (2)

ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੈ ਕਾਮਿ ਨ ਆਈਐ ॥
Geschick. Hinterlist; alles ist nutzlos.

ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬੁ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੩॥
Was der Herr, in seinem Mitleid, mir schenkt, es bringt mir den Frieden. (3)

ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਹਿ ਕਿਛੁ ਪਵੈ ਨ ਬੰਧਾ ॥
Man kann sein Verlangen nicht beherrschen. Selbst wenn man noch so viele Rituale ausübt.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮੁ ਧਰ ਹੋਰੁ ਛੋਡਿਆ ਧੰਧਾ ॥੪॥੧॥੧੦੩॥
Nanak, der Name des Herrn ist mein Halt. Ich habe allen Streit aufgegeben; derart gewinne ich die Ruhe. [4-1 103]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈ ਭਾਲਿਆ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨ ਕੋਈ ॥
Ich bin alles Vergnügen der Welt gefolgt. Aber nichts ist vergleichbar mit der Vereinigung mit dem Herrn.

ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋਈ ॥੧॥
Man begegnet dem Herm. wenn es dem Guru gefällt. (1)

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥
Ich erweise dem Guru Ehrerbietung, ich opfere mich für ihn.

ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਚਸਾ ਇਹੁ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich bitte inständig, gib mir das Geschenk, daß ich den Namen nicht vergesse. Selbst nur einen Augenblick. (1-Pause)

ਭਾਗਠੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ਹੈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਤਰਿ ॥
Wer in seinem Herzen den Schatz des Namens hat. der allein ist reich und hat ein gutes Los.