GERMAN PAGE 391

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5: Dotukas

ਨਾ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ॥
Ewig ist Gott der Herr, deshalb habe ich auch keine Furcht vor dem Tod.

ਨਾ ਓਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ॥
Der Herr wird nie vergehen, deshalb habe ich auch keine Furcht vor dem bin scheiden.

ਨਾ ਓਹੁ ਨਿਰਧਨੁ ਨਾ ਹਮ ਭੂਖੇ ॥
Der Herr ist nicht ohne Reichtum, deshalb habe ich auch keinen Hunger.

ਨਾ ਓਸੁ ਦੂਖੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਦੂਖੇ ॥੧॥
Der Herr erleidet die Schmerzen nicht, so habe ich auch keine Angst. (1)

ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਮਾਰਨਵਾਰਾ ॥
Außer dem Herrn kann uns niemand verderben,

ਜੀਅਉ ਹਮਾਰਾ ਜੀਉ ਦੇਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ewig ist der Herr; er schenkt uns das Leben. (1-Pause)

ਨਾ ਉਸੁ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਧੇ ॥
Der Herr steht außerhalb der Verwicklung mit dem Maya,

ਨਾ ਉਸੁ ਧੰਧਾ ਨਾ ਹਮ ਧਾਧੇ ॥
Deshalb sind wir auch gleich frei von dem Maya.

ਨਾ ਉਸੁ ਮੈਲੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ॥
Der Herr steht außerhalb der Verwicklung mit der Scheinwelt.

ਓਸੁ ਅਨੰਦੁ ਤ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥੨॥
so stehe ich auch über dem Maya. Rein und tadellos ist der Herr, ich bin auch makellos. Der Herr wohnt in Glückseligkeit, ich bin in Ekstase (2)

ਨਾ ਉਸੁ ਸੋਚੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਸੋਚਾ ॥
Ober der Angst steht der Herr, ich habe auch keine Sorgen.

ਨਾ ਉਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਹਮ ਕਉ ਪੋਚਾ ॥
Er ist makellos, ich bin auch tadellos.

ਨਾ ਉਸੁ ਭੂਖ ਨ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥
Er ist ohne Hunger, ich habe keinen Hunger mehr.

ਜਾ ਉਹੁ ਨਿਰਮਲੁ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ॥੩॥
Rein und tadellos ist der Herr, derart ist auch meine Natur. (3)

ਹਮ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥
Ich bin nichts, der Herr ist allmächtig.

ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥
Seit dem Anfang ist alles der einzige Herr.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ ॥
Nanak, der Guru hat, in seiner Gnade, meinen Zweifel, meine Fehler, entfernt.

ਹਮ ਓਇ ਮਿਲਿ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ॥੪॥੩੨॥੮੩॥
Er und ich, wir haben uns getroffen. Und nun sind wir Eins. [4-32-83]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ॥
Treibe den Kuli des Herrn in vielerlei Weisen.

ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨੁ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ॥
Opfere dem Herrn deinen Reichtum, deinen Körper und deine Seele.

ਪਾਨੀ ਪਖਾ ਕਰਉ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
Beseitige dein ‘Ich’ und diene deinem Guru.

ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੧॥
Opfere dich mehrfach dem Guru (Herrn). (1)

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥
Glücklich ist nur die Braut, die dem Herrn gefällt.

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
In seine Begleitung treffe ich auch meine Liehe. (1-Pause)

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰਿ ॥
Ich bin Wasserträger für die Diener des Herrn.

ਉਨੑ ਕੀ ਰੇਣੁ ਬਸੈ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ॥
In meinem Herzen liebe ich inständig den Staub unter ihren Füllen.

ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ਤ ਪਾਵਉ ਸੰਗੁ ॥
Ich befinde mich in ihrer Begleitung, wenn dies mein Schicksal ist.

ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਅਪੁਨੈ ਰੰਗਿ ॥੨॥
Der Herr, in seiner Gnade, kommt dann mich zu treffen (2)

ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵਉ ਸਭ ਨੇਮਾ ॥
Ich übergebe ihm meine Meditation, meine Disziplin und meine Rituale.

ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪਉ ਸਭ ਹੋਮਾ ॥
Ich opfere ihm die Riten und den Dharma. Ich werfe meine Opfergaben in sein Feuer

ਗਰਬੁ ਮੋਹੁ ਤਜਿ ਹੋਵਉ ਰੇਨ ॥
Ich beseitige mein ich, meine Bindung; ich werde zum Staub unter den Füßen der Heiligen.

ਉਨੑ ਕੈ ਸੰਗਿ ਦੇਖਉ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਨ ॥੩॥
In ihrer Begleitung sehe ich mit meinen Augen »einen Darshana (3)

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਏਹੀ ਆਰਾਧਉ ॥
Jeden Augenblick meditiere ich über den Herrn

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਏਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧਉ ॥
Tag und Nacht beschäftige ich mich mit seinem Dienst.

ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਬਖਸਿੰਦ ॥੪॥੩੩॥੮੪॥
Der Herr, der die Welt erhält, schenkt mir sein Mitleid. Ich gehe in die Gesellschaft der Heiligen und der Herr mich verzeiht. [4-33-84]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
Die Liebe für den Herrn bringt immer ewige Glückseligkeit.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੁਖੁ ਲਗੈ ਨ ਕੋਇ ॥
Man wird dann von der Angst nicht berührt,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥
Die Liebe des Herrn wäscht den Schmutz des ‘Ichs’ ab.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥੧॥
Dann wird man rein und tadellos. (1)

ਸੁਨਹੁ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
Hör zu, o mein Freund, derart ist das Wesen schiebe des Herrn.

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die Liebe ist der Hall des Lebens, und von allen Herzen. (1-Pause)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥
Durch die Liebe gewinnt man alle Schätze,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ॥
Durch die Liebe erhält das Herz den reinen Namen.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
Durch die Liebe gewinnt man Ruhm,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਭ ਮਿਟੀ ਹੈ ਚਿੰਤ ॥੨॥
Durch die Liebe vergeht die Angst. (2)

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਤਰੈ ॥
Durch die Liebe überquert man den gefährlichen Ozean,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਡਰੈ ॥
Durch die Liebe verliert man die Furcht vor Yama.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਗਲ ਉਧਾਰੈ ॥
Durch die Liebe wird jeder gerettet,

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਲੈ ਸੰਗਾਰੈ ॥੩॥
Die Liebe des Herrn geht mit uns mit, in die andere Welt. (3)

ਆਪਹੁ ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਨ ਭੂਲੈ ॥
Allein entfernt man sich weder von dem Herrn, noch verbindet man sich mit dem Herrn.

ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਘੂਲੈ ॥
Nur der kommt in die Gesellschaft der Heiligen, der das Mitleid des Herrn erhält

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇਰੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥
Nanak sagt: “Ich opfere mich für dich, o Herr,

ਸੰਤ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥੪॥੩੪॥੮੫॥
Denn du bist die Macht und die Stütze der Heiligen.” [4-34-85]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਭੂਪਤਿ ਹੋਇ ਕੈ ਰਾਜੁ ਕਮਾਇਆ ॥
Man könnte ein König werden und über andere herrschen,

ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨਰਥ ਵਿਹਾਝੀ ਮਾਇਆ ॥
Man würde andere unterdrücken und auf diese Weise viel Reichtum gewinnen.

error: Content is protected !!