GERMAN PAGE 378

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥
Asa M. 5: Dupadas

ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥
O Bruder, du hast den menschlichen Körper erhalten,

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
Dies ist die Gelegenheit, wenn du den Herrn treffen kannst.

ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥
Alle andere Taten (Anschaffungen) sind nutzlos und ohne Zweck.

ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥
In der Gesellschaft der Heiligen meditiere über den Namen des Herrn. (1)

ਸਰੰਜਾਮਿ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥
Versuche den gefährlichen Ozean der Maya zu überqueren.

ਜਨਮੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Verliebt in Maya, wirst du dein Leben ohne Zweck verschwenden. (1 -Pause)

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥
Ich habe weder Meditation noch Härte noch Dhamia (Glaube) ausgeübt,

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
Ich habe weder die Heiligen bedient, noch den Herrn erkannt.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥
Nanak sagt: ” Schlecht sind meine Taten; ich suche deine Zuflucht,

ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੨੯॥
Bewahre meine Ehre, o Herr.” [2-29]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
Ohne dich, o Herr, habe ich von keiner Unterstützung. Ich erinnere mich immer an dich, o Herr.

ਤੂੰ ਸਾਜਨੁ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਡਰਾਹੀ ॥੧॥
Du bist stets bei mir, du bist mein Kamerad. Warum sorgst dich du. o mein Geist? (1)

ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ॥
O Herr; du bist meine einzige Stütze, du bist meine Hoffnung.

ਬੈਠਤ ਊਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Sitzend, stehend, schlafend, wach oder nicht, atmend und essend, Ich solle dich niemals vergessen. (1-Pause)

ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਵਿਕਰਾਲਾ ॥
Ich suche deine Obhut, o Herr, bewahre mich und reite mich; Gefährlich ist der Ozean des Feuers.

ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ ॥੨॥੩੦॥
O wahrer Guru, gewähre Nanak den Frieden, Ich bin nur dein Kind, du bist der Versorger für die Welt. [2-30]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਹਰਿ ਜਨ ਲੀਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਡਾਇ ॥
Der Herr rettet seine Anhänger,

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਾਪੁ ਮੁਆ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Mein Geist ist im Gleichklang mit dem Herrn, und er ist zufrieden und in Ruhe. (1-Pause)

ਪਾਲਾ ਤਾਊ ਕਛੂ ਨ ਬਿਆਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥
Weder das lieber noch die Kälte (von Maya) beunruhigen den Menschen, der die Lobgesänge des Herrn singt.

ਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਇ ॥੧॥
Sein Geist stellt nicht unter der Macht Der Maya. Weil er das Refugium der Füße des Herrn hat. (1)

ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸਹਾਇ ॥
Der barmherzige Gebieter hat mir durch die Gnade des Gurus sein Mitleid geschenkt,

ਗੁਨ ਨਿਧਾਨ ਨਿਤਿ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਹਸਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਾਇ ॥੨॥੩੧॥
Nun singt Nanak die Lobgesänge des Herrn, der der Schatz von Tugend ist. Folglich sind sein Kummer und seine Zweifel verschwunden. [2-31]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਉ ॥
Seitdem benutze ich das Medikament von dem Namen des Herrn,

ਸੁਖ ਪਾਏ ਦੁਖ ਬਿਨਸਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥
Der Kummer ist verschwunden, und ich habe die Glückseligkeit erhalten. (1)

ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਬਚਨਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥
Die Traurigkeit ist fort, durch das Wort des perfekten Gurus.

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਭਿ ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Ich bin in Ruhe, in Ekstase; meine Sorgen sind verschwunden. (1-Pause)

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ॥੨॥੩੨॥
Im Meditieren über den Transzendenten Herrn. Gewinnen die Geschöpfe den Frieden. [2-32]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਬਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਸੁ ਬੇਲਾ ਆਈ ॥
Niemand mag den Zeitpunkt des Todes, aber er kommt zweifellos.

ਬਿਨੁ ਹੁਕਮੈ ਕਿਉ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥
Man begreift es nicht, so sei denn, man beugt sich dem Willen des Herrn. (1)

ਠੰਢੀ ਤਾਤੀ ਮਿਟੀ ਖਾਈ ॥
Nach dem Tod, verbrennt man entweder den Körper, oder man begräbt ihn, oder wirft ihn ins Wasser,

ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਬੂਢਾ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Aber die Seele wird weder jung noch alt. Sie ist immerzu dieselbe, o Bruder. (1-Pause)

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਰਣਾਈ ॥
Nanak, der Anhänger des Herrn sucht die Zuflucht des Gurus,

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਉ ਪਾਰਿ ਪਰਾਈ ॥੨॥੩੩॥
Und die Gnade des Gurus bewirkt, daß die Furcht vor dem Tod verschwindet. [2-33]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥
Die Seele wird erleuchtet und gewinnt Ruhe,

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥
Wenn man in der Gesellschaft der Heiligen bleibt, und sich in Gleichklang mit dem Herrn begibt. (1)

ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤਿ ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
Meditiere immer über den Namen des Herrn, o mein Geist.

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਕਿਲਵਿਖ ਜਾਹਿ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Die Ruhe und die Glückseligkeit werden deine Belohnung sein. Und alle deine Sünden werden welchen. (1)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥
Nanak sagt: ” Derjenige, dessen Schicksal vollkommen ist.

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ॥੨॥੩੪॥
Trifft den wahren Guru, sogar den Herrn selbst.” [2-34]

ਦੂਜੇ ਘਰ ਕੇ ਚਉਤੀਸ ॥
Dies vervollständigt die vierunddreißig Shabads des fünften Gurus im zweiten Takt.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਜਾ ਕਾ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਲੀ ॥
Wer den einzigen Herrn zum Kameraden hat,