GERMAN PAGE 374

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦੇ ॥
Asa M. 5: Pantchpadas

ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
Zugegeben, deine Kaste möge hoch sein.

ਦੁਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪਾਂਤਿ ॥
Deine Herkunft ehrwürdig.

ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੁ ॥
Dein Palast großartig.

ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਮਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੧॥
Dennoch sieht deine Stirn häßlich aus, so lange das ‘Ich’ deinen Geist bewohnt (1)

ਸੋਹਨੀ ਸਰੂਪਿ ਸੁਜਾਣਿ ਬਿਚਖਨਿ ॥
O Gutaussehende, mit schönen Gesichtszügen, o Kluge, o Weise,

ਅਤਿ ਗਰਬੈ ਮੋਹਿ ਫਾਕੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Du wirst von dem übermäßigen Stolz verlockt. (1-Pause)

ਅਤਿ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥
Wahrhaftig ist rein und sauber deine Küche,

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਲਾਲ ॥
Du treibst den Kult, du streichst auf deine Stirn Zeichen mit Safran.

ਗਲੀ ਗਰਬਹਿ ਮੁਖਿ ਗੋਵਹਿ ਗਿਆਨ ॥
Du redest von Erkenntnis, aber du wirst von deinem ‘Ich’ verstört.

ਸਭ ਬਿਧਿ ਖੋਈ ਲੋਭਿ ਸੁਆਨ ॥੨॥
Und der Hund der Gier vernichtet deine guten Taten. (2)

ਕਾਪਰ ਪਹਿਰਹਿ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥
Man kleidet sich in strahlenden Kleidern, und man genießt das Vergnügen.

ਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋਭਾ ਮਹਿ ਲੋਗ ॥
Man benimmt sich, so daß man unter seines Gleichen Ehre erntet.

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਬਿਸਥਾਰ ॥
Man benutzt die Essenz von Santal, und so viele anderen Duftstoffen,

ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
Aber so lange man von dem Zorn, dem Pana, begleitet wird, ist alles nutzlos. (3)

ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥
O Mensch, alle anderen Geschöpfe üben Dienst an dir aus.

ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥
Deine Souveränität existiert auf der ganzen Erde,

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪਹਿ ਦਾਮ ॥
Gold, Silber: alles ist für die.

ਸੀਲੁ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ॥੪॥
Aber unter dem Einfluß der Sinneslust lebst du nicht in Tugend. (4)

ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
wem der Herr, der König, seinen barmherzigen Blick gewahrt

ਸਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਲਈ ਛਡਾਇ ॥
Dessen Seele befreit sich von der Sklaverei der Wünsche.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
Erfolgreich wird der Körper, Nanak.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਓਹ ਕਾਇਆ ॥੫॥
der, in der Gesellschaft der Heiligen, die Ambrosia von Namen erhält. (5)

ਸਭਿ ਰੂਪ ਸਭਿ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਨਿ ॥
Dann wirst du die glückliche Braut (Seele) sein, und jeder Komfort wird erhältlich.

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰਿ ਬਿਚਖਨਿ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥
Und du wirst die Schönheit und die Klugheit selbst sein. (1 -Pause 11-12)

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ੨ ॥
Asa M. 5: Iktukas

ਜੀਵਤ ਦੀਸੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥
Wer in Überheblichkeit lebt, der wird bald umkommen.

ਮੁਆ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਰਹਣਾ ॥੧॥
Wer im Leben stirbt, der wird ewig (1)

ਜੀਵਤ ਮੁਏ ਮੁਏ ਸੇ ਜੀਵੇ ॥
Diejenigen, die im Leben sterben, werden unsterblich und ewig.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Und der Name des Herrn ist auf ihren Lippen. (1-Pause)

ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਾ ॥
Der Krug aus Ton (Körper) wird zweifellos Brechen.

ਜਿਸੁ ਛੂਟੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੨॥
Aber wer sich von der Triade befreit, wohnt in seinem eigenen Hause. (2)

ਊਚਾ ਚੜੈ ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ ॥
Wer auf seine Tugend stolz ist, der wird scheitern,

ਧਰਨਿ ਪੜੈ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਨ ਕਾਲਾ ॥੩॥
Aber der Bescheidene wird nicht dem Tod unterworfen. (3)

ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰੇ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਇਆ ॥
Der, dessen Geist wandert, gewinnt nichts,

ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥
Die Menschen, die das Wort des Gurus ausüben. werden ewig und unsterblich (4)

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥
Der Körper, das Leben, beide gehören dem Herrn

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੫॥੧੩॥
Wenn man dem Guru begegnet, gewinnt man die Glückseligkeit. [5-13]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
Asa M. 5

ਪੁਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਥਾਟੀ ॥
O Bruder, der Herr hat deinen Körper sorgsam geschaffen.

ਜਾਨੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਹੋਇਗੀ ਮਾਟੀ ॥੧॥
Aber rechne, er wird, eines Tages, zu Staub werden. (1)

ਮੂਲੁ ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ॥
0 Unwissender, ohne Vorsicht, erinnere dich an deine demütige Herkunft.

ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Warum bist du so stolz auf dich? (1 -Pause)

ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨੁ ॥
O Bruder, du bist auf der Welt nur ein Gast. Und du kannst nur für drei Seer Nahrung erbitten.

ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਤੁਝ ਪਾਹਿ ਅਮਾਨ ॥੨॥
Alle andere Dinge werden dir auf Vertrauensbasis gegeben. (2)

ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥
Schmutz, Knochen, Blut, umhüllt von Haut, das bist du. o Bruder

ਇਸੁ ਊਪਰਿ ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥
Warum bist du so stolz auf diesen Geringsten? (3)

ਏਕ ਵਸਤੁ ਬੂਝਹਿ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ ॥
Wenn du eine Tatsache erkennst, wirst du rein und untadelig.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥
Ohne dieses Verständnis wirst du immer unrein sein. (4)

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
Nanak sagt: “Ich opfere mich dem Guru,

ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥੫॥੧੪॥
Durch seine Vermittlung trifft man den Weisen, den höchsten Herrn.” [5-14]

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ ॥
Asa M. 5: Iktukas, Pantchpadas.

ਇਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਹਾਰੇ ॥
Ein einziger Augenblick von Trennung ist wie ein unendlicher Tag.

ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਮਿਲਉ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥
Mein Geist entrüstet sich, ” Wie kann ich meiner Liebe begegnen?” (1)

ਇਕੁ ਪਲੁ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਹਾਵੈ ॥
Getrennt von dem Herrn kann ich keinen einzigen Tag verbringen.