GERMAN PAGE 388

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥੧॥
Tag und Nacht rezitiere ich deinen Namen. (1)

ਮੈ ਨਿਰਗੁਨ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
Ich habe keine Werte, bin ohne Tugend.

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Der Herr ist allmächtig, er belebt uns alle. (1-Pause)

ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਅਵੀਚਾਰੀ ॥
Ich bin unwissend, dumm und unfähig nachzudenken.

ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਨਿ ਧਾਰੀ ॥੨॥
Dein Name ist meine einzige Hoffnung. (2)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥
Ich rezitiere weder die Heiligen Bücher, noch übe Buße noch Askese aus.

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਾ ॥੩॥
Im Gegenteil erinnere ich mich immer an den Namen (3)

ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ ॥
Schwach ist mein Intellekt, ich weiß nichts.

ਬਿਨਵਤਿ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥੪॥੧੮॥੬੯॥
Nanak bittet dich inständig, o Herr, du bist mein Refugium [4-18-69]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਖਰ ਦੁਇ ਇਹ ਮਾਲਾ ॥
Mein Rosenkranz hat nur zwei Perlen, der Herr und wiederum der Herr.

ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੧॥
Ich bete diesen Rosenkranz und der Herr zeigt sich mir barmherzig. (1)

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੀ ॥
Ich bitte dich inständig, o mein wahrer Guru.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ਮੋ ਕਉ ਦੇਹੁ ਹਰੇ ਹਰਿ ਜਪਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Schenke mir dein Mitleid, und bewahre mich in deinem Refugium.

ਹਰਿ ਮਾਲਾ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੈ ॥
So daß ich den Rosenkranz von dem Namen des Herrn bekomme (1-Pause)

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥੨॥
Werden Rosenkranz von dem Namen in seinem Herzen hält.

ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲੈ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥
Der befreit sich von Neid. Geburt und Tod. (2)

ਸੋ ਜਨੁ ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲੈ ॥੩॥
Der verliert niemals die Glückseligkeit, weder hick noch im Jenseits. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥
Nanak sagt: “Wer von dem Namen erfüllt wird.

ਹਰਿ ਮਾਲਾ ਤਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਜਾਇ ॥੪॥੧੯॥੭੦॥
Der trägt den Rosenkranz des Herrn mit in die andere Welt.“ [4-19-70]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜਿਸ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ॥
Werde Diener des Herrn, o Binder, alles gehört ihm.

ਤਿਸੁ ਜਨ ਲੇਪੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥
Solch ein Mensch wird niemals von dem Schmutz, berührt. (1)

ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ॥
Der Diener des Herrn ist immer frei.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਭਲ ਜਨ ਕੈ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਕੀ ਜੁਗਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Was der Herr auch tut. ist annehmbar für den Diener. Rein, tadellos ist der Weg des Dieners des Herrn. (1-Pause)

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਹਰਿ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ॥
Wer alles aufgibt und die Zuflucht des Herrn sucht.

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥੨॥
Ihn können die Maya niemals berühren. (2)

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
Wer den Namen in seinem Herzen hält.

ਤਿਸ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਨੈ ਨਾਹਿ ॥੩॥
Der leidet selbst im Traum keinen Kummer. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥
Nanak sagt: “Ich habe den vollkommenen Guru gefunden,

ਭਰਮੁ ਮੋਹੁ ਸਗਲ ਬਿਨਸਾਇਆ ॥੪॥੨੦॥੭੧॥
Und mein Zweifel und meine Bindung sind verschwunden.” [4-20-71]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥
So lange der Herr barmherzig zu mir ist.

ਤਾਂ ਦੂਖੁ ਭਰਮੁ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਨੇਰਾ ॥੧॥
Wie können Zweifel und Angst mich beunruhigen? (1)

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥
Ich lebe nur durch die Geschichten von deinem Ruhm,

ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨ ਕਉ ਲੇਹੁ ਉਧਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich bin ohne Tugend, rette mich, o Herr (1-Pause)

ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਦੂਖੁ ਬਿਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ॥
Meine Angst und mein Kummer sind verschwunden.

ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਜਪਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਾ ॥੨॥
Weil ich im Nachdenken über dem Mantra des Gurus die Furch von dem Namen erhalten habe. (2)

ਸੋਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥
Wahr ist der Herr, wahr ist sein Ruhm,

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਖੁ ਕੰਠਿ ਪਰੋਇ ॥੩॥
Meditiere immer über ihn, trage immer die Halskette seines Namens. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਉਨ ਉਹ ਕਰਮਾ ॥
Nanak sagt: “Welche andere Arbeit soll man tun.

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥੪॥੨੧॥੭੨॥
Wenn im Herzen der Name des Herrn wohnt?” [4-21-72]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਵਿਗੂਤੇ ॥
Man verdirbt, wenn man sich mit der Fleischeslust und dem Zorn beschäftigt.

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਛੂਟੇ ॥੧॥
Dagegen befreien sieh die Diener des Herrn, weil sie über ihn meditieren (1)

ਸੋਇ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ॥
Betrunken von dem Wein der Maya, schläft man immerfort.

ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aber die Anhänger des Herrn bleiben immer wach; Erfüllt von dem Namen meditieren sie über den Herrn. (1-Pause)

ਮੋਹ ਭਰਮਿ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭਵਾਇਆ ॥
Verfuhrt von dem Zweifel und der Bindung durchläuft man die Geburten

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਧਿਆਇਆ ॥੨॥
Aber die Anhänger werden ewig, die den Kult der Lotus-Füße des Herrn treiben. (2)

ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮੇਰਾ ॥
Wer sich an Eigentum bindet, der ist wie ein Mensch im dunklen Brunnen.

ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁਝਹਿ ਹਰਿ ਨੇਰਾ ॥੩॥
Aber die Heiligen sind immer frei, der Herr ist stets bei ihnen. (3)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ॥
Nanak sagt, “Wer die Zuflucht des Herrn sucht,

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੨੨॥੭੩॥
Der gewinnt den Frieden hier und die Kühe im Jenseits ” [4-22-75]