GERMAN PAGE 393

ਜਿਸੁ ਭੇਟਤ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗੁ ॥੧॥
In ihrer Begleitung vertieft man sich in die Liebe des Herrn. Rein, heilig ist die Begleitung der Heiligen.In ihrer Gesellschaft ist man erfüllt von der Liebe des Herrn (1)

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਓਇ ਆਨੰਦ ਪਾਵੈ ॥
Durch die Gnade des Gurus gewinnt man die höchste Glückseligkeit.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Wenn man über den Herrn meditiert, erblüht der Geist. Niemand kann den Zustand von diesen Menschen beschreiben (1 -Pause)

ਵਰਤ ਨੇਮ ਮਜਨ ਤਿਸੁ ਪੂਜਾ ॥
Fasten, Baden, Rituale, Kult, Rezitation von Vedas. Puranas und Smritis:

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਤਿਨਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸੁਨੀਜਾ ॥
Alles ist in der Meditation über den Herrn eingeschlossen.

ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਜਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨੁ ॥
Rein, tadellos ist der Geist, heilig ist der Sitz von dem.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੨॥
Der. in der Gesellschaft der Heiligen, erfüllt ist von dem Namen. (2)

ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥
Der. den der Herr, der König, trifft, wird verehrt in der Welt.

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਤਾ ਕੀ ਪਗ ਰੇਨ ॥
Selbst die Sünder werden tadellos,

ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
wenn sie den Staub unter den Füßen von solch einem berühren

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥
Niemand kann seinen Zustand beschreiben. (3)

ਆਠ ਪਹਰ ਕਰ ਜੋੜਿ ਧਿਆਵਉ ॥
Den ganzen Tag, in Bescheidenheit, meditiere ich über den Herrn,

ਉਨ ਸਾਧਾ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਉ ॥
Damit ich den Darshana (Blick) von solchen Heiligen erhalte.

ਮੋਹਿ ਗਰੀਬ ਕਉ ਲੇਹੁ ਰਲਾਇ ॥
Ich bitte inständig: “Ich bin arm, vereinige mich mit dir selbst, o Herr,

ਨਾਨਕ ਆਇ ਪਏ ਸਰਣਾਇ ॥੪॥੩੮॥੮੯॥
Nanak sucht deine Zuflucht.” [4-38-89]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਆਠ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥
O Pandit: mein Götze, mein Herr, badet sich überall und während des ganzen Tages.

ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥
Mein Herr bewohnt alle Herzen, wo er an den Opfergaben teilnimmt.

ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥
Er befreit uns von Schmerzen und Angst

ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਲਾਗਹ ਪਾਈ ॥੧॥
Ich werfe mich wiederholt vor seine Füße nieder. (1)

ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥
O Pandif bei uns ist der Dienst des Herrn der Kult von Saligram.

ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Nur dem Herrn gebe ich die Opfergaben, ich gehorche nur dem Herrn,

ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਨੀਐ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ॥
Ich meditiere nur über den Herrn. (1-Pause)

ਆਸਨੁ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ॥
Der Herr ist mein Saligram, seine Glocke läutet in die vier Richtungen.

ਜਾ ਕਾ ਚਵਰੁ ਸਭ ਊਪਰਿ ਝੂਲੈ ॥
Sein Sitz ist im Paradies der Gesellschaft der Heiligen

ਤਾ ਕਾ ਧੂਪੁ ਸਦਾ ਪਰਫੁਲੈ ॥੨॥
Sein Tchaur breitet sichüber alle Köpfe aus.

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੰਪਟੁ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ॥
Sein Weihrauch sendet immer einen angenehmen Geruch. (2)

ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਗਿ ਹੈ ਸਾਧਾ ॥
Er bewohnt jedes Herz, jedes Herz ist seine Kiste

ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥
Ewig wird Glückseligkeit erzeugt, durch seine Lobpreisung und Meditation.

ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥੩॥
Ruhmreich und ohne Grenzen ist seine Größe. (3)

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸ ਹੀ ਲਹਨਾ ॥
Aber nur der dem der Herr begegnet, dessen Schicksal so geschrieben steht.

ਸੰਤ ਚਰਨ ਓਹੁ ਆਇਓ ਸਰਨਾ ॥
Und der sucht dann die Zuflucht der Lotus-Füße der Heiligen.

ਹਾਥਿ ਚੜਿਓ ਹਰਿ ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ॥
Im Herrn, habe ich den Saligram gefunden.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੪॥੩੯॥੯੦॥
Nanak sagt,” Der Guru hat mir dieses Geschenk gegeben.” [4-39-90]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦਾ ॥
Asa M. 5: Panchpadas

ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥
Der Weg, auf dem die Diebe steh v erstecken,

ਸੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਰੀ ॥੧॥
Ist sehr fern von den Heiligen. (1)

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਚੁ ਕਹਿਆ ॥
Wem der Guru das Geschenk des Namens gibt.

ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਦੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der marschiert auf dem leichten Weg des Namens.

ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਘਾਟ ॥
Er kreuzt nicht mehr den Weg des Yamas (1 -Pause)

ਦੂਰਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥੨॥
Das Tor, wo man die Steuer, wegen der Gier, zahlen soll, Ist sehr fern von den Heiligen. (2)

ਜਹ ਆਵਟੇ ਬਹੁਤ ਘਨ ਸਾਥ ॥
In dem Wirbelstrom (des lebens) leiden so viele Menschen Qual,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਧ ॥੩॥
Dort genießen die Heiligen die Begleitung des Herrn. (3)

ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ ॥
Die Engel, Chitra und Gupta, tragen die Rechnung der Taten ein.

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਪੇਖਾ ॥੪॥
Aber sie können den Anhängern des Herrn nicht direkt in the Augen sehen.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥
Nanak sagt: “Wer den wahren Guru begegnet.

ਵਾਜੇ ਤਾ ਕੈ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ॥੫॥੪੦॥੯੧॥
Für ihn erklingt die lautlose himmlische Musik ” [4-40-91]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦਾ ੧ ॥
Asa M. 5: Dupadas.

ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮੁ ॥
In der Gesellschaft der Heiligen, begreift man den Namen.

ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥
Alle Angelegenheiten kommen dann in Ordnung und man erhält seine Wünsche erfüllt.

ਬੁਝਿ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਹਰਿ ਜਸਹਿ ਅਘਾਨੇ ॥
Durch das Lob des Herrn wird der Durst gemildert.

ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਸਾਰਿਗਪਾਨੇ ॥੧॥
So meditiere ich stets über den, der die Welt unterstützt.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਨਿ ਪਰਿਆ ॥
Wenn ich die Zuflucht von dem Schöpfer, der Ursache, suche,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦੁ ਚੜਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Gewinne ich den Sahajavastha (das Gleichgewicht), durch die Gnade des Gurus. Das Dunkel vergeht, und der Mund der Weisheit geht auf. (1-Pause)